• Om Kristdemokraterna

  Om oss

  Kristdemokraterna är en del av den stora internationella kristdemokratin, världens näst största politiska rörelse. Här i  Nacka kämpar vi för gemenskap, omsorgen om barn och äldre, trygghet och samhörighet.

  Vår värdegrund och människosyn

  För oss kristdemokrater är människans värdighet central. Människan har en fri vilja och kan göra rätt eller fel, och samhället ska därför utformas för felbara människor. Vårt ansvar för framtida generationer är en ledstjärna för oss, likväl som vår medmänsklighet och omsorg om de som lever idag. Vi kristdemokrater anser att flit och sparsamhet ska belönas, och att ett starkt samhälle och trygga, hela individer byggs underifrån i de små gemenskaperna. Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar.

  Människan är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt använda henne som ett medel. Varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, funktionsvariationer, sexuell identitet, etnisk eller religiös tillhörighet.

  Människovärdet är knutet till existensen, inte till olika stadier eller situationer i den enskilda människans livscykel eller till hennes förmågor eller egenskaper. Varje människa är en unik person i och med att hon existerar, och som person är hon född in i ett sammanhang av andra personer med ett ömsesidigt beroende. Människan har såväl kroppsliga som själsliga och andliga behov. Kristdemokratisk politik tar sin utgångspunkt i denna helhetssyn på människan.

  Naturliga gemenskaper

  Samhället ska byggas underifrån. Människor, som till sin natur är sociala varelser, formar gemenskaper med frihet och förvaltarskap, rättigheter och skyldigheter utifrån särskilda ändamål. Det börjar med gemenskaper som uppstår naturligt, såsom familjer, släkt och vänner. Också det civila samhällets övriga gemenskaper som grannskap, intresseföreningar, fackföreningar och trossamfund kan rationellt motiveras utifrån sin ändamålsenlighet. Vi kallar dem för naturliga gemenskaper. De utgör stommen i samhället och

  kompletteras med lokala och regionala gemenskaper till den statliga nivån. Därefter kommer internationella organisationer och samarbeten mellan länder.

  Samhället

  Alltför sällan diskuteras frågor om vad som gör den enskilda människan till en god medborgare eller hur man får ett gott samhälle. Det handlar om etikens respektive karaktärens grundläggande betydelse för samhällsgemenskapen. Ett gott samhälle kan inte kännetecknas av att människor bekämpar varandra. Det handlar istället om att skapa ett så gott samhälle som möjligt för hela gemenskapens skull, både för att det är rätt i sig men också för att alla vinner på att arbeta för det gemensamma bästa. För det behövs medborgare som kan skilja goda handlingar från dåliga och som vågar ta ställning. Målet är det gemensamma bästa och det förverkligas utifrån gemensamma värden. Ett vitalt och solidariskt samhälle med ett gott förvaltarskap kräver att vi alla odlar viktiga medborgerliga dygder och karaktärsegenskaper. Det handlar om rättvisa, måttfullhet, mod och praktisk klokskap, men även om omsorg och kärlek.

  Ett kristdemokratiskt synsätt belyser problemen i såväl individualismen som kollektivismen. Människan är beroende av nära gemenskap med andra. I den lilla gemenskapen får människan chansen att bli sedd och bli kompletterad. Det är i samspelet med andra som individen utvecklas till en unik personlighet. Den liberala individualismen betonar individen på bekostnad av de naturliga gemenskaperna. Människor har emellertid inte ansvar bara för sig själva utan även för sina närmaste och för andra människor. Socialismen å andra sidan betonar kollektivet framför den enskilda människans frihet. Personer, familjer, civilsamhället och minoriteter hotas av kollektivismen och av sådana demokratiska beslut som inte respekterar personers, familjers och naturliga gemenskapers rättigheter och skyldigheter.

  Barn och familj

  Familjen är den minsta gemenskapsenheten i samhället. Trygga familjer bygger ett tryggt Sverige. Vi vill ge alla föräldrar förutsättningar att kunna kombinera jobb och familj. Många politiker vill inskränka familjernas frihet – vi vill försvara föräldrarnas rätt att själva fatta beslut om sin tillvaro. Vi vill också stärka barnfamiljers ekonomi. Med ett jobbskatteavdrag till föräldrar och ökad ekonomisk hjälp till utsatta familjer stärker vi föräldrar och barns möjligheter.

  Vård och omsorg

  Alla har rätt till vård på lika villkor. Trots detta finns det oacceptabla skillnader i medicinska resultat och kvalitet inom den svenska hälso- och sjukvården. Det behövs en förändrad styrning genom ett statligt ansvar för sjukhusvården. Och samma höga principer ska gälla för den som är gammal. Alla ska kunna åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska ha god tillgång till vård och omsorg, själva kunna välja när de vill lämna arbetsmarknaden och få tillgång till äldreboende när de behöver.

  Trygghet

  Samhället måste reagera när en människa utsatts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem. Brottsoffren måste få upprättelse. Som enskild ska man alltid kunna lita på att polisen har resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. Ett rättsväsende som står upp för de mest utsatta är en förutsättning för ett gott samhälle som håller samman.