Vi ville lyfta fram Stångådalsbanan i viktigt remissvar

Vid gårdagens sammanträde i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden behandlades Remissvar på Regional transportplan (RTP) för Kalmar län 2018-2029. Region Östergötlands förslag till svar koncentreras till de gemensamma transportstråken för Östergötlands och Kalmar län. I svaret kommenteras Stångådal- och Tjustbanan särskilt, men Kristdemokraterna tyckte att svaret kunde utvecklas. Vänsterpartiet (V) stödde vårt förslag, men tyvärr valde övriga partier att avslå vårt yrkande.

Kristdemokraterna föreslog:

A t t första stycket om Stångådal- och Tjustbanan kompletteras med texten; ”Det är emellertid nödvändigt att vi gemensamt från våra båda regioner, tillsammans med berörda kommuner, agerar kraftfullt gentemot Trafikverket och Näringsdepartementet i syfte att säkra upprustning av Stångådalsbanan”.

A t t andra stycket om Stångådal- och Tjustbanan kompletteras med texten; ”Det är också av stor vikt att utreda de positiva effekter på arbetspendling mellan våra regioner och transporter för besöksnäringsmål, samt hur det i sin tur påverkar den regionala tillväxten i våra båda regioner, liksom hur de turistekonomiska effekterna kan utvecklas positivt.”

A t t tredje stycket stryks och ersätts med texten;
”Vår bedömning är att satsningar i Nationell plan på Stångådals- och Tjustbanan inte kommer att medföra att utbyggnaden av Ostlänken och i förlängningen den nya höghastighetsjärnvägen försenas. Istället ska satsningar på banorna ses som ett komplement, där en del av banornas funktion är en effektiv matning av resenärer till Ostlänken och kommande höghastighetsjärnväg från Linköping till Stockholm. För Östergötland har Ostlänken länge haft högsta prioritet, och det är nu nödvändigt att komplettera vår prioritering av Ostlänken med prioritering av framförallt Stångådalsbanan.

Region Östergötlands text om Stångådalsbanan:

Stångådal- och Tjustbanan
Det är Region Östergötlands bestämda uppfattning att eventuella åtgärder på dessa banor måste finansieras inom ramen för Nationell plan.

När det gäller den framtida trafikeringen av Stångådals- och Tjustbanan behövs diskussioner mellan våra båda regioner tas upp snarast. Det nuvarande trafikeringsavtalet sträcker sig endast till år 2021. Region Östergötland har påbörjat ett arbete med att titta på förutsättningarna för en mer omfattande tågtrafik på de båda banorna, både vad avser konsekvenserna för den omfattande
busstrafiken mellan Linköping och Åtvidaberg respektive Kisa men också de ekonomiska konsekvenserna.

Eventuella satsningar i Nationell plan på Stångådals- och Tjustbanan får inte medföra att utbyggnaden av Ostlänken och i förlängningen den nya höghastighetsjärnvägen försenas. För Östergötland har Ostlänken absolut högsta prioritet.

Läs hela ärendet här:
https://wssext.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Trafik%20och%20samh%C3%A4llsplaneringsn%C3%A4mnden/2017%20Trafik-%20och%20samh%C3%A4llsplaneringsn%C3%A4mnden/2017-10-11/06%20Besluts%C3%A4renden/6.3%20Remissvar%20%E2%80%93%20Regional%20transportplan%20f%C3%B6r%20Kalmar%20l%C3%A4n%202018-2029.pdf

 


LIKVÄRDIG VÅRD I HELA SJUKVÅRDSREGIONEN? – Öppet seminarium om ambulanshelikopter


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 11


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 10


Läs mer

Rekordstort sparbeting för Region Östergötland – utan tydliga konsekvensanalyser


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 9


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 8


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 7


Läs mer

Gör det möjligt att resa med Östgötatrafikens biljetter till Vimmerby


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 6


Läs mer

Nyhetsbrev vecka 5


Läs mer