• Har Hudiksvalls kommun förberett sina verksamheter inför barnkonventionens ikraftträdande som lag den 1 januari 2020?

  Till kommunstyrelsens ordförande

  Har Hudiksvalls kommun förberett sina verksamheter inför barnkonventionens ikraftträdande som lag den 1 januari 2020?

  Februari 2018 lades en fyrpartimotion om barnkonventionens implementering i kommunens verksamheter, signerad av representanter för Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna. Motionen lades utifrån det faktum att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020. Motionärerna föreslog att: ”Hudiksvalls kommun förbereder sina verksamheter inför det att barnkonventionen blir lag genom att redan nu på ett systematiskt sätt gå igenom alla verksamheter för att planera hur man skall implementera barnperspektivet inom kommunens alla områden.”

  Trots att det knappast saknats tid för att bereda motionen för behandling i kommunfullmäktige så redovisades den på oktobermötet som obesvarad motion som fortfarande är under beredning.

  Enligt en färsk kartläggning som genomförts av Barnens rätt i samhället (Bris), så saknar 85 kommuner fortfarande en strategi för hur de skall efterleva barnkonventionen och säkerställa barnens rättigheter. Bris påpekar i sin rapport att kommunerna, utöver att ha en strategi för barnrätt, även måste utse en ansvarig person för barnrättsfrågor med tydliga befogenheter.

  Vi är väl medvetna om att mycket kan uträttas i kommunens förvaltningar för att en motion som inte direkt kan avslås, skall kunna anses som besvarad när den väl är framme för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därför inser vi att åtgärder mycket väl kan ha vidtagits även i detta fall för att kommunens förvaltningar skall vara väl förberedda inför lagens ikraftträdande trots att motionen inte ännu är färdigberedd. Skulle det så vara, kan det vara på sin plats att kommunfullmäktige får en lägesrapport.

  Mot bakgrund av ovanstående vill vi kristdemokrater ha svar på följande frågor:

  · Har kommunen utarbetat en strategi för efterlevnaden av barnkonventionen inför dess ikraftträdande som lag den 1 januari 2020?

  · Om så är fallet – hur är strategin utformad?

  · Har kommunen utsett någon ansvarig person i barnrättsfrågor med tillräckligt tydliga befogenheter

  Kent Sjöberg Kristdemokraterna