• Gjorda protokollsanteckningar

  Här nedan publicerar vi våra genomförda utspel och gjorda protokollsanteckningar;

  Protokollsanteckningar

  SAMLADE PROTOKOLLSANTECKNINGAR

   

  KF

  220620

  1. Information om åtgärder inom utvecklingsprogrammet för Velamsund och Nyckelviken 2016–2022

  Släpp in konstnärer i Magasinet

  Trots att ett antal åtgärder är på gång för att utveckla Velamsund, står den vackra bygganden Magasinet i Velamsund i huvudsak tom.

  Vi tror att Velamsund skulle kunna bli en pärla, till glädje för friluftsliv av många slag, för konst, kultur och hantverk och för rekreation och avkoppling.

  Velamsund har en fantastisk potential. Men då måste kreativiteten släppas loss och någon få ett helhetsansvar för den utvecklingen, där lämpliga företag och konsthantverkare ges utrymme och möjligheter.

  I linje med de tankarna anser vi att byggnaden Magasinet borde upplåtas till konstnärer och konsthantverkare till låg kostnad, där de kan inrätta ateljéer och samtidigt få möjlighet att ställa ut sina verk i en miljö dit människor kommer, öppna för att ta till sig skönhet av alla slag.

   

  1. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Orminge
  2. Detaljplan för Sarvträsk

  GEMENSAMT MED ALLIANSEN

  Redan på ett tidigt stadium i denna plan var det viktigt att säkra upp en del av våtmarken och dess värden i anslutning till helhetsmiljön Sarvträsk. Många utredningar har gjorts, man har erhållit tillstånd för vattenverksamhet och detaljplanens genomförande antas inte medföra betydande miljöpåverkan, en bedömning som även Länsstyrelsen delar.

  Det vidtas skyddsåtgärder för att säkerställa att exploateringen totalt sett inte påverkar bevarandestatusen för skyddade arter. Biotophöjande åtgärder genomförs, övervintringsplatser för groddjur säkras, fladdermusholkar sätts upp, reglering av belysning i bostadskvarteret som vetter mot Sarvträsk mm. Man har även anlagt två nya lekdammar för groddjur, groddjurspassager med ledarmar har anlagts under Mensätravägen, Skarpövägen och Ornövägen. Den sumpskog som försvinner kommer också att kompenseras för på annat håll genom anläggning av motsvarande yta.
  För oss i Alliansen är det viktigt att kunna ta ansvar både för bostadsbyggande och för natur och miljö.

   

  1. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Volten
  2. Detaljplan Volten

  Från Kristdemokraternas sida är vi angelägna att det ska vara möjligt även för små förskolor att fungera i Nacka. Många barn har behov av lugn, små grupper och alltid samma personer att knyta an till. De trygga socialt utåtriktade barnen klarar sig alltid, men de ängsliga kan behöva erbjudas andra förhållanden, som passar dem.

  Nu planeras en stor förskola i detaljplan Volten. Många barn fungerar bra i den miljön, så det är inget problem. Det kan till och med vara så att en stor förskola, genom sin storlek, har möjlighet att erbjuda speciella förhållanden för de ömtåliga barnen. Det är alltså inte självklart att små skolor är bäst för dessa barn.

  En del barn fungerar bäst i familjedaghem, så alla alternativ behövs.

  Kort sagt, öppna upp för olikheterna, och släpp fram den kreativitet som ser och möter olika behov, hos barn såväl som hos så kallade vuxna.

   

  1. Inriktningsbeslut för stadsbyggnadsprojekt Nya Nacka Forum

  PROTOKOLLSANTECKNING MED ALLIANSEN

  Vi ser positivt på att Nacka Forum utvecklas. Idag vänder man sig i stor utsträckning inåt och vi välkomnar att Forumkvarteret kan omdanas så att utemiljön i Centrala Nacka och längs Vikdalsvägen blir trevligare.

  I det vidare arbetet bör särskilt följande aspekter beaktas:

  • De nya planerade högre husen ska underordnas Discus och samspelet dem emellan och med nuvarande högre hus i Forum måste bli harmoniskt.
  • Vindförhållandena måste ägnas särskild uppmärksamhet så att man minimerar blåst längs marken.
  • Fasaden mot Vikdalsvägen blir av nödvändighet fortsatt ganska kompakt, därför bör man överväga om det går att bryta upp den med en indragen bottenvåning i någon del av kvarteret.
  • De gröna kvaliteterna i den tillkommande bebyggelsen, bl a växtligheten på fasaderna, måste säkras.
  • Nästa etapp i utvecklingen av Nacka Forum-kvarteret blir sannolikt en omdaning av nuvarande busstorg på Värmdövägen, som inte kommer att behövas när bussterminalen vid tunnelbanan blir klar, samt en förändring av Romanstorget så att det blir mer livaktigt och mindre blåsigt. Planarbetet behöver ta hänsyn till dessa kommande förändringar av Nacka Forum, även om de inte ingår i detta detaljplanearbete.

   

  1. Motion – Biståndsbedömt trygghetsboende i Nacka

  Vi kristdemokrater ser med glädje att trygghetsboenden inträder i olika delar av Nacka inom några år sikt. Utöver existerande i Graninge ex. även Nya Gatan, Orminge centrum och Älta.

  Frågan om ofrivillig ensamhet och otrygghet är högt prioriterad av oss och olika former av mellanboenden är något vi välkomnar. Dock tycker vi inte att just biståndsbedömda trygghetsboenden är aktuellt att prioritera att utreda i dagsläget. Av de 20 kommuner som valt att införa biståndsbedömda trygghetsboenden har en mycket liten andel inneburit nya boendeplatser. De handlar snarare om att boenden som redan varit för äldre (ex. äldreboenden eller servicehus), har omvandlats eller i vissa fall bara bytt namn till biståndsbedömda trygghetsboenden. Den vägen vill vi inte gå. Vi har idag inga långa köer på särskilt boende och nya icke biståndsbedömda trygghetsboenden är på ingång. Låt oss utvärdera det först. Vi vill heller inte hamna i en situation där det är de allra sköraste som får plats och som relativt snart åter behöver flytta för att omvårdnadsbehovet blir för omfattande. Det vore olyckligt och är inte tanken med boendeformen som sådan.

   

  220516

  1. Avsiktsförklaring med Region Stockholm om Saltsjöbanan

  Vi Kristdemokrater stöder idén att koppla ihop Värmdövägen med Planiavägen. Det finns ett mycket stort värde i att överbrygga (eller möjligtvis underbrygga) den barriär som saltsjöbanan utgör genom Nacka stad, speciellt just här.

  Dock beklagar vi att man inte utredde färdigt det förslag som kallades +11, och som innebar att man i stället höjde marken omkring saltsjöbanan upp till 11 meter över havsnivån. Vi tror fortfarande att det kan ha blivit en bättre lösning, vad gäller bullret, dagvattnet, parkeringsfunktionen, möjligheten till fler lokaler för viss typ av verksamhet och rent av för hela stadsmiljön i området. Synd att det inte utreddes ordentligt. Tyvärr har det tåget gått nu.

   

  220425

  1. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Älta centrumkvarter, fastigheterna Älta 10:1 och 69:1 med flera, Södra Nacka

  För tio år sedan såg vi kristdemokrater till att stoppa bygget av den stora köplada som planerades vid motorvägen söder om Älta. Varför? Är vi emot utveckling och marknadskrafternas val av plats för sina affärer?

  Nej, vi är positiva till marknaden som en av aktörerna i samhället. Men marknaden måste styras och ramar för dess kraftfulla verksamhet måste sättas, annars riskerar samhället att bli hårt och ojämlikt.

  Det vi såg då, för tio år sedan, var att en köplada vid motorvägen antagligen skulle ta död på butikerna i centrum, Ältaborna skulle behöva åka långt för att handla, och i praktiken behöva bil för att få vardagen att fungera.

  Miljön var därför ett skäl till att vi ville stoppa köpladan vid motorvägen. Ett annat skäl var att ett fungerande centrum blir en mötesplats, som skapar sammanhållning och blir en plats för gemenskap och kultur. Det blir inte en köplada vid motorvägen.

  Precis nu, efter tio år, fattar kommunstyrelsen beslut om att börja bygga nya Älta centrum, med en ordentlig matbutik som också drar till sig andra viktiga servicetjänster. På det sättet skapar vi nu ett centrum med plats att mötas, med kultur, bibliotek och fritidsgård. Precis det vi såg framför oss, och som hade hotats om köpladan vid motorvägen hade byggts.

  Älta får nu ett fungerande centrum, och blir lite som en småstad i Nacka.

   

  220321

  1. Tilläggsavtal till exploateringsavtal för del av Tollare 1:16 m.fl, delplan 3, Tollarehöjden i Boo

  Den totalt fria marknadens effektivitet kan vara direkt farlig för samhället. Politiken måste ta ansvar för att hålla marknaden inom rimliga ramar. Men att styra marknadens mekanismer för mycket, kan också vara farligt. Då riskerar man att skada marknadens stora känslighet för förändringar och rörelser. Marknaden är det effektivaste som finns när det gäller att snabbt anpassa utbudet till människors behov. Det bör politiken ta till vara.

  Bostadsmarknaden i Sverige har under decennier fått denna känslighet skadad av politikens inblandning. En effekt av det är att det har byggts för lite hyresbostäder i förhållande till behovet. Byggbolagen har ansett det säkrare att snabbt ta hem vinster, än att få avkastning på bostadsinvesteringar i form av hyra på en marknad, vars spelregler plötsligt kan ändras.

  Nu tycks det ha vänt. Det lönar sig återigen att bygga hyresbostäder. I det läget finns det ingen anledning längre att tvinga byggbolagen att bygga hyresbostäder.

   

  1. Markgenomförandeavtal för klassicistiskt kvarter inom Nya gatan stadshusområdet

  Det är tillåtet att bygga fula hus. Och vi kristdemokrater är trots det glada över att det inte finns ett politiskt styrt skönhetsråd som lägger sig i detta. Det skulle definitivt inte ge oss fler vackra hus!

  Nu åtar sig byggbolaget Wallenstam att utforma ett av kvarteren i Nya gatan i klassisk stil, det vill säga att influeras av de byggstilar som tillämpades för drygt hundra år sedan. Kommunen är till och med beredd att betala lite extra för att så sker.

  En del menar att det blir en pastisch. Mot det kan sägas att all arkitektur låter sig inspireras av tidigare stilar, det är inget konstigt. Vad som är god arkitektur är inte bara en fråga om smak, det är den konstnärliga höjden som gör ett verk bra. Klassicismens strama lagar resulterade i byggnader som åtnjuter en ständig, och närmast universell, beundran. Att ta inspiration därifrån är därför en god utgångspunkt.

  Det ska verkligen bli spännande att se hur arkitekterna ska uttrycka sig när det här fönstret öppnas för deras kreativitet.

   

  1. Beviljande av investeringsbidrag samt kommunal borgen till Boo Folkets Hus

  VI ÄR MED PÅ MODERATERNAS PA:

  I september 2021 beslutade vi om bidrag på 2,4 miljoner kronor till återuppbyggnad av Boo Folkets Hus. Då sa vi också att vi var beredd att ta ställning till ytterligare stöd om det skulle behövas även om finansieringen av återuppbyggnaden främst en fråga för Boo Folkets Hus och försäkringsbolaget. Det är lite anmärkningsvärt att Boo Folkets Hus startade återuppbyggnaden, dessutom av ett 30 procent större hus, utan att ha säkrat mer än halva finansieringen först.

  Inte desto mindre finns det skäl att se till att Boo Folkets Hus kan byggas upp igen och att det blir ett modernt och riktigt funktionellt kulturhus i Orminge. Det är viktigt för oss att barn och ungdomar har meningsfulla och stimulerande uppväxtmiljöer och att det finns träffpunkter för äldre och då spelar Boo Folkets Hus en viktig roll.

   

  220221

  1. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Ryssbergen, fastighet Sicklaön 13:3, Västra Sicklaön
  2. Avtal om överföring av mark gällande Ryssbergens naturreservat, fastighet Sicklaön 13:3 och 39:1
  3. Detaljplan för del av Ryssbergen, del av Sicklaön 13:3 och del av 134:21, på västra Sicklaön
  4. Ryssbergens naturreservat

  Vi gläds inte över att natur byggs bort på några procent av Ryssbergens yta. Det vi gläds över, vad gäller det här projektet, är följande:
  • att projektet bidrar till Nackas stora miljösatsning – tunnelbanan. Kanske den största miljösatsningen i Nacka någonsin
  • att 80 procent av området Ryssbergen får ett mycket starkt skydd, att det under överskådlig tid förblir naturområde och väldigt svårt att i ett senare skede exploatera
  • att vi får till bostäder till människor som lider av bostadsbristen i Stockholmsområdet
  • att naturinventering och planering av projektet gjorts så omfattande och noggrant, att de 80 procent som skyddas får ett genomtänkt och gott skydd
  • att vi får fler arbetstillfällen i Nacka genom en byggnad som samtidigt ger naturområdet bakom, och de nya bostäderna, ett bra bullerskydd.
  Vi menar att det är stora och bestående värden som skapas genom detta beslut.

   

  1. Program för uppföljning av kommunala och privata utförare

  Det är inte lätt att navigera i alla styrdokument och det här ärendet innebär ett förtydligande vilket är bra. Det sätter en nödvändig ram för uppföljningen. Det ersätter inte det faktum att kommunen kontinuerligt behöver förfina sitt sätt att följa upp och mäta det man avser att mäta oavsett upphandlingsform.

  Att uppföljningen bör se olika ut beroende på verksamhetens art är självklart. Dock finns det viktiga synergieffekter i att samordna arbetet internt, vilket är en fråga som vi Kristdemokrater driver.

   

  220131

  1. Revidering av äldrenämndens reglemente

  Beslutet är en viktig milstolpe i beslutskedjan som ska möjliggöra för äldrenämnden att framöver kunna upplåta lokaler per timme. Det kommer att leda till att vi når ut till fler seniorer.

  Efter att beslutet fattats i kommunfullmäktige i slutet av januari kan vi skapa förutsättningar för platser där föreningar och verksamheter tillsammans kan bidra till att främja seniorers sociala delaktighet och hälsa. Det har vi Kristdemokrater drivit och det känns väldigt bra och äntligen är vi snart i hamn.

  Vi vill ha mångfald i utbud av aktiviteter för att möta en mångfald av behov hos Nackas seniorer.

   

  1. Revidering av reglemente för kundval

  I samband med Äldrenämndens möte i oktober 2021 blev det tydligt för oss Kristdemokrater att kravet på att anordnaren och dess personal ska uppvisa utdrag från belastningsregistret är borttaget. Enligt det nya generella villkoret skulle kommunen endast kräva in utdrag ur belastningsregistret när det av lag ställs krav på detta, vilket det inte gör för äldreomsorgens verksamheter. Vi Kristdemokrater ställde oss kritiska till att inte kunna kräva utdrag från belastningsregister inom äldreomsorgern.

  Då vi som nämnd inte kunde besluta om mer ingripande villkor än vad kommunfullmäktige fattat beslut om i sitt reglemente lade vi tilläggsyrkandet avseende hemställan hos kommunfullmäktige. Ändringen har idag nu röstats igenom i kommunfullmäktige vilket glädjer oss. Beslutet innebär att nämnderna nu få får möjlighet att utforma och anta de specifika auktorisationsvillkoren för detta utifrån den individuella tjänstens förutsättningar och karaktär. Vi vill poängtera att vi anser att utdrag ur register ska inte ske av slentrian utan måste framstå som proportionerlig i förhållande till sitt ändamål och till de motstående intressen som kan finnas.

  När du som skör och sårbar äldre med hjälpbehov tar emot personer i ditt eget hem är det inte annat än rimligt att frågan om utdrag ur belastningsregistret är aktuell. Vidare vill vi poängtera att arbetsgivaren har ett viktigt ansvar i att göra en noggrann rekryteringsprocess för att få god personkännedom om den som är föremål för anställning inom äldreomsorgen.

   

   

  1. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Jarlaberg Jarlabergsvägen, fastighet Sicklaön 367:5 m.f

  Byggföretaget bör påminnas om det krav på bostadsnära förpackningsinsamling som är på väg genom beslutsmaskineriet. Redan nu bör man låta det påverka utformningen, så långt det är rimligt.

   

  211213

  1. Interpellation – Seniorverksamhet i Saltsjöbaden/Neglinge

  Nacka behöver fler träffpunkter för seniorer. Vi behöver nå fler med hälsofrämjande verksamhet och möjlighet till meningsfulla sammanhang. Vi är därför väldigt glada över att inrätta en ny träffpunkt just i Saltsjöbaden.

  Nu kan föreningar, exempelvis PRO, på lika villkor nyttja lokalen för att erbjuda aktiviteter för Nackas seniorer. Samtidigt får också företag som erbjuder hälsofrämjande och förebyggande verksamhet för seniorer möjlighet att etablera sig.

  I Nacka finns idag ett antal träffpunkter där föreningar, företag och andra verksamheter gemensamt kan erbjuda meningsfulla och hälsofrämjande insatser för seniorer. Någon sådan plats har hittills inte funnits i Saltsjöbaden, trots att behov och efterfrågan finns.

  Att vi nu skapar en sådan plats, bidrar till att främja seniorers sociala delaktighet och hälsa. Det är väldigt glädjande. Det ligger helt i linje med äldrenämndens strategi för hälsosamt åldrande. Och det är en del av att vara en äldrevänlig kommun.

   

  211115

  Under AFN under budgetdebatten
  ?. Motion – Förläng möjligheten för fortsatt boende för nyanlända

  Tillsammans med M

  Alliansen säger nej till gräddfil för nyanlända till kommunala bostäder. I enlighet med bosättningslagen erbjuds nyanlända ett tillfälligt boende i maximalt två år, med stöd och hjälp att hitta egen bostad och göra sig anställningsbar. Vårt hårda arbete ger resultat: Nästan alla har efter sitt etableringsboende hittat en egen bostad. Det arbetet vill vänsteroppositionen undergräva.

  I Nacka ges nyanlända stora möjligheter, men kommunen är ingen kravlös gemenskap. Under de två år som kommunen ska erbjuda ett tillfälligt boende till nyanlända, ställer kommunen höga krav på att göra sig anställningsbar samtidigt som de nyanlända ges verktyg till att stå på egna ben. Till detta erbjuder vi ”Bosöksstöd”, som är stöd för den nyanlända att hitta ett eget boende, med information om bostadsmarknaden, vilka olika typer av bostadstyper som finns och hur man söker sin egen bostad.

  Vi ställer krav, och erbjuder lösningar. Det är att bry sig. Därför får de nyanlända rusta sig för att på egna ben skapa sig ett eget liv i Sverige. Det är den långsiktigt bästa lösningen på ett svårt problem.

  Precis som tidigare saknar oppositionen finansiering av detta mycket kostsamma förslag. Det är oseriöst och riskerar att stå Nackas skattebetalare mycket dyrt.

   

  1. Motion – Bygg barnvänliga och ljusa gårdar

  Kul att Nackalistan också vill bygga som Alliansen. Det är viktigt att bygga barnvänligt, grönt enligt ”naturbant”, ljust och trevligt. Men det ska dessutom vara brottspreventivt och tryggt. Kort sagt: Bygg tryggt och snyggt”
  Karin Teljstedt & Anders Tiger, Kristdemokraterna

   

  211018

  1. Wall Street Stockholm

  Kristdemokraterna yrkade i våras avslag på förslaget om en regional konstfestival – Wall Street Stockholm 2022. Det var ett beslut vi motiverade väl och vår ståndpunkt har inte förändrats i frågan. Vi anser fortfarande att konceptet är intressant och säkert kan resultera i spännande konst men att prislappen denna gång är klart högre för skattebetalarna, samtidigt som det lokala avtrycket blir mindre. Vår hållning fick dock inte gehör och beslutet att ställa sig bakom en festival vann majoritet.

  Även om vi kristdemokrater lätt skulle kunna hitta många mer angelägna sätt att använda så mycket skattepengar, så respekterar vi demokratiskt fattade beslut och väljer därför att avstå från att delta i beslutet i detta ärende, som nu rör organisation och plan för finansiering av projektet.

   

  1. Motion – NPF-säkra Nackas skolor

  Arbetet med att göra Nackas skolor bättre för elever med olika former av neuropsykiatriska, psykosociala eller andra svårigheter är viktigt. Det är väl etablerat i samtida pedagogisk forskning att exempelvis miljöanpassningar och didaktiska praktiker som brukats inom vad som brukar kallas specialpedagogik ofta har fördelar för alla elever, eller åtminstone inte innebär några begränsningar för några. Det är därför ofta en god idé att praktisera exempelvis strukturerad informationsgivning med bildstöd för alla elever, snarare än som en individuell specialanpassning.

  Med kunskaper om detta kan Nackas skolmiljöer förbättras för alla elever, och det är därför utmärkt att enheten prioriterar att vidareutbilda pedagoger på detta område.

  Att NPF-säkra alla Nackas skolor kunde därför kanske låta som en god insats, men det finns vissa problem. NPF-säkring är ett trendigt begrepp som betecknar en fast uppsättning åtgärder, varav många är kostnadsdrivande och långt ifrån alla kan beläggas vara till gagn för genomsnittliga elever. Det riskerar vidare att bli ett fyrkantigt sätt att lösa ett mångfacetterat problem, som också ökar den byråkratiska bördan på skolorna. Vi motsätter oss därför en sådan ansats, till förmån för mer individuellt anpassad kompetensutveckling.

   

  1. Motion – Minska fallolyckor bland äldre 

  Statistiken är snårig i många delar, men onekligen är det så att vi vet att folk faller, inte minst i sthlms län, där alla kommuner utom två ligger sämre till relativt sätt. Region sthlm är överlag den region där man har allra flest fallskador.

  I Nacka är fallolyckor en prioriterad fråga som vi arbetar aktivt med. Och det ger resultat. Vi kan se att antalet fallskador minskar såväl bland gruppen 80+ där vi (enligt statistiken i Kolada) ligger sämre till, men även i åldersspannet 65–79 år, där vi idag har fjärde minsta fallskadorna som vårdats inom slutenvården i länet 2018. Nacka har under de senaste 10 åren ett minskat antal höftfrakturer och ligger mycket bra till i jämförelse med andra kommuner.

  I Nacka har vi en slutenvårdsgeriatrik belägen i kommunen och ett gott samarbete med närakuten. Utifrån forskningen vet vi vad som är särskilt viktigt i arbetet med fallprevention, och det pågår en rad insatser inom de olika områdena. Dessa områden täcks in i äldrenämndens indikatorer för årets mål & budget. Fallolyckor finns även med i årets antagna kvalitetsplan. Ett fallförebyggande förhållningssätt är även kopplat till auktorisationsvillkor och granskningar av anordnare inom äldreomsorgen.

  Forskningen poängterar exempelvis vikten av hälsofrämjande aktiviteter, något som nämnden prioriterat ytterligare det senaste året. Samtidigt är vi Kristdemokrater övertygade om att vi inom ett antal områden behöver arbeta annorlunda, och den resan pågår. Kommunen har gjort en rad initiativ som varit framgångsrika för de personer som deltagit, men vi har nått för få. Vi står inför den preventiva paradoxen. För att ge avtryck på befolkningsnivå så är det bättre att många människor med låg eller måttlig risk ändrar sig lite, än att bara de med hög risk ändrar sig mycket. Men att ändra sin livsstil och bryta mönster är inte lätt, det vet de flesta som försökt. Vi behöver få ut insatserna där människorna är och genom de kanaler som finns. Det arbetet pågår just nu i Äldrenämnden där vi ser över hur vi bättre kan använda resurserna när det kommer till hälsoförebyggande arbete. Det blir för oss i Äldrenämnden något att bita i inför internbudgeten.

  Fallolyckor är en indikator i arbetet med Agenda 2030 vilket förpliktigar att även fler nämnder än Äldrenämnden kommer behöva arbeta mer aktivt med hur just de kan bidra till och påverka i detta avseende. Självklart går det inte etiskt att kritisera tanken på att ingen ska förolyckas eller skadas allvarligt. Som konstaterats är huvudmannaskapet delat med Regionen. Nacka kommun poängterar kontinuerligt vikten av detta arbete i de lokala samordningsgrupperna mellan kommunen och regionen.

   

  1. Motion – Språkkunskaper i äldreomsorgen 

  Vi Kristdemokrater driver frågan om språket aktivt då vi vet och förstår vikten av att som äldre kunna göra sig förstådd i kontakten med omsorgsgivarna. Det minskar risken för kvalitetsbrister och ökar tryggheten.

  Tjänsteskrivelsen redogör dock väl för orimligheten i motionärens förslag. Men konstaterandet att språkkunskaperna inom äldreomsorgen måste bli bättre instämmer vi Kristdemokrater helt i. För det finns brister i det svenska språket hos personal inom äldreomsorgen. Att det även i Nacka är ett påtagligt problem är inget vi blundar för. Detta var något som tydligt adresserades i den hemtjänstutredning som tillkom på Kristdemokraternas initiativ, ”Hemtjänst 2.0”.

  I dagsläget är det få som har missat den statliga satsningen ”Äldreomsorgslyftet”. Vi Kristdemokrater har poängterat vikten av att förstärka den satsningen ytterligare då det finns grupper som faller utanför möjligheten till det statliga stödet. Mer bör göras. I Nacka har vi därför tidigare i år, inom ramen för kompetensfonden, fattat beslut om att satsa ytterligare en miljon på ett lokalt språklyft. Responsen från anordnarna inom Äldreomsorgen på Nackas lokala språklyft har varit god.

   

  1. Motion – Utredning av covid-19 inom äldreomsorgen 

  Den övergripande bedömningen är att strategin att skydda de äldre har misslyckats. Varenda person som avlider till följd av detta hemska virus är en tragedi för den som mister sin livskamrat, förälder eller nära vän. Det är på äldreboenden runt om i landet som våra allra mest sköra befinner sig, och följaktligen där som det är svårast att överleva smittan.

  Efter Corona-kommissionens delrapport står det klart att det, utöver den stora allmänna smittspridningen, är strukturella brister som haft störst inverkan på antalet sjuka och avlidna inom äldreomsorgen. Åtskilliga utredningar har presenterats, och det kommer fler. Såväl för riket som för Nacka specifikt. Den lokala situationen i Nacka har presenterats kontinuerligt på övergripande nivå i kommunstyrelsen och mer i detalj i äldrenämnden avseende äldreomsorgen. Såväl muntliga presentationer som skriftliga analysrapporter kommer Äldrenämnden till del.

  En extern granskare är, som tjänsteskrivelsen nämner, IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). IVO:s slutsatser har ofta blivit mediala och rapporteras i generaliserande termer. Ett exempel är tillsynen avseende förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till personer med covid-19. Rubriken på IVO:s egen hemsida är ”Förutsättningar för god vård och behandling på SÄBO saknas och leder till brister”, där vi för Nackas del fick beskedet att IVO valt att avsluta vårt ärende, då man inte heller i detta avseende såg skäl att gå vidare med vår kommun.

  Samtidigt måste vi lära av pandemin. Naturligtvis har vi sett brister även i Nacka och vi behöver därför se över de krav vi ställer på anordnarna. Utbildningsnivån inom hemtjänsten måste höjas och sjuksköterskenärvaron på våra särskilda boenden behöver öka ytterligare. Detta avser vi Kristdemokrater driva i stundande revidering av auktorisationsvillorken för anordnare inom Äldreomsorgen.

   

  1. Motion – Höj vårdkvaliteten och tryggheten för äldre 

  Som arbetsgivare ska man regelbundet arbeta med förbättringar i arbetsmiljön och trygga arbetsvillkor. Inte bara för att man måste utan även för att det ger en effektivare verksamhet och friskare anställda. Vem blir långvarig om man inte är en attraktiv arbetsgivare inom ett yrke där det finns nationell enighet i att det råder kompetensbrist samtidigt som både omsorgstagare och vi som kommun ställer högre och högre krav på kvalitet? När de kommer till de privata anordnarna har vi, som tjänsteskrivelsen anger, genom kundvalet och ersättningsmodellen incitament och förutsättningar för trygghet och vårdkvalitet.

  Äldreomsorgslyftet är igång i Nacka sedan länge och vi följer deltagandet kontinuerligt i Äldrenämnden. Vi Kristdemokrater välkomnar initiativet och skjuter även till med ytterligare kompetensutbildning (ex språklyftet) för de som inte av olika anledningar kan delta inom ramarna för hur det är uppbyggt.

  Det är främst anställda utan utbildning som har tidsbegränsade anställningar. Vi vill verka för att få upp kompetensnivån i en tid av kompetensbrist och det är inte orimligt att man som arbetsgivare inte vill heltidsanställda en person som inte når upp till Nacka kommuns krav på exempelvis utbildningsnivå. Vi ger möjlighet för fler att utbilda sig till det de ska arbeta med och därmed gör sig anställningsbara till heltid i en högre grad. Det finns ett säkerställt samband mellan yrkeskompetent personal och god kvalitet i vård och omsorg. Vi anser att vi, med omsorgstagarnas kvalitet i fokus, aktivt ska arbeta för att antalet heltidsanställda ska öka.

   

  210920

  1. Remiss – Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet VärNa

  Kristdemokraterna bifaller genomförandet av den föreslagna förändringen av förbundsordningen. Den är rimlig och bra.

  Vi vill samtidigt aktualisera skälet till att vi på Kristdemokraternas initiativ en gång skapade VärNa:

  Att fokusera på den sökande och alltid hitta bästa lösning för varje enskild individ, oavsett om det handlar om att hitta hel- eller deltidsjobb, välja utbildning, sjukskriva eller någon annan relevant åtgärd. Idén med VärNa är att den sökande inte ska hamna mellan stolarna, inte skickas hit och dit. Att undvika stuprörstänkande i byråkratin.

  Det gäller att minnas att den goda byråkratin har djupa diken, och att därför alltid ha målet med VärNa för ögonen.

   

  1. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad 

  Vänsterpartiet vill avsluta projektet Konsten att skapa stad. De vill att konsten vara ”fri”, fast under kulturnämndens domvärjo. Även andra politiska rörelser med totalitär historia vill gärna styra kulturen, men utifrån andra värderingar.
  Vänsterpartiets föreställning är att om konsten styrdes av kulturnämnden så skulle konstutövaren slippa ramar och begränsningar. Det är en befängd förhoppning.

  Konstens villkor har alltid varit att lirka sig förbi begränsningar och krav, såväl från finansiärer som från politisk maktutövning. I det lirkandet uttrycker konstnären sin kreativitet.

  Armlängds avstånd mellan politik och offentligt finansierad konstnärlig verksamhet, är en chimär. Total frihet finns inte. Och om den skulle finnas, så skulle konsten irra runt i ett meningslöst vakuum.

  Föreställningen att politiken i just vårt samhälle skulle ha skapat perfekta förutsättningar för den konstnärliga friheten, bygger på samma megalomatiska självbild som alla långlivade maktkonstellationer får, nämligen att just vi styrs av alltigenom goda och rena motiv. Det är ren hybris och grogrund för maktens sönderfall inifrån. Makten ser alltid till att det finns en hake i godheten.

  Det ligger i konstens natur att protestera mot de gränser som finns. Kreativiteten har alltid stimulerats av motstånd och gränser att ta spjärn emot. Det kommer den att göra vare sig vi har armlängds avstånd eller inte.

  De villkor som Nacka satte upp för konstutövarna inom Konsten att skapa stad är i sammanhanget mycket små.

   

  1. Motion – Folkets hus lokaler i Fisksätra centrum

  Nackalistan lyfter viktiga frågor i sin motion. Men de slår in öppna dörrar. Precis detta sker redan i det arbete som kommunen gör tillsammans med Stena fastigheter.

  Däremot finns det en annan aspekt som inte berörs, varken i motionen eller i motionssvaret. Vi vill därför peka på vikten av att stödja det arbete som Fisksätra Folkets hus gör genom att stötta företagande bland Fisksätrabor, inte minst invandrare. Många invandrare har en tradition av företagande, men vet inte hur de ska gå till väga i sitt nya land. Att som Fisksätra Folkets hus, stötta företagandet ger fina möjligheter till egen försörjning för nyanlända.

  Det ligger såväl i kommunens, som i Stena fastigheters intresse att planera lokaler som underlättar för Folkets hus att fortsätta med detta arbete.

   

  1. Motion – Förvalta Danvikens hospital och utred möjligheten att skapa ett kulturcentrum
   Vi stöder M:s PA:

  Vi ska vara rädda om de fina gamla byggnader som finns i Nacka, de är en del av vårt historiska arv och ska bevaras för kommande generationer. Danvikens hospital har stort kulturhistoriskt värde och är skyddad som byggnadsminne. Huset får alltså inte rivas eller förvanskas. Fastighetsägaren har en skyldighet att hålla det i godtagbart skick.

  Den nya ägaren har uttryckt stora ambitioner att både renovera huset och har nämnt museum, konstutställningar och restaurang som möjliga användningsområden. Trots detta vill vänsteroppositionen (S, Nackalistan, MP och V) att kommunen ska köpa fastigheten. Vi ser inget skäl till det, vi tror att privata näringslivet har bäst förutsättningar att utveckla fastigheten för olika publika ändamål. Dessutom – varifrån ska vänsteroppositionen få pengar för att köpa huset? Huset såldes i september 2020 för 70 miljoner kronor och det kostar åtskilliga miljoner att renovera. Förra måndagen behandlade vi budgeten för kommande år, men inget av vänsterpartierna föreslog då att några pengar skulle avsättas för detta. Det handlar trots allt om investering på uppåt 100 miljoner som de nu, en vecka senare, vill göra helt utan finansiering. Maken till ekonomiskt oansvar får man leta efter, den som gör anspråk på att leda en kommun måste förstå att allt man vill också måste betalas.”

   

  210614

  1. Tilläggsavtal till avtal avseende finansiering och tidplan för utbyggnad av tunnelbanan samt tidplan för bostadsåtagandet.

  Med på PA från M

  Det är glädjande att staten, regionen och t-banekommunerna Nacka, Stockholm, Solna och Järfälla nu kommit överens om hur de ökade kostnaderna för tunnelbanans utbyggnad ska finansieras. För Nacka kommun innebär det en ökad investeringskostnad om 389 mkr. Det är hanterbart och det kommer vi att klara av.

  Men vi anser ändå att staten borde ha varit mer generös. Den statliga medfinansieringen utgörs av trängselskatter som betalas av de som trafikerar betalsnitten runt Stockholms innerstad, dvs till allra största delen medborgare i Stockholm och kommunerna i länet. Med tanke på den miljövinst t-banan kommer att ge borde staten även gått in med egna medel. Att trafikens miljö- och klimatpåverkan minskar i Stockholmsregionen borde vara av stort nationellt intresse.

   

  210524

  1. Yrkeshögskola på Young Business Creatives

  Att locka postgymnasial utbildning till Nacka, och därmed göra kommunen mer attraktiv för människor i alla åldrar har länge varit en ambition för oss. En utbildning som denna, som knyter an till både en existerande skolverksamhet och det lokala näringslivet är ett utmärkt första steg. Vi hoppas att detta kan bana väg för att fler aktörer får upp ögonen för möjligheterna i Nacka, och att vi på sikt kan omfamna ett än bredare utbildningsutbud som genomsyras av samma höga kvalitet som det vi har idag.

   

   

  1. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad 

  Vänsterpartiet vill avsluta projektet Konsten att skapa stad. De vill att konsten vara ”fri”, fast under kulturnämndens domvärjo. Även andra politiska rörelser med totalitär historia vill gärna styra kulturen, men utifrån andra värderingar.
  Vänsterpartiets föreställning är att om konsten styrdes av kulturnämnden så skulle konstutövaren slippa ramar och begränsningar. Det är en befängd förhoppning.

  Konstens villkor har alltid varit att lirka sig förbi begränsningar och krav, såväl från finansiärer som från politisk maktutövning. I det lirkandet uttrycker konstnären sin kreativitet.

  Armlängds avstånd mellan politik och offentligt finansierad konstnärlig verksamhet, är en chimär. Total frihet finns inte. Och om den skulle finnas, så skulle konsten irra runt i ett meningslöst vakuum.

  Föreställningen att politiken i just vårt samhälle skulle ha skapat perfekta förutsättningar för den konstnärliga friheten, bygger på samma megalomatiska självbild som alla långlivade maktkonstellationer får, nämligen att just vi styrs av alltigenom goda och rena motiv. Det är ren hybris och grogrund för maktens sönderfall inifrån. Makten ser alltid till att det finns en hake i godheten.

  Det ligger i konstens natur att protestera mot de gränser som finns. Kreativiteten har alltid stimulerats av motstånd och gränser att ta spjärn emot. Det kommer den att göra vare sig vi har armlängds avstånd eller inte.

  De villkor som Nacka satte upp för konstutövarna inom Konsten att skapa stad är i sammanhanget mycket små.

   

  1. Motion – Folkets hus lokaler i Fisksätra centrum

  Nackalistan lyfter i sin motion viktiga frågor. Men de slår in öppna dörrar. Precis detta sker redan i det arbete som kommunen gör tillsammans med Stena fastigheter.

  Däremot finns det en annan aspekt som inte berörs, varken i motionen eller i motionssvaret. Vi vill därför peka på vikten av att stödja det arbete som Fisksätra Folkets hus gör genom att stötta företagande bland Fisksätrabor, inte minst invandrare. Många invandrare har en tradition av företagande, men vet inte hur de ska gå till väga i sitt nya land. Att som Fisksätra Folkets hus, stötta företagandet ger fina möjligheter till egen försörjning för nyanlända.

  Det ligger såväl i kommunens, som i Stena fastigheters intresse att planera lokaler som underlättar för Folkets hus att fortsätta med detta arbete.

   

  1. Motion – Förvalta Danvikens hospital och utred möjligheten att skapa ett kulturcentrum
   Vi stöder M:s PA:

  Vi ska vara rädda om de fina gamla byggnader som finns i Nacka, de är en del av vårt historiska arv och ska bevaras för kommande generationer. Danvikens hospital har stort kulturhistoriskt värde och är skyddad som byggnadsminne. Huset får alltså inte rivas eller förvanskas. Fastighetsägaren har en skyldighet att hålla det i godtagbart skick.

  Den nya ägaren har uttryckt stora ambitioner att både renovera huset och har nämnt museum, konstutställningar och restaurang som möjliga användningsområden. Trots detta vill vänsteroppositionen (S, Nackalistan, MP och V) att kommunen ska köpa fastigheten. Vi ser inget skäl till det, vi tror att privata näringslivet har bäst förutsättningar att utveckla fastigheten för olika publika ändamål. Dessutom – varifrån ska vänsteroppositionen få pengar för att köpa huset? Huset såldes i september 2020 för 70 miljoner kronor och det kostar åtskilliga miljoner att renovera. Förra måndagen behandlade vi budgeten för kommande år, men inget av vänsterpartierna föreslog då att några pengar skulle avsättas för detta. Det handlar trots allt om investering på uppåt 100 miljoner som de nu, en vecka senare, vill göra helt utan finansiering. Maken till ekonomiskt oansvar får man leta efter, den som gör anspråk på att leda en kommun måste förstå att allt man vill också måste betalas.”

   

  210510

  1. Motion – Simhall i Fisksätra i lokal regi

  Kristdemokraterna delar motionärernas uppfattning vad gäller att förlägga badhuset till Fisksätra. Men någon gång måste man inse att beslutet är fattat och att vi tyvärr förlorade den omröstningen.

  ”Någon jävla ordning ska det vara i en demokrati”.

   

  1. Motion – Gatuparkering och parkeringstal vid nybyggnation

  Kristdemokraterna delar motionärernas synpunkter att man inte ska planera för kantstensparkering då det gäller de små gatorna, de som inte är genomfartsgator. Men kantstensparkering ska inte tas bort generellt. De små gatorna ska planeras för gatuliv. Vi anser:
  • Gatuliv ska prioriteras. Motorfordon får framföras, men på fotgängarnas villkor.
  • Ingen kantstensparkering.
  • ”Naturliga” hinder placeras i gaturummet, som omöjliggör att motorfordon håller hög fart. Hindren kan utgöras av sittbänkar, konst, matställen, planteringar etc.
  • Korttidsparkering är tillåtet på anvisade platser.
  • Gatubredden kan på det sättet minskas något.
  • Utformningen av dessa gator sker i samarbete mellan trafik-, park-, fritids-, barn-, äldre-, näringslivs- och kulturkompetenser.
  Med denna utformning tillgodoses kravet att angöring till fastigheterna måste kunna ske.

   

  Punkt 12: Elektronisk pornografiblockering

  ALT1. Här är vår PA till medborgarförslaget om porrprevention på ett par punkter anpassad till motionen:

  Diskussionen om pornografi kan delas upp i två olika aspekter: dels om och hur tillgången till pornografiskt material bör regleras, och dels hur synen på sexualitet formas och bör formas hos unga människor. Till detta kommer en svårlöst gränsdragningsproblematik – alla skildringar av erotisk karaktär kan rimligen inte bedömas lika, utan måste sättas i relation till sammanhang och målgrupp.

  Detta är ett problem för framtida lagstiftning och reglering att bita i, men i det följande antas en sunt förnuft-definition av porr som något de allra flesta känner igen när de ser det. När det gäller tillgången till porr så ställer sig Kristdemokraterna bakom åsikten att skolor och miljöer där barn vistas bör vara befriade från pornografiskt material. Detta både vad gäller oavsiktlig, frivillig som ofrivillig exponering för materialet. Det bör därför vara kommunens policy för alla sådana miljöer att dylikt material ej får exponeras, samt att avgörandet av vad som konstituerar pornografiskt material bör lämnas till de som ansvarar för miljön (det vill säga att det inte skall regleras i detalj i ett regelverk, utan endast intentionerna skall klargöras.)

  Vidare bör någon form av tekniskt hinder införas för att göra sådant material svårtillgängligt. Att sådana lösningar ofta har vissa brister är inte ett tillräckligt argument för att avstå från dem. Detta då de dels har en tydligt dämpande effekt, men också att sådana lösningar fungerar normativt – de utgör en tydlig markering från offentligt håll att en policy inte bara är ord, utan att pornografi är något samhället anser olämpligt för barn. Exakt hur sådana hinder, och till detta biträdande lagstiftning och reglering, bör utformas är en fråga som vi hoppas kommer att klargöras som resultat av SKRs hemställan. Vi vill därför invänta denna, och att kommunen agerar i linje med dess resultat. I ett framtida regelverk bör man bland annat ta fasta på att i de kontrakt som barn och föräldrar skriver under när de lånar en skoldator vid terminsstart står att datorn endast får användas i skolsyften.

  Att hos den uppväxande generationen inympa en sund sexualsyn kräver en kontinuerlig och lyhörd närvaro i barnens liv – ett ständigt pågående samtal – vilket svårligen låter sig reduceras till användbart regelverk eller påbud om ”porrkritisk undervisning”. Det är ett ansvar som måste ligga hos familjen. Även forskningen innebär i sig en normativ kodifiering av sexuella praktiker. Att diskutera sexuella framställningar, vare sig de är tydligt pornografiska eller ej, bör rimligen utgöra en del av sexualundervisningen i skolan, som ett komplement till föräldrarnas insatser. Därför menar vi att det inte är lämpligt att kommunen (tillika på enbart kommunala skolor) kommer med specifika påbud om ingrepp i den undervisning som regleras av skollagen.

   

  ALT 2. Den PA vi har lämnat vid motionens tidigare hantering:

  Det är lättare sagt än gjort att åstadkomma ett effektivt porrfilter. Förutom att det är dyrt så är det ineffektivt och hindrar i alltför liten grad att eleverna verkligen exponeras för pornografi på nätet.

  Det finns dock ändå skäl att överväga att installera porrfilter. Det kan ha en normerande effekt. Det blir ett budskap från vuxenvärlden att pornografi inte är lämpligt. Dessutom hindrar det trots allt en hel del pornografi från att dyka upp på skärmen.

  Med den målsättningen måste ett porrfilter inte hundraprocentigt hindra all pornografi, det skulle räcka att nå en bit. Vi ser därför fram emot SKR:s utredning och är i dagsläget positivt inställda till att, om det finns en rimlig chans, installera det i kommunens skolor.

   

  1. Motion – Utredning och kartläggning om programmet för konst och kultur i det offentliga rummet 

  Hot mot friheten, i det här fallet den konstnärliga, kommer från många håll. Vi delar på oroväckande många punkter motionärernas åsikter i detta. Motionärerna skriver: ”Vi kan stå inför ett politiskt styre som inte drar sig för att använda kulturpolitiken for att påverka vår åsiktsbildning”. Det är verkligen en befogad farhåga.

  Socialismen har under sina åtskilliga decennier långa påverkanstid, hunnit likrikta konsten och vingklippa, begränsa och frihetsberöva ett oräkneligt antal konstutövare i de områden den haft inflytande.
  Det finns förstås också andra totalitära rörelser, regimer och ismer som på liknande sätt försökt begränsa den fria konstutövningen. Att göra det är väl närmast ett kännetecken på en totalitär rörelse. Av dessa torde socialismen dock inta en ledande ställning, genom att de i så mycket högre grad än andra har lyckats begränsa inte bara konsten, utan allt fritt tänkande.

  Motionärerna står därför inför en svår utmaning då det gäller att bli trovärdiga i sin kritik av Nackas projekt ”Konsten att bygga stad”.

  Det är visserligen sant att Nacka kommun definierade vissa begränsningar i sin beställning av konsten. Men det är varken konstigt eller upprörande. En konstnär har olika uppdrag och är i ett demokratiskt samhälle, till skillnad från ett totalitärt, fri att ta olika uppdrag och uttrycka sig fritt utan att bli begränsad, vid sidan av de uppdrag där en begränsning ingår i beställningen.

  Vad gäller kommersialismens påverkan, så delar vi motionärernas uppfattning att den begränsar den konstnärliga friheten vid utförande av de uppdrag som kommer från kommersiella beställare. Men konstnären är som sagt fri att i ett fritt samhälle som det svenska, även uttrycka sig vid sidan av de kommersiella uppdragen. Detta återigen till skillnad från hur det är i ett totalitärt samhälle.

  Det är svårt att ta på allvar kritik av det här slaget, från representanter för en ideologi som har så starka ideologiska kopplingar till världens värsta totalitära regimer.

   

  210315

  1. Interpellation – Åtgärder för att kräva att regionen tar sitt fulla vårdansvar mot vårdbehövande på särskilda boenden i Nacka
   Vi Kristdemokrater uppmanar alla att läsa det skriftliga svaret på denna interpellation. Nytt sedan svaret skrevs är att IVO den 3 februari fattade de beslut om att de för Nackas del valt att avsluta vårt ärende då det inte ser något skäl att gå vidare med vår kommun i detta avseende.

  Vi Kristdemokrater är helt eniga om vikten av att följa upp, förbättra, påtala och lära av de brister som framkommer i samtliga granskningar som berör Nacka men i detta fall vill interpellanten att kommunen ska kräva regionen på något som vi inte har skäl till vilket gör det till en märklig frågeställning att svara på. Bedömningen som gjorts är att regionen har tagit sitt vårdansvar under pandemin i enlighet med vår överenskommelse och de har vidtagit de åtgärder som har behövts.

  Samverkan och dialog mellan kommun, region och anordnare har skett löpande och tätt under hela perioden (oavsett IVO:s granskningar). Det har beskrivits att pandemin och den kraftigt utökade kontakten mellan regionala och kommunala aktörer medfört såväl en ökad förståelse som ett ökat förtroende som för de olika förutsättningarna inom Regionens och kommunernas verksamheter. Det bör vi aktivt bygga vidare på.

  Karin Teljstedt & Anders Tiger, Kristdemokraterna 

   

  1. Interpellation – Näckenbadet
   Kristdemokraterna delar motionärernas uppfattning vad gäller att förlägga badhuset till Fisksätra. Men någon gång måste man inse att beslutet är fattat och att vi tyvärr förlorade den omröstningen.

  ”Någon jävla ordning ska det vara i en demokrati”.

  Karin Teljstedt & Anders Tiger, Kristdemokraterna 

   

  1. Detaljplan för Mjölkudden – Gustavsviks gård
   15. Detaljplan Dalvägen-Gustavsviksvägen
   Vi är med på Moderaternas PA

   

  1. Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen
   Föredömligt förutseende och snabbt marscherat av oss i Nacka. Ytterligare en fint exempel på hur vi som kommun inte dröjer med beslut för att möjliggöra nödvändiga insatser kopplat till pandemin. Låt oss nu verkligen hoppas att vi inte kommer behöva tillämpa dessa åtgärder.

  Karin Teljstedt & Anders Tiger, Kristdemokraterna

   

  1. Motion – Cykelsatsningar
   Det är bra satsningar som Vänsterpartiet föreslår. Cyklandet behöver stimuleras på olika sätt. Människor kan då och då behöva påminnas om de stora fördelarna med att cykla. Och det gemensamma behöver ta på sig att skapa infrastruktur som förenklar cyklandet.

  Problemet är att allt inte bör ske i kommunal regi. Där är den grundläggande skillnaden mellan våra partier. Föreställningen att allt blir bra, bara det sker i det demokratiska systemets regi, är en stor missuppfattning. Det blir ibland bra och ibland dåligt. Ibland mycket dåligt.

  Att kommunen tar på sig att stimulera initiativ, sätta gränser och hindra dumheter är mycket bättre än att allt ska ske i kommunal regi.

  Karin Teljstedt & Anders Tiger, Kristdemokraterna 

   

  210201

  1. Motion – Öppenhet i styrning

  Motionen andas misstänksamhet om att kommunens politiker och tjänstepersoner fuskar. Om det skulle uppdagas fusk så menar vi att det ska anmälas direkt.

  Utan att ha ordentligt på fötterna antyds som självklart att oegentligheter sker. Sådant spär på politikerföraktet, vilket i sin tur urholkar demokratin. Detta misstänklig­görande kan till och med vara mer skadligt för demokratin än om det skulle handla om brottslighet. Brottslighet hanteras av det judiciella systemet och kan sedan glömmas. Men Nacka­listans svepande påhopp sliter på människors tilltro till demokratin. Den kvarvarande känslan hos allmänheten blir att ”politiker bara fuskar och skor sig”.

  Nackalistan säger sig värna demokratin. Vi menar att ni på det här sättet undergräver den. Ni riskerar att skada det sköra förtroende som är det som bygger upp en demokrati.

  Anmäl fusk! Och sluta med svepande misstänkliggöranden.

   

  201214

  1. Kundval i Nacka

  Vi Kristdemokrater följer med stort intresse det övergripande arbetet omfattande samtliga kundval i kommunen och har i Äldrenämnden påtalat behovet sedan vi tog över ordförandeskapet där.

  Förtydligande behövs då reglementen och generella villkor för alla kundval beslutas av kommunfullmäktige medan diskussioner och specifika villkor behandlas inom respektive kundval och beslutas på nämndnivå.

   

  1. Detaljplan för Nya gatan, Elverkshuset

  (Vi är med på Centerns protokollsanteckning)

   

  1. Motion – Idéstudie om att förlägga en del av Värmdöleden i tunnel

  Det förslag till östlig förbindelse som är aktuellt har många negativa effekter, inte minst hur Nackas planer på bostadsbyggandet påverkas. Det blir en komplicerad trafikplats där Värmdöleden och östlig förbindelse ska korsa varandra, vilket är tänkt att ske delvis under, delvis över jord.

  Denna trafikplats påverkar väldiga markytor för olika på- och avfarter, där bygget av bostäder antingen hindras eller skjuts långt fram i tiden. Därför bör idén att förlägga delar av Värmdöleden i tunnel övervägas.

  Vi kristdemokrater efterlyser en kalkyl för vad detta skulle kosta, i vilken grad det kan finansieras med bostadsbyggande på den mark som frigörs och vilka vinster det skulle kunna medföra om trafikplatsen kan läggas under jord där Värmdöleden och östlig förbindelse möts.

  Kristdemokraterna begär att en kalkyl för detta tas fram.

   

  1. Motion – Minska fallolyckor bland äldre

  Fallolyckor är en prioriterad fråga. Nacka arbetar aktivt med frågan och arbetet ger resultat. Vi kan se att antalet fallskador minskar såväl bland gruppen 80+ där vi (enligt statistiken i Kolada) ligger sämre till men även i åldersspannet 65-79 år där vi idag har fjärde minst fallskador som vårdats inom slutenvården i länet 2018. Enligt den indikator Äldrenämnden satte förra året så har det gått bättre än vi förutspått. Nacka har under de senaste 10 åren ett minskat antal höftfrakturer och ligger mycket bra till i jämförelse med andra kommuner.

  Vi vet att statistiken inte är tillförlitlig i alla delar. Men det finns mycket vi vet. Vi har en slutenvårdsgeriatrik belägen i kommunen och ett gott samarbete med närakuten. All forskning poängterar vikten av hälsofrämjande aktiviteter, något som nämnden prioriterat ytterligare det senaste året. Det bedrivs ett aktivt arbete från äldreenhetens sida när det kommer till fallprevention. Nytt är ex. att alla Nackaanordnares personal förra året fick möjlighet att gå utbildning i fallprevention och att samtliga biståndshandläggare gick Nestors utbildning ”minska risken för fall”.

  Under äldrenämnden i maj i år beslutades att vi särskilt ville lyfta in fallolyckor i kvalitetsplanen för på politisk nivå kunna följa det tydligare. Det har även noterats att politiken ser att fallförebyggande förhållningssätt bör beaktas i kommande översyner av auktorisationsvillkor och granskningar av anordnare.

  Som konstaterats är huvudmannaskapet delat med Regionen. Nacka kommun poängterar kontinuerligt vikten av att det arbetet i dialogen med dem. Det finns lokala samordningsgrupper mellan kommunen och regionen men förbättringspotential avseende ett ökat fokus på fallprevention finns högst troligen.

  Fallolyckor 80+ är en indikator i arbetet med Agenda 2030 vilket förpliktigar att även fler nämnder än äldrenämnden kommer behöva arbeta mer aktivt med hur just de kan bidra till och påverka i detta avseende.

   

  1. Motion – Gatuparkering och parkeringstal vid nybyggnation

  Kristdemokraterna delar motionärernas synpunkter att man inte ska planera för kantstensparkering då det gäller de små gatorna, de som inte är genomfartsgator. Men kantstensparkering ska inte tas bort generellt. De små gatorna ska planeras för gatuliv. Vi anser:
  • Gatuliv ska prioriteras. Motorfordon får framföras, men på fotgängarnas villkor.
  • Ingen kantstensparkering.
  • ”Naturliga” hinder placeras i gaturummet, som omöjliggör att motorfordon håller hög fart. Hindren kan utgöras av sittbänkar, konst, matställen, planteringar etc.
  • Korttidsparkering är tillåtet på anvisade platser.
  • Gatubredden kan på det sättet minskas något.
  • Utformningen av dessa gator sker i samarbete mellan trafik-, park-, fritids-, barn-, äldre-, näringslivs- och kulturkompetenser.
  Med denna utformning tillgodoses kravet att angöring till fastigheterna måste kunna ske.

   

  1. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad 

  Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill avsluta projektet ”Konsten att skapa stad”. Båda vill att konsten ska styras politiskt.
  Vänsterpartiets föreställning är att om konsten styrdes av kulturnämnden så skulle konstutövaren slippa ramar och begränsningar. Det är en befängd förhoppning. Sverigedemokraterna vill styra den för att ”förädla Nackas karaktär”. Båda vill styra utifrån sina värderingar.
  Konstens villkor har alltid varit att lirka sig förbi begränsningar och krav, såväl från finansiärer som från politisk styrning. I det lirkandet uttrycker konstnären sin kreativitet.
  Total frihet finns inte. Och om den skulle finnas, så skulle konsten irra runt i ett meningslöst vakuum. Då försvinner en viktig utmaning. Kreativitet behöver motstånd och gränser att ta spjärn emot.
  De villkor som Nacka sätter upp för konstutövarna inom Konsten att skapa stad är i sammanhanget små. Speciellt om man jämför med om de styrdes på det sätt som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna önskar.

   

  1. Motion – Utredning och kartläggning om programmet för konst och kultur i det offentliga rummet 

  Hot mot friheten, i det här fallet den konstnärliga, kommer från många håll. Vi delar på oroväckande många punkter motionärernas åsikter i detta. Motionärerna skriver: ”Vi kan stå inför ett politiskt styre som inte drar sig för att använda kulturpolitiken for att påverka vår åsiktsbildning”. Det är verkligen en befogad farhåga.

  Socialismen har under sina åtskilliga decennier långa påverkanstid, hunnit likrikta konsten och vingklippa, begränsa och frihetsberöva ett oräkneligt antal konstutövare i de områden de haft inflytande.
  Det finns förstås också andra totalitära rörelser, regimer och ismer som på liknande sätt försökt begränsa den fria konstutövningen. Att göra det är väl närmast ett kännetecken på en totalitär rörelse. Av dessa torde socialismen dock inta en ledande ställning, genom att de i så mycket högre grad än andra har lyckats begränsa inte bara konsten, utan allt fritt tänkande.

  Motionärerna står därför inför en svår utmaning då det gäller att bli trovärdiga i sin kritik av Nackas projekt ”Konsten att bygga stad”.
  Det är visserligen sant att Nacka kommun definierade vissa begränsningar i sin beställning av konsten. Men det är varken konstigt eller upprörande. En konstnär har olika uppdrag och är i ett demokratiskt samhälle, till skillnad från ett totalitärt, fri att ta olika uppdrag och uttrycka sig fritt utan att bli begränsad, vid sidan av de uppdrag där en begränsning ingår i beställningen.

  Vad gäller kommersialismens påverkan, så delar vi också motionärernas uppfattning att den begränsar den konstnärliga friheten vad gäller de uppdrag som kommer från kommersiella beställare. Men konstnären är som sagt fri att i ett fritt samhälle som det svenska, även uttrycka sig vid sidan av de kommersiella uppdragen. Detta återigen till skillnad från hur det är i ett totalitärt samhälle.

  Det är svårt att ta på allvar kritik av det här slaget, från representanter för en ideologi som har så starka ideologiska kopplingar till världens värsta totalitära regimer.

   

  Punkt 52: Elektronisk pornografiblockering

  Det är lättare sagt än gjort att åstadkomma ett effektivt porrfilter. Förutom att det är dyrt så är det ineffektivt och hindrar i alltför liten grad att eleverna verkligen exponeras för pornografi på nätet.

  Det finns dock ändå skäl att överväga att installera porrfilter. Det kan ha en normerande effekt. Det blir ett budskap från vuxenvärlden att pornografi inte är lämpligt. Dessutom hindrar det trots allt en hel del pornografi från att dyka upp på skärmen.

  Med den målsättningen måste ett porrfilter inte hundraprocentigt hindra all pornografi, det skulle räcka att nå en bit. Vi ser därför fram emot SKR:s utredning och är i dagsläget positivt inställda till att, om det finns en rimlig chans, installera det i kommunens skolor.

   

  1. Motion om Fisksätra Folkets hus

  Nackalistan lyfter i sin motion viktiga frågor. Men de slår in öppna dörrar. Precis detta sker redan i det arbete som kommunen gör tillsammans med Stena fastigheter.

  Däremot finns det en annan aspekt som inte berörs, varken i motionen eller i motionssvaret. Vi vill därför peka på vikten av att stödja det arbete som Fisksätra Folkets hus gör genom att stötta företagande bland Fisksätrabor, inte minst invandrare. Många invandrare har en tradition av företagande, men vet inte hur de ska gå till väga i sitt nya land. Att som Fisksätra Folkets hus, stötta företagandet ger fina möjligheter till egen försörjning för nyanlända.

  Det ligger såväl i kommunens, som i Stena fastigheters intresse att planera lokaler som underlättar för Folkets hus att fortsätta med detta arbete.

   

  201116

  1. Interpellation – Åtgärder för att minska konsumtionsbaserade utsläpp
   Interpellanten pekar på en viktig aspekt i klimatarbetet, konsumtionsperspektivet. Men människors konsumtion är svår att påverka och den app som hänvisas till fungerade inte särskilt bra. Den hade en lovvärd ambition men var varken lättanvänd eller välfungerande.

  Det är dock angeläget att jobba med precis det som appen försökte uppnå, att vi som individer tar konkreta små steg i vardagen, och på allvar försöker påverka vår individuella koldioxidpåverkan. Vi har alla ett ansvar. Kommunen kan inte göra allt, just inom detta område är det dags för personligt ansvar.

   

  1. Motion – Verka för nya vagnar för Saltsjöbanan
   (Instämmande i Moderaternas protokollsanteckning)

  Det är mycket angeläget att Saltsjöbanan rustas upp, får ökad turtäthet och fortsätter gå in till Slussen. Det är en tydlig linje som Alliansen i Nacka drivit länge och som Alliansen i Region Stockholm också driver. De senaste somrarna har Saltsjöbanan stängts av för att kunna rustas upp med nya signalanläggningar, säkerhetssystem och upprustade spår och broar. Nu pågår ett detaljplanearbete för att kunna bygga fler mötesspår så att tågen ska kunna gå oftare. Att modernisera vagnparken finns också med i Regionens planering. Det är bra att socialdemokraterna stödjer vår linje, även om intresset verkar lite nyvaknat. Det är ju Region Stockholm som ansvarar för kollektivtrafiken och där säger socialdemokraterna inget om nya vagnar på Saltsjöbanan i sitt budgetalternativ. Ingenting alls om Saltsjöbanan överhuvudtaget faktiskt. Eftersom motionären i detta fall även är ledamot av regionfullmäktige så finns ju alla möjligheter att driva frågan där den främst hör hemma – i regionfullmäktige.

   

  1. Motion – Klimatneutralitet som övergripande mål

  Det har hänt mycket då det gäller klimatfrågans hantering i Nacka sedan motionen skrevs. Framför allt har tjänstepersonerna lagt ner ett ambitiöst arbete på Agenda 2030, där klimatfrågan ingår som en viktig del. Enligt vår mening gör det motionens förslag i huvudsak inaktuellt.

  Dock bör frågan bevakas. Klimatfrågan är svår att mäta, inte minst för att vi förlägger så stor del av svenskarnas klimatutsläpp till andra länder. Vi vill därför göra vad vi kan för att försäkra oss om att Nackas bidrag till klimatuppvärmningen mäts så korrekt som möjligt och dessutom minskar.

   

  1. Motion – Insatser för kommunens klimatarbete

  Motionärerna har rätt i att konsumtionsperspektivet behövs för att på ett meningsfullt sätt kunna mäta Nackas koldioxidavtryck. Men det är lättare sagt än gjort. Om det över huvud taget vore möjligt så skulle det innebära orimliga ingrepp i den personliga friheten.

  Därför får man nog säga att det är tur för oss i den fria världen att det är så svårt att mäta detta, annat än på generell nivå. Och den generella nivån, som bygger på övergripande statistik nedbruten till Nacka-nivå, blir rätt intetsägande om man skulle vilja använda den för att påverka den lokala konsumtionen i Nacka.

  Detta är en svårighet och ett bekymmer i klimatarbetet. Men det blir inte mer möjligt att mäta meningsfullt för att man fattar ett politiskt beslut om det.

   

  1. Motion – Kartläggning och samordning av arbete med elever med omfattande frånvaro
   18. Motion – Särskilt stöd för hemmasittande barn och unga

  Det finns många orsaker till att en del elever har en omfattande frånvaro i skolan. I denna grupp ryms exempelvis barn med NPF, barn som känner sig mobbade eller utanför och barn från hem med sociala problem eller missbruk. Eftersom orsakerna varierar, måste även insatserna för att möta problemen variera. Det viktiga för oss är att eleverna får den utbildning och skolgång de behöver och har rätt till.
  Skolorna är närmast eleverna och har ett långtgående ansvar för att upprätta åtgärdsplaner för elever som riskerar att inte nå målen och där fordras ofta samverkan med andra parter. Elevernas lärande måste alltid vara högst prioriterat, även när den fysiska närvaron i skolan inte uppnås.
  Dagens coronapandemi visar att undervisning kan bedrivas framgångsrikt också på distans (t o m med högre närvaro än i vanliga fall). Det leder oss till slutsatsen att vi behöver bredda skolornas möjlighet att hjälpa elever med omfattande frånvaro att tillgodogöra sig en fullödig utbildning, inte låsa skolorna i vilka arbetssätt de ska använda (vilket S-motionen innebär).

   

  201012

  1. Exploateringsavtal för Älta centrumkvarter
   13. Detaljplan för Älta centrumkvarter

  Älta centrum är under stark omvandling. Kristdemokraterna har varit drivande för att centrumet ska ha livskraft som lokalt centrum. Förslaget att bygga en stor köplada vid motorvägen hade inneburit döden för Älta centrum. Det stoppade vi, just för att det är dagligvarubutiken som är motorn i ett fungerande lokalt centrum. En dagligvarubutik måste ligga centralt.
  Men det finns fler frågor som är viktiga för att ett lokalt centrum ska fungera. Exempelvis är kulturen viktig. För oss är det därför angeläget att de planerade kultur- och bibliotekslokalerna blir tillräckligt stora och funktionellt utformade. Och i övrigt utformas enligt det avtal som upprättas med den som driver biblioteket. Kristdemokraterna kommer att fortsätta att löpande bevaka detta.

   

  1. Lägesredovisning av genomförandeplan för stadsutvecklingen

  (Gemensam PA med Alliansen)

  Alliansen styr in stadsutvecklingen i Nacka i en lugnare takt. Vi får mer tid att lyssna på Nackaborna så att de nya miljöerna som ska skapas blir riktigt bra och att allt sker i balans med både Nackaborna, miljön och ekonomin. Nya gatan, Sickla stationshus och andra lägen vid de kommande tunnelbanestationerna kommer att prioriteras och drivas i hög takt. Omvandlingen av Järlahöjden skjuts däremot några år framåt, vilket innebär att dagens idrottsanläggningar kan vara kvar lite längre och vi får tid att hitta bra ersättningslösningar tillsammans med idrottsföreningarna. Förändrade förutsättningar gör att det är både naturligt och ansvarsfullt att anpassa byggtakten. Det handlar om att tunnelbanan försenas, att bostadsmarknaden har bromsat in (bl a beroende på att regeringen har skärpt kreditrestriktionerna) och att få till en samlad bra stadsutvecklingsekonomi.

  Det ytterligare underlag om behov av välfärdsfastigheter, som oppositionen nu efterfrågar, finns i den långtidsprognos som togs fram för ett år sedan och bedömningarna där står sig fortfarande: vi måste samarbeta ännu mer med andra aktörer om angelägna fastighetsinvesteringar. Att inte sälja mark, vilket bl a socialdemokraterna förslår på Järlahöjden och andra ställen, skulle snabbt bygga upp ett stort skuldberg med höga räntekostnader som följd. Vi anser att det är ekonomiskt ansvarsfullt att sälja viss mark för bostadsbyggande och investera pengarna i nya värden för medborgarna (t ex parker, överdäckning av Värmdöleden och idrottsanläggningar), dvs att omvandla en tillgång till en annan. Det återstår nu för oppositionspartierna att tala om hur de tänker finansiera tunnelbanebidraget och stora investeringar om man inte frigör resurser genom markförsäljningar. Hur stora skattehöjningar planerar de?

   

  1. Verka för nya vagnar för Saltsjöbanan
   (Instämmande i Moderaternas protokollsanteckning)

  Det är mycket angeläget att Saltsjöbanan rustas upp, får ökad turtäthet och fortsätter gå in till Slussen. Det är en tydlig linje som Alliansen i Nacka drivit länge och som Alliansen i Region Stockholm också driver. De senaste somrarna har Saltsjöbanan stängts av för att kunna rustas upp med nya signalanläggningar, säkerhetssystem och upprustade spår och broar. Nu pågår ett detaljplanearbete för att kunna bygga fler mötesspår så att tågen ska kunna gå oftare. Att modernisera vagnparken finns också med i Regionens planering. Det är bra att socialdemokraterna stödjer vår linje, även om intresset verkar lite nyvaknat. Det är ju Region Stockholm som ansvarar för kollektivtrafiken och där säger socialdemokraterna inget om nya vagnar på Saltsjöbanan i sitt budgetalternativ. Ingenting alls om Saltsjöbanan överhuvudtaget faktiskt. Eftersom motionären i detta fall även är ledamot av regionfullmäktige så finns ju alla möjligheter att driva frågan där den främst hör hemma – i regionfullmäktige.

   

  1. Klimatneutralitet som övergripande mål

  Det har hänt mycket då det gäller klimatfrågans hantering i Nacka sedan motionen skrevs. Framför allt har tjänstepersonerna lagt ner ett ambitiöst arbete på Agenda 2030, där klimatfrågan ingår som en viktig del. Enligt vår mening gör det motionens förslag i huvudsak inaktuellt.

  Dock bör frågan bevakas. Klimatfrågan är svår att mäta, inte minst för att vi förlägger så stor del av svenskarnas klimatutsläpp till andra länder. Vi vill därför göra vad vi kan för att försäkra oss om att Nackas bidrag till klimatuppvärmningen mäts så korrekt som möjligt och dessutom minskar.

   

  1. Kartläggning och samordning av arbete med elever med omfattande frånvaro
   28. Särskilt stöd för hemmasittande barn och unga

  Det finns många orsaker till att en del elever har en omfattande frånvaro i skolan. I denna grupp ryms exempelvis barn med NPF, barn som känner sig mobbade eller utanför och barn från hem med sociala problem eller missbruk. Eftersom orsakerna varierar, måste även insatserna för att möta problemen variera. Det viktiga för oss är att eleverna får den utbildning och skolgång de behöver och har rätt till.
  Skolorna är närmast eleverna och har ett långtgående ansvar för att upprätta åtgärdsplaner för elever som riskerar att inte nå målen och där fordras ofta samverkan med andra parter. Elevernas lärande måste alltid vara högst prioriterat, även när den fysiska närvaron i skolan inte uppnås.
  Dagens coronapandemi visar att undervisning kan bedrivas framgångsrikt också på distans (t o m med högre närvaro än i vanliga fall). Det leder oss till slutsatsen att vi behöver bredda skolornas möjlighet att hjälpa elever med omfattande frånvaro att tillgodogöra sig en fullödig utbildning, inte låsa skolorna i vilka arbetssätt de ska använda (vilket S-motionen innebär).

   

  1. Öppenhet i styrning

  Motionen andas misstänksamhet om att det fuskas i kommunens arbete. Det finns dock inga belägg för det. Om det skulle uppdagas fusk så menar vi att det ska anmälas direkt.
  Effekten av motionens ogrundade misstänkliggörande av politiker och tjänstemän bidrar till det bekymmersamma politikerföraktet. Och om det finns grund för anklagelserna, varför anmäler inte Nackalistan det?

   

  1. Motion – Idéstudie om att förlägga en del av Värmdöleden i tunnel

  Det förslag till östlig förbindelse som är aktuellt har många negativa effekter, inte minst hur Nackas planer på bostadsbyggandet påverkas. Det blir en komplicerad trafikplats där Värmdöleden och östlig förbindelse ska korsa varandra, vilket är tänkt att ske delvis under, delvis över jord.

  Denna trafikplats påverkar väldiga markytor för olika på- och avfarter, där bygget av bostäder antingen hindras eller skjuts långt fram i tiden. Därför bör idén att förlägga delar av Värmdöleden i tunnel övervägas.

  Vi kristdemokraterna efterlyser en kalkyl för vad detta skulle kosta, i vilken grad det kan finansieras med bostadsbyggande på den mark som frigörs och vilka vinster det skulle kunna medföra om trafikplatsen kan läggas under jord där Värmdöleden och östlig förbindelse möts.

  Kristdemokraterna begär en kalkyl för detta tas fram.

   

  1. Minska fallolyckor bland äldre

  Fallolyckor är en prioriterad fråga. Nacka arbetar aktivt med frågan och arbetet ger resultat. Vi kan se att antalet fallskador minskar såväl bland gruppen 80+ där vi (enligt statistiken i Kolada) ligger sämre till men även i åldersspannet 65-79 år där vi idag har fjärde minst fallskador som vårdats inom slutenvården i länet 2018. Enligt den indikator Äldrenämnden satte förra året så har det gått bättre än vi förutspått. Nacka har under de senaste 10 åren ett minskat antal höftfrakturer och ligger mycket bra till i jämförelse med andra kommuner.

  Vi vet att statistiken inte är tillförlitlig i alla delar. Men det finns mycket vi vet. Vi har en slutenvårdsgeriatrik belägen i kommunen och ett gott samarbete med närakuten. All forskning poängterar vikten av hälsofrämjande aktiviteter, något som nämnden prioriterat ytterligare det senaste året. Det bedrivs ett aktivt arbete från äldreenhetens sida när det kommer till fallprevention. Nytt är ex. att alla Nackaanordnares personal förra året fick möjlighet att gå utbildning i fallprevention och att samtliga biståndshandläggare gick Nestors utbildning ”minska risken för fall”.

  Under äldrenämnden i maj i år beslutades att vi särskilt ville lyfta in fallolyckor i kvalitetsplanen för på politisk nivå kunna följa det tydligare. Det har även noterats att politiken ser att fallförebyggande förhållningssätt bör beaktas i kommande översyner av auktorisationsvillkor och granskningar av anordnare.

  Som konstaterats är huvudmannaskapet delat med Regionen. Nacka kommun poängterar kontinuerligt vikten av att det arbetet i dialogen med dem. Det finns lokala samordningsgrupper mellan kommunen och regionen men förbättringspotential avseende ett ökat fokus på fallprevention finns högst troligen.

  Fallolyckor 80+ är en indikator i arbetet med Agenda 2030 vilket förpliktigar att även fler nämnder än äldrenämnden kommer behöva arbeta mer aktivt med hur just de kan bidra till och påverka i detta avseende.

   

  1. Gatuparkering och parkeringstal vid nybyggnation

  Kristdemokraterna delar motionärernas synpunkter att man inte ska planera för kantstensparkering då det gäller de små gatorna, de som inte är genomfartsgator. Men kantstensparkering ska inte tas bort generellt. De små gatorna ska planeras för gatuliv. Vi anser:
  • Gatuliv ska prioriteras. Motorfordon får framföras, men på fotgängarnas villkor.
  • Ingen kantstensparkering.
  • ”Naturliga” hinder placeras i gaturummet, som omöjliggör att motorfordon håller hög fart. Hindren kan utgöras av sittbänkar, konst, matställen, planteringar etc.
  • Korttidsparkering är tillåtet på anvisade platser.
  • Gatubredden kan på det sättet minskas något.
  • Utformningen av dessa gator sker i samarbete mellan trafik-, park-, fritids-, barn-, äldre-, näringslivs- och kulturkompetenser.
  Med denna utformning tillgodoses kravet att angöring till fastigheterna måste kunna ske.

   

  1. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad 

  Konstens villkor har alltid varit att lirka sig förbi begränsningar och krav, inte minst från finansiärer. I det lirkandet uttrycker konstnären sin kreativitet.
  Vänsterpartiets föreställning är att om konsten styrdes av kulturnämnden så skulle konstutövaren slippa ramar och begränsningar. Det är en befängd förhoppning.
  Total frihet finns inte. Och om den skulle finnas så skulle konsten irra runt i ett meningslöst vakuum. Då försvinner en viktig utmaning. Kreativitet behöver motstånd och gränser att ta spjärn emot.
  De villkor som Nacka sätter upp för konstutövarna inom Konsten att skapa stad, är i sammanhanget små, speciellt om man jämför med om de styrdes på det sätt Vänsterpartiet önskar.

   

  200914

  1. Försäljning av fastigheter Sicklaön 40:1
   10. Försäljning av fastigheter Sicklaön 40:19

  Fastigheterna Sicklaön 40:18 och 40:19 ingår i den gröna kil som löper i östlig–västlig riktning genom området. Det är angeläget att den bevaras när dessa fastigheter nu bebyggs. Den gröna kilens funktion måste respekteras och träd så långt möjligt sparas.
  Det är också synnerligen angeläget att naturen intill dessa fastigheter inte skadas under bygget.
  I samband med bygglov, och i all annan kontakt som kommunen har med exploatören, måste detta inskärpas.

   

  1. Principöverenskommelse utveckling av Ormingeplan OBS. Även bild

  Fullfölj Orminges tradition av folklig kultur
  Orminge centrum är under ombyggnad. Den stora monotona parkeringsytan ska läggas under mark. Butikerna ska bli fler. Som trafikknut ska platsen effektiviseras. Bostäder i centrum kommer skapa liv även kvällstid. Orminge kommer att stärkas som lokalt centrum.
  Sedan många decennier har Orminge också kännetecknats av en levande folklig kultur, inte minst drivet av Boo Folkets hus. Vi har nu en fin chans att låta kulturen sätta sin prägel på ”Nya Orminge centrum”.
  Vi Kristdemokrater föreslår att man i samband med omarbetningen planerar in en ”amfiteater” i nuvarande parkeringens sydvästra hörn. En öppen scen vid tunneln under Utövägen för konserter, framträdanden och möten av alla slag. Sittplatserna mot sydväst sluttar i en båge upp mot gångbrons nivå. Sittytorna finns där att använda som träffpunkt, för lek och möten i solen även när det inte är något program på scenen.
  Norr om gångbron övergår amfiteatern i torg/park på samma nivå som affärscentrumets övre plan. Parkeringen blir kvar under detta torg och parkeringens storlek kan behållas utan att dominera centrumet med den ödsliga yta som den har idag.
  Längs Kanholmsvägen, den nuvarande parkeringens östra kant, byggs bostäder utan att parkeringen minskas på den undre nivån. Men det möjliggör restauranger, butiks- och verksamhetslokaler på torgplanet som blir mer levande. Ovanför butikerna byggs bostäder som ger centrumet liv även kvällstid.
  På det här sättet får den viktiga matbutiken och övriga butiker en generöst tilltagen parkering, vi får ett bilfritt torg i solen och ett levande centrum även kvällstid. Vi får dessutom en konkret markering av Orminges folkligt kulturella profil.

   

  200518

  (Instämmande i Centerpartiets protokollsanteckning)

  Punkt 11: Exploateringsavtal för Fisksätra entré
  Punkt 12: Detaljplan Fisksätra entré

  Vi välkomnar den nya detaljplanen för Fisksätra entré. Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter, ett äldreboende, en förskola samt lokaler för verksamheter – allt i ett kollektivtrafiknära läge med både bussar och Saltsjöbanan. Fisksätra är ett område med stora möjligheter och den utveckling som den här detaljplanen medför stärker området ytterligare.

  Förslaget till ny detaljplan överensstämmer med de intentioner som pekats ut i både Nackas översiktsplan och det planprogram för Fisksätra som en politiskt enig kommunstyrelse antog 2013. I all utveckling, oavsett var i Nacka den sker, är det viktigt med långsiktighet och kontinuitet. Vi beklagar därför att flera partier avviker från den linje de stod bakom i samband med antagandet av både översiktsplan och detaljplaneprogram. Under planarbetets gång har stor vikt lagts på gestaltningen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden agerade tidigt för att säkerställa en arkitektur som skiljer sig från befintlig bebyggelse och som skapar en ny årsring för Fisksätra. Centrumområdet präglas idag av i princip enbart hyresrätter och genom att den planerade bebyggelsen till del kommer att bestå av bostadsrätter, skapas en större variation av upplåtelseformer vilket vi ser positivt på.

  Det är viktigt att bevaka möjligheterna till parkering under byggnationen för Fisksätraborna. I nuläget är vi trygga med de åtgärder som Stena Fastigheter har presenterat tillsammans med SL:s åtgärder för en utökad kollektivtrafik i området som kommer att öka framkomligheten utan bil i framtiden.

  Tillsammans med den nya sporthall som planeras i Fisksätra, Viktor Rydbergs etablering samt tillkommande bostäder och service skapar det en bra helhet som för Fisksätras utveckling framåt.

  Karin Teljstedt & Anders Tiger, Kristdemokraterna

   

  191118

  1. Principöverenskommelse avseende utveckling av bostäder, Järla Stationsområde i Nacka kommun Fastigheten Sicklaön 361:1
   Ännu har inte effekten på samhällsbyggnaden av de självkörande bilarna och andra följder av AI-utvecklingen klarnat. Kristdemokraterna vill framhålla vikten av att nya Nacka stad noga följer denna utveckling och inte bygger en stad som bygger på gammal teknik. Vi kommer sannolikt inte vilja ha gator som prioriterar bil- och annan motortrafik i nya Nacka stad.
   Planen för Järla stationsområde ligger tidigt i omvandlingen till Nacka stad. Detta bör tas i beaktande när detaljerna slås fast i den planen.

   

  1. Motion – Stöd till socialt utsatta EU-medborgare
   Motionärerna föreslår att Nacka kommun ska ta initiativ till att bygga boenden för EU- tiggarna. Det är inte rimligt. De har ett hemland dit de återvänder och där de har en fungerande social tillvaro. Det finns inget skäl till att de ska ha förtur till boende i Sverige. Motionärerna skriver att EU-tiggarna har en socialt utsatt situation med hemlöshet. Det stämmer nog att de är utsatta, de är föraktade i sina hemländer och så motarbetade att de till och med har svårt att försörja sig. Men socialt har de i huvudsak en fungerande tillvaro. De östeuropeiska tiggarna är vanligtvis inte utslagna missbrukare, som ofta antyds. EU-medborgare har rätt att komma till Sverige. Och lyckligtvis är det ännu inte förbjudet att tigga. Tiggeri är den yttersta möjligheten för drabbade människor att skaffa sig inkomst.
   Men det systematiska tiggeri som har uppstått i Europa skapar problem. Därför vore det bra om Nacka kommun på något ställe iordningställde sanitära arrangemang för tiggarna. Det skulle förbättra säkerheten, de sanitära förhållandena och minska tiggarnas utsatthet.

   

  1. Motion – Antal barn i Nackas förskolegrupper

  Även Kristdemokraterna är oroade över att barngrupperna i vissa fall är alldeles för stora. Att som litet barn få tillhöra en förskolegrupp som är liten nog för att man ska bli sedd ska inte vara en riktlinje, det ska vara en rättighet. Varje förskola måste aktivt arbeta med frågan om barngruppernas storlek, men även sammansättning, miljö osv. Politikens roll bör dock inte vara att detaljstyra alltför mycket och därmed riskera att försvåra, utan att möjliggöra lösningar.

   

  190423

  Protokollsanteckning från Alliansen 2019-04-01 KS

  Punkt 8: Årsredovisning för Nacka kommun 2018

  2018 var året då Nacka utsågs till ”Superkommun”. Utifrån 75 kriterier har tidningen Dagens Samhälle jämfört alla kommuner och lyfter fram Nacka som nummer 1. Skolan, ekonomin och kultur- och idrottsmöjligheterna för unga är några av styrkorna.

  Det skapar naturligtvis stolthet och glädje hos alla oss Nackabor och är ett kvitto på att väldigt mycket är väldigt bra i Nacka. Stort tack till alla medarbetare som gjort det möjligt!

  Samtidigt får man inte slå sig till ro eller blunda för det som inte fungerar lika bra. Ekonomin måste vara i balans i alla verksamheter och enheter, inte bara på den samlade nivån. Årets resultat med 90 miljoner kronor i överskott är bra, men inte tillräckligt för att klara stora framtida investeringar. Följsamheten mot beslutad budget måste bli större i hela organisationen.

   

   

  Protokollsanteckning från Kristdemokraterna 2019-04-01 KS

  Punkt 15: Sjöväg till Nyckelviken

  Sjövägarna runt Storstockholm utnyttjas inte som de borde. Här finns potential. Vi har alltför länge förlitat oss på vägtrafik.

  Projektet Sjövägen blev en succé. Det står nu inför utbyggnad. Elektrifiering, tillgänglighetsanpassning och snabbare angöring måste till.

  Men även fler linjedragningar för såväl pendlingstrafik som trafik på helger och kvällar är något vi bör utveckla. Den övriga kollektivtrafiken och trafiken genom Slussen kan avlastas avsevärt med smarta nya linjer, till exempel cykelfärja Nacka strand–Djurgården.

  Däremot tror vi inte på pendling till just Nyckelviken.

   

  Protokollsanteckning från L och KD 2019-04-01 KS

  Punkt 22: Förslag om att bli fristadskommun

  Att som konstnär och kulturskapare kunna verka fritt utan hot om repressalier i sitt hemland är en grundläggande internationell yttrandefrihetsfråga. Liberalerna är principiellt sett positiva till fristadsprogrammet ICORN. Som fristadskommun förpliktigar man sig bl.a. att ställa upp med bostad åt fristadskonstnären.

  I dagsläget råder svårt bostadsbrist i Nacka och kommunen har avsevärda svårigheter att erbjuda lämpliga bostäder åt de nyanlända som anvisas till Nacka via migrationsverket. Att i dagens ansträngda läge utöka engagemanget även till fristadskonstnärer ser vi inte som lämpligt. På sikt vill dock Liberalerna gärna återkomma till denna fråga igen.

  Gunilla Grudevall Steen (L) och Karin Teljstedt (KD) för Liberalernas samt Kristdemokraternas kommunstyrelsegrupp

   

  Punkt 24: Klimatperspektiv i beslutsunderlag

  Det är en angelägen fråga motionärerna tar upp. Att minska klimatutsläppen torde vara en fråga om vår långsiktiga överlevnad. Det är då ett bekymmer att det är vår välfärd som orsakar de ökade klimatutsläppen.

  Med förbättrad och smart teknik kan klimatpåverkan minska, men faktum kvarstår, det är när vi lever våra liv som klimatpåverkan sker. När du flyger så minskar mitt utrymme för välfärd, om den totala påverkan inte ska öka. När vegetarianen äter klimatsmart mat får jag utrymme att äta kött utan att klimatet blir sämre.

  Vi kan dölja vår egen klimatpåverkan genom att konsumera varor som har sin klimatpåverkan förlagd till andra delar av världen. Det gör orsakssambanden svåra att klarlägga.

  Det hela är en intrikat väv, där vi gärna skjuter över skulden för klimatpåverkan på andra. Men vi har alla vår del i detta. Därför är motionärernas förslag värt att överväga. Alla sätt att synliggöra och klarlägga var klimatpåverkan sker, bör övervägas.

  Men att i varje tjänsteskrivelse försöka hitta vilken klimatpåverkan varje kommunalt beslut medför, riskerar att tynga arbetet utan att man kommer närmare en lösning. Sambanden är alltför komplexa.

  Det första av Nackas sex miljömål handlar om begränsad klimatpåverkan. Redan när det målet ska följas upp har vi problem, bland annat för att det är svårt att mäta konsumtionens påverkan, eftersom en avsevärd del är förlagd utanför Nacka. Att då tro att vi kan klarlägga effekten på klimatet av varje politiskt beslut, riskerar att snarare undergräva förtroendet för arbetet med att begränsa klimatpåverkan.

  Vi tror mer på arbetet med Agenda 2030 som Kristdemokraterna har tagit initiativ till. Det innehåller ett helhetsarbete för långsiktig hållbarhet över alla delar i samhället. De 17 målen och 169 delmålen har alla FN:s 193 medlemsländer förbundit sig att arbeta med. Där har också Nacka sin del. Meningen är att mål 13, bekämpa klimatförändringarna, ska interagera med alla de andra målen.

  I det arbetet får vi hjälp av SKL:s och FN-förbundets gemensamma projekt Glokala Sverige, där Nacka är med.

  1. Rening av dagvattnet till Järlasjön

  Oron för vattenkvaliteten i Järlasjön är inte helt stillad av den föreslagna skärmbassängen. Skärmbassängen har visserligen fått tummen upp av Mark- och Miljödomstolen, vilket förstås är grundläggande, men det är ett stort område som ska avvattnas till Kyrkviken, så belastningen är hög.

  Att det inte räcker med skärmbassängen är uppenbart, det måste till ytterligare åtgärder uppströms. Vi konstaterar emellertid att sådana åtgärder planeras. Det minskar också oron. Men vissa av dessa åtgärder verkar motstridiga, så vi behöver ytterligare förklaring av hur det är tänkt.

  Vår oro är dock tillräckligt stillad för att vi inte ska fortsätta att kräva ny utredning.

   

   

  KS, KSAU, KSVU, KSSU, KSMU

   

  220613 KS

  1. Information om åtgärder inom utvecklingsprogrammet för Velamsund och Nyckelviken 2016–2022

   

  Släpp in konstnärer i Magasinet

  Trots att ett antal åtgärder är på gång för att utveckla Velamsund, står den vackra bygganden Magasinet i Velamsund i huvudsak tom.

  Vi tror att Velamsund skulle kunna bli en pärla, till glädje för friluftsliv av många slag, för konst, kultur och hantverk och för rekreation och avkoppling.

  Velamsund har en fantastisk potential. Men då måste kreativiteten släppas loss och någon få ett helhetsansvar för den utvecklingen, där lämpliga företag och konsthantverkare ges utrymme och möjligheter.

  I linje med de tankarna anser vi att byggnaden Magasinet borde upplåtas till konstnärer och konsthantverkare till låg kostnad, där de kan inrätta ateljéer och samtidigt få möjlighet att ställa ut sina verk i en miljö dit människor kommer, öppna för att ta till sig skönhet av alla slag.

   

   

  1. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Orminge 1B Sarvträsk
  2. Detaljplan för Sarvträsk

  GEMENSAMT MED ALLIANSEN

  Redan på ett tidigt stadium i denna plan var det viktigt att säkra upp en del av våtmarken och dess värden i anslutning till helhetsmiljön Sarvträsk. Många utredningar har gjorts, man har erhållit tillstånd för vattenverksamhet och detaljplanens genomförande antas inte medföra betydande miljöpåverkan, en bedömning som även Länsstyrelsen delar.

  Det vidtas skyddsåtgärder för att säkerställa att exploateringen totalt sett inte påverkar bevarandestatusen för skyddade arter. Biotophöjande åtgärder genomförs, övervintringsplatser för groddjur säkras, fladdermusholkar sätts upp, reglering av belysning i bostadskvarteret som vetter mot Sarvträsk mm. Man har även anlagt två nya lekdammar för groddjur, groddjurspassager med ledarmar har anlagts under Mensätravägen, Skarpövägen och Ornövägen. Den sumpskog som försvinner kommer också att kompenseras för på annat håll genom anläggning av motsvarande yta.
  För oss i Alliansen är det viktigt att kunna ta ansvar både för bostadsbyggande och för natur och miljö.

   

  1. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Volten
  2. Detaljplan Volten

  Från Kristdemokraternas sida är vi angelägna att det ska vara möjligt även för små förskolor att fungera i Nacka. Många barn har behov av lugn, små grupper och alltid samma personer att knyta an till. De trygga socialt utåtriktade barnen klarar sig alltid, men de ängsliga kan behöva erbjudas andra förhållanden, som passar dem.

  Nu planeras en stor förskola i detaljplan Volten. Många barn fungerar bra i den miljön, så det är inget problem. Det kan till och med vara så att en stor förskola, genom sin storlek, har möjlighet att erbjuda speciella förhållanden för de ömtåliga barnen. Det är alltså inte självklart att små skolor är bäst för dessa barn.

  En del barn fungerar bäst i familjedaghem, så alla alternativ behövs.

  Kort sagt, öppna upp för olikheterna, och släpp fram den kreativitet som ser och möter olika behov, hos barn såväl som hos så kallade vuxna.

   

  1. Inriktningsbeslut för stadsbyggnadsprojekt Nya Nacka Forum, del av fastigheten Sicklaön 151:1

  PROTOKOLLSANTECKNING MED ALLIANSEN

  Vi ser positivt på att Nacka Forum utvecklas. Idag vänder man sig i stor utsträckning inåt och vi välkomnar att Forumkvarteret kan omdanas så att utemiljön i Centrala Nacka och längs Vikdalsvägen blir trevligare.

  I det vidare arbetet bör särskilt följande aspekter beaktas:

  • De nya planerade högre husen ska underordnas Discus och samspelet dem emellan och med nuvarande högre hus i Forum måste bli harmoniskt.
  • Vindförhållandena måste ägnas särskild uppmärksamhet så att man minimerar blåst längs marken.
  • Fasaden mot Vikdalsvägen blir av nödvändighet fortsatt ganska kompakt, därför bör man överväga om det går att bryta upp den med en indragen bottenvåning i någon del av kvarteret.
  • De gröna kvaliteterna i den tillkommande bebyggelsen, bl a växtligheten på fasaderna, måste säkras.
  • Nästa etapp i utvecklingen av Nacka Forum-kvarteret blir sannolikt en omdaning av nuvarande busstorg på Värmdövägen, som inte kommer att behövas när bussterminalen vid tunnelbanan blir klar, samt en förändring av Romanstorget så att det blir mer livaktigt och mindre blåsigt. Planarbetet behöver ta hänsyn till dessa kommande förändringar av Nacka Forum, även om de inte ingår i detta detaljplanearbete.

   

  1. Ramärende – Utgångspunkter för nämndernas förslag till mål och budget 2023–2025

  VI ANSLUTER TILL PA FRÅN M

  Tack vare en klok och framsynt politik har Nacka en stark och stabil ekonomi med stora överskott och låga skulder, vilket bl a resulterat i bra räntevillkor och högsta rating (AAA). Det ger goda förutsättningar att möta en mycket osäker framtid. Höjda energipriser, dyrare livsmedel och transporter och kraftigt stigande kostnader för bygg- och anläggningsarbeten inger oro och manar till försiktighet. Arbetslösheten är fortsatt hög i landet, särskilt långtidsarbetslösheten, och det kan också påverka kommande skatteintäkter. Därför är det centralt att ytterligare förstärka arbetslinjen.

  I detta ramärende ges förutsättningar för det vidare budgetarbetet. Osäkerheten om effekterna av Rysslands krig mot Ukraina samt utvecklingen av arbetslösheten och inflationen i Sverige gör att vi iakttar en försiktighetsprincip och reserverar pengar centralt tills vidare och återkommer i budgetarbetet i höst. Vi konstaterar att utgångsläget är gott, vi har drygt 240 miljoner kronor och samtidigt nå våra finansiella mål på 2 procent överskott (130 miljoner kronor). Det kommer att räcka till att kompensera för volymökningar, checkhöjningar i skola och omsorg och andra angelägna insatser inom trygghets- och miljöområdet. Det är mer än tidigare år.

   

  1. Inriktningsbeslut för stadsbyggnadsprojekt Södra Finnberget

  Det är attraktivt att flytta till Nacka, en väl fungerande kommun med många fördelar. Nersidan är att attraktiviteten trissar upp bostadspriserna. Och vill man inte ytterligare skada de smarta marknadskrafterna, utöver de skador som samhället sedan många år lider av på grund av s-regeringars långtgående försök att påverka marknaden, så får man försöka hitta andra sätt.

  Södra Finnberget är brant och kuperat och man kan föreställa sig att det kommer att uppstå många aviga lägen för bostäder, bostäder som får dåligt med solljus, ingen utsikt, konstig planlösning och i övrigt dåliga förhållanden. Av sådana lägen i den nya byggnaden kommer byggföretaget förmodligen inte göra lägenheter, det anses inte bli värdiga bostäder.

  Vi menar att det ändå bör bli bostäder av dessa aviga ytor. Skälet är att marknadskrafterna i så fall gör att dessa bostäder blir billigare. Många unga, utan föräldrar med tjock plånbok, skulle säkert gärna bo på det sättet som en första bostad.

  Vi Kristdemokrater vill uppmana byggbolagen att låta aviga lägen också bli bostäder och låta marknaden sätta priset på dem. Några sådana i varje byggprojekt blir till slut en hel del nya, billigare bostäder.

   

  1. Medborgarförslag – Digital redovisning av broavgift för Skurubron

  Ett problem med avgiften på Nya Skurubron är att tillfälliga besökare får en faktura på bara några kronor, det är både krångligt och irriterande för den personen.

  Vi föreslår därför att fakturan skickas ut först efter tio passager över bron. På det sättet kan tillfälliga besökare slippa betala och de regelbundna påverkas inte.

   

  1. Medborgarförslag om klassicistisk arkitektur på kommande flerfamiljshus

  VI HAKAR PÅ PA SOM C LA I KSSU

  Kommunstyrelsen delar förslagsställarens förmodan att många uppskattar hus byggda i klassicistisk stil. Kommunens ambition är att skapa en variation av uttryck och arkitekturstilar i Centrala Nacka och övriga områden och konstaterar att de klassicistiskt inspirerade byggnaderna är tämligen få i Nacka. Kommunen har gjort en markanvisning för byggande i just denna stil på Nya gatan/Värmdövägen och det kvarteret kommer att börja byggas efter sommaren. Förhoppningsvis får det fler efterföljare. Utifrån detta anser vi att medborgarförslaget är färdigbehandlat.

   

  220607 KSAU

  1. Medborgarförslag – Digital redovisning av broavgift för Skurubron

  Ett problem med avgiften på Nya Skurubron är att tillfälliga besökare får en faktura på bara några kronor, det är både krångligt och irriterande för den personen.

  Vi föreslår därför att fakturan skickas ut först efter tio passager över bron. På det sättet kan tillfälliga besökare slippa betala och de regelbundna påverkas inte.

   

  220531 KSSU

  1. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Orminge 1B Sarvträsk
  2. Detaljplan Sarvträsk. Antagande

  PROTOKOLLSANTECKNING MED ALLIANSEN

  Redan på ett tidigt stadium i denna plan var det viktigt att säkra upp en del av våtmarken och dess värden i anslutning till helhetsmiljön Sarvträsk. Många utredningar har gjorts, man har erhållit tillstånd för vattenverksamhet och detaljplanens genomförande antas inte medföra betydande miljöpåverkan, en bedömning som även Länsstyrelsen delar.

  Det vidtas skyddsåtgärder för att säkerställa att exploateringen totalt sett inte påverkar bevarandestatusen för skyddade arter. Biotophöjande åtgärder genomförs, övervintringsplatser för groddjur säkras, fladdermusholkar sätts upp, reglering av belysning i bostadskvarteret som vätter mot Sarvträsk mm. Man har även anlagt två nya lekdammar för groddjur, groddjurspassager med ledarmar har anlagts under Mensätravägen, Skarpövägen och Ornövägen.

  Den sumpskog som försvinner kommer också att kompenseras för på annat håll genom anläggning av motsvarande yta.

  För oss i Alliansen är det viktigt att kunna ta ansvar både för bostadsbyggande och för natur och miljö.

   

  1. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Volten
  2. Detaljplan Volten. Antagande

  Från Kristdemokraternas sida är vi angelägna att det ska vara möjligt även för små förskolor att fungera i Nacka. Många barn har behov av lugn, små grupper och alltid samma personer att knyta an till. De trygga socialt utåtriktade barnen klarar sig alltid, men de ängsliga kan behöva erbjudas andra förhållanden, som passar dem.

  Nu planeras en stor förskola i detaljplan Volten. Många barn fungerar bra i den miljön, så det är inget problem. Det kan till och med vara så att en stor förskola, genom sin storlek, har möjlighet att erbjuda speciella förhållanden för de ömtåliga barnen. Det är alltså inte självklart att små skolor är bäst för dessa barn.

  En del barn fungerar bäst i familjedaghem, så alla alternativ behövs.

  Kort sagt, öppna upp för olikheterna, och släpp fram den kreativitet som ser och möter olika behov, hos barn såväl som hos så kallade vuxna.

   

  8X. Inriktningsbeslut för stadsbyggnadsprojekt Nya Nacka Forum, del av fastigheten Sicklaön 151:1, Centrala Nacka. Startpromemoria samt tilläggsavtal till ramavtal

  PROTOKOLLSANTECKNING MED ALLIANSEN

  Vi ser positivt på att Nacka Forum utvecklas. Idag vänder man sig i stor utsträckning inåt och vi välkomnar att Forumkvarteret kan omdanas så att utemiljön i Centrala Nacka och längs Vikdalsvägen blir trevligare.

  I det vidare arbetet bör särskilt följande aspekter beaktas:

  • De nya planerade högre husen ska underordnas Discus och samspelet dem emellan och med nuvarande högre hus i Forum måste bli harmoniskt.
  • Vindförhållandena måste ägnas särskild uppmärksamhet så att man minimerar blåst längs marken.
  • Fasaden mot Vikdalsvägen blir av nödvändighet fortsatt ganska kompakt, därför bör man överväga om det går att bryta upp den med en indragen bottenvåning i någon del av kvarteret.
  • De gröna kvaliteterna i den tillkommande bebyggelsen, bl a växtligheten på fasaderna, måste säkras.
  • Nästa etapp i utvecklingen av Nacka Forum-kvarteret blir sannolikt en omdaning av nuvarande busstorg på Värmdövägen, som inte kommer att behövas när bussterminalen vid tunnelbanan blir klar, samt en förändring av Romanstorget så att det blir mer livaktigt och mindre blåsigt. Planarbetet behöver ta hänsyn till dessa kommande förändringar av Nacka Forum, även om de inte ingår i detta detaljplanearbete.

   

  1. Inriktningsbeslut för stadsbyggnadsprojekt Södra Finnberget

  Det är attraktivt att flytta till Nacka, en väl fungerande kommun med många fördelar. Nersidan är att attraktiviteten trissar upp bostadspriserna. Och vill man inte ytterligare skada de smarta marknadskrafterna, utöver de skador som samhället sedan många år lider av på grund av s-regeringars långtgående försök att påverka marknaden, så får man försöka hitta andra sätt.

  Södra Finnberget är brant och kuperat och man kan föreställa sig att det kommer att uppstå många aviga lägen för bostäder, bostäder som får dåligt med solljus, ingen utsikt, konstig planlösning och i övrigt dåliga förhållanden. Av sådana lägen i den nya byggnaden kommer byggföretaget förmodligen inte göra lägenheter, det anses inte bli värdiga bostäder.

  Vi menar att det ändå bör bli bostäder av dessa aviga ytor. Skälet är att marknadskrafterna i så fall gör att dessa bostäder blir billigare. Många unga, utan föräldrar med tjock plånbok, skulle säkert gärna bo på det sättet som en första bostad.

  Vi Kristdemokrater vill uppmana byggbolagen att låta aviga lägen också bli bostäder och låta marknaden sätta priset på dem. Några sådana i varje byggprojekt blir till slut en hel del nya, billigare bostäder.

   

  220523 KS

  1. Motion – Biståndsbedömt trygghetsboende i Nacka. Motion den 18 oktober 2021 av Espen Bjordal m.fl. (S)

  PA FRÅN KSAU

  Vi kristdemokrater ser med glädje att trygghetsboenden inträder i olika delar av Nacka inom några år sikt. Utöver existerande i Graninge ex. även Nya Gatan, Orminge centrum och Älta.

  Frågan om ofrivillig ensamhet och otrygghet är högt prioriterad av oss och olika former av mellanboenden är något vi välkomnar. Dock tycker vi inte att just biståndsbedömda trygghetsboenden är aktuellt att prioritera att utreda i dagsläget. Av de 20 kommuner som valt att införa biståndsbedömda trygghetsboenden har en mycket liten andel inneburit nya boendeplatser. De handlar snarare om att boenden som redan varit för äldre (ex. äldreboenden eller servicehus), har omvandlats eller i vissa fall bara bytt namn till biståndsbedömda trygghetsboenden. Den vägen vill vi inte gå. Vi har idag inga långa köer på särskilt boende och nya icke biståndsbedömda trygghetsboenden är på ingång. Låt oss utvärdera det först. Vi vill heller inte hamna i en situation där det är de allra sköraste som får plats och som relativt snart åter behöver flytta för att omvårdnadsbehovet blir för omfattande. Det vore olyckligt och är inte tanken med boendeformen som sådan.

   

  1. Remiss – En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

  PA FRÅN KSAU

  Kristdemokraterna är principiellt inte emot gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol i små volymer. Vår ståndpunkt är att Systembolagets detaljhandelsmonopol ska värnas. Under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas vill vi verka för en lagstiftning som möjliggör detta i begränsad utsträckning.

  Vi Kristdemokrater i Nacka instämmer i det tjänsteförslag till yttrande som behandlades i dagens KSAU (Dnr: KFKS 2022/143). Vi är därmed positiva till utredningens förslag om att möjliggöra småskalig gårdsförsäljning och instämmer i de medskick som tjänsteskrivelsen ger. Vi tror att utredningens förslag kan bidra till nya arbetstillfallen inom det lokala näringslivet och få en positiv spridningseffekt på besöksnäring, hotell- och restaurangverksamhet och samtidigt värna monopolet.

  Vi reserverar oss mot det alternativa yttrande som antogs och ställer oss inte bakom förslagen om varken en ökad försäljningsvolym, produktionsvolym eller lösare former för gårdsförsäljning. Förslaget är då inte längre ett förslag om gårdsförsäljning och öppnar upp för försäljning av stora mängder alkohol (alla dagar i veckan).

  Vi ser den i utredningen föreslagna försäljningsvolymen/enskild person/besökstillfälle som fullt rimlig och så även föreslagen maxgräns avseende produktionsvolym. Det i särklass mest vanligt förekommande är ölbryggerier. Gårdsförsäljning ska få bedrivas av den som ”tillverkar alkoholdrycker småskaligt, oberoende och hantverksmässigt”. I utredningens förslag får ett bryggeri producera upp till 500.000 liter öl per år, vilket knappast kan anses vara en begränsande låg volym. För att en dryck ska hamna i sortimentet ”Lokalt och småskaligt” på Systembolaget ligger gränsen på en tiondel (50.000 liter öl/år). Samma förhållande gäller vin.

  Ett lokalt exempel är Nacka Bryggeri som på sin hemsida anger att de 2019 sålde 35.000 liter öl till Systembolaget, restauranger/barer och livsmedelsbutiker. Ett sådan lokal producent skulle därmed kunna mer än tiodubbla sin volym utan att slå i taket. Når ett bryggeri över en halv miljon liter öl/år anser vi att man bör ställa sig frågan vad man lägger i begreppet ”gårdsförsäljning”. Utredningen föreslår att gårdsförsäljning endast får ske i samband med studiebesök eller föreläsning som erbjuds allmänheten mot betalning. Det borde i praktiken inte lägga någon större börda på producenten.

  Värt att notera är även att genom Systembolagets så kallade utvidgade service ges de lokala alkoholproducenternas möjlighet att sälja sina produkter samtidigt som alkoholmonopolet värnas. Det går numera att beställa en gårds lokalproducerade varor till närmaste Systembolag. Varorna levereras fritt för såväl kund som leverantör.

   

  220510 KSAU

  1. Remiss – En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

  Kristdemokraterna är principiellt inte emot gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol i små volymer. Vår ståndpunkt är att Systembolagets detaljhandelsmonopol ska värnas. Under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas vill vi verka för en lagstiftning som möjliggör detta i begränsad utsträckning.

  Vi Kristdemokrater i Nacka instämmer i det tjänsteförslag till yttrande som behandlades i dagens KSAU (Dnr: KFKS 2022/143). Vi är därmed positiva till utredningens förslag om att möjliggöra småskalig gårdsförsäljning och instämmer i de medskick som tjänsteskrivelsen ger. Vi tror att utredningens förslag kan bidra till nya arbetstillfallen inom det lokala näringslivet och få en positiv spridningseffekt på besöksnäring, hotell- och restaurangverksamhet och samtidigt värna monopolet.

  Vi reserverar oss mot det alternativa yttrande som antogs och ställer oss inte bakom förslagen om varken en ökad försäljningsvolym, produktionsvolym eller lösare former för gårdsförsäljning. Förslaget är då inte längre ett förslag om gårdsförsäljning och öppnar upp för försäljning av stora mängder alkohol (alla dagar i veckan).

  Vi ser den i utredningen föreslagna försäljningsvolymen/enskild person/besökstillfälle som fullt rimlig och så även föreslagen maxgräns avseende produktionsvolym. Det i särklass mest vanligt förekommande är ölbryggerier. Gårdsförsäljning ska få bedrivas av den som ”tillverkar alkoholdrycker småskaligt, oberoende och hantverksmässigt”. I utredningens förslag får ett bryggeri producera upp till 500.000 liter öl per år, vilket knappast kan anses vara en begränsande låg volym. För att en dryck ska hamna i sortimentet ”Lokalt och småskaligt” på Systembolaget ligger gränsen på en tiondel (50.000 liter öl/år). Samma förhållande gäller vin.

  Ett lokalt exempel är Nacka Bryggeri som på sin hemsida anger att de 2019 sålde 35.000 liter öl till Systembolaget, restauranger/barer och livsmedelsbutiker. Ett sådan lokal producent skulle därmed kunna mer än tiodubbla sin volym utan att slå i taket. Når ett bryggeri över en halv miljon liter öl/år anser vi att man bör ställa sig frågan vad man lägger i begreppet ”gårdsförsäljning”. Utredningen föreslår att gårdsförsäljning endast får ske i samband med studiebesök eller föreläsning som erbjuds allmänheten mot betalning. Det borde i praktiken inte lägga någon större börda på producenten.

  Värt att notera är även att genom Systembolagets så kallade utvidgade service ges de lokala alkoholproducenternas möjlighet att sälja sina produkter samtidigt som alkoholmonopolet värnas. Det går numera att beställa en gårds lokalproducerade varor till närmaste Systembolag. Varorna levereras fritt för såväl kund som leverantör.

   

  1. Motion – Biståndsbedömt trygghetsboende i Nacka

  Vi kristdemokrater ser med glädje att trygghetsboenden inträder i olika delar av Nacka inom några år sikt. Utöver existerande i Graninge ex. även Nya Gatan, Orminge centrum och Älta.

  Frågan om ofrivillig ensamhet och otrygghet är högt prioriterad av oss och olika former av mellanboenden är något vi välkomnar. Dock tycker vi inte att just biståndsbedömda trygghetsboenden är aktuellt att prioritera att utreda i dagsläget. Av de 20 kommuner som valt att införa biståndsbedömda trygghetsboenden har en mycket liten andel inneburit nya boendeplatser. De handlar snarare om att boenden som redan varit för äldre (ex. äldreboenden eller servicehus), har omvandlats eller i vissa fall bara bytt namn till biståndsbedömda trygghetsboenden. Den vägen vill vi inte gå. Vi har idag inga långa köer på särskilt boende och nya icke biståndsbedömda trygghetsboenden är på ingång. Låt oss utvärdera det först. Vi vill heller inte hamna i en situation där det är de allra sköraste som får plats och som relativt snart åter behöver flytta för att omvårdnadsbehovet blir för omfattande. Det vore olyckligt och är inte tanken med boendeformen som sådan.

   

  220503 KSSU

  1. Detaljplan samråd yttrande Norra Nobelberget

  GEMENSAM PA FRÅN ALLIANSEN

  Då vissa avvikelser finns från Start PM vill vi understryka följande:
  Storstadsnära parker och gröna närmiljöer är viktiga för ett kvalitativt boende. Det vill vi ha i Nacka. Vi tycker det är viktigt att den i start PM utpekade parken på Nobelberget kommer till stånd, i någon form. Ytan ligger på Trafikverkets mark och är utpekad som reservat för upplag i anslutning till den, förhoppningsvis inom snar framtid, kommande östliga förbindelsen.

  I väntan på beslut och byggstart för östlig förbindelse är det rimligt att området hålls allmäntillgängligt och grönt. Gräs eller annan vegetation, parkbänkar osv. Det finns många sätt att göra park utan att det skulle vara irreversibelt när arbetet med den Östliga förbindelsen kommer igång.

   

  220502 KS

   

  1. Avsiktsförklaring med Region Stockholm om Saltsjöbanan

  Vi Kristdemokrater stöder idén att koppla ihop Värmdövägen med Planiavägen. Det finns ett mycket stort värde i att överbrygga (eller möjligtvis underbrygga) den barriär som saltsjöbanan utgör genom Nacka stad, speciellt just här.

  Dock beklagar vi att man inte utredde färdigt det förslag som kallades +11, och som innebar att man i stället höjde marken omkring saltsjöbanan upp till 11 meter över havsnivån. Vi tror fortfarande att det kan ha blivit en bättre lösning, vad gäller bullret, dagvattnet, parkeringsfunktionen, möjligheten till fler lokaler för viss typ av verksamhet och rent av för hela stadsmiljön i området. Synd att det inte utreddes ordentligt. Tyvärr har det tåget gått nu.

   

  220404 KS

  1. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Älta centrumkvarter, fastigheterna Älta 10:1 och 69:1 med flera, Södra Nacka. Utbyggnadspromemoria samt beslut om genomförandet

  För tio år sedan såg vi kristdemokrater till att stoppa bygget av den stora köplada som planerades vid motorvägen söder om Älta. Varför? Är vi emot utveckling och marknadskrafternas val av plats för sina affärer?

  Nej, vi är positiva till marknaden som en av aktörerna i samhället. Men marknaden måste styras och ramar för dess kraftfulla verksamhet måste sättas, annars riskerar samhället att bli hårt och ojämlikt.

  Det vi såg då, för tio år sedan, var att en köplada vid motorvägen antagligen skulle ta död på butikerna i centrum, Ältaborna skulle behöva åka långt för att handla, och i praktiken behöva bil för att få vardagen att fungera.

  Miljön var därför ett skäl till att vi ville stoppa köpladan vid motorvägen. Ett annat skäl var att ett fungerande centrum blir en mötesplats, som skapar sammanhållning och blir en plats för gemenskap och kultur. Det blir inte en köplada vid motorvägen.

  Precis nu, efter tio år, fattar kommunstyrelsen beslut om att börja bygga nya Älta centrum, med en ordentlig matbutik som också drar till sig andra viktiga servicetjänster. På det sättet skapar vi nu ett centrum med plats att mötas, med kultur, bibliotek och fritidsgård. Precis det vi såg framför oss, och som hade hotats om köpladan vid motorvägen hade byggts.

  Älta får nu ett fungerande centrum, och blir lite som en småstad i Nacka.

   

  1. Upphörande av arrendeavtal och rivning av byggnad. Del av fastigheten Nacka Erstavik 10:11

  Verksamheter fungerar eller fungerar inte. De byggs upp och de läggs ner. Det är rimligt och inte särskilt konstigt. Det vi kristdemokrater oroar oss över är när småskaliga verksamheter inte lyckas få det att fungera.

  Det är viktigt att det finns små enheter, speciellt för barn. Ett av skälen till att barn blir hemmasittare är att de inte orkar med det stök och den oro som ofta uppstår i stora grupper.

  Vi måste se till att även små verksamheter kan fungera i Nacka.

   

  220315 KSSU

  1. Samrådsyttrande Henriksdalsbacken

  VI ANSLUTER OSS TILL M:s PROTOKOLLSANTECKNING

  Det är positivt att förslaget till detaljplan för Henriksdalsbacken har omarbetats och anpassats till förutsättningarna så att så lite naturmark som möjligt tas i anspråk, samt att man valt en lösning med lamellhus som ökar både det visuella och det fysiska sambandet med naturområdet i öster. I förslaget tas 0,9 hektar av naturmarken i anspråk, varav ca 40% bebyggs. Resten av naturområdet lämnas orört. Det bör vägas mot nya bostäder i ett attraktivt läge, och som anläggs i anslutning till befintlig infrastruktur.

  Med bebyggelse utmed Henriksdalsbacken ökar vi tryggheten t ex för gång och cykeltrafikanter längs Henriksdalsbacken.

  Detaljplanen är en del av ett större program för området. I programmet ryms även en gång- och cykel-bro till Sickla. När den uppförs kommer boende i området att ha en nära koppling till centrala Sickla och Tunnelbanan. Vi inom Alliansen tycker att det är viktigt att arbetet med gång- och cykelbron kommer igång så snart som möjligt.

  När planprogrammet för Henriksdal antogs av kommunstyrelsen yrkade S, V och MP bifall till förslaget, men ville ha en annan ordning på var man skulle börja bygga först. Nu säger sig samma partier inte längre vilja skapa fler lägenheter – både hyresrätter och bostadsrätter – här. Politik måste, för att vara trovärdig, vara långsiktig och konsekvent och det gäller i synnerhet om man knutit till sig kompetenta och engagerade samarbetspartners. Det är inte seriöst att tvärvända hela tiden.

   

  1. Detaljplan för Kummelbergets verksamhetsområde. KSSU-yttrande till MSN under plansamråd

  VI ANSLUTER OSS TILL M:s PROTOKOLLSANTECKNING

  Det byggs mycket i Nacka och då är det viktigt att samtidigt skydda natur för framtiden. Vi vill att halva Nacka ska vara grönt. Vi ser fram emot att Skarpnäs snart blir vårt 17:e naturreservat, ett stort område på 250 hektar vacker natur. Nackaborna är redan idag de kommuninvånare som har närmast till skyddad natur i hela Sverige, i och med detta beslut så stärks den positionen ytterligare.

  Skarpnäs naturreservat säkerställer det viktiga gröna sambandet i den sk Nacka-Värmdökilen, som är en viktig spridningskorridor för hela regionens biologiska mångfald.

  Som alltid handlar politiskt beslutsfattande om avvägningar av olika intressen. Vi konstaterar att avgränsningen mot Kummelbergets verksamhetsområde i detta förslag gör att 40 000 kvadratmeter natur, som tidigare var tänkta att inkluderas i verksamhetsområdet, nu i stället får bli naturmark. Genom detta så räddar vi områden med höga naturvärden. Samtidigt ges företag möjlighet att etablera sig och växa och skapa nya arbetstillfällen för Nackaborna.

   

  220307 KS

  6x. Beviljande av investeringsbidrag samt kommunal borgen till Boo Folkets Hus

  Det är svårt att tillräckligt lovorda Boo Folkets hus för den fina verksamhet och den stora betydelse man haft för Orminge och Nacka genom åren. På många plan har Boo Folkets hus varit en stabiliserande och trygghetsskapande kraft i området. Med kreativitet och effektiv verksamhet har Boo Folkets hus varit en central plats i området för alla åldrar. Dessutom har man på ett förtjänstfullt sätt utfört verksamheter på uppdrag från kommunen.

  Men detta ursäktar inte att man ställer kommunen inför en omöjlig situation. Hur ska kommunen kunna låta bli att ge det stöd som krävs för att göra klart Boo Folkets hus byggprojekt? Hur ska Nacka nu förhålla sig till andra privata verksamheter som också gör en värdefull och viktig samhällsinsats?

  Det är mycket bekymmersamt och oroande att Boo Folkets hus sätter igång ett byggprojekt i en omfattning som man inte har kunnat finansiera.

   

  1. Tilldelning markanvisning Sydvästra Plania

  VI ÄR MED PÅ PA FRÄN M

  Kommunstyrelsen utser Bonava till vinnare av markanvisningstävlingen för stadsutvecklingsprojektet Sydvästra Plania. Bonava kommer därmed erbjudas att ingå markanvisningsavtal med kommunen.

  Intresset för att vara med och utveckla Sickla är mycket stort med 18 inkomna anbud, vilket är väldigt roligt. Vid en samlad bedömning anser vi att Bonavas förslag bäst uppfyller de ambitioner vi har med området. Det ger en större aktivitetsyta vid sidan av den nya fotbollsplanen. Det är grönare i och med att man kan spara stora ekar och lönnar längs Gillevägen. Bonavas förslag ger en stor variation i bostadskvarteret vad gäller höjd, färg och fasadmaterial vilket bidrar till stadsmässighet och trivsel.

  Attraktiva stadsmiljöer behöver innehålla olika funktioner – bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, parker och idrott. Det är variationen och samspelet som skapar livet och trivseln. Den här markanvisningen ger utrymme för allt detta.

  Nu skapar vi ett nytt idrottskvarter i Sickla. I detta område kommer det att bli två 7-spelarfotbollsplaner, vilket ger dubbel kapacitet jämfört med idag. Det blir en stor aktivitetsyta för spontanidrott, klättring och lek. Det finns också två sporthallar och en skolgård som ska inbjuda till lek och rörelse. Ett stenkast bort ligger Kyrkviken som ska få en trevligare park och nya möjligheter till bad i Järlasjön. Sammantaget blir det ett bra och varierat utbud för idrottande på olika nivåer.

  Vi behöver också kommentera ekonomin. Det här är oerhört värdefull mark, kanske den mest värdefulla som finns i Nacka. Med den här markanvisningen får kommunen in 500 miljoner kronor och det är pengar som behövs för att kunna investera i nya idrottsanläggningar och skolor, i trevligare stadsmiljö och bättre framkomlighet. Oppositionen säger nej till allt detta och har därmed inte heller pengar att satsa på angelägna ändamål. Vi tycker att det här blir en balanserad helhet med både mer idrottsyta och trevliga bostäder och ansvarsfull ekonomi.

   

  220214 KS

  1. Ryssbergens naturreservat

  Vi gläds inte över att natur byggs bort på några procent av Ryssbergens yta. Det vi gläds över, vad gäller det här projektet, är följande:

  • att projektet bidrar till Nackas stora miljösatsning – tunnelbanan. Kanske den största miljösatsningen i Nacka någonsin
  • att 80 procent av området Ryssbergen får ett mycket starkt skydd, att det under överskådlig tid förblir naturområde och väldigt svårt att i ett senare skede exploatera
  • att vi får till bostäder till människor som lider av bostadsbristen i Stockholmsområdet
  • att naturinventering och planering av projektet gjorts så omfattande och noggrant, att de 80 procent som skyddas får ett genomtänkt och gott skydd
  • att vi får fler arbetstillfällen i Nacka genom en byggnad som samtidigt ger naturområdet bakom, och de nya bostäderna, ett bra bullerskydd.

  Vi menar att det är stora bestående värden som skapas genom detta beslut.

   

  220215 KSSU

  1. Tilläggsavtal Tollare

  VI ÄR MED PÅ M:s PA

  Bostadsmarknaden har förändrats sedan detta avtal ingicks 2011. Då byggdes knappt några hyresrätter alls. Nu är hyresrätter attraktiva att bygga, både på egen/friköpt mark och där kommunen upplåtit mark med tomträtt. Mot bakgrund av att många olika bostadsbyggnadsprojekt med hyresrätter pågår i Nacka, ser vi inte längre ser behov av att reglera byggnationen av hyresrätter i Tollare.

   

  1. Förstudie och program för idrottsfastigheter på Järlahöjden

  VI ÄR MED PÅ M:s PA

  Vi vill se en varierad bebyggelse på Järlahöjden där idrott, bostäder, skolor, natur, kontor och butiker samsas. I det här ärendet beviljar vi medel för att kunna göra förstudier för ett antal idrottsanläggningar. Vi vill notera att en förstudie också pågår om två ishallar väster om Nacka gymnasium på Järlahöjden, fast i ett annat projekt. Sammantaget planerar vi för en stor idrottssatsning i centrala Nacka.

   

  220207 KS

  1. Koldioxidbudget Nacka kommun

  Vi Kristdemokrater är positiva till framtagandet av en koldioxidbudget Nacka. Det är oundvikligt att inte nedslås över utmaningen som ligger framför oss om vi som land ska uppnå vår del av Parisavtalet.

  Precis som författarna av den externa rapporten skriver handlar det inte om att sätta upp mål utifrån en rimlighetsbedömning av vad som kan uppnås, utan om mål i en annan innebörd av ordet. Vi som kommun har som konstaterats endast direkt rådighet i mindre delar av att målet uppnås men vi tar oss an den utmaning där vi kan göra skillnad.

  Då ser vi hur koldioxidbudgeten kan ha ett syfte är att fungera som kommunikationsverktyg.  Även om vi Kristdemokrater uppfattar Nackas medborgare och aktörer som upplysta i frågan, så finns det en poäng att gå före och leda. Vi ser begräsningen av tillgänglig statistik men ser upprättandet av verktyget som vårt lokala erkännande av problemets dignitet och en tydlig visualisering i stort.

  Det ger oss som kommun möjlighet att föra en än mer aktiv dialog men aktörer och medborgare. Det ansvar som ligger på så många nivåer i samhället landar på oss alla och vilka val vi gör framåt.

   

  1. Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Yttrande till Regeringskansliet

  Trafikverkets nationella, ekonomiskt mycket omfattande, plan handlar om hela riket. Det som görs i hela riket berör förstås även Nacka.

  Av de 799 miljarder som regeringen under en tioårsperiod tänker satsa på rikets transportinfrastruktur, avses 107 miljarder läggas på utvecklingen av höghastighetståg.

  I vårt vidsträckta och glest befolkade land riskerar en sådan satsning att bli en gökunge som urholkar övriga delar. En mycket tveksam prioritering.

  Även Nacka riskerar att drabbas negativt av detta, såväl vad gäller transporteffektivitet som miljö- och klimatmässigt. Vi avstyrker denna del av planen.

   

  220125 KSVU

  KSVU

  1. Information om vissa verksamhetsförändringar för Välfärd Skolas centrala undervisningsgrupper

  Organisationen av särskilda undervisningsgrupper är komplicerat och kräver att man tar hänsyn till en stor mängd faktorer. Många organisatoriska lösningar är tveeggade. Att exempelvis särskilja elever från ett större sammanhang genom att placera grupperna i egna lokaler kan göra dem isolerade och att de går miste om ett socialt sammanhang.

  Men det kan också vara livsnödvändigt för de elever där den myllrande skolmiljön är en källa till problem snarare än glädje och utveckling. Organisationen måste vara sådan att den i varje individuellt fall kan hitta den lösning som passar den enskilde eleven bäst. I praktiken innebär detta att det både måste finnas CSU-grupper som ligger enskilt och de som ligger i anslutning till annan skolverksamhet.

  Välfärd skola har under de senaste åren laborerat med denna organisation i Nacka kommun, och det är glädjande att se att man nu vill ta ett fastare tag och skapar en permanent organisation. Kristdemokraterna har i tidigare initiativ i Utbildningsnämnden belyst problemen med att eleverna överförs från sin gamla skola till den som ansvarar för CSUn, särskilt när denna CSU är fysiskt separerad från den ansvariges reguljära skolverksamhet, i linje med vad Skolinspektionen sedan påpekade.

  Vi står fast vid att nackdelarna med en sådan konstruktion trumfar de praktiska utmaningar det innebär för elevens tidigare skolledare att bibehålla uppföljningsansvaret. Att organisera en CSU per rektorsområde förefaller vara en rimlig konstruktion, vilket borde göra uppföljningen av elever lättare. Vi vidmakthåller att en lösning med dubbelt ansvar för elevens väl och ve även i fortsättningen är att förorda.

   

  220125 KSAU

  1. Trygghetspaketet 2022

  Det viktigaste för oss kristdemokrater är att trygghetspaketet domineras av förebyggande arbete, framför allt bland ungdomar och barn i riskzon. Det är det som ger resultat på lång sikt.

  Men i ett akut läge som nu, behöver vi också kameror och åtgärder som skapar trygghet på kort sikt.

   

  220124 KS

  1. Revidering av äldrenämndens reglemente

  Beslutet är en viktig milstolpe i beslutskedjan som ska möjliggöra för äldrenämnden att framöver kunna upplåta lokaler per timme. Det kommer att leda till att vi når ut till fler seniorer.

  Efter att beslutet fattats i kommunfullmäktige i slutet av januari kan vi skapa förutsättningar för platser där föreningar och verksamheter tillsammans kan bidra till att främja seniorers sociala delaktighet och hälsa. Det har vi Kristdemokrater drivit och det känns väldigt bra och äntligen är vi snart i hamn.

  Vi vill ha mångfald i utbud av aktiviteter för att möta en mångfald av behov hos Nackas seniorer.

   

  1. Program för uppföljning av kommunala och privata utförare

  Det är inte lätt att navigera i alla styrdokument och det här ärendet innebär ett förtydligande vilket är bra. Det sätter en nödvändig ram för uppföljningen. Det ersätter inte det faktum att kommunen kontinuerligt behöver förfina sitt sätt att följa upp och mäta det man avser att mäta oavsett upphandlingsform.

  Att uppföljningen bör se olika ut beroende på verksamhetens art är självklart. Dock finns det viktiga synergieffekter i att samordna arbetet internt vilket är en fråga som vi Kristdemokrater driver.

   

   

   

   

   

   

  AFN

  KN

  FN

  MSN

  NTN

  SN

  UBN

  VDN

  ÖVN

   

  2021

  KF

   

  KS

  AFN

  KN

  FN

  MSN

  NTN

  SN

  UBN

  VDN

  ÖVN

   

  2020

  KF

   

  KS

  AFN

  KN

  FN

  MSN

  NTN

  SN

  UBN

  VDN

  ÖVN

   

  2019

  KF

   

  KS

  AFN

  KN

  FN

  MSN

  NTN

  SN

  UBN

  VDN

  ÖVN