Stå upp för barnkonventionen – låt dagmammorna vara kvar!

 

 

 

 

 

 

I olika kommuner runtom i Örebro län kan vi se hur pedagogisk omsorg, i vardagligt tal ”dagmammor”, läggs ner (Nora) eller är på väg att läggas ner (Kumla). Det är vi kristdemokrater djupt kritiska till. Förslaget kan tolkas gå emot både skollagen och barnkonventionen. Det är ett förslag som visar på ännu ett steg i en utveckling där det offentliga anser sig veta bättre än den enskilda medborgaren, i det här fallet vårdnadshavarna.

Det skriver Paula Malinda Säker (KDU Örebro) tillsammans med kristdemokraterna Marlene JörhagAngelica KarlssonMarie MagnussonSandra Linnéa FröjdenstamInga-Lill RoswallGilite Rg BasoleMarkus LundinKatarina HerlitzHans Sedström och Jonas Hansen i dagens NA.

 

Barn är inte en homogen grupp utan barn har olika behov. På samma sätt som vissa vuxna fungerar och trivs bättre på stora arbetsplatser med många sociala kontakter och andra föredrar mindre sammanhang så är det likadant med barn. Somliga barn får de bästa förutsättningarna genom en liten barngrupp, vilket dagbarnvårdare kan erbjuda. Somliga har inte det behovet utan för dem fungerar en förskoleverksamhet utmärkt.

Barns bästa ska beaktas. Vi ska ta hänsyn till det individuella barnets personlighet, förutsättningar och förmågor, så att barnet ska kunna leva ett fullt och tillfredsställande liv i samhället. Utifrån barnkonventionen (artikel 3,12 och 29) och skollagen (kapitel 25 §2 och 1 kap §4) argumenterar vi för att barn kan ha behov av pedagogisk omsorg. Detta då barn är en heterogen grupp med heterogena behov som vi ej ser kan uppfyllas i en homogen skolform, såsom att endast ha förskola. Att ha likvärdig utbildning är inte likställt med likadan. Vi är inte stöpta i samma form. Vi är olika.

Barnets vårdnadshavare känner barnet allra bäst och vet vad det behöver och mår bra av. Vi kristdemokrater vill därför fortsätta att hävda föräldrars rätt att välja omsorgsform för sina barn. För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktning och huvudmän; förskolor, familjedaghem, öppna förskolor och fritidshem.

Naturligtvis ska all utbildning och pedagogisk verksamhet kvalitetssäkras.

Även dagbarnvårdares arbete vägleds liksom förskolornas av Läroplan för förskolan,

Lpfö18 (Skolverket, 2018). I den ingår uppdraget om systematiskt kvalitetsarbete.

Pedagogisk omsorg utgår med andra ord från precis samma pedagogiska uppdrag på vetenskaplig grund som förskolornas, men det genomförs i en annan form med mindre barngrupper.

Dagbarnvårdare är personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet. I fråga om det kollegiala lärande, kompetensutveckling och insyn i det pedagogiska ledarskapet som en förskoleverksamhet innebär motsvaras allt detta av att dagbarnvårdare ofta ingår i nätverk med varandra, vilket även utgör den organisatoriska förutsättningen för att de på ett bra sätt ska kunna ta ut semester och sjukfrånvaro vid behov. Det kan förutsättas att de som frivilligt valt denna arbetsform anser att det är vad som passar dem bäst, och att de är nöjda med sina förutsättningar att genomföra det pedagogiska uppdraget med läroplanen som vägledning i denna form.Borttagande av pedagogisk omsorg slår hårt mot barn som av olika anledningar mår bättre i en mindre grupp i en dagbarnvårdarverksamhet än i en större förskolekontext. Det är beklämmande att beslut av dessa slag troligt kommer som ett besparingsförslag, eller med andra ord ”effektivisering” med förklädnad av olika slag såsom att dagbarnvårdarna behöver kunna ta sin rast. Det kan också vara som så att detta egentligen paketeras som effektivisering, men handlar i själva verket om en ideologisk skiljelinje. Här tycker vi Kristdemokrater att den kommun som väljer att lägga ner ”kommunal pedagogisk omsorg” bör breda väg för att privata aktörer ska kunna ta över. Vi tycker att valfrihet och trygghet är viktigt. Dessutom tycker vi att politiken bör lyssna in både barn, vårdnadshavare och personal istället för att gå emot dem. Därför vill vi säga till er som tänker lägga ner pedagogisk omsorg: Stå upp för barns bästa, stå upp för barnkonventionen! Låt dagmammorna vara kvar!

Marlene Jörhag
kommunalråd Kristdemokraterna Örebro

Paula Säker
Kristdemokratiska ungdomsförbundet Örebro

Angelica Karlsson
Kristdemokratiska ungdomsförbundet Örebro Län

Marie Magnusson
Kristdemokraterna Örebro

Sandra Fröjdenstam
Kristdemokraterna Örebro

Inga-Lill Roswall
Kristdemokraterna Kumla

Gilite Rg Basole
Kristdemokraterna Nora

Markus Lundin
Kristdemokraterna Lindesberg

Katarina Herlitz
Kristdemokraterna Karlskoga

Hans Sedström
Kristdemokraterna Askersund

Jonas Hansen
Kristdemokraterna Lekeberg

Uttalande vid Kristdemokraternas årsmöte i Lindesberg 2020-02-03.

Kristdemokraterna i Lindesberg vill uttrycka sin farhåga över hur Örebroregionen hanterar och beslutar om nedskärningar i den kirurgiska verksamheten och i övriga verksamheter vid Lindesbergs lasarett. Det skapar stor oro och ovisshet hos de anställda på lasarettet och det skapar även en stor oro bland befolkningen angående hela sjukhusets nuvarande och framtida verksamhet, är detta en start på en nedmontering av Lindesbergs lasarett?

Vi vill därför uppmana de som har makten i Örebro region att tänka över beslutet om nedskärningarna i den kirurgiska verksamheten och väga in vilka konsekvenser det medför både på kort och lång sikt.

Hur påverkas den akuta verksamheten på lasarettet? Hur påverkas ambulansens verksamhet när de får ett ökat antal transporter till Örebro?

Vi vill därför se att regionen tar fram en handlingsplan för en långsiktig utveckling av Lindesbergs lasarett. Detta för att förhindra liknande scenarier som har skett på kringliggande länssjukhus vid ”besparingar” inträffar.

Vi vill förhindra en personalflykt från Lindesbergs lasarett! Vi vill se en utveckling inte en avveckling!

INTERPELLATION

Ungdomens Nykterhetsförbund har rankat Sveriges kommuner utifrån hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Årets resultat visar att 126 kommuner blir underkända däribland Lindesbergs kommun. Betyg ges i en poängskala mellan 0 – 5 bl.a. ang. nyktra och drogfria aktiviteter och mötesplatser men också ang. ungas inflytande och ekonomiska satsningar på kultur och fritid för unga. Kommunerna godkänns när de får ett medelvärde på 3 och Lindesberg hamnade på 2,6 och plats 138 i listan.

Med anledning av undersökningen vill jag ställa följande frågor:

  • Vilka insatser görs för att minska langning
  • Görs någon extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa
  • minderårigas möjligheter att få tag på alkohol
  • Stöttas ”nattvandrares” insatser
  • Kräver kommunen att föreningar som vänder sig till unga ska ha en alkohol/drogpolicy
  • för att få kommunalt stöd
  • Hur samarbetar man med föreningslivet kring alkohol/drogfrihet
  • Subventionerar kommunen deltagande i drogfria föreningsaktiviteter
  • Hur marknadsför nyktra mötesplatser till unga

Lindesberg 19 11 25

Markus Lundin Kristdemokraterna

Kristdemokraterna besökte Solberga förskola i Lindesberg

Kristdemokraterna gjorde i måndags ett verksamhetsbesök på Solberga förskola i Lindesberg. Syftet med besöket var att få en bild av den förskoleverksamhet som bedrivs där och också av den funktion som Solberga fyller som fristående aktör inom barnomsorgen i Lindesbergs kommun.

VD Maria-Pia Karlsson och förskollärare Emma Karlsson beskriver en förskola som startade upp i januari 2015 för att kunna erbjuda ett alternativ till den befintliga förskoleverksamhet som då fanns i kommunen. Idag finns Solberga förskolor också i Nora och Lanna, och ytterligare en enhet kommer att startas upp i Örebro.

Solberga i Lindesberg har i dagsläget ca 50 barn inskrivna och uppemot 70 barn i kö. Förskolan är organiserad utifrån tre avdelningar: småkompisar, mellankompisar och storkompisar. Att aktivt söka sig ut till det närområdet erbjuder möjliggörs genom förskolans egen buss och egna lådcyklar. Tre förskollärare, sex barnskötare, en resurs och en köksansvarig arbetar på Solberga förskola.

Kristdemokraterna i Lindesberg har som målsättning att göra fler verksamhetsbesök inom olika områden av både kommunala och privata aktörer i Lindesberg kommun. Markus Lundin, ordförande, och Margareta Andergard, vice ordförande i KD Lindesberg menar att verksamhetsbesök är ett bra sätt att få en inblick i hur olika verksamheter fungerar. Det möjliggör också att en dialog kan föras kring eventuella utmaningar som olika verksamheter möter.

Markus Lundin, Kristdemokraterna i Lindesberg. Arkivbild. Foto: Camilla Lagerman

KD: Säkerställ en rättssäker hantering av konvertiter

PRESSMEDDELANDE: Kritiken mot Migrationsverkets (MV) hantering av konvertiter måste leda till åtgärder. När det framkommer brister i form av tolkkompetens och kunskap om konversion och kristen tro undergrävs rättssäkerheten. Det är oacceptabelt då konvertiter kan utvisas till länder där de förföljs och i värsta fall dödas som en konsekvens av sin nyvunna tro, skriver Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

Kristdemokraterna i Lindesbergs hade sitt årsmöte på Kåfalla Herrgård på måndagskvällen den 4 februari. Partiavdelningen besöktes av länets riksdagsledamot Hans Eklind. I sitt tal tog Eklind, som är partiets migrationspolitiske talesperson, upp det allvarliga i att rättssäkerheten kring konvertiter, människor som lämnat en religion för en annan.

Kristdemokraterna i Lindesberg menar att kunskapsfrågor, för att pröva om huruvida en konversion ägt rum eller inte, lämpar sig illa. Den kristna tron är relationell. Därför ska prästers och pastorers intyg väga tyngre i prövningen av konversionen. Dessa intyg bygger på en relation och själavård med reflektioner kring vad denna nyvunna tro innebär.

Kristdemokraterna i Lindesberg menar att Migrationsverket bör arbeta nära konvertitetens präst/pastor när myndigheten ska göra sin bedömning av om tron är genuin eller inte, avslutar KD pressmeddelandet.

Vitsippspriset 2018

Måndagen den 22 maj delade vi ur vitsippspriset till manskören Harmoni.

Vi ville på detta sett uppmuntra dem för den glädje de spridit i Lindesberg med sin kör under alla år samt att de satt Lindesberg på den musikaliska kartan med sina årliga Capricer med kända svenska artister.

Rickard Larsson tog emot KD:s pris som överlämnades av Markus Lundin.
Fotto Michael Landberg NA.

Viktiga frågor inför valet

Först så vill jag tacka för att jag har fått förtroendet att stå som topp kandidat på kommunlista för Kristdemokraterna i Lindesbergs kommun.

Markus Lundin.

Här kommer några frågor som vi tycker är viktiga inför valet 2018.

Näringsliv: Företagsklimatet i Lindesberg är något som behöver prioriteras. Vi ligger på plats 238 i svenskt näringslivs företagsranking av kommunerna i Sverige, den placeringen är det nog ingen politiker i kommunen som är stolt över. Vi behöver därför underlätta för nyföretagare att etablera sig i hela vår kommun. Bland annat genom att få kontakt med tjänstemän i kommunen och förbättra den digitala infrastrukturen.

Barn & Utbildning: Lindesberg hamnade år 2017 på plats 234 av Sveriges 290 skolkommuner i lärarförbundets årliga undersökning (plats 177, 2016). Vi vill arbeta för att vi får en bättre måluppfyllelse i skolan så att också fler elever går ut grundskolan med godkända betyg. Enligt samma undersökning är lärares arbetsmiljö och andelen behöriga lärare i skolan områden som framförallt behöver förbättras.

Leva & Bo: Vi anser att det borde finnas ett serviceboende/ trygghetsboende för äldre och en familjecentral för barnfamiljer även i de norra och södra delarna av kommunen, som det är nu så är det alldeles för mycket centralisering. Lindesberg är en stor kommun till ytan och man skall inte behöva åka eller flytta in till Lindesberg för att få del av den sociala service som finns inom dessa områden.

Vård & stöd: Frågan om Lindesbergs lasarett behöver redas ut. Det är viktigt att vi kommunpolitiker ser till att regionpolitikerna får den information de behöver från oss för att grunda viktiga beslut. Det är viktigt för alla invånare i kommunen att vi har ett väl fungerande akutsjukhus.

Uppleva & Göra: Eftersom Lindesberg är en sjökommun så borde det iordningställas förtöjningsplatser nedanför svenskakyrkan för dom som är ute på sjön och vill göra ärenden på stan som tex att äta och handla.

Kommunlistan för valet 2018

Hela kommunlistan från Krisdemokraterna Lindesberg.

1. Markus Lundin
2. Margareta Andergard
3. Kent Hiding
4. Sven-Göran Holm
5. Sven Öberg
6. Helene Lundin
7. Day Po Klet
8. Hlödur Bjarnason
9. Gun Andersson
10. Tha Dah Sei
11. Lars-Åke Dammström
12. Lennart Åberg
13. Ingrid Åberg

Kristdemokraterna oroas över lasarettets framtid.

Vid sitt årsmöte uttryckte Kristdemokraterna i Lindesberg sin oro rörande sjukvården i den norra länsdelen. Detta p.g.a. den debatt som förekommit i massmedia omsjukhuset i Lindesberg. Där går det att läsa om verksamheter som dras ner, om kirurgflykt,  om akutverksamheten, om personalens oro för nedskärningar, om ev uppsägningar.

Likaså allmänhetens bekymmer om kompetens och öppettider främst med akutsjukdomar i åtanke.

Vi har svårt att se några utfästelser från rådande regionpolitiker om sjukhusets status framgent, om att antalet vårdplatser skall återställas främst på kirurgkliniken (6 platser), om

det skall finnas dygnet runt akutverksamhet som den är i dag , om krafttag skall ske i rekryteringen av fast personal både i den slutna vården och inom de öppna mottagningarna.

Det underskott som regionen redovisar om fördubbling mot förra året (2016) väcker miss-tankar om förestående besparingar som kan slå hårt mot sjukhuset i Lindesberg.

Det vore önskvärt att man från ansvariga redovisade behov och ekonomi i verksamheterna på sjukhuset.

Kristdemokraterna i Lindesberg