• Gjorda protokollsanteckningar

  Här nedan publicerar vi våra genomförda utspel och gjorda protokollsanteckningar;

  Miljö och stadsbyggnadsnämnden 4/6-2019

  Ärende 3: Planbesked för fastigheten Ramsmora 1:1

  Anders Tiger och Joakim Franklin lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraternas grupp:

  Kristdemokraterna menar att planområdet borde anpassas till topografin på så sätt att utsträckningen mot norr når fram till den brant reser sig där. Därmed blir planområdet norr om Kummelnäsvägen ungefär lika stort som söder om vägen.

   

  Miljö och stadsbyggnadsnämnden 4/6-2019

  Ärende 5: Detaljplan för Fisksätra entré 

  Anders Tiger och Joakim Franklin lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraternas grupp:

  1. I samband med anläggandet av det nya entrétorget är det viktigt att också förstärka gångstråket från detta till Fisksätra torg. Gående kan i framtiden antingen välja att gå genom centrumbyggnaden eller via den tvärvända trappa som idag finns vid gångbrons södra fäste.

  För att stärka stråkbildningen mellan Fisksätras två torg bör denna trappa ges en ny gestaltning. En bred och inbjudande trappa vänd mot stationen är en konkret förändring som på ett tydligare sätt markerar stråket och förbättrar orienterbarheten för besökare.

  Trappan kan även gestaltas som en del av entrétorget och göra att platsbildningen ”spiller över” till gångstråket mot Fisksätra torg.

  1. Det är också viktigt att planen inte hindrar att en bilbro kan byggas över järnvägen intill planområdets nordvästraste del, den dag en multiarena eventuellt blir byggd i anslutning till de övriga sportanläggningarna norr om järnvägen.

   

  Utbildningsnämnden 9/5 -2019

  Ärende Elev- och föräldraenkät 2019

  Malin Gunnesson lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraternas grupp:

  KD är mycket glada över det fina resultatet som Elev- och föräldraenkäten 2019 visar. Personal och ledare inom skola och förskola gör på många sätt ett fantastiskt arbete.

  Precis som all statistik kan den läsas på flera sätt. I årskurs 3 uppger 96 % att de är trygga i skolan, i åk 6 uppger 86 % att de är trygga och i årskurs 8 är det 87 %. På alla sätt fantastiska siffror men det betyder också att 4 av hundra elever i årskurs tre inte är trygga i skolan. I åk 6 är det 14 av hundra och i åk 8 är det 13 av hundra.

  Det finns ett tydligt samband mellan trygghet och nöjdhet och att fortsätta arbeta med tryggheten i skolorna blir ett fortsatt viktigt område att fokusera på.

  En styrka hos enkäten är att den sett likadan ut under lång tid och på så vis har resultaten kunnat jämföras över tid. Det är också rimligt att anta att det som har mätts är områden som skolor och förskolor har fokuserat på. Inför kommande undersökning kommer KD att arbeta för att även frågor kring hur barn med NPF och deras föräldrar uppfattar skolan adderas till enkäten. Liksom att problematiskt hög skolfrånvaro kartläggs.

   

  Utbildningsnämnden 9/5 -2019

  Ärende politikerintiativ från Miljöpartiet ”Små homo sapiens dagliga utevistelse”

  Malin Gunnesson lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraternas grupp:

  KD instämmer i Alliansens avslag av politikerinitativet och motiveringen att det kan bli ett trubbigt instrument att definiera olika typer av förskolegårdar. 

  KD vill dock anföra följande; I ljuset av att Nacka bygger stad och att antalet barn och unga kommer öka och därmed förskolor och skolor byggas är det viktigt att alla delar i kommunen, utbildningsnämnd, trafik- och exploatering, stadsbyggnadsnämnd och i slutänden fullmäktige tar sitt ansvar och tillser att barn får tillgång till de friytor de behöver för lek och utevistelse. Erfarenheter från andra kommuner (Stockholm) ger vid handen att det är mycket lätt hänt att börja nagga barn och ungas utemiljö i kanten då det i exploateringskalkylerna inte ger några pengar in till kommunen. 

  Utan tydliga riktlinjer (Boverkets rekommendation är 30 kvm/barn i utemiljö uppfattar nog få som realistisk vid byggnation i stad) blir det lätt att ständigt göra fler och fler kompromisser med storleken på utemiljön. 

  KD anser att kommunen måste ställa krav på kvantitativ och kvalitativ utemiljö vid samtliga förskolor även om dessa i huvudsak använder sig av park eller skog för sin huvudsakliga utevistelse. 

   

  Kulturnämnden 19/02 -2019

  Ärende Avgiftsfria lovverksamheter, motion av vänsterpartiet.

  Charlotte Wihk lät för Kristdemokraternas arbetsgrupp anteckna följande till protokollet.

   

  Vi är alla överens om att kultur är viktigt för alla, och särskilt för barn och unga. För att säkerställa allas tillgång till kultur ger kommunen idag:

  • subventionerat kulturutbud genom olika stödformer,
  • gratis kulturskoleverksamhet för familjer med försörjningsstöd, och
  • gratis kulturaktiviteter i Fisksätra för alla Nackabor upp till 19 år, både under terminerna och loven.

  Detta anser vi är tillräckliga åtgärder för att göra kultur tillgängligt för alla, oavsett socioekonomiska förhållanden. Särskilt med tanke på att kommunens enkäter endast 2 % anger kostnaden som skäl till att de inte utnyttjade kulturutbudet.

  Det vi vill tillägga i denna fråga är att en avgift, även om den är symbolisk, ger en bättre kvalitet på kulturevenemanget/kursen/aktiviteten. Det som man betalar för värdesätter man mer. Som deltagare har man högre förväntningar och engagerar sig mer, för att man vill får ut något av det man har betalat för. Vi bör därför vara tydliga med att kultur är viktigt och att signalera detta genom att ge den ett pris. Ett pris som ofta är symboliskt för att det redan är subventionerat.

  Självklart vill vi ge alla möjlighet till kultur och alla de förtjänster som det för med sig. Kultur ska vara tillgängligt för alla och även av bra kvalitet. De som inte har råd har möjlighet att få avgiftsbefrielse enligt ovan gällande riktlinjer.
  Vi ser att kommunens engagemang för en tillgänglig kultur agerar på tre nivåer – som grundregel ser vi det som rimligt att kulturaktiviteter har en prislapp, för att det signalerar att detta är kvalitet och värt sitt pris. Att i nästa steg ge ett subventionerat pris visar att detta är viktigt för oss som helhet, varför kommunen tar sitt ansvar och bär en del av kostnaden. Till sist ser man genom kostnadsbefrielse för de mest utsatta till att kulturen verkligen blir tillgänglig för alla i samhället.”