Vår politik

Människan i centrum
Kristdemokraterna spelar roll i Alingsås. Förutom att vi har ordförandeskapet i Vård- och äldreomsorgsnämnden har jag som kristdemokraternas gruppledare förmånen att sitta med i såväl Kommunstyrelsen som dess arbetsutskott. I kommunfullmäktige har vi fem mandat. Tillsammans med övriga allianspartier är vi i majoritet och har på så sätt en reell påverkan på den förda politiken.
Vi kristdemokrater vill i alla lägen värna den enskilda människan. Det innebär att vi fokuserar på det vi anser vara kommunens kärnverksamheter. Våra medborgare har rätt till bra barnomsorg, en väl fungerande skola men också en värdig omsorg när ålder gör att vi inte längre klarar oss på egen hand. Lika viktigt är det att kunna erbjuda stöd för de människor som av olika skäl kan ha det svårt i sin vardag. Sjukdom och/eller olika typer av handikapp eller andra problem kan innebära att en människa behöver få hjälp av samhället. Då ska samhället stå starkt!
Ovan nämnda områden har för oss en särställning när begränsade resurser ska fördelas. Det kan också innebära att vissa andra områden ibland får stå tillbaka.
Men vi nöjer oss inte med detta. Vi vill dessutom att varje människa, i så hög grad som möjligt, ska kunna ha möjlighet att välja det som passar honom eller henne bäst. Därför är vi både stolta och glada att vi den 1/7 2008 kunde införa ett vårdnadsbidrag i Alingsås. Förutom förskola och familjedaghem utökades valmöjligheterna ytterligare för småbarnsföräldrar. Ca 70 familjer nyttjar idag denna möjlighet. Inom skolans område finns också ett antal såväl kommunala som fristående skolor och förskolor vilket gör att föräldrar och deras barn kan välja den skola som passar dem bäst.
Med samma fokus har vi sen tidigare ett väl fungerade kundvalssystem inom äldreomsorgens hemtjänst där den som är berättigad till hemtjänst kan välja mellan ett antal utförare. Ca 10 % gör idag ett aktivt val och siffran stiger kontinuerligt. Samtidigt innebär kundvalssystemet en frihet att inte välja. Då erbjuds brukaren en väl fungerande hemtjänst med kommunen som utförare.
Vi kristdemokrater är ett värdeorienterat parti. Vår kommunala service existerar inte för sin egen skull. Människans behov måste alltid stå i fokus och våra verksamheter måste genomsyras av detta. Därför kan vi aldrig vara värdemässigt neutrala. Varje människa har ett unikt värde och förtjänar att bli lyssnad på och respekterad. Skolans roll kan i detta sammanhang inte nog betonas. Ett gott arbetsklimat, arbetsro och respekt för varandra kan tyckas självklart men kräver samtidigt att såväl lärare som elever hela tiden har detta i fokus i det vardagliga arbetet. Unga behöver vuxna, såväl i skolan som i hemmet.
Du som läser dessa rader och upplever att du delar våra värderingar är hjärtligt välkommen att höra av dig. Varje månad har vi partimöten där vi diskuterar aktuella frågor i kommunen men där det även ges tillfälle att diskutera mer långsiktiga frågor. Är du intresserad, tveka inte utan hör gärna av dig till undertecknad.
Stefan Svensson
Stefan Svensson
Gruppledare
Kristdemokraterna i Alingsås
TELEFON:
0322 – 63 73 77
070 – 399 15 28