• Satsning på utökad barnomsorg

  Publicerad i helhet, Knivstabygden 20 jan
  Utbildningsnämnden har haft ett hektiskt första år. Under 2016 fortsätter vi att prioritera skola och förskola. Vi vill bland annat utöka dagens femton timmar i förskolan för barn till arbetssökande och arbeta för fler barnomsorgsformer.

  Andra planerade åtgärder är att sänka taket med ett halvt barn per år och barngrupp. För att få till stånd fler barnomsorgsformer tar vi fram en ny ersättningsmodell som ska underlätta etableringen av familjenätverk, pedagogisk omsorg och barnomsorg på kvällar, nätter och tidiga morgnar.

  Att utöka dagens femton timmar i förskolan för barn till arbetssökande är en viktig ambition tillsammans med att erbjuda fritidsplats även för dessa barn, för att hjälpa föräldrarna att söka arbete effektivare.

  Inom grundskolan har vi under året sett ökade meritvärden för elever samtidigt som undersökningar visar att framförallt flickor mår sämre psykiskt. För grundskolan prioriterar vi en ökad lärartäthet genom att höja skolpengen men förstärker också elevhälsan genom att tillföra mer medel till bland annat fler kuratorer och logopedkompetens. Vi inför också läxhjälp och påbörjar en satsning för ökad digitalisering i skolan.

  Vi har fortfarande länets största barngrupper i förskolan och antalet ensamkommande nyanlända barn bedöms öka till 200 under året från tidigare 50. Ifrån alliansens sida arbetar vi för fullt med att hantera detta. Förra året startade vi två nya förskolor och en ny skola. Vi har också sett en första glädjande minskning av barngrupperna på åtta kommunala förskolor.

  För att underlätta integration och skolgång för ensamkommande nyanlända elever så gör vi en stor satsning på övergången mellan förberedelseklass och ordinarie skolgång. Vi förstärker också resurserna på de skolor som kommer att ta emot flest nyanlända.

  Flera satsningar, till exempel förändringar av barnomsorgs- och fritidstimmar för barn till arbetssökande, breddat utbud av pedagogisk omsorg och barnomsorg på obekväm tid, ska utredas av förvaltningen och redovisas för nämnden den 13 mars.

  Björn-Owe Björk (KD, ordförande utbildningsnämnden
  Bengt-Ivar Fransson (M), 1:e vice ordförande utbildningsnämnden
  Olga Granlöf (C). ledamot utbildningsnämnden
  Sten Arnekrans (M), ledamot utbildningsnämnden
  Jonathan Spjuth (M), ersättare utbildningsnämnden
  Synnöve Adéll (KD), ersättare utbildningsnämnden