• Vi budgeterar för barnen, ökad valfrihet och en enklare vardag

  Vår budget innebär ett ökat fokus på Knivstas barn och ungdomar. Kommunens kärnverksamhet ska prioriteras. Därför är Kristdemokraternas ambition för nästa mandatperiod att effektivisera kom­munens förvaltning för att frigöra medel och omfördela dem dit.

  Redan nästa år vill minska grupperna för de minsta barnen med ett barn per grupp. Vi barnfortsätter sedan arbetet med att minska barngrupperna för de allra minsta med ytterligare två barn de närmaste åren, om vi får igenom våra målsättningar.

  Onödigt dyra projekt som det planerade ”Centrum för idrott och kultur” som uppskattas kosta uppemot 405 miljoner kronor ska brytas ned i rimliga satsningar utifrån Knivstas befolkningsstorlek och behov. Vi vill i stället skyndsamt påbörja bygget av en sporthall och en isyta vid Hälsohuset.

  Vi gör också flera satsningar på skola och fritidsverksamhet där vi stärker lärarnas löner, öppnar upp för fler vuxna i skolan och minskar fritidsgrupperna.

  Det här vill vi genomföra under nästa år:

  Minska barngrupperna i förskolan

  I vår budget för 2015 finns en tydlig satsning på att börja en minskning av storleken på barngrupperna i förskolan. För 2015 innebär det att 4 miljoner kronor avsätts för ett första steg i denna riktning.

  Öka valfriheten att välja skola

  Kristdemokraterna ökar elevers möjlighet att välja skola genom att ge busskort även till elever som valt skola utanför kommunen. Kostnaden för resan ska inte hindra elever från att välja den skola de önskar.

  Stärka resurserna till skola och fritids

  Vi avsätter också medel för ökade lärarlöner för att höja lönen för duktiga lärare. Satsningen innebär även att vi kan öka antalet vuxna i skolan. Fritidsgrupperna kan också minskas genom de avsatta medlen.

  Bygga nya fritidsanläggningar − minska nämndkostnaderna

  Kristdemokraterna vill bygga en ny sporthall vid Hälsohuset till en rimlig kostnad så fort det är praktiskt möjligt och en isyta, i ett första steg. Vi vill också bygga fler ytor för spontanidrott och lekplatser och en ungdomsgård på lämplig plats i Alsike.

  Vi kommer däremot inte medverka till att bygga orealistiskt dyra anläggningar där konsekvensen av höga driftkostnader blir att andra kärnverksamheter som förskola eller åldringsvård riskerar att drabbas negativt.

  Fritidsfrågorna ska flyttas från den nuvarande egna nämnden till en gemensam utbildnings- och fritidsnämnd. Genom detta uppnår vi flera synergieffekter då dessa områden ofta har gemensamma lokaler och personal. Vi kan också spara pengar genom minskade totalkostnader för sammanträden och politikerarvoden.

  Förbättra trafikinfrastrukturen och trafiksäkerheten

  E4-avfarten måste åtgärdas och anpassas efter trafikflödet. Vi vill även bygga en ny motorvägsavfart vid norra Alsike/Halmby, skapa en avfartsfil och gångtunnel vid Spakbacken-avfarten och bygga ett resecentrum vid perrongen.

  Införa fri pendlarparkering

  Kristdemokraternas budget innehåller inga intäkter från parkeringsavgifter. Vi är emot att de många invånare som dagligen reser med tåg till arbetsplatser i Uppsala eller Stockholm ska få en krångligare och dyrare vardag. Därför vill vi ta bort parkeringsavgifterna.

  Fler boenden för unga

  Vi vill säkerställa att det byggs billiga hyreslägenheter för unga och studenter.

  Läs intervjun med gruppledaren Björn-Owe Björk om KD:s budget