• Vår politik i kommunen

  Vår ideologi kan sammanfattas med orden frihet, ansvar och omtanke. Frihet för alla att styra sina egna liv på alla områden, men också ansvar för varandra. Ansvar är frihetens förutsättning. En samhällsgemenskap med omtanke om medmänniskor och natur- och kulturmiljön blir följden. Vad betyder då det i praktiken i Nacka?

  • Stärka tryggheten – Nacka är till för alla – att förebygga och beivra brott går hand i hand med att värna ett vitalt civilsamhälle, en robust infrastruktur och ett dugligt civilt försvar. Nacka ska fungera även under ofärd.
  • Frihet & ansvar –Vi motarbetar överdriven reglering och ser till att den som finns är robust och efterlevs. Integritet och autonomi.
  • Vårda miljön – Vi värnar det gröna, det blå och det kulturella när vi bygger, genom innovativt återbruk, försiktig exploatering och ett fokus på trygghet och skönhet.
  • En skola för alla – Nackas skolor ska vara bäst – i verkligheten, för alla elever. Ingen lämnas därhän och ingen hålls tillbaka. Vi driver på för insiktsfull uppföljning, eftertänksam digitalisering, flexibilitet, stöd för elever som behöver det, och innovativ vidareutbildning.
  • Aldrig mer skatt än nödvändigt – Det är medborgarnas pengar, inte statens. Därför vill vi inte spendera pengar på vad som kan lösas utan kommunens inblandning, utan fokusera på kärnområdena och det som gör skillnad på riktigt. Kan skatten sänkas så ska vi göra det.

  Läs mer i detalj i vårt partiprogram!

  Lokalpolitiken

  Att bo i Nacka
  Nacka är en stor liten kommun. Trots att vi redan är elfte mest tätbefolkade i Sverige har vi närmare till naturen än alla jämförbara kommuner. Denna blandning av det täta, det gröna och det blå är en del av Nackas särart. När vi nu bygger så mycket bostäder är det viktigt att detta får bestå. Därför förordar vi att vi bygger tätt där vi bygger, så att andra delar kan få förbli glesa.
  Att bo i Nacka är att bo i en varierande miljö. Vi vill fortsätta låta Nacka utvecklas med ett stort mått av frihet för de som bygger sina hus. Det är en hög byggtakt just nu, och Nacka växer för att kunna välkomna nya grannar. För oss Kristdemokrater är det en fråga om att ta vårt ansvar för att komma till rätta med bostadsbristen och att bygga ett samhälle där alla får plats. Men ett så storskaligt byggande ställer också krav på hur vi planerar och bygger – både trygghet och skönhet är viktiga faktorer för att Nacka även i framtiden ska vara en bra plats att bo på. Vi ska verkligen inte göra om den funktionalistiska erans misstag att bygga sovstäder eller andra skrivbordsprodukter. Samhällen växer fram, och då krävs en väl avvägd balans mellan vildvuxen frihet och politisk styrning. Men när styrning görs, så ska den vara framsynt och ha människan i centrum. Men allt handlar inte bara om det nya som byggs. I alla våra existerande områden ska vardagslivet i all sin variation fungera.
  När vi bygger och utvecklar Nacka behöver vi ta hänsyn till att omvärlden inte ser ut som vi önskade oss efter Berlinmurens fall. Den ”strategiska time-outen” är över och vi behöver ta hänsyn till olika typer av hot, både kriser och antagonistiskt destabiliserande krafter när vi bygger infrastruktur. Redundans, långsiktighet och ägande är några aspekter som behöver avvägas i nya projekt och när vi restaurerar befintliga anläggningar. En robust infrastruktur och ett starkt civilt försvar kommer att vara till god nytta även vid kriser som väderfenomen, långvariga strömavbrott eller pandemier.
  Vi kan aldrig bortse från att Nacka är en till ytan liten kommun, angränsande vår största stad. I en sådan kommun kan man aldrig förvänta sig att kunna ha tillgång till allt, på en gång. Att utveckla Nacka är att balansera bevarande av natur och grönytor, att anlägga bostäder, arbetsplatser och allmännyttigheter, samt att hålla ekonomin i balans. Det innebär att många initiativ som i sig är värdefulla får stå tillbaka när vi tänker på helheten. Ekonomi är konsten att fördela begränsade resurser som har alternativa användningsområden.

  Att arbeta och driva företag
  Utan företag – ingen välfärd. För att kommunen ska kunna ta sitt ansvar i miljö- eller sociala frågor krävs en solid ekonomi, och basen för det är ett välmående näringsliv. I takt med att Nacka växer och bygger stad behöver kommunen attrahera nya företagare. Nacka är en kommun mitt i naturen, med skog, hav och sjöar inpå knuten. Det tar bara några minuter in till Stockholm, land- eller sjövägen. Dessa argument borde utnyttjas för att locka hit innovativa företag i miljöns anda. Det ska vara attraktivt och fördelaktigt att driva så väl små som stora företag i Nacka. Vi anser att det är av yttersta vikt att vi som kommun arbetar för att underlätta företagsklimatet och möjliggöra att Nacka blir en kommun där företag kan bildas, utvecklas och växa sig större. De yrkesutbildningar som leder till arbete och som skapar förutsättningar för arbetssökande att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens just i vår kommun borde prioriteras inom vuxenutbildningen. Frågan om ett attraktivt företagsklimat påverkar allt från utbildning och infrastruktur till den ekonomiska förvaltningen.

  Miljön och naturen
  För oss är det självklart att värna om naturen och vår närmiljö. Nacka har den stora förmånen att vara en kommun med absolut närhet till natur, sjöar och hav. Vi har flera fantastiska naturreservat, friluftsområden och naturmiljöer som vi ska fortsätta att vårda, skydda och tillgängliggöra. Frisk luft och grönska förebygger ohälsa och minskar stress. Därför vill vi förbättra infrastrukturen kring våra vandringsleder och tillgängliggöra dessa områden för fler genom att placera ut sittplatser på lämpliga ställen så att man kan vila på promenaden. Vi vill även anlägga grillplatser och vindskydd, säkerställa att våra vatten är rena så att det går att bada i våra sjöar och fiska i våra vatten. Vi vill också utveckla sjötrafiken till och från Nacka. Och mycket mer.
  Miljö är dock mer än bara natur – vår vardag utspelas till stor del i det exploaterade, i kulturmiljön. All mänsklig verksamhet har en inverkan på den övriga naturen. Hur vi bygger och brukar vår omgivning är en viktig del i miljövården. Därför prioriterar vi insatser som gör att kulturarbetet kan frodas, och även det estetiska och det trygghetsskapande när vi bygger. Nacka stad ska vara en plats som bäst upplevs från marknivå!
  Kommunen ska alltid sträva efter att vara klimatsmart i sitt arbete. Men vi skall ägna oss åt insatser som inte bara är symboliska, utan som gör faktisk skillnad. I stadsplaneringen ska vi öppna möjligheter för framtida tekniker, utan att glömma bort de behov människor har i vardagen.

  Att leva i Nacka
  Nacka ska vara en kommun där mycket finns tillgängligt, och där variationen frodas. Vi vet inte hur exempelvis olika trafikformer kommer att utvecklas, men vi kan vara säkra på att människor kommer att ha ett långt mer flexibelt behov av att röra sig runt i kommunen än vad som kan tillmötesgås av någon viss kommunal trafiklösning eller fordonsform. Även om bilar idag är en del av miljöproblemen, så är den frihet de innebär för den enskilde omistlig.
  Att vi i framtiden kommer att vilja ha en sådan möjlighet till personlig rörlighet är ofrånkomligt. Därför kommer vi att se till att våra stadsdelar byggs redo för en bred flora trafikslag, anpassningsbart till framtiden.
  Nacka ska också vara en kommun där man kan både studera och arbeta på hemmaplan. Vi arbetar oförtrutet för att stärka utbildningsutbudet på alla olika nivåer, att göra kommunen attraktiv för företag och innovationscentrum, och stödja kreativa lösningar som möjliggör flexibla, men ändå sociala, distansarbetsplatser.
  Kommunen ska vara en attraktiv plats att leva i för alla åldrar. Oavsett om du är ung, gammal eller något mitt emellan. Alla människor i Nacka ska alla ha tillgång till attraktiva miljöer och god samhällsservice. Friheten att kunna forma och ta ansvar för sitt eget liv skall inte något som upphör efter pensionsåldern, eller är helt outvecklat före myndighetsåldern. Vi driver en politik utifrån utgångspunkten att alla människor mår bäst av att kunna välja själva, i så väl skola som äldreomsorg och allt däremellan.