• Sydöstra stadsdelarna

  Uppsala kommun fortsätter planera över 20.000 nya bostäder i sydöstra stadsdelarna, trots högljudda protester från både boende i området och oppositionspartier. Vi kristdemokrater är grundläggande emot den här typen av kraftig stadsutbyggnad. Vi anser inte att man ska pressa in en stor mängd betongbostäder på en liten yta, där hela tänkandet påminner om 60- och 70-talens miljonprogramsområden.

  Hela utformningen av förslaget är alltför detaljerat och propagandistiskt. Det är inte bara till för att beskriva ett översiktligt planprogram, utan för att förmedla en politisk vision om tät stad, utan bilar, med kretsloppstänkande och en massa detaljerade förslag runt teknisk försörjning (där vissa lösningar inte existerar idag), transporter, innovation och husens utformning. Att det är ett experiment för stadsutveckling förstärks av idéerna om en bomässa. Allt förpackat i en säljande inramning med vackra bilder och klatschiga citat. Vi vänder oss emot detta och anser att man måste börja i andra ändan – hur bygger vi en trevlig boendemiljö för kommunens medborgare, som de själva önskar? Där barn, äldre och familjer känner sig hemma, får den service de behöver, och vill bo och verka.

  Kristdemokraternas synpunkter i korthet:

   Sänk exploateringsgraden – nej tack till nytt miljonprogram

   Bygg fler småhus i trä med liten trädgård och plats för bilen

   Bevara grönområden och jordbruksmark

   Behåll områdets karaktär av byar med ordentligt tilltagen natur emellan

  Grundläggande invändningar mot föreliggande förslag

  Föreliggande förslag ska inledas med ”Östra Nåntuna” tätt inpå nuvarande bebyggelse i Nåntuna, runt väg 255 som ska göras om till kommunal stadsgata. Vi tycker i stället att man borde förskjuta bebyggelsen mot Nysala – och behålla områdets karaktär av fristående ”byar” med ordentligt tilltagen natur emellan.

  Denna karaktär kommer att försvinna när de befintliga delarna byggs in med skuggande flervåningshus. Även de befintliga och uppskattade pulkabackama kommer byggas in och delvis försvinna i föreliggande förslag. Hela området runt Sävja gård, en del av Uppsalas Linnearv kommer också att ödeläggas med sin nuvarande karaktär av beten, jordbruksmark och linnestigar. Hur stämmer det med Uppsalas världsarvsansökan? Dessa områden bör därför omarbetas.

  Det grundläggande problemet med föreliggande Fördjupad översiktplan för sydöstra stadsdelarna är att den är byggd på överenskommelsen med staten och Region Uppsala angående det så kallade Uppsalapaketet – utbyggnad av fyra spår hela vägen Uppsala-Stockholm, mot att Uppsala kommun bygger 33.000 bostäder på statens villkor. Dessa villkor var detaljerade och ingripande, på ett sätt som aldrig annars hade accepterats utifrån det kommunala självstyret, om inte staten hade använt järnvägsutbyggnaden i utpressningssyfte för att kunna få igenom förslaget.

  Vid beslut om Uppsalapaketet i januari 2018 reserverade sig Kristdemokraterna till förmån för att järnvägsstationen skulle placeras längre söderut, att hellre en del av skogen och till och med naturreservatet skulle tas i anspråk samt påpekade att vi sedan tidigare drivit att järnvägen om möjligt borde läggas i tunnel för att minska barriäreffekten. Vi avslutade vår reservation med: ”Vi beklagar att den rödgröna majoriteten inte bättre förmår genomföra en process som samlar så många partier som möjligt i en fråga som är så viktig för Uppsalas framtid.

  Människor flyttar inte till vår kommun för att de söker nya miljonprogramområden utan för att de antingen vill bo på landsbygden eller i en trivsam mindre stad med historisk karaktär.

  Ytterst är det politikerna som bestämmer hur det ska byggas enligt det kommunala planmonopolet. Det spelar därför mycket stor roll hur du röstar i valet.

  Remissyttranden

  Här kan du läsa vårt fullständiga remissyttrande som lämnades in i april 2021:

  Notera gärna att ovanstående dokument är en uppdaterad version av det vi ursprungligen lämnade in i maj 2020, eftersom kommunen genomfört samråd vid två tillfällen. Vill du läsa det kan du göra det här. 

  Senaste nyheterna

  Ta del av våra senaste nyhetsuppdateringar kring utvecklingen i de sydöstra stadsdelarna genom att klicka här.

  Engagera dig

  Vill du vara med och göra skillnad i frågan är du välkommen att gå med i Kristdemokraterna på KD.nu/blimedlem och ansluta till vår kampanj. Under såväl 2020 som 2021 ses vi varannan lördag för att dela ut flygblad, samtala på allmän plats och knacka dörr. Under rådande omständigheter med pågående coronapandemi genomför vi endast flygbladsutdelning i brevlådor för att säkerställa hälsosamma avstånd.