Vi vill göra din vardag enklare

Kristdemokraterna vill underlätta din vardag och minska krånglet. Vi ser på olika frågor utifrån ett familjeperspektiv. Barn, unga liksom äldre ska få ökade resurser och de många som pendlar från orten till sina arbeten behöver få lättnader.

Björn-Owe Björk, Caroline Densjö, Per Lindström

KD:s toppnamn: Björn-Owe Björk, Caroline Densjö och Per Lindström.

Vi vill höja kvaliteten i både förskola och skola samt äldreomsorgen. Fritidsverksamheten behöver också få ett ökat stöd genom byggande av fler idrottshallar, fler ytor för spontanidrott och ett ökat samarbete mellan kommunen och de olika föreningarna.

Unga ska också ha lättare att studera utanför kommunen och kunna få tag i ett första ungdomsboende snabbare än idag.

Vi vill även utveckla det lokala näringslivet och arbeta för att de onödiga avgifterna vid pendlarparkeringen tas bort. Knivstaborna ska inte heller behöva betala för kommunal väg eller VA i de fall detta går att lösa på annat sätt.

Detta vill vi göra:

 • Minska barngruppernas storlek i förskola och på fritids med ett maxtak för gruppernas storlek.
 • Öka föräldrars valfrihet genom att införa barnomsorgspeng.
 • Prioritera kvaliteten i skola, förskola och äldreomsorg. Genom att skära i central kommunal administration vill vi frigöra medel till kärnverksamheten.
 • Ge busskort även till elever som väljer skola utanför kommunen.
 • Arbeta för ett första boende med prisvärda lägenheter för unga vuxna.
 • Ta bort p-avgifterna. Pendling till och från Knivsta ska underlättas. Vi vill underlätta kombinationen av yrkesliv och familjeliv.
 • Öka stödet till fritidsaktiviteter.
 • Slopa Arenaplanerna och istället bygga sporthallar efter behov.
 • Öka antalet vuxna i skolan och höja lönen för duktiga lärare.
 • Utveckla Knivsta med stor hänsyn till oss som redan bor här.

KD:s valspurt igång på allvar

Valdagen närmar sig. KD i Knivsta vill visa på ett alternativ till dagens kommunpolitik. Ett av våra mål är att underlätta och förbättra det dagliga livet för våra invånare, samtidigt som onödiga kostnader i den kommunala förvaltningen hålls nere.

gruppbild

Delar av KD Knivsta samlade inför valspurten.

Endast några veckor återstår före valet. Vi märker ett stort engagemang för våra frågor vilket är roligt.

Vi tror att många i Knivsta önskar ett stöd i det ständiga pusslandet, en ökad livskvalitet och ett minskat krångel i det dagliga livet.

Vi vill satsa på barnfamiljerna men även äldre och personer med särskilt behov av stöd är prioriterade.

Minskade grupper, valfrihet och kvalitet

Minskade barngrupper i förskolan, barnomsorgspeng som följer det enskilda barnet och fler vuxna i skolan är några av våra mål. Valfrihet och kvalitet ska gälla i båda barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Ungdomar är också i fokus: Elever som väljer skola utanför kommunen ska få busskort, stödet till fritidsaktiviteter behöver öka och antalet lägenheter för unga vuxna behöver bli fler.

Ta bort p-avgifterna – satsa på näringslivet

Sådant som krånglar till det för den vanliga människan ska tas bort – som höga avgifter för offentlig service, exempelvis för sophanteringen. Vi vill också ta bort avgifterna vid pendlarparkeringen och undvika dyra kommunaliseringar av vägar och VA på landsbygden

En annan fråga som KD vill arbeta för är ett utbyggt näringsliv på orten:

Många pendlar långt till sina arbeten. Endast ca 20 procent arbetar på hemmaplan. Att underlätta för företag och organisationer att etablera sig här är prioriterat med målsättningen att skapa 500 nya arbetstillfällen i kommunen de kommande åren.

Pengar dit behoven är störst

För att kunna finansiera politiken vill vi i KD hålla nere onödiga kostnader i den kommunala förvaltningen. Skattepengarna ska gå dit behoven är störst.

KD är givetvis för byggandet av fler sporthallar men det ska motsvara det verkliga behovet. En större satsning för ett okänt antal miljoner får vänta.

Bygg nytt men med förnuft

Nybyggnationer som planeras för Knivsta ska också genomföras med förnuft och i god samklang med dem som redan bor i kommunen. Det gäller att tänka i flera steg framåt så att infrastruktur och service hinner med.

Med en nyvald engagerad styrelse och ett växande antal medlemmar är det extra spännande att gå in i den avslutande valrörelsen.

Vi tror att många i Knivsta vill se en ny riktning i politiken där både hjärta och hjärna finns med!


Kristdemokraternas lista till valet i Knivsta

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

 1. Björn-Owe Björk, 38, Tjänsteman Regeringskansliet, Östuna
 2. Per Lindström, 43, It-konsult, Alsike
 3. Caroline Densjö, 40, Behandlingspedagog, Alsike
 4. Anna-Karin Lieber, 56, Produktchef läkemedelsftg, Noor
 5. Oscar Hahne, 36, Ringarålderman, Alsike
 6. Annegret Stackenström, 60, Jurist, Vassunda
 7. Martin Ljungdahl, 41, Kyrkomusiker, Alsike
 8. Synnöve Adell, 39, Kommunikatör, Knivsta
 9. Gunnar Gidlund, 65, Ingenjör Hydrogeolog, Västersjö
 10. Maria Borowiec, 60, Utbildningsansvarig, Björksta
 11. Johan Eckerdal, 41, Civilingenjör, Alsike
 12. Emma Lindahl, 32, Barnskötare, Knivsta
 13. Layla Nasiar, 31, Byggnadsingenjör, Spakbacken
 14. Johan Densjö, 42, Ingenjör, Alsike
 15. Erika Hongisto, 34, Sjuksköterska/företagare, Östuna
 16. Linn Eriksson, 19, Student, Alsike
 17. Jens Andersson, 41, Företagare, Östuna
 18. Anne-Lie Norman, 45, Fritidspedagog, Knivsta
 19. Friedrich Lieber, 57, Tjänsteman MSB, Noor
 20. Erland Holmbäck, 47, Terminalarbetare, Knivsta
 21. Hanna Björk, 38, HR-chef, Östuna
 22. Jarl Nordström, 72, Pensionär, Västersjö
 23. Miriam Eriksson, 42, Barnskötare, Alsike

Vi vill skapa ett bättre Knivsta! Här kan du läsa vad vi vill göra kommande mandatperiod.Buss 186 – åter till Uppsala

Kristdemokraterna i Knivsta har nu tillsammans med många andra fått landstinget att ändra sig om sträckningen för buss 186. Från och med måndag går buss 186 återigen till Uppsala.

Många skolungdomar kan därmed andas ut inför skolstarten!


Busslinje 186 via Lagga till Uppsala

Kristdemokraterna  i Knivsta är inte nöjda med den förändring avseende linje 186 som kollektivtrafikförvaltningen beslutat om.

Linje 186 har tidigare gått sträckan Knivsta – Persborg – Lagga – Väsby – Östuna – Uppsala. Från och med juni går linjen som en ringlinje Knivsta – Persborg – Lagga – Väsby – Östuna – Knivsta. Vill man vidare till Uppsala hänvisas man till SL-pendeln.

Det ärspeciellt flera skol- och gymnasieungdomar från nordöstra delen av Knivsta kommun som använt 186 för att ta sej till skola och gymnasie i Uppsala som nu måste åka till Knivsta vilket är en stor omväg.

Vi Kristdemokrater tycker det är viktigt att värna sammanhållning av kommunikationer över kommungränser och även värna det fria skolvalet över kommungränser. Ändringen av 186 motverkar båda dessa viktiga värden.

Knivsta kristdemokrater har därför efter diskussion med KD:s representanter i landstinget beslutat att skyndsamt försöka åtgärda detta. Till kommande arbetsutskott i kollektivtrafiknämnden kommer därför Kristdemokraterna att yrka följande:

 • Att busslinje 186 ändras tillbaka till den linjedragning som gällt tidigare. Ändringen görs så fort det är möjligt, helst innan skolstart för höstterminen.