• Vi behöver en bostadskommission

  Publicerad i SvD 14 jan
  I december presenterade Riksintresseutredningen sitt slutbetänkande. Tyvärr misslyckades utredningen med att ta fram förslag för att underlätta kommunernas bostadsförsörjning. Regeringen bör tillsätta en bostadskommission, skriver Björn-Owe Björk, kommunalråd.

  För att komma tillrätta med bostadsbristen behövs konkreta åtgärder som förenklar planförfaranden och ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Inte förslag som ytterligare försvårar.

  Alliansregeringen tillsatte 2013 en utredning för att göra en översyn av riksintressesystemet. Detta efter att bland annat Boverket och länsstyrelserna påpekat att systemet inte fungerar optimalt utan har orsakat förseningar, ökade kostnader och i vissa fall stoppat planprocesser för nya bostäder.

  Utredningen skulle få riksintressesystemet att fungera mer ändamålsenligt och förenkla tillämpningen av riksintressen för kommunerna för att möjliggöra en snabbare plan- och byggprocess. Istället föreslår nu utredningen ytterligare riksintressen.

  Dessutom föreslås att ytterligare en intressenivå, så kallade områden av väsentligt allmänt intresse ska införas, utan att få fullt ut samma status som riksintressen. Dessa ska kunna pekas ut av ansvariga myndigheter, länsstyrelser och kommuner och ska synliggöra och stärka viktiga intressen.

  Istället för att förenkla för bostadsförsörjningen så innebär utredningens förslag snarare att intressesfären blir mer komplex med konsekvensen att bostadsbyggandet än mer försvåras. Detta är allvarligt inte minst då bostadsbristen i landet är stor. Boverkets prognos pekar på att det saknas 700 000 bostäder fram till 2025.

  En klok regering bör därför förpassa denna utredning till bokhyllan utan vidare åtgärder. Istället för att gå vidare med förslag som i förlängningen ytterligare försvårar bostadssituationen i landet bör regeringen tillsätta en bostadskommission.

  Bostadskommissionen ska ha ett tydligt uppdrag att ta fram förslag för att förenkla planförfarandet och öka rörligheten på bostadsmarknaden.

  Ett viktigt område att titta närmare på är hur det befintliga bostadsbeståndet kan utnyttjas bättre och hur man kan underlätta för flyttkedjor. Hyresregleringen behöver dessutom reformeras och skattesystemet förändras för att göra det billigare att flytta.

  Vi behöver konkret politik för fler bostäder. Det är dags för regeringen att agera!

  Björn-Owe Björk (KD), kommunalråd i Knivsta​