• Vätgas framtidens drivmedel

   

  Till Hudiksvalls kommunfullmäktige

  Planera för etablering av vätgastankstation

  Vi står alla inför klimatutmaningar som vi måste hantera så ansvarfullt och klokt som möjligt.
  I Hudiksvalls kommuns Energi- och klimatstrategi 2017–2050 slår kommunfullmäktige fast att Hudiksvalls kommun vill ”bidra till att nationella och internationella mål för energi- och klimatpåverkan kan uppnås”. I och med detta har vi åtagit oss att minska användandet av fossil energi till lägsta möjliga nivå. Att transportsektorn står för mer än hälften av CO2-utsläppen står klart. För att nå dessa uppsatta mål är utfasningen av fossila bränslen i fordonstrafiken till förmån för mer klimatskonsammare alternativ en nyckelfråga.

  Även om det energieffektivaste alternativet, som dessutom är stadd i snabb utveckling, är batteridrivna fordon, så anser sakkunnig expertis att det är nödvändigt att fler energislag för fordonsdrift utnyttjas för att vi ska komma bort från beroendet av fossil energi. Ett av utvecklingsspåren är utvecklingen av fordon med bränslecellsteknik eller vätgasdrift. Redan idag finns fordon framtagna som drivs på vätgas men för att tekniken ska få rätta förutsättningar att komma till användning, krävs en utbyggd infrastruktur med vätgasmackar. Förutom den vätgasmack som planeras i Sandviken så finns det idag ingen vätgasmack på sträckan Stockholm – Umeå. Därför anser vi att Hudiksvalls kommun bör vara offensiv för att bidra till att möjliggöra ett ökat bruk av fordon med bränslecellsteknik genom att utarbeta förslag på lämpliga placeringar av vätgasmack.

  Även om vätgasmackar anses vara säkra och att explosionsrisken ska vara minimal så kan man trots allt inte bortse från att sådan risk kan föreligga. Därför kan det vara nödvändigt att en vätgasmack i Hudiksvalls omedelbara närhet bör placeras på behörigt avstånd från annan verksamhet där många människor är i rörelse. Trots detta är det viktigt att trafikanterna inte upplever att tankstationen är onödigt svårtillgänglig.
  I och med att sakkunnig personal är mest kompetent för att föreslå var vätgasmack bör ligga utifrån såväl säkerhets- som tillgänglighetsperspektiv så åligger det oss inte att lägga förslag på placering.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kristdemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att            Hudiksvalls kommun utarbetar förslag på alternativa placeringar för vätgastankstation i Hudiksvalls närhet.