• Infrastruktur

  En bättre Infrastruktur – Vägarna in till och ut från Norrtälje behöver förbättras och bli fler. Elnätet behöver stärkas upp. Vi vill att alla ska ha rätt till eget boende.

  Kristdemokraterna i Norrtälje kommun ska verka för att:

  • Tillgodose familjernas vardagsliv genom att det ska vara lätt att ta sig ram på vårt vägnät, kunna parkera till rimliga priser vid bostäder och handelsplatser
  • Kommunen ska påverka bostadsbyggare att erbjuda hyrköp av bostäder för förstagångsköpare
  • Kommunden bör påverka en ut- eller ombyggnad av vägarna 77 (Rösa-Gottröra), 76 (Norrtälje-Hallstavik, 276 (Norrtälje-Vättershaga), Vätövägen (Norrtälje-Nysättra), samt väg 280 (Edsbro-Söderhall)
  • Genomföra en översyn och inventering av BK2-vägar för att underlätta för skogs- och jordbruk samt övriga näringar som behöver använda vägarna
  • Förskolor, skolor, äldreboenden och LSS-bostäder ska finnas med tidigt i planarbetet
  • Kommunen snarast börjar projektera för ett nytt reningsverk söder om Norrtälje för att förbättra utvecklingen av bebyggelsen i kommunen
  • Norrtälje kommun ska påverka elnätsägarna som är verksamma i kommunen att stärka upp elnätet och bygga fler laddstationer runt om i kommunen
  • Utöka antal hyresrätter i hela kommunen för ensamstående, unga och seniorer
  • Bygga estetiskt och öka invånarnas delaktighet genom nya sätt att engageras i planprocessen och t.ex. i markanvisningstävlingar i utvalda projekt
  • Det ska alltid finnas ett familjefrämjande tänkande i stadsplaneringen och byggas fler stora lägenheter och stadsradhus så att växande familjer kan bo kvar
  • Utveckla tillgång till miljövänliga transportslag, cykel- och gångbanor
  • Planera för hållbarhet, energieffektivitet och långsiktig kvalitet
  • Förenkla bygglovsprocesserna för Norrtälje kommuns småhus- och villaägare
  • Förenkla vatten- och avloppsregler för att kunna tillåta gemensamhetsanläggningar