Alliansen i Markaryd vill inte starta ett nytt kommunalt bostadsbolag

Kommunstyrelsen i Markaryds kommun föreslår fullmäktige att besluta enligt Alliansens i Markaryd förslag att inte gå vidare med socialdemokraternas förslag att utreda om kommunen återigen ska starta ett kommunalt bostadsbolag. Här följer Alliansens yttrande i sin helhet:

Inledningsvis kan konstateras att kommunfullmäktige behandlat en i stort likalydande motion 2011-11-08, § 169. Svaret på den motionen föregicks bl a av diskussioner med MIBAB, företrädare för de olika privata bostadsbolagen samt i de politiska grupperna. Det svar som då lämnades till kommunfullmäktige, som besvarade motionen, är till stora delar detsamma även vad gäller nu föreliggande motion.

De senaste årens inflyttning till Markaryds kommun har varit unik i sitt slag och inneburit att det i stort sett inte finns några vakanser i hyresbeståndet. Den största delen av inflyttningen svarar andelen nyanlända för. Denna bild är likartad i många av Sveriges kommuner. Samtidigt ser vi att denna grupp har svårt att integreras och komma i egen försörjning eller högre studier. Det är också svårt att bedöma om den lokala arbetsmarknaden kommer att kunna sysselsätta merparten av de nyanlända eller om de kommer att söka sig till arbete och bostäder i andra kommuner. Det går således inte med säkerhet att säga att dagens situation kommer att vara bestående.

Kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen och ska se till att det finns bostäder med olika upplåtelseformer i kommunen. Detta ansvar gäller även om kommunen inte äger en egen allmännytta. Av och till har det förts diskussioner inom politiken huruvida kommunen på nytt bör engagera sig som aktör på bostadsmarknaden genom att bygga och förvalta bostäder i kommunal regi. Även om det kan finnas vissa fördelar med detta, så har nackdelarna ansetts vara betydligt fler.

För att kunna bygga och förvalta bostäder på ett sätt som finansierar verksamheten krävs ett tillräckligt stort bestånd av fastigheter. Markaryds kommun skulle, för att få lönsamhet i en sådan verksamhet, tvingas investera mycket stora belopp för att bygga upp ett tillräckligt stort fastighetsbestånd.

Det finns i dagsläget flera privata aktörer i kommunen som både bygger och förvaltar fastigheter och som på ett mycket positivt sätt bidrar till utvecklingen genom att kontinuerligt investera i och utöka eller renovera sitt fastighetsbestånd för att möta en ökad efterfrågan.

Motionären föreslår att kommunen med ett fastighetsbolag i egen regi ska styra byggnationen till områden där det inte byggs idag. Byggkostnaden är i princip densamma oavsett vilka tätorter man väljer att bygga i och kapitalkostnader och drift ska även i ett kommunalt fastighetsbolag täckas av de hyror som kan finansiera den enskilda fastigheten. En av anledningarna till att de privata aktörerna inte bygger i alla kommunens tätorter beror sannolikt på att den finansiella risken är större i en tätort där man inte lyckas få full finansiering av sin investering och drift via hyresintäkterna.

Denna risk är precis densamma för ett kommunalt fastighetsbolag och bolaget kan, enligt likabehandlingsprincipen, inte subventionera hyran för vissa hyresgäster, medan andra får betala full hyra. Den sannolika följden om inte uthyrningen finansierar bolagets verksamhet är att skattebetalarna får skjuta till pengar via ägartillskott till ett kommunalt fastighetsbolag som går med underskott. Oavsett vilket blir det en subvention – direkt eller indirekt.

Det är dock glädjande att det i Markaryds kommun finns flera lokalt förankrade fastighetsbolag som bygger bostäder. De senaste åren har byggnationen skett i Markaryd och därför är det glädjande att det för närvarande pågår ett arbete i privat regi för att utröna intresse och möjligheter att bygga marklägenheter i Strömsnäsbruk.

Den politiska majoriteten ser mycket positivt på dessa initiativ och ser ingen anledning att i detta skede göra någon förändring av den inriktning som varit kommunens hållning alltsedan allmännyttan såldes för snart 25 år sedan. I det fall kommunen behöver bygga fastigheter för kommunal verksamhet som särskilt boende, LSS-boende eller trygghetsboende torde detta kunna ske i förvaltningsform och inte genom att starta ett särskilt fastighetsbolag eller ge MIBAB ett sådant uppdrag.

Självklart ska kommunen samtidigt aktivt medverka till att underlätta för privata byggföretag att bygga fler attraktiva hyres- och/eller bostadsrätter i Markaryds kommun.

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår vi att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

 

Bengt Germundsson (KD)            Sven Jansson (C)                 Tommy Andersson (M)

Lyckat partiledarbesök i Markaryd

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor besökte idag Markaryd på sin förvalsturné och fick under besöket ta del av hur kommunen och civilsamhället arbetar tillsammans för att stärka livskvalitén för våra äldre. Företrädare för de kommunala verksamheterna informerade om de olika fixartjänsterna som kommunen erbjuder. Sedan ganska många år har vi en Fixar-Maja som kostnadsfritt hjälper de äldre med olika göromål som att byta gardiner och glödlampor, arbetar med fallprevention och mycket annat.

En annan tjänst är vår Fixar-IT, som vi bedrivit som ett projekt vilket fallit mycket väl ut. Projektet avslutades i slutet av februari, men redan nu står det klart att det varit mycket positivt. Vi kristdemokrater är ganska övertygad om att vi kommer att fortsätta den här verksamheten i en eller annan form.

Kommunens aktivitetssamordnare och samordnaren för social samvaro berättade om alla de aktiviteter som pågår för att aktivera de äldre och erbjuda dem en guldkant på tillvaron. Det var roligt att kunna konstatera att det görs långt mycket mer för våra äldre än vad vi som besökare kände till.

Det var också roligt att höra företrädarna för våra aktiva pensionärsföreningar SPF och PRO liksom DHR, som organiserar personer med funktionsnedsättning. Kommunen har en mycket väl utvecklad samverkan med dessa föreningar som utför ett stort arbete. Totalt organiserar man ca 1200 personer i en kommun på drygt tiotusen invånare.

Det bjöds på sång och musik till kaffet och gästerna, inklusive partiledaren, sjöng med liv och lust i allt från ”Man ska leva för varandra” till ”Pärleporten” innan förmiddagen avslutades med besök hos Evy och Asta som hade beställt ett besök av Fixar-Maja.

Tre reportrar från Sveriges Radio Studio Ett följde med och dokumenterade besöket, som även var en det i Sveriges Radios satsning ”Mitt Sverige”. Samtliga partiledare har fått välja ut en kommun för ett besök och Ebba Busch Thor valde då Markaryd, vilket vi självklart tyckte var både roligt och ett gott val. Programserien kommer att sändas under våren och då får lyssnarna i hela landet i två stycken 15-minutersinslag följa Ebbas besök i Markaryd.

Besöket avslutades med en gemensam och välsmakande lunch för lokala partivänner på Restaurang Perrongen, där Ebba ficka ta del av både den fantastiska privata satsning som gjorts i form av ett nytt stationshus och en ny restaurang, men också vårt gemensamma arbete i destinationsbolaget c/o Markaryd.

Ebbas betyg på besöket i Markaryd blev gott och som hon uttryckte det till en av journalisterna; ”Markaryd är absolut en föregångskommun när det gäller äldreomsorgen i Sverige. Vi behöver gå mer i den inriktningen i äldreomsorgen i Sverige i stort, som Markaryd har gjort!”

Ett fantastiskt betyg till vår personal inom äldreomsorgen och till alla ideellt arbetande människor inom civilsamhället och våra föreningar. Ni är guld värda!

Lördagen den 23/2 är det dags för årsmöte i partiavdelningen i Markaryd.

Vi träffas kl 18.00 på Ekebackens Hotell & Konferens i Markaryd. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, där vi även fastställer vår kommunlista i valet 2018, kommer vi att få lyssna till näringslivschefen i Markaryds kommun, Bengt-Göran Söderlind, som kåserar under rubriken ”Skrönor och sanningar”.

Bengt-Göran under många år samlat på sig en mängd berättelser. Han är en av initiativtagarna till Berättarfestivalen och är en ofta anlitad talare vid olika evenemang. Han har även haft stor framgång inom filmens värld, senast som Bond-skurk i ”Black Light – den sista riktiga Bondfilmen”.

Anmäla ditt deltagande senast tisdagen den 20 februari till Lars Blänning (lars.blanning@live.se alt. 070-226 59 01) eller Bengt Germundsson (bengt.germundsson@markaryd.se alt. 070-20 90 485).

Varmt välkomna!

Mer fjärrundervisning måste tillåtas i skolan

För tusentals elever är fjärrundervisning det enda alternativt för att få undervisning av behöriga lärare. En statlig utredning har lagt fram otillräckliga förslag som nu skyndsamt måste kompletteras. Det skriver jag idag tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i 75 kommuner på  eSvD.

Stelbenta lagar begränsar i dag fjärrundervisning i skolan. Tusentals elever får därför inte den undervisning de behöver. Regeringen kan ändra på det genom att justera skollagen i vår. Men då behöver man gå längre än vad en statlig utredning nyligen föreslagit.

Samtidigt som antalet elever blir fler går många lärare i pension. Utmaningen att hitta behöriga och legitimerade lärare blir allt större, bara de närmaste åren behövs 77 000 nya lärare i skola och förskola. Här drar mindre kommuner långt från högskoleorter ofta det kortaste strået. En del kommuner har dessutom stora geografiska avstånd och små elevgrupper. För tusentals elever är då fjärrundervisning det enda alternativet för att få undervisning av behöriga lärare.

Fjärrundervisning innebär i praktiken att eleverna befinner sig i ett klassrum i skolan och den behöriga läraren på en annan plats. De hör och ser varandra på en stor skärm. Hos eleverna finns också en handledare som ger praktiskt stöd. Denna typ av undervisning är ett bra alternativ till traditionell klassrumsundervisning.

En poäng med fjärrundervisning är att en del lärare kan vara tillgängliga utan att behöva resa för att undervisa eleverna till exempel i små skolor i glesbygden. Och eleverna kan minska sina resor och i stället lägga fokus på skolan. Med entreprenad menas att en kommun köper tjänsten av en annan kommun eller en fristående skolhuvudman.

Men utredningen ”Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad” tar inte fullt ut hänsyn till att utmaningarna varierar över landet. Den föreslår endast att det ska bli möjligt med fjärrundervisning på entreprenad från årskurs 7–9 i grundskolan samt i gymnasieskolan, i alla ämnen utom de praktisk-estetiska. Moderna språk ska tillåtas från årskurs 1–6.

Vi anser att utredningens förslag är otillräckliga:

– Yngre elever har samma rätt som äldre elever att få tillgång till legitimerade och behöriga lärare. Det är dessutom svårare för dem att resa långt till en skola. De första betygen sätts i årskurs 6. Då rimmar det dåligt med att fjärrundervisning tillåts först i årskurs 7.

– Huvudmannen i kommunala och fristående verksamheter ska få avgöra i vilka ämnen fjärrundervisning ska få användas. Det är inte rimligt att begränsa möjligheterna till fjärrundervisning till vissa ämnen. Det ska vara möjligt att kombinera vanlig undervisning och fjärrundervisning. Utgångspunkten är självklart kursplanerna.

– Fjärrundervisning bör även kunna erbjudas på en mer avancerad nivå som gymnasiematematik till grundskoleelever som behöver särskilda utmaningar eller ämnesundervisning på modersmålet för nyanlända elever.

– Utredningens förslag skulle kunna träda i kraft den 1 juli 2018. Men svensk skola

behöver mycket mer fjärrundervisning än vad utredningen föreslår. Regeringen måste därför skyndsamt lägga fram en proposition där våra förslag tillåts komplettera utredningens så att vi snabbt får ökade möjligheter till fjärrundervisning.

Oavsett var barn och ungdomar bor, vill vi erbjuda en utbildning av hög kvalitet och ett allsidigt utbildningsutbud. Våra elever ska kunna välja mellan flera olika moderna

språk och mellan många olika gymnasieprogram.

Ordförande i kommunstyrelsen i 75 kommuner:

Kenneth Nilsson
ordförande i SKL:s utbildningsberedning
kommunstyrelsens ordförande (S) Örebro kommun

Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande (KD Markaryds kommun

Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande (KD) Sävsjö kommun

Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande (KD) Laxå kommun

Andreas Sturesson, kommunstyrelsens ordförande (KD) Jönköpings kommun

Dag Rogne, kommunstyrelsens ordförande (C) Säffle kommun

Bjarne Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Kristinehamns kommun

Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S) Gislaveds Kommun

Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande (C) Värnamo Kommun

Mathias Lindquist,kommunstyrelsens ordförande (S) Munkfors kommun

Anci Magnusson,kommunstyrelsens ordförande (S) Nässjö kommun

Anders Wilander,kommunstyrelsens ordförande (M) Tranås kommun

Hans Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (HEL) Eda kommun

Henrik Tvarnö, kommunstyrelsens ordförande (S) Vetlanda kommun

Mikael Thalin, kommunstyrelsens ordförande (C) Orsa kommun

Lars-Erik Fälth, kommunstyrelsens ordförande (C) Aneby kommun

Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (M) Vaggeryds Kommun

Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande (C) Mora kommun

Linnéa Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (Åselep) Åsele Kommun

MatsErik Westerlund, kommunstyrelsens ordförande (DKL) Dorotea kommun

Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande (S) Askersunds kommun

Helena Öhlund, kommunstyrelsens ordförande (S) Älvsbyns kommun

Kristina Zakrisson, kommunstyrelsens ordförande (S) Kiruna kommun

Lotta Åman, kommunstyrelsens ordförande (S) Arvidsjaurs kommun

Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S) Ljusnarsbergs kommun

Irja Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Lindesbergs kommun

Peter Waara, kommunstyrelsens ordförande (S) Haparanda kommun

Tommy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Kalix kommun

Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande (C) Nordmalings kommun

Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande (S) Lycksele kommun

Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande (S) Skellefteå kommun

Mikael Larsson, kommunstyrelsens ordförande (V) Överkalix kommun

Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande (M) Karlstads kommun

Tomas Mörtberg, kommunstyrelsens ordförande (C) Övertorneå kommun

Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordförande (C) Eksjö kommun

Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S) Umeå kommun

Sven-Erik Lindestam, kommunstyrelsens ordförande (S) Söderhamns kommun

Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordförande (S) Arjeplogs Kommun

Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande (S) Hudiksvalls kommun

Kristine Hästmark, kommunstyrelsens ordförande (M) Gnosjö kommun

Carina Gullberg, kommunstyrelsens ordförande (S) Gullspångs kommun

AnnSofie Andersson, kommunstyrelsens ordförande (S) Östersunds kommun

Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande (S) Bollnäs kommun

Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande (S) Sandvikens Kommun

Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande (S) Strömsunds kommun

Magnus Andersson, kommunstyrelsens ordförande (S) Hallsbergs kommun

Therese Kärngard, kommunstyrelsens ordförande (S) Bergs kommun

Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Ockelbo Kommun

Tomas Peterson, kommunstyrelsens ordförande (M) Vimmerby kommun

Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Nordanstigs kommun

Yoomi Renström, kommunstyrelsens ordförande (S) Ovanåkers kommun

Jan Larsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Pajala Kommun

Lars Molin, kommunstyrelsens ordförande (M) Ljusdals kommun

Annalena Järnberg, kommunstyrelsens ordförande (S) Hällefors kommun

Sven Åke Draxten, kommunstyrelsens ordförande (S) Bräcke kommun

Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande (C) Storumans kommun

Linda Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Mullsjö kommun

Robert Bernhardsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Jokkmokks kommun

Christina Lidström, kommunstyrelsens ordförande (M) Bjurholms kommun

Linda-Marie Anttil, kommunstyrelsens ordförande (S) Hofors Kommun

Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande (C) Nybro kommun

Peter Pedersen, kommunstyrelsens ordförande (V) Degerfors kommun

Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande (S) Tingsryds kommun

Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande (S) Västerviks kommun

Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Karlshamns kommun

Annette Riesbeck, kommunstyrelsens ordförande (C) Rättviks kommun

Gunnar Pettersson, kommunstyrelsens ordförande (S) Habo kommun

Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande (S) Lessebo Kommun

Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande (C) Lekebergs kommun

Solveig Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Nora kommun

Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande (S) Kumla kommun

Peter Bergman, kommunstyrelsens ordförande (S) Åre kommun

Maria Söderberg, Kommunstyrelsens ordförande (C) Krokoms kommun

Lars Rosander, kommunstyrelsens ordförande (C) Hultsfreds kommun

Ann-Katrin Järåsen, kommunstyrelsens ordförande (S) Torsby kommun

Per Aspengren, kommunstyrelsens ordförande (S) Hammarö kommun

Välbesökt kick-off för KD i Markaryd

Stämningen var på topp när 25-30 kristdemokrater från partiavdelningen i Markaryd samlades idag på Ekebackens Hotell & Konferens för en kick-off inför valåret 2018. Distriktets förstanamn på valsedeln till Riksdagen, Patrik Åkesson från Växjö, höll ett inspirerande anförande om sin bakgrund och vägen fram till sitt politiska engagemang. Patrik kommer att bli en positiv kraft i valrörelsen med sina kontakter inom näringslivet och sportvärlden. Han driver fortfarande ett par företag och var som sportchef i Växjö Lakers en bidragande kraft till att laget idag är bland de bästa i SHL. Patrik berättade också att familjepolitiken och företagarfrågorna ligger honom varmt om hjärtat och han lovade stötta partiavdelningen i Markaryd i den kommande valrörelsen.

Bengt Germundsson, ordförande i partiavdelningen, berättade därefter om kristdemokratisk ideologi och den värdegrund partiet står på och som utgör grunden för vårt politiska engagemang. Han redovisade också huvuddragen i den valplan partiet lokalt kommer att arbeta efter och kunde även berätta att Kristdemokraterna i Markaryd så här långt har uppfyllt 17 av de 22 vallöften partiet gick till val på. Fyra av de övriga vallöftena är på god väg att uppfyllas medan endast ett sannolikt inte kommer att hinna uppfyllas under den här mandatperioden.

Slutligen blev det en inspirerande diskussion under gruppledaren Samuel Wombells ledning då deltagarna lyfte fram en rad förslag till frågor att arbeta vidare med som inriktning för partiets politik i Markaryds kommun under de kommande åren.

Dagen avslutades med en middag och av kommentarerna att döma var deltagarna mycket nöjda och inspirerade över dagen. Det bådar verkligen gott för den kommande valrörelsen!