• Kristdemokraternas stadsutvecklingsstrategi

  Detta dokument är en alternativ stadsutvecklingsstrategi för Knivsta kommun, och har i jämförande syfte en liknande disposition som det förslag som arbetas fram av M, S, MP, V och C under 2021/2022 och fokuserar på utbyggnad av Knivsta och Alsike.

  Kristdemokraternas vision innebär en lägre utbyggnadstakt, stopp för förtätning av befintliga områden samt att kommunen inte ska behöva sälja mark för att få ekonomin att gå ihop. Vi menar att mjuka värden som trivsamhet och vacker arkitektur är viktiga delar i samhällsplaneringen. Vackra omgivningar skapar välmående samtidigt som för tät och skuggig bebyggelse ger negativ inverkan på vårt mående. I genomtänkta miljöer med mänsklig skala och god proportionalitet ges förutsättningar att leva goda liv.

  Sänk byggtakten

  Vår vision är den trevliga trädgårdsstaden. I stället för att planlägga för fler höga och fyrkantiga byggnader, vill vi bygga gemytliga kvarter med rutnätsstruktur, harmoni och liv. Vi ser områden som Luthagen i Uppsala, Tullinge trädgårdsstad och Stadsparken i Mariefred som bra förebilder. När vi nu bygger det nya Knivsta så har vi ett ansvar att bygga områden där barn ska leka och växa upp med goda uppväxtvillkor, och där människor ska arbeta, promenera, leva och åldras. Det är de goda stadskvaliteter som forskningen visat är avgörande för att människor ska trivas.

  Bygg inte bort grönskan

  Framgångsfaktorerna är att det ska vara trivsamt gestaltat; grönt, utan för mycket insyn i bostäderna, med tydliga avgränsningar mellan privata och offentliga ytor och utan otrygga platsbildningar. Om ett område inte har en hög grad av någon av dessa kvaliteter vill inte människor bosätta sig där om de har möjlighet att välja att bo någon annanstans. Det lägger grunden för bostadsområden som ingen bryr sig om och som riskerar att förfalla.

  Våra viktigaste principer

  • Kvalitet är viktigare än kvantitet när Knivsta växter.
  • Utveckla Knivsta till en trivsam trädgårdsstad istället för Stockholmsförort.
  • Framtida utbyggnad ska vara bra både för befintliga och nya invånare.
  • Det ska byggas cirka 150-200 bostäder per år, vilket innebär mellan 1500-2000 bostäder fram till år 2035.
  • Beroende på efterfrågan av bostäder och kommunal ekonomisk utveckling anpassas byggtakten löpande så att god kvalitet i barnomsorg, skola, äldrevård och infrastruktur kan bibehållas.
  • Ny bebyggelse är i huvudsak begränsat till1-3 våningar, utom i centrum kring järnvägen där högre bebyggelse med 2-5 våningar är regel och viss möjlighet till enstaka undantag ska finnas.
  • Alla invånare i Knivsta och Alsike ska ha nära till grönska och stadskvaliteter, som grönskande torg, skolor, handel och annan service.
  • Parkeringstal beror på efterfrågan i nya bostadsområden, sannolikt 0.8-1.5 parkeringar/100 kvm.
  • En central järnvägsstation i Knivsta med stort reseunderlag är viktigt för goda tågförbindelser.
  • Bostadsområdet Nydal ska utvecklas till en grön trädgårdsstad. Bebyggelsen ska först börja byggas på nedlagd industrimark.

  Läs hela stadsutvecklingsstrategin här: