Uttalande vid Kristdemokraternas årsmöte i Lindesberg 2020-02-03.

Kristdemokraterna i Lindesberg vill uttrycka sin farhåga över hur Örebroregionen hanterar och beslutar om nedskärningar i den kirurgiska verksamheten och i övriga verksamheter vid Lindesbergs lasarett. Det skapar stor oro och ovisshet hos de anställda på lasarettet och det skapar även en stor oro bland befolkningen angående hela sjukhusets nuvarande och framtida verksamhet, är detta en start på en nedmontering av Lindesbergs lasarett?

Vi vill därför uppmana de som har makten i Örebro region att tänka över beslutet om nedskärningarna i den kirurgiska verksamheten och väga in vilka konsekvenser det medför både på kort och lång sikt.

Hur påverkas den akuta verksamheten på lasarettet? Hur påverkas ambulansens verksamhet när de får ett ökat antal transporter till Örebro?

Vi vill därför se att regionen tar fram en handlingsplan för en långsiktig utveckling av Lindesbergs lasarett. Detta för att förhindra liknande scenarier som har skett på kringliggande länssjukhus vid ”besparingar” inträffar.

Vi vill förhindra en personalflykt från Lindesbergs lasarett! Vi vill se en utveckling inte en avveckling!

INTERPELLATION

Ungdomens Nykterhetsförbund har rankat Sveriges kommuner utifrån hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Årets resultat visar att 126 kommuner blir underkända däribland Lindesbergs kommun. Betyg ges i en poängskala mellan 0 – 5 bl.a. ang. nyktra och drogfria aktiviteter och mötesplatser men också ang. ungas inflytande och ekonomiska satsningar på kultur och fritid för unga. Kommunerna godkänns när de får ett medelvärde på 3 och Lindesberg hamnade på 2,6 och plats 138 i listan.

Med anledning av undersökningen vill jag ställa följande frågor:

  • Vilka insatser görs för att minska langning
  • Görs någon extra tillsyn av alkohollagen under alkoholtäta helger för att begränsa
  • minderårigas möjligheter att få tag på alkohol
  • Stöttas ”nattvandrares” insatser
  • Kräver kommunen att föreningar som vänder sig till unga ska ha en alkohol/drogpolicy
  • för att få kommunalt stöd
  • Hur samarbetar man med föreningslivet kring alkohol/drogfrihet
  • Subventionerar kommunen deltagande i drogfria föreningsaktiviteter
  • Hur marknadsför nyktra mötesplatser till unga

Lindesberg 19 11 25

Markus Lundin Kristdemokraterna

Kristdemokraterna besökte Solberga förskola i Lindesberg

Kristdemokraterna gjorde i måndags ett verksamhetsbesök på Solberga förskola i Lindesberg. Syftet med besöket var att få en bild av den förskoleverksamhet som bedrivs där och också av den funktion som Solberga fyller som fristående aktör inom barnomsorgen i Lindesbergs kommun.

VD Maria-Pia Karlsson och förskollärare Emma Karlsson beskriver en förskola som startade upp i januari 2015 för att kunna erbjuda ett alternativ till den befintliga förskoleverksamhet som då fanns i kommunen. Idag finns Solberga förskolor också i Nora och Lanna, och ytterligare en enhet kommer att startas upp i Örebro.

Solberga i Lindesberg har i dagsläget ca 50 barn inskrivna och uppemot 70 barn i kö. Förskolan är organiserad utifrån tre avdelningar: småkompisar, mellankompisar och storkompisar. Att aktivt söka sig ut till det närområdet erbjuder möjliggörs genom förskolans egen buss och egna lådcyklar. Tre förskollärare, sex barnskötare, en resurs och en köksansvarig arbetar på Solberga förskola.

Kristdemokraterna i Lindesberg har som målsättning att göra fler verksamhetsbesök inom olika områden av både kommunala och privata aktörer i Lindesberg kommun. Markus Lundin, ordförande, och Margareta Andergard, vice ordförande i KD Lindesberg menar att verksamhetsbesök är ett bra sätt att få en inblick i hur olika verksamheter fungerar. Det möjliggör också att en dialog kan föras kring eventuella utmaningar som olika verksamheter möter.

Markus Lundin, Kristdemokraterna i Lindesberg. Arkivbild. Foto: Camilla Lagerman

KD: Säkerställ en rättssäker hantering av konvertiter

PRESSMEDDELANDE: Kritiken mot Migrationsverkets (MV) hantering av konvertiter måste leda till åtgärder. När det framkommer brister i form av tolkkompetens och kunskap om konversion och kristen tro undergrävs rättssäkerheten. Det är oacceptabelt då konvertiter kan utvisas till länder där de förföljs och i värsta fall dödas som en konsekvens av sin nyvunna tro, skriver Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

Kristdemokraterna i Lindesbergs hade sitt årsmöte på Kåfalla Herrgård på måndagskvällen den 4 februari. Partiavdelningen besöktes av länets riksdagsledamot Hans Eklind. I sitt tal tog Eklind, som är partiets migrationspolitiske talesperson, upp det allvarliga i att rättssäkerheten kring konvertiter, människor som lämnat en religion för en annan.

Kristdemokraterna i Lindesberg menar att kunskapsfrågor, för att pröva om huruvida en konversion ägt rum eller inte, lämpar sig illa. Den kristna tron är relationell. Därför ska prästers och pastorers intyg väga tyngre i prövningen av konversionen. Dessa intyg bygger på en relation och själavård med reflektioner kring vad denna nyvunna tro innebär.

Kristdemokraterna i Lindesberg menar att Migrationsverket bör arbeta nära konvertitetens präst/pastor när myndigheten ska göra sin bedömning av om tron är genuin eller inte, avslutar KD pressmeddelandet.

Vitsippspriset 2018

Måndagen den 22 maj delade vi ur vitsippspriset till manskören Harmoni.

Vi ville på detta sett uppmuntra dem för den glädje de spridit i Lindesberg med sin kör under alla år samt att de satt Lindesberg på den musikaliska kartan med sina årliga Capricer med kända svenska artister.

Rickard Larsson tog emot KD:s pris som överlämnades av Markus Lundin.
Fotto Michael Landberg NA.

Viktiga frågor inför valet

Först så vill jag tacka för att jag har fått förtroendet att stå som topp kandidat på kommunlista för Kristdemokraterna i Lindesbergs kommun.

Markus Lundin.

Här kommer några frågor som vi tycker är viktiga inför valet 2018.

Näringsliv: Företagsklimatet i Lindesberg är något som behöver prioriteras. Vi ligger på plats 238 i svenskt näringslivs företagsranking av kommunerna i Sverige, den placeringen är det nog ingen politiker i kommunen som är stolt över. Vi behöver därför underlätta för nyföretagare att etablera sig i hela vår kommun. Bland annat genom att få kontakt med tjänstemän i kommunen och förbättra den digitala infrastrukturen.

Barn & Utbildning: Lindesberg hamnade år 2017 på plats 234 av Sveriges 290 skolkommuner i lärarförbundets årliga undersökning (plats 177, 2016). Vi vill arbeta för att vi får en bättre måluppfyllelse i skolan så att också fler elever går ut grundskolan med godkända betyg. Enligt samma undersökning är lärares arbetsmiljö och andelen behöriga lärare i skolan områden som framförallt behöver förbättras.

Leva & Bo: Vi anser att det borde finnas ett serviceboende/ trygghetsboende för äldre och en familjecentral för barnfamiljer även i de norra och södra delarna av kommunen, som det är nu så är det alldeles för mycket centralisering. Lindesberg är en stor kommun till ytan och man skall inte behöva åka eller flytta in till Lindesberg för att få del av den sociala service som finns inom dessa områden.

Vård & stöd: Frågan om Lindesbergs lasarett behöver redas ut. Det är viktigt att vi kommunpolitiker ser till att regionpolitikerna får den information de behöver från oss för att grunda viktiga beslut. Det är viktigt för alla invånare i kommunen att vi har ett väl fungerande akutsjukhus.

Uppleva & Göra: Eftersom Lindesberg är en sjökommun så borde det iordningställas förtöjningsplatser nedanför svenskakyrkan för dom som är ute på sjön och vill göra ärenden på stan som tex att äta och handla.

Kommunlistan för valet 2018

Hela kommunlistan från Krisdemokraterna Lindesberg.

1. Markus Lundin
2. Margareta Andergard
3. Kent Hiding
4. Sven-Göran Holm
5. Sven Öberg
6. Helene Lundin
7. Day Po Klet
8. Hlödur Bjarnason
9. Gun Andersson
10. Tha Dah Sei
11. Lars-Åke Dammström
12. Lennart Åberg
13. Ingrid Åberg

Kristdemokraterna oroas över lasarettets framtid.

Vid sitt årsmöte uttryckte Kristdemokraterna i Lindesberg sin oro rörande sjukvården i den norra länsdelen. Detta p.g.a. den debatt som förekommit i massmedia omsjukhuset i Lindesberg. Där går det att läsa om verksamheter som dras ner, om kirurgflykt,  om akutverksamheten, om personalens oro för nedskärningar, om ev uppsägningar.

Likaså allmänhetens bekymmer om kompetens och öppettider främst med akutsjukdomar i åtanke.

Vi har svårt att se några utfästelser från rådande regionpolitiker om sjukhusets status framgent, om att antalet vårdplatser skall återställas främst på kirurgkliniken (6 platser), om

det skall finnas dygnet runt akutverksamhet som den är i dag , om krafttag skall ske i rekryteringen av fast personal både i den slutna vården och inom de öppna mottagningarna.

Det underskott som regionen redovisar om fördubbling mot förra året (2016) väcker miss-tankar om förestående besparingar som kan slå hårt mot sjukhuset i Lindesberg.

Det vore önskvärt att man från ansvariga redovisade behov och ekonomi i verksamheterna på sjukhuset.

Kristdemokraterna i Lindesberg

Vart tog trygghetsboendet i Lindesberg vägen?

Alla medborgare ska få åldras med värdighet. I det ingår att man har ett tryggt och bra boende. Många äldre i Lindesberg gladdes åt att ett trygghetsboende skulle byggas i anslutning till nya vårdcentralen. Trygghetsboende är en boendeform för äldre som har saknats i Lindesberg och som det finns behov av.

Men plötsligt läste vi i tidningen att nu ska det inte bli något trygghetsboende utan lägenheterna ska erbjudas som vanliga hyresrätter till allmänheten.

Hela grundtanken med införandet av trygghetsboende var att säkerställa att det finns bostäder för äldre med möjlighet till social samvaro. Därför ska det i ett trygghetsboende finnas, förutom lägenheter anpassad för äldres fysiska behov, lokaler för gemensamma aktiviteter, gemensamma måltider, social samvaro, möjlighet till hobby och rekreation.

En trygghetsvärd/bovärd ska finnas på vissa tider på dygnet, som ansvarar för det sociala innehållet och skapar en vi-känsla i boendet.

Ett trygghetsboende är inget vårdboende. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i ett trygghetsboende utan man hyr sin lägenhet på eget initiativ.

Har man behov av hjälp får man ansöka om hemtjänst eller köpa hushållsnära tjänster som i vilken bostad som helst.

Vi vet att många äldre sitter ensamma i sina lägenheter vilket kan skapa grogrund för depressioner och andra sjukdomstillstånd.

Det är viktigt för hälsan att leva ett aktivt och socialt liv så länge man orkar.

Det gäller att känna meningsfullhet i tillvaron och ha en roll i ett större sammanhang för att ha ett gott liv.

Alla kriterier för att det ska kallas ett trygghetsboende finns i boendet i Bergsparken. Varför då inte använda det som sådant?

Så därför uppmanar vi LIBO – tänk om och tänk rätt.

Gun Andersson

Kristdemokraterna

Lindesberg