• Ny inriktning på samhällsutvecklingen i Knivsta – från förort till småstad

  Knivsta.Nu, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har idag presenterat den nya inriktningen på samhällsutvecklingen i Knivsta. Bakgrunden är missnöjet med de senaste årens bostadspolitik, och därför går man nu fram med ett nytt koncept och planering för kommunens utveckling.

  – Målet är en trivsam och trygg småstad där grönska och rekreationsområden värderas högt. Så som det blivit de senaste åren har inte blivit bra, och därför vill vi gå från förortsliknande byggen till en mer mänsklig skala. Vi ser trädgårdsstadens principer som huvudinriktning, säger Matilda Hübinette (KNU), kommunstyrelsens ordförande.

  Långsiktig vision för Knivsta tas fram

  Arbetet inleds med att ta fram en vision kring vilken typ av samhälle vi vill bygga. Hur ser det trivsamma och trygga livet ut i hela kommunen, hur ser näringsliv och arbetstillfällen ut och vad kan man göra på fritiden? Vad betyder det i termer av bebyggelse? Kort och gott: förort – eller småstad?

  Nya styret har fastslagit att det är just småskaligheten som ska gälla, och visionen kommer när den är klar att ligga till grund för alla andra processer för att säkerställa att rätt inriktning följs.
  – Stort fokus läggs på hur vi vill utveckla Knivsta som plats. Vi behöver en helhet kring Knivstas identitet som hjälper oss att planera rätt och skapa ett gott samhälle för alla. En tydlig strategi kring livserbjudande för barnfamiljer med närhet till välfärd, fritidsaktiviteter och natur, likväl som en etableringsstrategi mot näringslivet för att kunna erbjuda attraktivitet. Vi vill skapa alla fördelar med ett småskaligt trädgårdsstadssamhälle samtidigt som vi har ett oslagbart läge med närhet till Stockholm, Arlanda och Uppsala. Det behöver vi vidareutveckla, säger Mimmi Westerlund (KD)

  Revidering av styrdokument

  Föregående styres planer har upphävts. I stället påbörjas en revidering av ”Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy” för att sätta fokus på hur vi vill att samhället och bebyggelsen ska utformas. Dokumentet ska utgå från framtagen vision och trädgårdsstadens principer där det också kommer finnas plats för att kunna ha bil och kunna parkera.
  – Stadsutvecklingsstrategi 2035, som vi nu har upphävt, står för de förra mandatperiodens bostadspolitik. Det finns flera kända nackdelar med att bygga högt, tätt och trångt nära stationsområden, otrygghet tillexempel. Vi värnar om den sociala hållbarheten säger Monika Lövgren (SD).

  Prioritering av exploateringsprojekt

  Exploateringsprojekt som inte svarar mot målet att bygga enligt trädgårdsstadens principer omarbetas eller avslutas. Nya projekt som bättre svarar mot den nya synen på Knivstas utveckling ska initieras.
  De som inte svarar mot den nya visionen och samhällsbyggnadsprinciper är bl.a. Lötängen (gamla Alsike maskin) som ska omarbetas, medan Takteglet (remsan mellan Gredelbyleden och de mörkbruna tegelhusen) samt nya hus på Willysparkeringen avslutas.
  Projekt som svarar mot nya inriktningen är i stället Myrberget som ligger mellan Ar och Alsike med drygt 100 småhus och villor, och Tärnan i Kölängen med upp till tolv radhus. Även verksamhetsområdet Knivsta Östra Entré kommer börja att utvecklas.

  Prioritering av resurser

  Som det ser ut idag har vissa fastighetsägare väntat upp till 15 år på besked om detaljplaner. Det är inte rimligt och bakgrunden är att föregående styren prioriterat central bebyggelse med flerfamiljshus. Därför görs nu ett arbete för att återkomma med besked så snart som möjligt.

  Stärkt förhandlingsorganisation när fyrspåret ska dras genom kommunen

  Det pågår ett antal för Knivsta kommun strategiska arbeten där andra än kommunen har huvudansvar. Det är till exempel dragningen av fyrspåret genom kommunen med tillhörande investeringsbehov, påfart på E4 med mera. Dessa infrastrukturfrågor har stor påverkan på kommunen på lång sikt.
  – Om inte Knivsta kommun aktivt möter de stora aktörerna som Trafikverket, Region Uppsala, Arlandagruppen i tidigt skede, riskerar vi gå miste om viktiga investeringspengar, eftersom Knivsta och Uppsala kommuner delar på de statliga medlen, säger Matilda Hübinette.
  Därför inrättas en ny beredning för beredning, som kommer att ledas av Thomas Malmer (KD) samtidigt som Kristina Sandberg rekryterats som ny projektchef kring strategisk planering och fyra spår, som får uppdraget att hålla ihop alla ingående delar i fyrspårsavtalet från förhandling med Trafikverket till samhällsutvecklingsprojekt och samverkan med regionen.
  Beredningen blir en plattform för politisk förankring, debatt och förmedling av framtidsbilder och idéer. Den första stora frågan blir stationsområdesutredning, andra viktiga frågor att bevaka blir en trygg och trivsam stationsutbyggnad i Knivsta tätort, perrong i Alsike och säker överfart vid plankorsningen vid Särstavägen.