• Skolan får efterfrågade pengar och AR ska utvecklas

  På kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 augusti behandlades styrets förslag till Mål och budget 2024 med plan för 2025–2027. Kommunstyrelsen biföll förslaget och det skickas nu vidare till kommunfullmäktige för behandling i september. Flera olika satsningar presenteras i den nya budgeten.

  Tre största satsningarna:

  1. Knivstas östra entré och Ar ska utvecklas till ett modernt handelsstråk.
  2. Skolan får en höjd ram och riktade anslag läggs på bland annat personaltäthet och barngrupperna.
  3. Planeringen av en central lekpark inleds.

  Utveckling av Knivstas östra entré och Ar

  Östra entrén och verksamhetsområdet Ar ska utvecklas till ett modernt handelsstråk. Målet är att få till attraktiva företagsetableringar för Knivstaborna, bland annat livsmedelsaktör, samtidigt som stråket från E4:an in till centrum ska bli mer välkomnande. Tydliga krav ska finnas på sammanhållen arkitektur och gestaltning utifrån ett platsutvecklingsperspektiv och Knivstas identitet som modern trädgårdsstad med närhet till natur och rekreation.

  • Detaljplan Ar görs om för att bli mer företagarvänlig och flexibel för etableringar
  • Citysamverkan inleds för att samtidigt få till ett trivsamt centrum med handel som stärks och kan utvecklas
  • Ett steg i att värna Knivstas identitet som naturnära trädgårdsstad genom att rusta redan hårdgjord yta

  – Det känns mycket bra att påbörja utvecklingen av det här området. Förhoppningen är att skapa mervärde för Knivstaborna som också få en mer trivsam infart till sin kommun, samtidigt som handelsutbudet blir bättre. För att samtidigt säkerställa ett trivsamt centrum med handel så startar vi också upp Citysamverkan, säger Matilda Hübinette (KNU), kommunstyrelsens ordförande.

  Höjd ram och särskilda satsningar i förskola och skola 

  Efter ett antal år med stora besparingskrav tilldelas nu utbildningsnämnden en så kallad behovsbudget, det vill säga att verksamheterna får det man uppgivit att man behöver i remissyttrandet och ramen höjs. Förskolan får 5,9 miljoner i ökad ram, grundskolan 12 miljoner kronor och gymnasiet 3,9 miljoner kronor. Av dessa medel går:

  • 1,5 miljoner till ökad tillgång till elevhälsan
  • 1,4 miljoner till bättre arbetsmiljö i förskolan för att successivt nå Skolverkets riktlinjer kring barngrupper
  • 0,5 miljoner till tidiga insatser för barn och unga

  Förutom att höja ramen så avsätts också medel som ska säkerställa den politiska inriktningen:

  • Personaltätheten i förskolan ska öka under mandatperioden
  • Barngruppernas storlek ska successivt komma i nivå med Skolverkets riktlinjer
  • Tillgången till skolböcker ska säkras samtidigt som skärmtiden för de yngsta ska begränsas

  – Förutom att höja ramen så riktar vi också medel som ska säkerställa den politiska inriktningen. Vi har enats om att personaltätheten i förskolan ska öka under mandatperioden och barngruppernas storlek ska successivt komma i nivå med Skolverkets riktlinjer. För oss är det viktigaste att personalen får tillräckligt med tid för varje barn, eftersom relationsskapande vuxna är avgörande för kvaliteten, säger Mimmi Westerlund (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.

  – Vi fortsätter också arbetet med att säkerställa tillgången till skolböcker. Vi välkomnar digitaliseringen men ser den som ett komplement till analoga läromedel. Nytt för i år är att vi vill säkerställa att skärmtiden för de allra yngsta i förskolan inte överstiger Världshälsoorganisationens rekommendationer.

  Planering av central lekpark

  Sveriges yngsta kommun har idag ett centrum med stor del hårdgjorda ytor och saknar tillräckliga lekytor för barn. Därför påbörjas nu planeringen av lokalisering och utförande av en central lekpark under året, för att när ekonomin tillåter, sätta spaden i marken. Detta förväntas ske 2025.

  Sammanfattning av ekonomiska ramarna i Mål och budget 2024

  • Prioritering av medel till kärnverksamheterna
  • Exploateringsintäkterna sänks enligt plan till 30 miljoner 2024.
  • Oförändrad skattesats
  • Resultat om 10,2 miljoner (0,7 procent) som stärks till 2,7 procent under planeringsperioden.
  • Totalt kommunbidrag om cirka 1,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 5,2 procent mot föregående år.

  Effektiviseringar och intäkter

  För att klara de finansiella målen samtidigt som kommunen ska upprätthålla god kvalitet i verksamheterna prioriteras medel till kärnverksamheten. Sådant som inte tillhör kommunens kärnuppgifter ges därför minskad tilldelning. Nedan ges exempel på detta:

  • 4,8 miljoner från effektivisering av central administration
  • 1 miljon från effektivisering av administration av kultur och fritid
  • 1 miljon i kommersiella intäkter från CIK, bland annat reklam
  • 1,2 miljoner genom resursoptimerande åtgärder vid CIK
  • 0,2 miljoner i besparing från programlicenser

  Reformarbetet från 2023 fortsätter

  Tidigare i år tog KNU/KD-styret ett antal steg för att åtgärda flera eftersatta områden i kommunen. Detta arbete fortsätter. Se exempel nedan:

  • Se över och omarbeta befintliga planer och strategier kopplat till bostadsbyggande.
  • Tillskapa fler parkeringar samt se över datumparkeringen i Alsike liksom förutsättningarna för att införa boendeparkering.
  • Tillskapa trygghetsvärdar som ska finnas i gatumiljö i samverkan med SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) främst under helger kvällar och nätter.
  • Systematiskt jobba med kvalitet i skola och förskola.

  Läs presentationen från pressträffen här: Budget 2024