Alltid med Markaryds kommuns bästa för ögonen

Under sommaren presenterar Smålänningen de politiker som står på första plats på sitt partis lista inför valet till kommunfullmäktige den 9 september. Idag var det Bengt Germundssons tur att porträtteras med text och bild på ett uppslag i tidningen. Bengt står som förstanamn på Kristdemokraternas i Markaryd fullmäktigelista och kandiderar för ytterligare en mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande.

Bengts blogg kan du läsa mer om hans tankar inför beslutet att kandidera för ännu en mandatperiod.

KD:s fullmäktigelista – kontinuitet och förnyelse

Kristdemokraterna i Markaryd presenterade idag namnen på sin lista till kommunfullmäktigevalet i Markaryds kommun. Listan upptar ca 40 namn och visar på både kontinuitet och förnyelse.

– Det är roligt att kunna presentera en så blandad lista, säger Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande, som toppar valsedeln.

Det tre första namnen på listan är väl kända politiker i Markaryds kommun. Som andra namn återfinns Maria Svensson Lundin, som under flera år varit ordförande i utbildnings- och kulturnämnden, och som tredje namn står Samuel Wombell, som den här mandatperioden är kommunfullmäktiges ordförande.

Av de ca 40 namnen är tio helt nya och några av dem representerar också också de grupper av nya kommuninvånare som har en utländsk bakgrund med rötter i såväl Syrien som Burundi och Kongo.

Kristdemokraternas lista är också den mest jämställda listan i Markaryds kommun med 51% kvinnor och 49% män. Listan speglar också ganska väl befolkningens sammansättning i kommunen, men precis som för övriga partier är gruppen 18-29 år något underrepresenterad.

Kristdemokraterna i Markaryd har under flera mandatperioder varit det största partiet och ökat sin väljarandel i varje val sedan 1994.

– Det är fantastiskt hedrande att ha fått ett så stort förtroende, säger Bengt Germundsson. Vi hoppas självklart att väljarna har uppskattat det vi arbetat för och genomfört i kommunen och att vi ska få förnyat förtroende i arbetet med att utveckla kommunen. Det finns så mycket att arbeta vidare med och Markaryds kommun har verkligen en potential att utvecklas ännu mer.

– Vi har ambitioner och kommer att fortsätta arbeta lika hårt och engagerat som hittills, men vi kommer inte att ha resurser för att göra allt, säger Bengt Germundsson. Därför kommer vi inte heller att lova allt till alla. Markaryds kommun och våra kärnverksamheter är vår hjärtefråga och vi kommer – om vi får fortsatt förtroende – att se till att ha en välskött kommun som våra invånare och besökare är nöjda med.

Samverkan är ett nyckelord för Kristdemokraterna i Markaryd och Bengt Germundsson poängterar betydelsen av hur viktigt det är att samverka med näringslivet och den ideella sektorn.

– Ett starkt näringsliv och ett bra företagsklimat är förutsättningen för att de resurser ska kunna skapas som lägger grunden för en god välfärd. Sedan är föreningslivet och den ideella sektorn är oerhört viktiga för att skapa en attraktiv kommun. Genom att arbeta tillsammans och samverka i gemensamma projekt kan vi göra något riktigt bra, menar Germundsson.

Kristdemokraternas lokala valplattform kommer att presenteras någon månad innan valet, men Bengt Germundsson lyfter redan nu fram ett antal prioriterade områden:

  • En väl fungerande integration där fler går från bidrag till jobb och egen försörjning. I Markaryd är det arbetslinjen som gäller.
  • Ett bättre företagsklimat, utvecklad handel och besöksnäring.
  • Mindre barngrupper i förskolan och rätt att välja mellan olika barnomsorgsformer.
  • En trygg skolmiljö där eleverna utvecklas och lär för livet.
  • Fler sociala aktiviteter för äldre, motverka psykisk ohälsa och stöd till anhörigvårdare.
  • Förverkliga planerna på trygga och anpassade boenden för äldre.
  • Utveckla kommunens tätorter och landsbygd, fler vackra miljöer.
  • Ett kommunalt servicekontor i Strömsnäsbruk.
  • Fortsatt satsning på miljöarbetet.
  • Persontåg till Halmstad.

Här kan du se alla namnen på kommunvalsedeln.

KD:s Vitsippspris 2018 tilldelas Föreningen Chigambas

Kristdemokraterna i Markaryd delar varje år ut en utmärkelse, Vitsippspriset. I år tilldelas föreningen Chigambas detta pris, som förutom ett diplom även består av en prissumma om 2 000 kr.

Priset delades idag ut till Chigambas grundare AnnGreth och Janne Wickman i Traryd och motiveringen lyder:

”Föreningen CHIGAMBAS tilldelas 2018 års Vitsippspris för sitt ideella, uthålliga och behjärtansvärda arbete för att höja livskvalitén för fattiga barn i Gambia och ta tillvara deras rättigheter, inte minst till utbildning. Genom ideellt arbete har betydande summor samlats in, vilket bidragit till att förändra livet till det bättre för ett stort antal barn och familjer.”

Det är fantastiskt att se vad enskilda människors engagemang kan åstadkomma. Det var i samband med en semesterresa i Gambia som AnnGreth och Janne Wickman fick uppleva en helt annan verklighet än den vanliga. Man slogs av hur dåliga förhållanden människorna i Gambia levde under och frågan väcktes hur man på något sätt skulle kunna hjälpa människor på plats till en bättre tillvaro.

Wickmans började stödja ett fadderbarn genom en annan organisation som redan fanns på plats. Det visade sig dock ganska snart att man inte upplevde verksamheten som seriös, vilket så småningom ledde fram till starten av Chigambas. Engagemang växte och intresserade allt fler. Under föreningens dryga 20 år har antalet resor till staden Basse i Gambia blivit så många att man tappat räkningen. Stora summor har samlats in, vilket omsatts till understöd av fadderbarn, uppbyggnad av skolor, praktiskt stöd till barn och familjer mm. Idag driver Chigambas skolor från förskolenivå till gymnasium och yrkesskola och ett stort antal barn har faddrar på olika håll i Sverige.

Genom det ideella engagemanget kanaliseras nästan 100% av alla insamlade medel och administrationskostnaderna är minimala. Detta skapar i sin tur ett engagemang hos givarna, eftersom man vet att de gåvor man ger också kommer till så stor nytta som möjligt.

Kristdemokraterna i Markaryd vill med sitt pris uppmärksamma denna fantastiska insats som under de här åren varit till ovärderlig betydelse för de människor som fått del av hjälpen. Initiativtagarna AnnGreth och Janne Wickman har under alla år stått i ledningen för det här arbetet som bedrivits ideellt och de är självklart mycket värdiga mottagare av Kristdemokraternas Vitsippspris.

Alliansen satsar 250 000 kr årligen på riktad kvalitetshöjning i stället för ”gratis bad”!

Alliansen i Markaryd anslår i sin kommande budget 250 000 kr årligen i en särskilt riktad satsning till en kvalitetshöjning för äldre personer i särskilt och/eller ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning samt till de anhöriga som gör stora insatser genom att ta hand om sina närstående.

Miljöpartiet i Markaryd har i en motion föreslagit att pensionärer och personer med sjukersättning ska få bada gratis på Hannabadet i Markaryd. I sitt svar på motionen föreslår Alliansen att kommunfullmäktige ska avslå motionen.

Att rikta ett stöd till gruppen äldre är positivt, men i stället för att ge ett generellt stöd till stora befolkningsgrupper vill Alliansen rikta stödet till dem som behöver detta bäst. Kostnaden för kommunen om 10 % av pensionärerna från 65 år och uppåt skulle bada gratis en gång varannan vecka, uppgår enligt beräkningen till knappt 250 000 kr årligen.

Alliansen föreslår i stället att 250 000 kr avsätts årligen i en särskilt riktad satsning till en kvalitetshöjning för äldre personer i särskilt och/eller ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning samt till de anhöriga som gör stora insatser genom att ta hand om sina närstående. Från detta anslag kan kommunens verksamheter eller föreningar söka medel för kvalitetshöjande aktiviteter som annars inte skulle kommit att bli aktuella för dessa målgrupper. Socialförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram närmare riktlinjer för vilka kvalitetshöjande satsningar för dessa grupper som är av behovet.

Kommunstyrelsen beslutade idag i full enighet att ställa sig bakom Alliansens förslag.

Utred möjligheten att bygga ett tryggt och anpassat boende för äldre vid Sjögården i Markaryd!

Alliansen i Markaryd anslår i sin kommande budget 400 000 kr för att under det närmaste halvåret utreda möjligheten av att bygga ett antal lägenheter vid Sjögården, kombinerat med en renovering av befintligt särskilt boende. Samtidigt fortsätter planeringen av hur kvarteret Folkskolan ska utvecklas.

I Alliansens kommande budget anslås 400 000 kr för att tekniske chefen ska kunna genomföra en utredning av möjligheten att bygga lägenheter för ett tryggt och anpassat boende för äldre vid eller intill Sjögården i Markaryd.

Området är mycket naturskönt och ligger nära Vårdcentralen, men även med närhet till andra serviceinrättningar, affärer, apotek, bank mm, något som efterfrågas av målgruppen och som är av betydelse när man börjar bli äldre.

I investeringsbudgeten för 2019 finns redan avsatt medel för ett nytt tak på fastigheten. Innan en sådan åtgärd vidtas vill Alliansen att förutsättningarna utreds för, dels en renovering av befintliga lokaler, men även en projektering för ett antal lägenheter för tryggt och anpassat boende för äldre. Antalet lägenheter får den kommande utredningen ge svar på, men det bör kunna tillskapas ca 25-30 lägenheter, särskilt om man bygger i flera plan. En byggnation i flera plan innebär god tillgänglighet och att hyresgästerna kan tillgodogöra sig den vackra utsikten över både Jetesjön och Södergårdsområdet.

I nuvarande lokaler finns dessutom redan tillgång till kök, gemensamhetsutrymmen mm, vilket även kan komma till nytta för hyresgäster i de nybyggda lägenheterna. Utredningen ska även se över behovet av att renovera det särskilda boendet på Sjögården samt övriga åtgärder som kan behöva vidtas.

Alliansen anslår 400 000 kronor för arbetet och utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen i början av 2019 för att kunna beaktas i nästa budgetprocess.

Planeringen för utvecklingen av Kv Folkskolan fortsätter med full kraft.

Det arbete som påbörjats för att utveckla området i Kv Folkskolan fortsätter samtidigt med full intensitet. En ny detaljplan har fastställts, vilken öppnar upp för möjligheten att bedriva betydligt fler verksamheter i kvarteret än tidigare. Diskussioner har förts med flera intressenter om olika alternativ på hur området skulle kunna användas. Alliansen anser att det är viktigt att bevara den gamla miljön och att nya byggnader ska smälta väl in och förädla det mest centrala kvarteret i Markaryds tätort.

Utvecklingen av området har dock försenats bl a till följd av den kraftiga inflyttningen till kommunen, vilket inneburit att Hagaskolan tillfälligt åter fått tas i bruk. Ett planarbete pågår för att göra det möjligt att flytta den befintliga förskoleverksamheten till en nybyggd förskola i naturnära läge på inre Hansens backar. Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft följer projektering, ev. upphandling och byggnation, vilket innebär att förskolan i Kv Folkskolan kan avvecklas först om ett par år. Denna situation innebär att det dröjer ytterligare några år innan Kv Folkskolan kan bebyggas och användas för nya verksamheter.

Alliansen öppnar därför upp för en ytterligare möjlighet att tillskapa ett antal trygga och anpassade boende för äldre vid Sjögården.