• Vår politik i kommunen

  Kommunens toppolitiker på Kommunlistan Anne-Li Roshagen, Paul Frogner Kockum och Jan Rydén tillsammans med Regionrådet Per Einarsson.

   

  Bättre för barn och familjer
  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. KD i Simrishamns kommun vill förbättra för barnfamiljerna genom att verka för
  • levande byar med skola och omsorg
  • att underlätta etablering av friskola i Skillinge
  • förskola och fritids i alla byar
  • små grupper i förskola och fritids

  Bättre för ungdomar

  För att behålla ungdomarna i Simrishamn behöver gymnasieskolan hålla en mycket hög kvalitet, fast ungdomarna behöver även en meningsfull fritid utanför skolan. KD i Simrishamns kommun vill i ett första steg förbättra för ungdomar genom att:

  • radikalt rusta upp bad- och sporthallar i kommunen
  • samla gymnasieskola i valfisken och på Skeppet

  Vi vill värna om miljön

  KD i Simrishamns kommun har tidigare varit drivande i att arbetet med att:

  • klimatanpassa kommunen med dess kustområden till kommande havsnivåhöjningar samt även övrig mark inför ett förändrat klimat med en eventuell ökad nederbörd i framtiden.
  • begränsa byggnation i våra kustområden för att inte få skador på egendom samt problem med vatten och avlopp vid kommande havsnivåhöjningar
  • satsar på solpaneler på många av kommunens byggnader
  • arbeta för att fordonsflotta blir allt mer fossilfri
  • vi har bytt ut gammal armatur så att vi får allt fler ledlampor som drar mindre energi.
  • samt vi vill även odla upp så mycket av vår matjord som möjligt genom att bevara befintlig och  åkermark från att bebyggas (med undantag för åkermark inom byarna).
  • laga våra avloppsledningar för att förhindra både läckage och inträngning av dagvatten så att våra reningsverk slipper bredda.
  • utveckla våra reningsverk så att dessa bryter ner läkemedelsrester.

  Vi har även bidragit till att ta bort bygglovsplikten på installation av solpaneler så att både företag och privatpersoner ska kunna bli allt mer självförsörjande på el samt för att göra kommunen mindre sårbar för elavbrott.

  De äldre ska ha det bra

  Våra äldre ska vi ta vara på. Äldre människor sitter inne med mycket kunskap och erfarenheter som är till stor nytta i politiken och inom våra ideella föreningar.  Äldre behöver precis liksom ungdomar en meningsfull fritid men även rätt till en god vård. KD i Simrishamns kommun vill satsa på de äldre genom att verka för:

  • en ökad valfrihet för de äldre så att det blir enklare att få komma in på särskilt boende om de så önskar.
  • att bevara våra äldreboenden och öka dess kvalité samt att vi ökar kvalité inom hemtjänsten med färre personal per brukare. Det är viktigt att de äldre känner sig trygga och att de känner igen den personal som besöker dem.
  • Det är även viktigt att alla inom hemtjänst och vårdsektor får möjlighet till SFI så att de kan kommunicera bra med brukarna.
  •  att vi får fler sjuksköterskor och en ökad läkarmedverkan inom äldreomsorgen
  • att vi får ett hospis för vård i livets slutskede
  • att vi får hit en akutmottagning på Simrishamns sjukhus så att de äldre ska slippa färdas till en annan kommun vid behov av detta.

  Bättre företagsklimat för fler jobb
  Det privata näringslivet och entreprenörskapet är grunden för Sveriges välfärd. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. De skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag.

  Vi vill:

  • Fortsätta att utveckla Österlens varumärke genom att:

  • få hit fler företag som ser den potential som finns på vår landsbygd med dess jordbruk och byar, våra kustområden med dess pittoreska fiskelägen samt vår kulturhistoria med våra fantastiska kyrkor, slott och borgar.
  •  stödja den kraft som finns bland våra småföretagare inom kultursektorn med konsthantverk, musik och teater.

  Vi vill även:
  • Fortsätta att förenkla för företag att starta och anställa personal bland annat genom att minska företagens sjuklönekostnader och utveckla RUT- och ROT-avdragen.
  • Ha kvar sänkta arbetsgivaravgifter för unga, sänkt restaurangmoms och sänkt skatt på arbete. Vi vill också öka tryggheten vid arbetslöshet.
  • Stärka ungdomars möjlighet att få jobb, bland annat genom att införa en lärlingsanställningsform.