• Vår vision: Knivsta som trivsam småstad

  Knivsta omvandlas snabbt. Vi är måna om att vår kommun ska dra nytta av intresset för orten, samtidigt som vårt samhälle ska vara både trivsamt och funktionellt. Vi lanserar nu vårt eget koncept för utvecklingen av kommunen.

  Att planera för ett samhälle där många vill bo är en utmaning. Det gäller att inte bara bygga för dagens generationer utan se till så att vi får ett långsiktigt hållbart samhälle.

  Såväl näringsliv, service, kommunikationer, som boende och rekreationsmöjligheter ska anpassas för den växande befolkningen och vi behöver sörja för en fungerande infrastruktur.

  Vi ska bygga för människors olika behov – och samtidigt inte ha så bråttom att vi glömmer helheten.

  Våra prioriteringar:

  Några nyckelord är: trivsamhet, effektiv planering, utbyggd service, ett rikare näringsliv men också effektiva transportmöjligheter och smart använda kommunala medel.

  Vi värnar också landsbygden, goda möjligheter till friluftsliv och en utbyggnad av kommunen som hänger samman, utifrån både kommunikationsnoder och infrastruktur.

  Ett levande centrum

  För att få en levande och trivsam småstad vill vi fokusera på att bygga lite tätare med fler lokaler för näringsverksamhet i centrum: service-, affärslokaler och kontorslokaler i lägre plan.

  Det i sin tur ökar dagbefolkningen som ger det underlag för restauranger, caféer och butiker som efterfrågas av många Knivstabor.

  Två-sex våningar

  Vi vill bygga 2-6 våningar högt med undantag för enstaka signaturbyggnader som ska vara av hög arkitektonisk kvalitet. Byggnaderna skall upplevas som fastighetsindelade eller vara fristående med en vacker och varierad form.

  Knivstabon ska kunna vara stolt över sin ort och trivas med att vistas i de centrala delarna vilket är viktigt för trygghetskänslan.

  webbinne5

  Gräv ned järnvägen

  Vi vill gräva ned järnvägen i samband med utbyggnad av fyra spår. Det frigör yta för bebyggelse i de centrala delarna och sparar också in utgifter för framtida broöverfarter som nu blir överflödiga. Bullret från tåget kommer också att minska.

  Lagom snabb tillväxt

  Omkring 2035 har kommunen ungefär 30 000 invånare. Det är en övre gräns för tillväxttakten tror vi.

  Vi vill också bibehålla dagens fördelning av bostäder, det vill säga att vi har lika mycket flerbostadshus, radhus, och småhus som idag – det ger en bra balans mellan behov och utbud.

  Ring – en bra form

  Vi vill att Knivsta tätort växer ringformat och stegvis växer i väster-söderled för största möjliga närhet mellan ny och äldre bebyggelse.

  Villasamhället i Alsike kan växa genom att bygga vidare i en vid ring runt Trunsta träsk och Gredelby hagar.

  Barnen i fokus

  Vi utgår från barns perspektiv och en mänsklig skala för allt som planeras. Plats för lek, idrott och kultur är viktiga delar i den trivsamma småstaden. Nya lekplatser både i de centrala delarna liksom längre ut från centrum ska fortsätta att planeras.

  webbeninne3

  Natur och rekreation

  Närhete  till grönområden, kulturmiljö och vatten ska tillvaratas. Det ska finnas gång-, cykelvägar och motionsspår för den som vill vistas i naturen.

  Vi vill också fortsätta utveckla omgivningen kring Knivstaån och skapa ett rekreationsområde vid Tomtasjön. En småbåtshamn vid Ekoln är också något vi tror skulle uppskattas.

  För att säkra tillgången til stränderna vill vi bevara delar av marken kring sjöarna.

  Vi vill även arbeta för bevarandet av:

  • Mälarstrand – Ekhamn
  • Ekskog Säbysjön och Noors slott
  • Trunsta träsk
  • Kungshamn-Morga
  • Lunsenskogen

  Utveckla landsbygden

  Vi vill utveckla nya landsbygdsbyar eftersom vi sett att många trivs i den livsmiljön. Här finns plats för många fler. De nuvarande landsbygdsskolorna får också ett bättre elevunderlag på detta sätt.

  För de som bor på landet är det särskilt viktigt att få tillgång till tågstationen för arbetspendling samtidigt som vi ser ett behov av en förbättrad kollektivtrafik.

  Förbättrad kommunikation

  • Vi bygger gång- och cykelvägar, både för arbetspendling men också för ökad tillgång till natur och vatten.

  • Vi binder samman Björksta-Knivsta-Alsike-Uppsala med en gång och cykelväg längs järnvägen. Det underlättar både för tågpendlare och de som arbetar eller går i skola i Knivsta.

  • För att utveckla Nydal behöver vi en väg över den nedgrävda järnvägen som ansluter E4 sydsydöst om Säbysjön.

  • En ny motorvägsav- och påfart i Halmby minskar trafikflödet genom Alsike samtidigt som landsbygden i och kring Lagga och Östuna knyts närmare till Uppsala.

  • Vi säger nej till en tågstation i Alsike då två tågstationer i kommunen ger en försämrad tågtrafik och riskerar en framväxt av två centrum, där inget av dessa får ett tillräckligt kundunderlag.

  • Istället satsar vi på en väl utbyggd kollektivtrafik och tillräckliga pendlarparkeringar i Knivsta.