Vår politik

Valmanifest Kristdemokraterna Landstinget Kronoberg 2014

(Ladda ned: Valmanifest Landstinget KD_Växjö)

Eva J 009Vi Kristdemokrater vill med denna valplattform peka på de viktigaste aspekterna på hur vården skall utvecklas inom Landstinget Kronoberg. Vi söker ditt förtroende för att ytterligare utveckla en vård där ”patienten i centrum” är huvudbuskapet och en jämlik och solidarisk vård, på lika villkor, är en självklarhet.

Kristdemokraterna vill skapa ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Det betyder en sjukvård som kännetecknas av människovärde, solidaritet och omtänksamhet och ett tydligt patientfokus.

Kristdemokraterna har i landstinget arbetat med en tydlig inriktning där trygghet och etik har varit en viktig utgångspunkt inom den fortsatta utvecklingen av vården. Nu söker vi ditt förtroende för att fortsätta detta arbete. Rösta på Kristdemokraterna i landstinget den 14 september.

Eva Johnsson – vår kandidat som landstingsråd

Etik och trygghet…

… är grundförutsättningar för att skapa en livsmiljö där invånarna kan leva ett gott liv. Utifrån denna ideologiska övertygelse har Kristdemokraterna arbetat och lagt fram budgetförslag under den innevarande mandatperioden i Landstinget Kronoberg. Den grunden håller alltjämt och har snarare visat sig än viktigare att slå vakt kring. Vi vill bygga ett samhälle som präglas av människovärde, solidaritet och omtänksamhet. Med detta som inriktning formar vi en politik för ett livskraftigt Kronoberg.

Köerna till vården har under Alliansens tid minskat. Vi vill emellertid fortsätta på den inslagna vägen med att ytterligare korta köerna därför att trygghet och tillgänglighet hör ihop.

…med Patienten i centrum

Det måste vara tydligt att patienten ska vara centrum inom all sjukvård. Allt vad Landstinget gör måste planeras efter ett tydligt patientfokus och motiveras utifrån det. Det omvända måste också gälla. Det som inte har ett tydligt patientfokus kanske måste plockas bort eller förändras. Sett ur patientens synvinkel menar Kristdemokraterna att det nu 2014 är helt nödvändigt att, under huvudrubriken ”Etik och Trygghet, sätta fokus på 7 viktiga områden:

Människovärde

Kristdemokratisk ideologi är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Människovärde får inte bara bli ett slagord i den politiska debatten, utan fyllas med innehåll. Människo- värdet är knutet till själva existensen. Man kan inte ha mer eller mindre människovärde. Varje människa äger människovärde och varje människa är en unik person. Det innebär bland annat att varje människa så långt möjligt ska ges optimala möjligheter efter sina förutsättningar att utvecklas och få ett meningsfyllt liv. Konkret kan det betyda att personer med olika former av funktionshinder ska få allt tänkbart stöd till att leva ett meningsfullt liv i samhället.
Tydlig värdegrund. Till området kvalitet hör att landstinget för sin verksamhet också aktivt arbetar med en tydlig värdegrund, en etisk plattform.Det måste vara uppenbart både för personal och medborgare att det finns en medveten etisk dimension i landstinget verksamhet. Det skapar trygghet för alla. Värde- grundens konkreta tillämpning sker genom handlingsregler. Det är viktigt att dessa handlingsregler skapas lokalt i arbetslagen.

När en hälso- och sjukvårdsetisk vision, grundad på genomtänkta värderingar, är förankrad bland medarbetare behöver ledningen inte detaljreglera verksamheten. Detta kan höja effektiviteten och samtidigt bidra till ökad arbetstillfredsställelse hos medarbetarna.

Utifrån en fastställd värdegrund kan det också göras tydligt vilka krav och förväntningar som kan ställas på verksamheten utifrån medborgarnas perspektiv.

Solidaritet

En solidariskt, jämnställd och skattefinansierad sjukvård är en självklarhet för oss kristdemokrater. Det är behov och inte storleken på plånboken som skall styra prioriteringarna inom vården.

Omtänksamhet

Sjukvårdens uppgift är naturligtvis primärt att bota sjukdomar. En självklar och viktig del av sjukvården är emellertid att mötet mellan patient och vården präglas av en omtänksamhet och medmänsklighet. Att bota är inte alltid möjligt, men att lindra och trösta måste det alltid finnas utrymme för.

Cancervård. Ett cancerbesked är, för de allra flesta människor, en omskakande hän- delse. Cancersjukdomar drabbar en stor andel av befolkningen. Kristdemokraterna vill därför att cancerbehandlingen inom vårt landsting skall hålla högsta standard och ligga i avancerad framkant. Kronobergarna ska kunna få cancervård med kvalitet och trygghet på hemmaplan!

Den högspecialiserade vården finns inom Cancercentrum Syd, i Lund.

Kvalitet

Jämförelser. Kristdemokraterna vill ha en ordning där kvalitetsindikatorer fastställs och där jämförelser kan göras på vårdcentrals-, klinik- och på sjukhusnivå. Den ska vara lätt tillgänglig både för politiker, vårdpersonal och för allmänheten. Jämförel- ser ger också möjlighet till jämförande studier mellan vård som drivs i offentlig, kooperativ, ideell och privat regi. Sådana jämförelser kommer att höja kvaliteten.

Garantitänkande. Samtliga medborgare i Kronobergs län har rätt till hälso- och sjukvård av hög kvalitet på lika villkor. Vårdgivarnas verksamhet skall utgå från principen om alla människors unika, lika och okränkbara värde. Om Landstinget inte uppfyller vad som utlovats skall den som blivit förfördelad kompenseras.

Personaldialog. Vi vill finna nya vägar för att utveckla en medveten personaldialog. Vi menar att en öppen och respektfull dialog mellan förtroendevalda och olika personalgrupper är en förutsättning för att utveckla vården och säkerställa en god kvalité.

Valfrihet

Kristdemokraterna slår vakt om en gemensam skattefinansierad vård, men är samtidigt öppna för alternativa utförare inom denna ram. Vi menar att en ökad mångfald av vårdgivare ger patienterna större valmöjligheter, understödjer förnyelse, effektivise- ringar och utveckling av hälso- och sjukvården. Privata, kooperativa och ideellt drivna alternativ bör därför ges förutsättningar att utvecklas. Inom landstingets ledningsenhet bör man jobba aktivare med att landstingets mångfaldsprogram både aktualiseras och kontinuerligt revideras. Medarbetare som önskar ”starta eget” ska också uppmuntras och få hjälp till avknoppning.

En mångfald av vårdgivare ökar möjligheterna att säkra tillgången på kvalificerad personal. Valfrihet gäller alltså inte bara patientens möjligheter.

Tillgänglighet

Något av det tydligaste kännetecknet för en väl fungerande sjukvård är att man har snabb och enkel tillgång till den! Här finns fortfarande utrymme för ytterligare förbättringar.

När patienten väl får vård fungerar den oftast mycket bra. Dålig tillgång till sjukvård och långa köer borde kunna åtgärdas bland annat genom förändrade och okonventionella arbetssätt. Landstinget måste utveckla en attityd som uppmuntrar till att föreslå och prova nya vägar för att skapa en så bra verksamhet som möjligt. Centralstyrda beslut fattade högt upp i organisationen, i värsta fall av regeringen i Stockholm, hindrar och kväver personalens innovativa intresse.

Tillgänglighet är också en trygghetsfråga. Trygghet innebär att man får vård med hög kvalitet när man behöver det utan onödig väntan. Därför måste vårdcentralerna vara beredda till
stor flexibilitet i öppethållande och tillgänglighet. Kristdemokraterna vill därför att vårdcentralerna ska vara öppna när behov finns!

På senare år har bristen på tillgänglighet inom den psykiatriska vården blivit allt tydligare. Här är fort- satta kraftiga åtgärder nödvändiga. Kristdemokra- terna anser särskilt att köerna till barn- och ung- domspsykiatrin är oacceptabelt långa och arbetet med att korta köerna måste fortsatt prioriteras.

Tänderna är en del av kroppen och måste ha liknande högkostnadsskydd som annan sjuk- vård. Vårt budskap är därför att högkostnads- skydd för tandvården måste införas. Hittills har mycket lite skett men våra krav kvarstår dock på den här punkten

Patientsäkerhet

För några år sedan kom en undersökning som översatt till våra siffror skulle kunna inne- bära att omkring 80 personer dör i förtid på grund av misstag i vården i Kronobergs län. Det finns beräkningar på att misstag inom företagsvärlden kostar i storleksordningen 15-35 % av omsättningen. Att höja patientsäkerheten är därför sannolikt en av de mest kostnadseffektiva insatserna som kan göras. Mot bakgrund av att landstingets budget omsluter nästan 5 miljarder kronor handlar det om stora belopp.

Det är mänskligt att fela och syftet får inte vara att straffa enskilda individer utan att åstadkomma förbättringar inom hälso- och sjukvården. Det krävs förbättrade säker- hetssystem som kan underlätta systematiskt säkerhetsarbete på klinikerna. Det är inte människan som ska ändras, det är systemet.

Ambulanssjukvården har utvecklats mycket under senare år och utgör numera en viktig trygghetsfaktor. Man kan tala om ambulanserna som vårt tredje akutsjukhus. Kristde- mokraterna vill arbeta för ambulanstrygghet i hela länet!

Det var oacceptabelt när den dåvarande majoriteten drog in glasögonbidraget för barn när landstinget skulle spara år 2003. Vi har nu emellertid återinfört glasögonbidrag t o m 12 års ålder, men Kristdemokraterna vill utöka bidraget ytterligare och menar att åldergränsen snarast bör höjas till 15 år och på sikt till 18 års ålder.

Kristdemokraterna i landstinget Kronoberg vill utveckla vården genom att: 

Äldrekompetens på vårdcentralerna!

Kronobergs län har en hög andel äldre. Därför ska det på de flesta vårdcentralerna finnas vårdpersonal med särskild specialistutbildning för de äldres sjukdomar. Vidareutveckla de mobila sjukvårdsteamen!

Det skall vara tryggt och värdigt att åldras i Kronoberg. Äldrevården skall präglas av bättre samverkan mellan kommuner och landsting. Sjukvården och omsorgen måste präglas av trygghet och tillgänglighet!

Flexiblare öppettider på vårdcentralerna

Trygghet innebär att man får vård med hög kvalitet när man behöver det utan onödig väntan. Därför måste vårdcentralerna vara beredda till stor flexibilitet i öppethållande och tillgänglighet. Kristdemokraterna vill att vårdcentralerna ska vara öppna när behov finns!

Inrätta särskilt Barncentrum.

Samla all kompetens inom vård och omsorg för barn och unga på våra två sjukhus (I Växjö och Ljungby).

För att möta behoven hos våra barn och unga på bästa sätt bör kompetens inom om- råden som berör allt från förlossning fram till vuxenlivet, finnas samlat. Inrätta ett barncentrum på våra sjukhus!

Förstärk psykiatrin!

Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är fortfarande oacceptabelt långa.

Inför högkostnadsskydd för tandvården!

Tänderna är en del av kroppen och måste ha ett liknande högkostnadsskydd som annan sjukvård.

Inrätta ett etikråd inom landstinget

En medveten Etik och tydlig värdegrund, skapar trygghet hos både personal och med- borgare, vilket skall vara grundläggande för landstingets verksamhet. Inrätta ett centralt Etikråd, med bred representation!