• Trygghet är en rättighet

  Kristdemokraterna i Norrtälje kommun ska verka för att:

  • Förbättra barn och ungdomars uppväxtvillkor med familjen i centrum
  • Varje familj ska få stöd från en familjecentral
  • Familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla med samtal inom fyra veckor
  • Föräldrastödprogram ska erbjudas för föräldrar och blivande föräldrar under barnets uppväxttid genom en naturlig kontakt med barn- och ungdomspsykiatri, kurator och psykolog
  • Kommunen ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck
  • Förtroendevalda och personal inom kommunen ska utbildas och vara medvetna om hur FN´s barnkonvention ska beaktas och tillämpas
  • Utöka och förbättra samverkan mellan polis, skola, socialtjänst och kommunpolitiker för att risken att unga dras in i brottslighet och drogmissbruk
  • Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka missbruk- och beroendeproblematik vad gäller ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Ett särskilt fokus ska läggas på barn och unga
  • Stärka polisens lokala förankring genom ett närmare samarbete mellan polis och kommun
  • Bekämpa brottsligheten, inte minst de internationella stöldligorna, på landsbygden genom en större polisnärvaro
  • Anställa fler fältassistenter
  • Bryta segregationen genom att stärka våra socioekonomiskt svaga områden, göra konkreta satsningar på ett rikt föreningsliv där särskild vikt ska läggas på att ge ungdomar möjlighet till bra fritidssysselsättningar
  • Utveckla arbetet mot hemlöshet. Genom en satsning från kommunen kan vi lösa ”Bostad först”