• Vi fortsätter arbeta för ett attraktivt Knivsta

  Vi kristdemokrater vill ha ett levande Knivsta som präglas av både småstadskaraktär och landsbygd. En trygg och bra skolgång för alla elever och ett förbättrat fritidsutbud är andra viktiga frågor för oss liksom att möjligheten till arbete och bostad på orten ökar. 

  Vi vill bygga högre och tätare i de mest centrala delarna av Knivsta eftersom vi vill ha ett levande centrum med fler boende och ett ökat befolkningsunderlag för restauranger, affärer och pubar. Givetvis ska det byggas in grön- och parkområden redan från början i de nya områdena och infrastrukturen behöver anpassas efter den växande orten.

  Ett attraktivt centrum

  Ett attraktivt och mer tätbebyggt centrum gör att fler kan bo i Knivsta utan att allt för stora delar av våra grönområden behöver nyttjas. Det ger också en grund för en god kollektivtrafik och gör oss till en mer intressant plats för framtida arbetsgivare.

  För att Knivsta ska kunna fortsätta att växa behövs det även byggas fler hus i byarna runt om i våra socknar utan att landsbygdens karaktär förloras.

  Stora barngrupper ska åtgärdas

  Samtidigt så medför befolkningsökningen utmaningar. Senaste mätningen från i fjol visade att förskolan i Knivsta fortfarande har störst barngrupper och lägst personaltäthet i länet. Detta arbetar vi i Alliansen för fullt med att åtgärda. Att öka utbudet av former av barnomsorg är en av flera vägar för att minska grupperna.

  I samband med budgetbeslutet i kommunfullmäktige den 17:e juni lyfte vi fram flera andra viktiga mål inför nästa och kommande år:

  Mer pengar till elevhälsan

  Vi vill skjuta till mer medel till grundskolan, dels för att främja digitaliseringen i skolan men framförallt för att säkerställa en trygg och bra skolgång för alla elever. Mer resurser ska gå till elever med särskilt behov av stöd. Undersökningar bland våra elever visar att framförallt flickor i skolan mår psykiskt sämre. Vi stärker därför elevhälsan som har i uppdrag att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa.

  De flesta ungdomar tvingas lämna Knivsta efter grundskolan för att få gymnasieutbildning på annan ort. Därför vill vi också utreda möjligheten att starta fler gymnasieutbildningar på orten.

  Ett stärkt fritidsutbud

  Vi fortsätter att bygga också fritidsutbudet i kommunen. Utöver sporthallen vid Hälsohuset planerar vi för att bygga ytterligare en i Alsike. Men framförallt stärker vi stödet till föreningar som skapar en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Kommunens stöd till dirtbikebanan vid Alsikerondellen liksom till Olunda ryttarförening är exempel på detta.

  Nu till hösten startas ännu en fritidsgård i Alsike, men från Alliansens sida ser vi ytterligare behov, och vill fortsätta stärka ungdomsverksamheten.

  Hundratals nya studentlägenheter

  Bostadsbristen är ett problem för många ungdomar och unga vuxna. Här vill vi tillsammans med Alliansen i Knivsta främja att det byggs fler bostäder framförallt för unga vuxna. I vår plan finns potential för hundratals nya studentlägenheter.

  Efter utbildning och bostad är jobb nästa viktiga fråga. Vi avsätter därför pengar för att marknadsföra vår kommun som en bra plats att lokalisera sitt företag på.

  Vi kommer också öka medlen för individ och familjeomsorgen. Vi säkerställer att förebyggande verksamhet som exempelvis familjerådgivning och familjecentralen Fröhuset kan utvecklas. Även äldreomsorgen behöver byggas ut i takt med att kommunen växer.

  Styr med kvintettens budget

  Vi i Alliansen kommer nu att styra på ”Kvintettens” budget under det kommande året. Vi beklagar skattehöjningen på 20 öre men eftersom totalen och fördelningen är i stort sätt densamma kan vi fortsätta verka för ett levande Knivsta där barn, unga och äldre får det stöd som de behöver.

  Kristdemokraterna i Knivsta kommer redan nästa år arbeta för att skatten sänks då denna skattehöjning är onödig för att säkerställa en god välfärd.

  Med önskan om en glad sommar!

  Kristdemokraterna i Knivsta