• En ambulanshelikopter i regionen kan rädda liv

  Debattartikel i Corren 16/2
  https://corren.se/nyheter/artikel/en-ambulanshelikopter-i-regionen-kan-radda-liv/jn4n4n4l

  Målet för den svenska sjukvården är god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det gäller även akutvården – men tyvärr nås inte målet idag.

  Vi kristdemokrater i Sydöstra sjukvårdsregionen – Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län – har länge kämpat för att våra regioner ska få tillgång till ambulanshelikopter.

  Skälet till det är enkelt. Så länge våra länsinvånare som bor långt från sjukhus är hänvisade till ambulans på väg, är risken för lidande och död större när olyckan drabbar dem. Det är en oacceptabel ojämlikhet.

  Vi har kämpat länge, men frågan har inte blivit mindre brännande. Som Transportföretagen visar i en ny rapport, är det vägnät som ambulanserna är hänvisade till i stort behov av upprustning.

  Om utvecklingen fortsätter som idag kommer lågtrafikerade vägar på landsbygden att bli allt mer eftersatta. Försämringen av delar av vägnätet kommer att innebära ytterligare väntan på ambulanser, som tvingas hålla nere hastigheten för att undvika olyckor. Om patienter inte får vård i tid går det inte att tala om jämlik vård.

  Med ambulanshelikopter finns också möjlighet att komma ut med läkare. I utredningen som gjordes 2019 rekommenderades att helikoptern bemannas med läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens inom anestesi/intensivvård.

  Då kan intensivvård påbörjas på plats för att sedan bedrivas under flygning. En ytterligare fördel är att helikoptern direkt kan flyga till sjukhus som kan ge vård på rätt nivå. En svårt skadad patient kan flygas direkt till specialistsjukhus. Det kan rädda liv.

  En ambulanshelikopter i Sydöstra sjukvårdsregionen skulle inte enbart kunna vara snabbare på plats, den skulle också innebära snabbare och säkrare transporter mellan sjukhusen i sjukvårdsregionen.

  Tiden på väg från Kalmar till universitetssjukhuset i Linköping skulle kunna minskas från två och en halv timme till 45 minuter. Från Gislaved till Linköping skulle tiden på väg kunna minskas med en timme och fyrtio minuter eller 69 procent.

  En grupp som detta är särskilt viktigt för är vårdens allra minsta och sköraste patienter, för tidigt födda barn i behov av intensivvård. I vår sjukvårdsregion finns denna vård bara på ett ställe, universitetssjukhuset i Linköping.

  Vi är fullt medvetna om kostnaderna som en ambulanshelikopter för med sig, inte bara för drift och personal utan också för investeringar i landningsplatser.

  Vi är också medvetna om att det är svårt att exakt beräkna hur stor ”nyttan” i form av räddade levnadsår är i relation till kostnaden.

  Men som regionpolitiker har vi två viktiga principer att följa. Sjukvård ska ges efter behov, och människor ska få likvärdig vård oberoende av sådant som var de bor.

  Vi har kommit till slutsatsen att en ambulanshelikopter i vår sjukvårdsregion skulle möta akuta vårdbehov hos invånarna på ett bättre sätt än vad som sker idag. Och vi är övertygade om att en ambulanshelikopter gör att den som bor långt från sjukhuset kan få en mer likvärdig vård än vad som är möjligt under dagens förutsättningar.

  Därför står vi fast vid att sjukvårdsregionen behöver en ambulanshelikopter – och hoppas att våra kollegor denna gång tar möjligheten.

  Per Larsson (KD), oppositionsråd Region Östergötland
  Maria Frisk (KD), regionråd Region Jönköpings län
  Jimmy Loord (KD), oppositionsråd Region Kalmar län