Vart tog trygghetsboendet i Lindesberg vägen?

Alla medborgare ska få åldras med värdighet. I det ingår att man har ett tryggt och bra boende. Många äldre i Lindesberg gladdes åt att ett trygghetsboende skulle byggas i anslutning till nya vårdcentralen. Trygghetsboende är en boendeform för äldre som har saknats i Lindesberg och som det finns behov av.

Men plötsligt läste vi i tidningen att nu ska det inte bli något trygghetsboende utan lägenheterna ska erbjudas som vanliga hyresrätter till allmänheten.

Hela grundtanken med införandet av trygghetsboende var att säkerställa att det finns bostäder för äldre med möjlighet till social samvaro. Därför ska det i ett trygghetsboende finnas, förutom lägenheter anpassad för äldres fysiska behov, lokaler för gemensamma aktiviteter, gemensamma måltider, social samvaro, möjlighet till hobby och rekreation.

En trygghetsvärd/bovärd ska finnas på vissa tider på dygnet, som ansvarar för det sociala innehållet och skapar en vi-känsla i boendet.

Ett trygghetsboende är inget vårdboende. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i ett trygghetsboende utan man hyr sin lägenhet på eget initiativ.

Har man behov av hjälp får man ansöka om hemtjänst eller köpa hushållsnära tjänster som i vilken bostad som helst.

Vi vet att många äldre sitter ensamma i sina lägenheter vilket kan skapa grogrund för depressioner och andra sjukdomstillstånd.

Det är viktigt för hälsan att leva ett aktivt och socialt liv så länge man orkar.

Det gäller att känna meningsfullhet i tillvaron och ha en roll i ett större sammanhang för att ha ett gott liv.

Alla kriterier för att det ska kallas ett trygghetsboende finns i boendet i Bergsparken. Varför då inte använda det som sådant?

Så därför uppmanar vi LIBO – tänk om och tänk rätt.

Gun Andersson

Kristdemokraterna

Lindesberg

Vitsippspriset 2017

Det var i samband med att Örebros länsteatern var i Ramsberg och framförde pjäsen  ”det som är vårt”  som vi i KD passade på att dela ut vitsippspriset till Bibliotekets vänner i Ramsberg för deras oförtröttliga arbete för levande landsbygd och för att skapa en mötesplats för innevånarna i Ramsberg.

 

Uttalade från årsmötet 2017

Äldreomsorgen i Lindesbergs kommun.

Vi ser med oro på att väntetiderna för att få ett särskilt boende i Lindesbergs kommun ökar. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som bemötande, respekt, tillit, valfrihet och omsorg om den äldre generationen.

Kommunen behöver säkerställa att en god omsorg finns tillgänglig för oss alla när vi behöver den.

Man kan undra hur rustad Lindesbergs kommun är för utmaningen med det

ökade antalet äldre. Verksamhetschefen för vård- och omsorg säger i NA den 9 febr att vi har för få platser och att förvaltningen arbetar med en äldreomsorgsplan som ska presenteras för politikerna under våren. Man tar sig för pannan. Det är nu man behöver platserna. Att planera och åstadkomma ett

boende tar år.

Att börja göra en äldreomsorgsplan nu verkar vara i senaste laget. Kännedom om antalet äldre i kommunen kan ju inte ha kommit nu och behovet av fler platser kan ju inte vara nytt.

Samhället måste skapa förutsättningar för att människor ska kunna åldras under trygga och värdiga former.

Kostnaden för vårdtagare som i brist på plats på ett boende blir kvar på lasarettet belastar den kommunala ekonomin. Anhöriga som vårdar hemma i brist på ett boende kan få ta ett mycket stort och tungt ansvar och kan leda till att även den vården sviktar.

Vi kristdemokrater anser att en äldreboende garanti bör införas där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.

Respekten för alla människors absoluta och okränkbara värde måste upprätthållas under hela livscykeln.

Kristdemokraterna i Lindesberg

 

Ny ordförande valdes vid Kd:s årsmöte 2016

 

Markus

Markus Lundin, ny ordförande för Kd Lindesberg

Kristdemokraterna i Lindesberg höll årsmöte i Kåfalla herrgård.

Ett 20-tal deltagare samlades i vackra Kåfalla Herrgård för traditionellt årsmöte. Ingrid Åberg hälsade välkommen och presenterade kvällens gäst, Eva Sundqvist, från Örebro.

Därefter följde årsmötesförhandlingar, där vi hade glädjen att välja en ny, föryngrad, styrelse. Markus Lundin valdes till ordförande, med Margareta Andergard som vice. Till kassör omvaldes Mainy Andersson och till sekreterare Gun Andersson. Övriga i styrelsen blev Ingrid Åberg, Hlödur Bjarnason och Sven-Göran Holm. Till ersättare i styrelsen valdes Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen

Gun Andersson överlämnade en gåva och tackade Ingrid Åberg för hennes fina arbete som ordförande under ett stort antal år.

Eva Sundqvist informerade partiets syn på hur den besvärliga flyktingsituationen borde lösas. Asylprocessen tar allt längre tid när så många flyktingar kommit hit. Kd vill både ha gränskontroll och en medmänsklig syn.

Efter Evas intressanta föredrag fortsatte samtalen runt borden samtidigt som en god och riklig sallad intogs.

 

Vitsippspriset 2015

Vitsippspriset till Sören Nordén,Vedvågs IF.

Det var en synbart överraskad Sören Nordén, som fick ta emot Kristdemokraternas i Lindesberg vitsippspris 2015. Det var en grupp av våra lokala medlemmar, förstärkta av vår riksdagsman Lars-Axel Nordell, som mitt i en träning med friidrottsungdomar, avbröt verksamheten och överräckte ett glasfat och ett diplom.

Lars-Axel betonade i sitt tal, den stora insats, som Sören Nordén under trettitalet år, gjort för ungdomarna i Vedevågs IF.och för hela Lindesberg. Sådana eldsjälar behövs verkligen i vårt samhälle.

2015 11 12_1257_redigerad-1

Sören Nordén tar emot Vitsippspriset: ett glasfat och ett diplom.

2015 11 12_1262_redigerad-1    2015 11 12_1261_redigerad-1

Kd-gruppen på plats.                                  Maria Andréasson från NA

Valrörelsen inledd. Husvagnen i bruk.

2014 08 21_0366-2
Gun lägger fram valbroschyrer medan Lennart lockar åhörare med lite dragspelsmusik.

 Första turen med vår valhusvagn
Den 19 augusti reste fem idoga valarbetare ut med husvagnen, rikt dekorerad med logga och valtexter.
Vi besökte först Vedevåg, där vi stannade till framför affären i ca en timma. Flera samtal kom till och en hel del valmaterial delades ut i angränsande hyreshus och villor.
Därefter for vi till Fellingsbro, där vi stod med husvagnen alldeles utanför Hemköp. Ganska mycket folk kunde vi hälsa på, men inte alla var så intresserade av Kd:s politik

Hela Lindesberg ska leva

Hela Lindesbergs kommun ska leva och utvecklas

Kristdemokraterna i Lindesberg anser att hela Lindesbergs kommun ska leva och utvecklas. Detta överensstämmer också med den Utvecklingsstrategi som 2012 beslutades av kommunfullmäktige i Lindesberg. I strategin anges bl.a. att ”såväl stad som landsbygd ska utvecklas”. Kristdemokraterna som verkar för valfrihet och värnar om individen med stort fokus på barn och äldre vill förverkliga att hela kommunen utvecklas genom att:

Familjecentraler kombinerat med mötesplatser för äldre skapas även utanför Lindesbergs centralort med början i exempelvis Frövi och Storå. Familjecentralerna ska ha tillgång till föräldrautbildning, pedagoger, barnmorskor, personal från barnavårdscentral etc. Äldregruppen ska ha möjlighet att träffa distriktssköterskor för sina speciella frågor och ha en plats för att träffas, fika och umgås. De positiva effekterna av detta är att alla får stöd oavsett om man har speciella behov eller bara har önskemål om social samvaro.

Behåll de små skolorna utanför centralorten Lindesberg i kombination med att utveckla flexibla transporter, inte bara till de större skolorna utan också från de större skolorna. Effekterna av att behålla de små skolorna är att problem kan synliggöras tidigt och åtgärdas samt att skapa förutsättningar för klasser med ett mindre antal elever. Därutöver skapar de små skolorna möjligheter för att ge ett utökat stöd till varje elev genom att det finns färre antal elever i varje klass samtidigt som det blir en minskad anonymitet i klassen/skolan. Den sociala samvaron mellan såväl elever som personal kan också förbättras genom detta.

Förbättra de allmänna kommunikationerna med buss och tåg.  Bättre allmänna kommunikationer med buss och tåg avser såväl de inom kommunen som de som går in och ut i kommunen. Bättre tågkommunikationer består i att fler tågstopp skapas, exempelvis i Vedevåg. Bättre kommunikationer ger förutsättningar för att bo i Lindesbergs kommun oavsett valet av bostadsort i kommunen, att arbeta på annan ort i och utanför Lindesbergs kommun samt att pendla in till Lindesbergs kommun för att arbeta. Därutöver ökar förutsättningarna att på ett enkelt sätt delta i fritidsaktiviteter samt att ta sig från och till platser i andra sammanhang. Sammantaget kan detta skapa en hög kvalitet i vardagslivet!

Mainy Andersson

Ingrid Åberg

Kristdemokraterna i Lindesberg

(insändare till Nerikes allehanda)

Aktiva kristdemokrater

Aktiva kristdemokrater motionerar

LINDESBERG. Kristdemokraterna i Lindesberg är aktiva och har i dagarna inkommit med två motioner till kommunfullmäktige. Den ena om att kommunen bör handla lokalproducerade livsmedel och den andra om husvagnsparkering.

Kristdemokraterna Ingrid Åberg och Sven Öberg har undertecknat en motion om att kommunen bör handla lokalproducerade livsmedel till tillagningsköken inom skola, vård och omsorg. De båda kristdemokraterna skriver i sin motion att de anser det vara en dubbelmoral att köpa exempelvis griskött från länder där köttet produceras med metoder som inte är tillåtna i Sverige.

Den andra motionen, undertecknad av ordföranden Ingrid Åberg, handlar alltså om parkeringsplatser för husvagnsekipage, något som idag saknas i Lindesberg och som Åberg ser som en brist.

Kristdemokraterna föreslår därför att delar av kvarteret Bulten passar utmärkt för dessa P-platser och man betonar att man inte menar nattuppställning eller camping med sitt förslag. I förslaget ligger också skyltning så att ingen ska avstå att stanna till i Lindesberg.

Från 24i

Spännande studiedag

Kristdemokraterna i Lindesberg har besökt Familjecentralen och Klemensboda gård.

Måndagen den 20 januari hade vi kristdemokrater tillfälle att besöka Familjecentralen, som har sina fina lokaler på Kristinavägen 49.Vi blev väl mottagna av personalen, familjeterapeut Barbro Sundberg-Ljunggren samt pedagogerna Marie Wellander och Kerstin Magnusson.

I huvudsak är det mammor med små barn som träffas, umgås, leker och fikar tillsammans. Denna verksamhet har under hösten samlat upp till trettio deltagare varje dag. Dessutom erbjuds samtal med familjeterapeuten om problem som familjen be-höver hjälp med. Barnmorska och personal från BVC finns på plats en dag i veckan.

iPhone Image  2D014Från besöket vid Familjecentralen, fr.v. Sven Öberg kd, Marie Wellander och Kerstin Magnusson, personal samt Gun Andersson och Lars-Axel Nordell kd.

Efter gemensam lunch på Stadshotellet, gick färden till Klemensboda gård i Vedevåg. Ägarna, Lars och Jenny Karlsson, driver här två högmekaniserade verksamheter: enmed 140 mjölkkor samt en stor svinuppfödning en km därifrån.De 140 korna går runt i en ladugård där de kan vila, äta och mjölkas. Allt söker de upp på egen hand, men ett halsband på varje djur registrerar allt på en dator. Ungdjur och kalvar går i en särskild del av djurstallarna.

Vi blev mycket imponerade av hur allt kunde fungera så fint, men samtidigt insåg vi, hurmycket arbete som krävdes, för att få denna mångmiljonsatsning att kunna ge någon vinst, särskilt med låga mjölkpriser och när regniga somrar gör fodersituationen besvär-lig

20140120_145335_resized_120140120_144201

20140120_144645

Bilderna ovan: Del av mjölkbesättningen, Lars Karlsson kollar datorn vid en av mjölkrobotarna och Jenny Karlsson som ser hur de olika korna rört sig under dagen.