• Skuggbudget 2023

  Redan en månad efter valet ska en ny majoritet ha förhandlat färdigt en budget för 2023 för Knivsta kommun, som ska behandlas i kommunstyrelsen den 14 oktober. Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige den 23 november. Nu presenterar Kristdemokraterna i Knivsta förslag till ekonomiska ramar för 2023.

  Knivsta kommuns ekonomi är inte långsiktigt hållbar, med prognostiserade resultat som understiger Sveriges kommuners och regioners (SKR) rekommendationer för tillväxtkommuner om 2-5 procent årligen. För att komma tillrätta med detta föreslår Kristdemokraterna fem huvudsakliga inriktningsmål:

  1. Dra ned på tillväxttakten.
  2. Minska investeringarna till en nivå som kommunen klarar av.
  3. Fasa ut beroendet av exploateringsintäkterna.
  4. Ta bort onödiga verksamheter som exempelvis innovationskontor och ett kommunalt vindkraftverk.
  5. Effektivisera snabbare i den kommunala verksamheten.

  Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter

  Ett av de största problemen är att Knivsta kommun har gjort sig beroende av budgeterade exploateringsintäkter, i år på 44 miljoner kronor, för att få driftbudgeten att gå ihop. Det innebär, något förenklat, att hur mycket mark kommunen säljer bestämmer hur mycket pengar skolan får. Kommunen blir således beroende av tillväxt för att klara välfärden. Det är inte rimligt.

  Vad som har blivit ett problem är att skenbart goda inkomster genom exploateringsintäkter, lett till relativt höga kostnader för verksamheten i kommunen. Trots fler skattebetalare så blir resultat inte bättre eftersom verksamhetskostnaderna också ökar. Förr eller senare tar exploateringsintäkterna slut men skulderna består.

  Sammantaget har Knivsta kostnader som ligger omkring fem procent högre än jämförbara kommuner. Här finns det stor förbättringspotential. Vi vill att Knivstaborna ska få mer för sin skatt och inte behöva betala extra för kraftig tillväxt.

  Ekonomiska ramar

  Genom att sänka exploateringsgraden och minska investeringarna så förbättras kommunens resultat kommande år. Detta i takt med att exploateringens andel kontinuerligt sänks. Den planerade skattesänkningen 2024 sker under förutsättning att rådande omvärldsläge inte förvärras med ytterligare bl a ökade energi- och drivmedelskostnader.

  Kristdemokraternas största satsningar

  Det mycket ansträngda ekonomiska läget lämnar inte stort utrymme för satsningar. Här gäller det i stället att prioritera det som är viktigt, och avstå från sådant som inte är det kommunala kärnuppdraget.

  Den viktigaste satsningen är mer resurser till skola och förskola. De senaste åren har skolpengen endast räckt till nödvändig volymuppräkning. Det betyder att man betalat för en stol per elev i klassrummet, men inte för kringresurser eller fler lärare. I praktiken har man skurit ned flera miljoner på skolan och förskolan, vilket resulterat i att vi har bland den sämsta lärartätheten i hela Sverige – och bland de största barngrupperna i förskolan.

  Kristdemokraternas förslag är att inledningsvis öka uppräkningen per barn och elev till 5 % i stället för mellan 1-3 procent, vilket skulle innebära 12 miljoner i tillskott till utbildningsnämnden i jämförelse med utsänt förslag, och 52 miljoner jämfört innevarande år.

  De fyra ekonomiska satsningarna som återfinns i Kristdemokraternas budget är:

  • Höjd skolpeng (+12 miljoner jämf. med utsänt förslag, +52 miljoner jämf innevarande år)
  • Bättre inomhusmiljö på äldreboenden (+4 miljoner)
  • Minskat beroende av markförsäljning  (- 8 miljoner, intäktsminskning)
  • Skattesänkning (- 20 öre år 2024)

  Kristdemokraternas största besparingar

  Som ett konsekvens av ovan nämnda principer så föreslår Kristdemokraterna att, i jämförelse med utsänt förslag, göra följande neddragningar:

  • Knivsta 2035, exploateringsplanering (- 1 miljon)
  • Teknisk planering (-0,5 miljoner)
  • Översiktsplanering(- 0,5 miljoner)
  • Reformer för CIK (- 10 miljoner)
  • Slopa onödiga ingrepp i vägar (- 2 miljoner)
  • Innovationskontor (- 2 miljoner)
  • Minskat försörjningsstöd (-0,6 miljoner)
  • Bättre samverkan med föreningar (- 2 miljoner, förbättringar)
   a) kultur
   b) flyktingmottagande
   c) destinationsutveckling

  Läs hela det kristdemokratiska förslaget här: