Visa hänsyn vid exploatering

I förra veckan antogs en vision för Knivsta för kommande decennium. En vision som avses ligga till grund för att Knivsta även framtiden ska vara en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Där antas även ambitionen att kommunen ska växa till uppemot 25 000 invånare år 2025.

Det är en bra vision som rätt genomförd skapar ett bra Knivsta. Det är dock i själva genomförandet som svårigheter kan uppstå. Knivsta har sedan kommunstarten 2003 ökat i befolkning med 20 procent. Det innebär att Knivsta är den kommun i Sverige som haft den högsta befolkningstillväxten senaste decenniet. På det stora hela är det väldigt positivt.

I Knivstas nya vision framgår att vi även fortsatt önskar växa så att vi till år 2025 är uppemot 25 000 invånare. I realiteten innebär det att vi minst måste fördubbla tillväxttakten. I denna utveckling måste kommunen ta än större hänsyn till befintlig befolkning. Det innebär att stor/än större hänsyn måste tas till de synpunkter som de redan boende framför vid exempelvis plansamråd. Det är inte rimligt att vi får en utveckling där redan boende drabbas och blir överkörda.

Exempelvis är det inte rimligt att kommunen som praxis påtvingar redan befintliga boende mot deras vilja kommunalt vatten och avlopp eller kommunal väg vid exploatering av områden om finns alternativa lösningar som uppfyller lagens krav. För en fastighetsägare kan det innebära engångskostnader om flera hundratusen kronor vilket i praktiken innebär att befintliga boende får betala för att exploatören ska tjäna pengar. En sådan utveckling anser vi Kristdemokrater är djupt orättvis.

På samma sätt är det orimligt att VA- kollektivet eller grannar ska finansiera utbyggnad av nya områden i exempelvis Lagga, Östuna, Spakbacken och Noor för att markägare och exploatörer ska kunna tjäna pengar. I dessa fall är det rimliga att exploatören får ansvara för de kostnader som är förknippade med utbyggnaden av nya områden. Här har även kommunen ett ansvar i att hitta kostnadseffektiva lösningar och inte bara låta kommunen eller det kommunala VA-bolaget lösa problemen och sedan skicka fakturan till fastighetsägaren eller VA-kollektivet.