• Nyhetsbrev vecka 10

  Hej!

  Omväxlande väder har den gångna arbetsveckan bjudit på. Från strålande solsken till snöfall och halkrisk på lunchpromenaden… Även regionpolitiken har varit omväxlande, men mestadels mellan olika positiva inslag. När det gäller pandemiläget är det oroande att antalet smittade tycks öka något igen i Östergötland, men samtidigt positivt att antalet dödsfall minskar, antalet som vårdas på sjukhus inte tycks öka utan håller sig stabilt och framförallt att regionen har en välfungerande vaccinering i hela Östergötland! Det är oerhört viktigt att vi alla hjälps åt att hålla i och hålla ut och fortsätta följa råd och rekommendationer! En resumé av några av veckans övriga aktiviteter kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Första mötet med regiongruppens Hälso- och sjukvårdsforum
  I måndags kväll var det premiär för regiongruppens Hälso- och sjukvårdsforum. För att samtala om hälso- och sjukvårdsförslag till valprogrammet inför valet 2022, diskutera idéer till motioner och interpellationer inom vårdområdet och stämma av andra aktuella ärenden inom det specifikt hälso- och sjukvårdspolitiska området, har forumet inrättats. De personer ur regiongruppen som främst arbetar med vårdfrågor inom ramen för sina regionpolitiska uppdrag träffas tillsammans med politisk sekreterare och gruppledare. Det blev ett konstruktivt och produktivt möte mer flera bra inspel till kommande politiska ageranden på kort och lång sikt! Senare i mars blir det premiär för Regionutvecklingsforum och i april för Trafikforum.

  Presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium
  I tisdags förmiddag sammanträdde regionutvecklingsnämndens presidium. Bland annat fick vi en uppdatering av arbetet med att se över regionens arbete med smart specialisering, bl.a. en uppdatering av strategin för smart specialisering, från ansvarig strateg Niklas Tideklev. En avstämning gjordes också inför det kommande arbetet med en revidering av regionens besöksnäringsstrategi, av ansvarig strateg på Visit Östergötland, Hanna Nord. Under det senaste året har en extern utredare gjort en utredning för regionens räkning om film – utifrån både kultur- och näringslivsperspektiv. Mattias Ahlén, filmkonsulent inom Region Östergötland, gästade presidiemötet för att bl.a. samtala om hur den färdiga utredningen ska tas vidare inom regionen. Efter det ordinarie presidiemötet, följde et särskilt möte utifrån regionutvecklingsnämndens roll som folkhögskolestyrelse för Lunnevads folkhögskola, där rektor Lena Sahrblom gav en lägesrapport från skolan, bl.a. arbetet med att etablera en filial i Mjölby.

  Sammanträde med styrgruppen för Löfstad slott
  På tisdagseftermiddagen var det dags för årets första möte med styrgruppen för Löfstad slott. Enligt den sista ägarinnans testamente, ansvarar Östergötlands Museum för inventarier och verksamhet på slottet, och Riddarhuset i Stockholm för själva slottsfastigheten. I styrgruppen ingår därför representanter för Östergötlands Museums styrelse, för museets huvudman Region Östergötland genom ordförande och andre vice ordförande i ansvarig nämnd regionutvecklingsnämnden, representanter utsedda av kommunstyrelsen i Norrköpings kommun som ger ekonomiskt stöd till museets verksamhet på slottet samt representanter från Riddarhuset. Museichefen, ansvariga avdelningschefer och platsansvarig på slottet finns också med. Vid mötet gicks bl.a. igenom verksamhetsberättelsen för 2020 och verksamhetsplaneringen för 2021, två år där verksamheten på flera olika sätt påverkas och begränsas av pandemin. Även mer långsiktiga utvecklingstankar kring verksamheten diskuterades, liksom nödvändiga fastighetsarbeten för att möjliggöra dessa.

  Strategiseminarium för regionfullmäktige och nämnderna
  I onsdags hölls årets första strategiseminarium för regionfullmäktige och regionens olika nämnder. Temat för seminariet var ”Se bakåt och blicka framåt” och hade som utgångspunkt såväl regionens årsredovisning för 2020 som de framtagna planeringsförutsättningarna för treårsbudget 2022-2024. Efter inledande pass om just årsredovisningen och en omvärldsspaning med bl.a. jämförelser med vissa av våra angränsande regioner, följde mer ämnesspecifika seminarier med efterföljande gruppdiskussioner kring kollektivtrafik, klimat och resurssmart region, nära vård och ekonomi i balans.

  Styrelsemöte med Mälardalstrafik
  Onsdagen fortsatte med styrelsemöte med styrelsen för Mälardalstrafik, som ansvarar för regional tågtrafik mellan de sex regionerna runt Stockholm; Region Östergötland, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Stockholm. Varje region har två ledamöter och två ersättare i styrelsen, och från Region Östergötland är Julie Tran (C) och Jan Owe-Larsson (M) ledamöter, och Martin Tollén (S) och undertecknad ersättare. På styrelsemötet i onsdags behandlades bl.a. årsredovisningen för 2020 inför bolagsstämman senare i vår och sedvanlig verksamhetsrapport från VD med medarbetare. För ett offentligägt trafikbolag som bl.a. gör en del upphandlingar av utförare av trafik, förekommer också en del sekretessärenden, som inte i nuläget kan redogöras för i detalj.

  Debattartikel om Stångådalsbanan i Kinda-Posten
  I torsdagens utgåva av Kinda-Posten fanns en debattartikel gemensamt från Kristdemokraterna i Region Östergötland och Region Kalmar län. Riksdagsledamot, regionråd och trafikpolitiker i de båda regionerna lyfte tillsammans upp behovet av behovet av att gemensamt från de båda regionerna driva utvecklingen av Stångådalsbanan gentemot bl.a. Trafikverket. Du kan läsa hela debattartikeln här: (https://kindaposten.se/asikter/artikel/stangadalsbanans-framtid–en-sak-for-bada-lanen/jvenvnpr).

  Möte med det Folkhälsopolitiska nätverket i Östergötland
  I går torsdag bjöd Region Östergötland in till årets första träff med det Folkhälsopolitiska nätverket i Östergötland, som samlar folkhälsopolitiskt ansvariga förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunerna i Östergötland, regionen och Länsstyrelsen. Vid gårdagens träff gjordes först en runda runt till kommunrepresentanterna, som fick redogöra för nuläge kring bl.a. insatser kring psykisk ohälsa, äldres ensamhet m.m. med anledning av pandemin. Nätverket fick också en presentation av regionens arbete med att ta fram en ny folkhälsopolitisk strategi, samt en föredragning av remissversionen av den regionala utvecklingsstrategin, där remisstiden just nu pågår.

  Digitalt studiebesök hos Länsstyrelsen Östergötland
  Idag fredag gjorde vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i regionhuset ett digitalt studiebesök hos Länsstyrelsen Östergötland. Tidigare år har vi ofta någon gång i början av året gjort ett fysiskt besök, och nu var det läge att återuppta traditionen om än digitalt. Landshövding Carl Fredrik Graf, länsråd Ann Holmlid och försvarsdirektör Jenny Knuthammar tog emot oss, berättade allmänt om Länsstyrelsens uppdrag, organisation och ansvarsområden, och lite mer specifikt kring olika arbetsuppgifter och ansvar kopplade till pandemin. Ett informativt och trevligt digitalt besök!

  Även om väderprognosen för helgen inte verkar tyda på något fantastiskt fint vårväder, verkar det ändå finnas vissa solchanser och inte alltför kylslagna temperaturer. Så, det ska nog kunna gå att idka utomhusaktiviteter även denna helg. Oavsett vad som står programmet, önskar jag er alla en riktigt Trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se