• Mål och budget 2023: Trivsamt och tryggt Knivsta

  På kommunstyrelsens extra sammanträde den 7 november behandlades tillträdande KNU/KD-styrets förslag till Mål och budget 2023. Budgeten fokuserar på trivsamhet, stärkt skola och ökad trygghet.

  Budgetplaneringsperioden sträcker sig normalt 15 månader. Ett valår betyder det att stora delar redan är inarbetade inför mandatskiftet, och det tillträdande styret har gjort justeringar med visst förvaltningsstöd sedan oktober. Mål och budget beslutas i kommunfullmäktige den 24 november och börjar gälla 1 januari 2023.

  – Det här är en övergångsbudget som jag är stolt över. Trots det utmanande omvärldsläget känner jag mig hoppfull kring Knivstas framtid. Det är viktigt att på ett ansvarsfullt sätt möta de oroliga tiderna samtidigt som vi blickar framåt och säkrar resurser till välfärden. En viktig uppgift de kommande åren blir att successivt genomföra de reformer som behövs för att göra Knivsta kommuns ekonomi mer stabil, säger Matilda Hübinette (KNU), tillträdande ordförande i kommunstyrelsen.

  – Huvudfokus för 2023 kommer att vara att stärka välfärden. För att tillsammans skapa en trivsam och trygg kommun, både centralt och på landsbygden, måste alla Knivstabor kunna röra sig utomhus utan att känna oro. Tidiga insatser lönar sig i längden, och nu satsar vi på kommunalt anställda trygghetsvärdar som bland annat ska finnas ute i gatumiljön under helgkvällar.

  Den största satsningen blir ramhöjningen till utbildningensnämnden som blir 44 miljoner, vilket är den största höjningen sedan 2017.

  – Nu lägger vi tydliga uppdrag att jobba med ökad kvalitet, som att säkerställa god tillgång till elevhälsan och att se över tillräcklig tillgång till undervisningsmaterial och skolböcker. Trygghet och kunskapsfokus är ledstjärnan i det kommande arbetet, säger Mimmi Westerlund (KD), tillträdande vice ordförande i kommunstyrelsen.

  – Utöver det lägger vi ett uppdrag att samverka med med näringslivet, bland annat i form av mentorskap. Det tror vi kommer bli givande och utvecklande för både elever och företagare.

  Fyra fokusområden för långsiktighet

  Styret påbörjar nu arbetet med en ny styr- och ledningsmodell som främjar långsiktighet i kommunens arbete. Det blir fyra fokusområden och inriktningsmål som anger riktningen för kommunens verksamheter de kommande åren.

  De fyra målen är: En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med välmående näringsliv; en trygg förskola och en skola med goda kunskapsresultat; ge vård och omsorg med kvalitet samt att kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans

  – Vår förhoppning är att detta ska bidra med långsiktighet och trygghet i organisationen att jobba med de utpekade målen. Den röda tråden är att jobba systematiskt för att få till en positiv förändring för Knivstaborna, kommenterar Matilda Hübinette.

  Omvärldsläget och bakgrund

  Under kommunernas arbete med budgeten har de förutsättningar som råder blivit väsentligt sämre på kort tid. Det som började med stigande priser på framför allt energi under 2021 har nu övergått till en bred inflationschock världen över. Rysslands invasion av Ukraina påverkar inte minst den europeiska ekonomin negativt. Kriget är starkt bidragande till den senaste tidens ytterligare uppgång för energi- och råvarupriser och höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver.

  Samtidigt har Knivsta kommuns ekonomi de senaste åren gjort sig beroende av markförsäljning för att klara driftbudgeten. Detta gör oss extra känsliga för det nya omvärldsläget och kommande lågkunjunktur. I syfte att göra kommunens ekonomi mindre volatil påbörjas utfasningen av exploateringsintäkterna i driftbudgeten.

  – För att klara de finansiella målen samtidigt som vi upprätterhåller god kvalitet i verksamheterna behöver medel prioriteras till kärnverksamheten, och sådant som inte tillhör kommunens kärnuppgifter kommer att behöva stå tillbaka. Mandatperioden kommer ha inriktning av resurser till kärnuppdraget men också fortsatt fokus kommunens långsiktiga utveckling, säger Matilda Hübinette.


  Utdrag på uppdrag och satsningar i förslaget till Mål och budget 2023:

  • Den samlade ramen till förskola och barnomsorg utökas med 44 miljoner kronor jämfört med innevarande år. Inom ramen för det initierar vi arbetet med mentorskap i samverkan med näringslivet och gör en genomlysning av tillgång till undervisningsmaterial och skolböcker. Tillgången till elevhälsan ska tillgodoses.
  • Arbetet med att se över befintliga planer och strategier kopplat till bostadsbyggande inleds.
  • Inom ramen för det första inriktningsmålet ges förutsättningar för samhällsutvecklingsnämnden att se över datumparkeringen i Alsike liksom förutsättningarna för att införa boendeparkering.
  • Det förebyggande och ingripande arbetet lyfts fram genom tillskapande av trygghetsvärdar för 0,8 miljoner. Trygghetsvärdarna ska finnas i gatumiljö i samverkan med SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) främst under helger mellan kl 21.00-02.00.
  • Innovationskontoret görs om och integreras i stället med digitaliseringsarbetet.
  • Arbetet med Heltid som norm fortsätter i syfte att förbättra villkoren för den anställde, men uppdateras från ska till bör i syfte att motverka oönskade inlåsningseffekter.

  Sammanfattning av ekonomiska ramarna i Mål och budget 2023:

  • Resultat om 10,1 miljoner (0,8 procent) för 2023 förstärks under perioden till 2,2 procent.
  • Det totala kommunbidraget till nämnderna för 2023 uppgår till cirka 1,4 miljard kronor, en ökning med 5,8 procent mot föregående år.
  • Budgettilldelningen beräknas med hänsyn till volymförändringar och politiska prioriteringar. Nämnderna erhåller även en indexering av de ekonomiska ramarna som kompensation för pris- och löneutveckling.
  • Exploateringsintäkterna sänks från 44 miljoner 2022 till 34 miljoner 2023.

  Budgeten går att läsa i sin helhet här:
  Mål och budget 2023 med ramar för 2024 – 2026