Välkommen till ”Familjens dag” på Gränsbygdens Köpcentrum i Råstorp den 1 maj, kl. 10-15. Vi bjuder på fika, fiskdamm, lotteri, tipstävling och andra aktiviteter. Du kan träffa en del av våra kandidater till kommun-, region- och riksdagsvalet.

Hoppas vi ses!

Miljövecka i Markaryds kommun

I samband med kampanjen ”Håll Sverige Rent” anordnar Markaryds kommun en miljövecka under v. 17. Under hela veckan kommer vi på olika sätt att uppmärksamma betydelsen av att vara rädd om vår miljö.

Miljöveckan är ett politiskt mål som Alliansen i Markaryd har skrivit in i dokumentet ”Agenda 2030 – Plan för arbete med hållbarhetsfrågor”, vilket kommunfullmäktige antog tillsammans med budgetdokumentet i november i fjol. I Alliansens Agenda 2030-dokument finns en rad andra miljömål som vi kommer att arbeta med och följa upp under året.

 kommunens hemsida kan man ta del av hela programmet för veckan. Det blir utställning, föreläsningar med Fredrik Warberg, tipspromenad, extra öppet på återvinningscentralen och – naturligtvis – skräpplockning.

Kristdemokraterna i Markaryd har varit ute den här veckan de senaste 10-12 åren för att städa offentliga platser i kommunen. Vi fortsätter traditionen också i år. På onsdag, den 25/4 kl. 17-19, plockar vi skräp i Markaryd och tisdagen den 2/5 kl. 17-19 gör vi detsamma i Strömsnäsbruk.

Välkommen med!

Roligt att Ebba Busch Thor valde Markaryd som exempel i programserien Mitt Sverige, som Sveriges Radio spelar in med alla partiledarna. I programmet beskriver Ebba bl a det goda samarbetet som finns hos oss mellan de kommunala verksamheterna och den ideella sektorn. Man får också höra Ebba sjunga med vid en sångstund, följa med när hon tillsammans med Fixar-Maja Carina Gunnarsson byter gardiner hos Evy på Mellangård samt blir intervjuad om en rad nationella frågor.

Klicka på länken här, så kan du lyssna på hela programmet.

Alliansen i Markaryd vill inte starta ett nytt kommunalt bostadsbolag

Kommunstyrelsen i Markaryds kommun föreslår fullmäktige att besluta enligt Alliansens i Markaryd förslag att inte gå vidare med socialdemokraternas förslag att utreda om kommunen återigen ska starta ett kommunalt bostadsbolag. Här följer Alliansens yttrande i sin helhet:

Inledningsvis kan konstateras att kommunfullmäktige behandlat en i stort likalydande motion 2011-11-08, § 169. Svaret på den motionen föregicks bl a av diskussioner med MIBAB, företrädare för de olika privata bostadsbolagen samt i de politiska grupperna. Det svar som då lämnades till kommunfullmäktige, som besvarade motionen, är till stora delar detsamma även vad gäller nu föreliggande motion.

De senaste årens inflyttning till Markaryds kommun har varit unik i sitt slag och inneburit att det i stort sett inte finns några vakanser i hyresbeståndet. Den största delen av inflyttningen svarar andelen nyanlända för. Denna bild är likartad i många av Sveriges kommuner. Samtidigt ser vi att denna grupp har svårt att integreras och komma i egen försörjning eller högre studier. Det är också svårt att bedöma om den lokala arbetsmarknaden kommer att kunna sysselsätta merparten av de nyanlända eller om de kommer att söka sig till arbete och bostäder i andra kommuner. Det går således inte med säkerhet att säga att dagens situation kommer att vara bestående.

Kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen och ska se till att det finns bostäder med olika upplåtelseformer i kommunen. Detta ansvar gäller även om kommunen inte äger en egen allmännytta. Av och till har det förts diskussioner inom politiken huruvida kommunen på nytt bör engagera sig som aktör på bostadsmarknaden genom att bygga och förvalta bostäder i kommunal regi. Även om det kan finnas vissa fördelar med detta, så har nackdelarna ansetts vara betydligt fler.

För att kunna bygga och förvalta bostäder på ett sätt som finansierar verksamheten krävs ett tillräckligt stort bestånd av fastigheter. Markaryds kommun skulle, för att få lönsamhet i en sådan verksamhet, tvingas investera mycket stora belopp för att bygga upp ett tillräckligt stort fastighetsbestånd.

Det finns i dagsläget flera privata aktörer i kommunen som både bygger och förvaltar fastigheter och som på ett mycket positivt sätt bidrar till utvecklingen genom att kontinuerligt investera i och utöka eller renovera sitt fastighetsbestånd för att möta en ökad efterfrågan.

Motionären föreslår att kommunen med ett fastighetsbolag i egen regi ska styra byggnationen till områden där det inte byggs idag. Byggkostnaden är i princip densamma oavsett vilka tätorter man väljer att bygga i och kapitalkostnader och drift ska även i ett kommunalt fastighetsbolag täckas av de hyror som kan finansiera den enskilda fastigheten. En av anledningarna till att de privata aktörerna inte bygger i alla kommunens tätorter beror sannolikt på att den finansiella risken är större i en tätort där man inte lyckas få full finansiering av sin investering och drift via hyresintäkterna.

Denna risk är precis densamma för ett kommunalt fastighetsbolag och bolaget kan, enligt likabehandlingsprincipen, inte subventionera hyran för vissa hyresgäster, medan andra får betala full hyra. Den sannolika följden om inte uthyrningen finansierar bolagets verksamhet är att skattebetalarna får skjuta till pengar via ägartillskott till ett kommunalt fastighetsbolag som går med underskott. Oavsett vilket blir det en subvention – direkt eller indirekt.

Det är dock glädjande att det i Markaryds kommun finns flera lokalt förankrade fastighetsbolag som bygger bostäder. De senaste åren har byggnationen skett i Markaryd och därför är det glädjande att det för närvarande pågår ett arbete i privat regi för att utröna intresse och möjligheter att bygga marklägenheter i Strömsnäsbruk.

Den politiska majoriteten ser mycket positivt på dessa initiativ och ser ingen anledning att i detta skede göra någon förändring av den inriktning som varit kommunens hållning alltsedan allmännyttan såldes för snart 25 år sedan. I det fall kommunen behöver bygga fastigheter för kommunal verksamhet som särskilt boende, LSS-boende eller trygghetsboende torde detta kunna ske i förvaltningsform och inte genom att starta ett särskilt fastighetsbolag eller ge MIBAB ett sådant uppdrag.

Självklart ska kommunen samtidigt aktivt medverka till att underlätta för privata byggföretag att bygga fler attraktiva hyres- och/eller bostadsrätter i Markaryds kommun.

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår vi att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

 

Bengt Germundsson (KD)            Sven Jansson (C)                 Tommy Andersson (M)

Lyckat partiledarbesök i Markaryd

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor besökte idag Markaryd på sin förvalsturné och fick under besöket ta del av hur kommunen och civilsamhället arbetar tillsammans för att stärka livskvalitén för våra äldre. Företrädare för de kommunala verksamheterna informerade om de olika fixartjänsterna som kommunen erbjuder. Sedan ganska många år har vi en Fixar-Maja som kostnadsfritt hjälper de äldre med olika göromål som att byta gardiner och glödlampor, arbetar med fallprevention och mycket annat.

En annan tjänst är vår Fixar-IT, som vi bedrivit som ett projekt vilket fallit mycket väl ut. Projektet avslutades i slutet av februari, men redan nu står det klart att det varit mycket positivt. Vi kristdemokrater är ganska övertygad om att vi kommer att fortsätta den här verksamheten i en eller annan form.

Kommunens aktivitetssamordnare och samordnaren för social samvaro berättade om alla de aktiviteter som pågår för att aktivera de äldre och erbjuda dem en guldkant på tillvaron. Det var roligt att kunna konstatera att det görs långt mycket mer för våra äldre än vad vi som besökare kände till.

Det var också roligt att höra företrädarna för våra aktiva pensionärsföreningar SPF och PRO liksom DHR, som organiserar personer med funktionsnedsättning. Kommunen har en mycket väl utvecklad samverkan med dessa föreningar som utför ett stort arbete. Totalt organiserar man ca 1200 personer i en kommun på drygt tiotusen invånare.

Det bjöds på sång och musik till kaffet och gästerna, inklusive partiledaren, sjöng med liv och lust i allt från ”Man ska leva för varandra” till ”Pärleporten” innan förmiddagen avslutades med besök hos Evy och Asta som hade beställt ett besök av Fixar-Maja.

Tre reportrar från Sveriges Radio Studio Ett följde med och dokumenterade besöket, som även var en det i Sveriges Radios satsning ”Mitt Sverige”. Samtliga partiledare har fått välja ut en kommun för ett besök och Ebba Busch Thor valde då Markaryd, vilket vi självklart tyckte var både roligt och ett gott val. Programserien kommer att sändas under våren och då får lyssnarna i hela landet i två stycken 15-minutersinslag följa Ebbas besök i Markaryd.

Besöket avslutades med en gemensam och välsmakande lunch för lokala partivänner på Restaurang Perrongen, där Ebba ficka ta del av både den fantastiska privata satsning som gjorts i form av ett nytt stationshus och en ny restaurang, men också vårt gemensamma arbete i destinationsbolaget c/o Markaryd.

Ebbas betyg på besöket i Markaryd blev gott och som hon uttryckte det till en av journalisterna; ”Markaryd är absolut en föregångskommun när det gäller äldreomsorgen i Sverige. Vi behöver gå mer i den inriktningen i äldreomsorgen i Sverige i stort, som Markaryd har gjort!”

Ett fantastiskt betyg till vår personal inom äldreomsorgen och till alla ideellt arbetande människor inom civilsamhället och våra föreningar. Ni är guld värda!