• Nyhetsbrev vecka 15

  Hej!

  Det är fredag igen och dags att summera den gångna veckan i regionpolitiken. Om förra veckan var lite påsklovslugn, har intensiteten denna vecka vägt upp det med råge! Det är tydligt att den digitala mötesformen möjliggör ibland något för många möten på raken… Men, om det är intressanta och givande möten, kan det långvariga stillasittandet vägas upp. Och så får det förstås bli många promenader på den lediga tid som finns! Här kommer ett urval av veckans aktiviteter i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på East Sweden Medtech
  Veckans första möte var som vanligt måndagsmötet med ledningarna för Kristdemokraterna och Moderaterna i Region Östergötland. Detta måndagsmöte gästades av Anna Fahlgren, professor vid medicinska fakulteten på Linköpings Universitet, grundare av bolag utifrån forskning kring cancerdiagnostik, och nu verksam inom East Sweden Medtech (ESMT). Det senare var huvudfokus för besöket, där Anna berättade om hur ESMT arbetar för att sammanföra akademi, sjukvård och näringsliv för att bl.a. främja ökat företagande inom medicinteknik. Arbetet sker också i samverkan med våra grannregioner inom Sydöstra sjukvårdsregionen; Region Jönköpings län och Region Kalmar län. Intressant och inspirerande besök!

  Första möte med regiongruppens Trafikforum
  För några veckor sedan var det premiär för regiongruppens Hälso- och sjukvårdsforum, där de ur regiongruppen som mest arbetar specifikt med hälso- och sjukvårdsfrågor, kunde fokusera mer på aktuella och långsiktigt strategiska diskussioner kring det området. I måndags kväll var det dags för första mötet med regiongruppens Trafikforum, där inte oväntat regionpolitiska frågor inom trafik- och samhällsplaneringsområdet. Regiongruppens företrädare inom detta politikområde, t.ex. våra representanter i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden och Östgötatrafikens styrelse, ingår i Trafikforum, och vid måndagskvällens möte väcktes flera intressanta frågor, både för ageranden på kort sikt, och till det kommande regionala valprogrammet. Tack till alla deltagare för bra diskussioner!

  Beslut: Vårdval införs inom ögonsjukvården
  Redan våren 2017 lämnade vi från Kristdemokraterna och Moderaterna in en motion till regionfullmäktige om att införa vårdval inom ögonsjukvården. Redan då var köerna till vissa operationer och behandlingar alldeles för långa. Genom att låta fler aktörer vara med och utföra ögonsjukvård, skulle det vara möjligt, att som i flera andra regioner, gemensamt korta köerna. Dessvärre avslogs motionen av den styrande koalitionen, och vi från KD och M har sedan dess i flera andra sammanhang fortsatt att driva frågan, bl.a. genom återkommande yrkanden i hälso- och sjukvårdsnämnden. Efter fyra år har äntligen koalitionen kommit på bättre tankar, och går på förslaget från KD och M och inför vårdval inom ögonsjukvården. Vid tisdagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden, där Lena Käcker Johansson och Birgitta Waern som vanligt höll Kristdemokraternas fana högt, fattades beslutet. I måndags gick Marie Morell (M) och jag som gruppledare ut med en gemensam kommentar kring att vårt fyra år gamla förslag äntligen blir verklighet. Du kan läsa kommentaren här: (https://wp.kristdemokraterna.se/regionostergotland/moderaternas-och-kristdemokraternas-forslag-om-vardval-inom-ogonsjukvarden-blir-nu-verklighet-2/)

  Möte om kulturfrågor med regionerna i Östra Mellansverige
  I tisdags förmiddag hade vi från regionutvecklingsnämndens presidium i Region Östergötland tagit initiativ till ett möte med nämndpresidier och tjänstepersoner ansvariga för kulturfrågor i regionerna inom Östra Mellansverige. Utöver Östergötland, deltog alltså representanter från Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Uppsala. Inom det övriga regionala utvecklingsområdet sker sedan länge samverkan mellan de fem regionerna, framförallt kring EU:s strukturfonder inom Östra Mellansverige. Inom kulturområdet har hittills ingen formell samverkan skett, och det har i andra delar av landet tagits liknande initiativ som blivit mer etablerade, t.ex. i södra och norra Sverige. Responsen från deltagarna vid detta första möte var god, då många kunde se ett tydligt behov och nytta av samverkan. Särskild fokus för mötets andra del, var de regionala museernas ställning inom kultursamverkansmodellen, apropå nyligen publicerad rapport från Riksantikvarieämbetet i frågan. Därför deltog också representanter från de regionala museerna i de fem regionerna.

  Möte med beredningen för ny regional utvecklingsstrategi
  I tisdags eftermiddag hölls möte med beredningen för ny regional utvecklingsstrategi för Östergötland. Beredningen, som följer regionens pågående arbete med att arbeta fram strategin, består av ordförande och andre vice ordförande i regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden, samt de partiers gruppledare som inte finns på någon av de positionerna. Beredningen deltog aktivt under 2019-2020 i de dialoger som hölls med kommunerna i Östergötland, och även med aktörer som Länsstyrelsen, Linköpings Universitet och Östsvenska handelskammaren. I februari beslutades om remissversion av strategin, som nu befinner sig på remiss hos en lång rad remissinstanser. Vid tisdagens möte följdes upp kring de remissvar som hittills inkommit och diskuterades tidplan och formell beslutshantering framåt. Slutligt ska strategin beslutas av regionfullmäktige i oktober.

  Extra styrelsemöte med Mälardalstrafik
  På tisdagseftermiddagen hölls också ett extra styrelsemöte med styrelsen för Mälardalstrafik. Bolaget, som ägs gemensamt av Region Östergötland, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Stockholm, bedriver regional tågtrafik mellan de sex regionerna, och har bl.a. de senaste åren lanserat ett gemensamt biljettsystem för interregionala resor. Normalt har styrelsen, som består av två ledamöter och två ersättare från respektive regin, fyra styrelsemöten per år, men detta var redan det andra extra styrelsemötet i år. Bakgrunden är förändringar i avtal kring utförandet av tågtrafiken, där det kan bli aktuellt med nya upphandlingar o.s.v. Just när det gäller extra möten inkallade med kort varsel, är förstås den digitala mötesformen mycket praktisk!

  Digital turné om regionalt valprogram i Norrköping
  På tisdagskvällen gick regiongruppens digitala turné till Kristdemokraternas partiavdelningar i Östergötland för inspel och förslag till det kommande regionala valprogrammet, vidare till Norrköping. Flera av de aktiva kommunpolitikerna i Norrköping deltog och kom med många bra och konstruktiva förslag till kristdemokratiska politiska förslag till valprogrammet. Sjukvård, kollektivtrafik, landsbygdsfrågor, utbildning m.m. var områden som dryftades. Stort tack till alla som deltog!

  Ny debattartikel i Dagens Samhälle om hälso- och sjukvårdens styrning
  För ett par veckor sedan hade vi några kristdemokratiska regionråd och oppositionsråd en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle med förslag kring ökad statlig samordning och finansiering av framförallt omfattande sjukhusbyggen i landet. Som ett steg mot Kristdemokraternas förslag om ökad statlig styrning av hälso- och sjukvården. Veckan efter fick vi en replik från socialdemokratiskt håll, som krävde en ordentlig slutreplik från vår sida. Den publicerades denna vecka av Dagens Samhälle. Du kan läsa hela debattartikeln här: (https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/kd-det-ar-dags-for-ett-vagval-inom-svensk-sjukvard/)

  Dialog med kulturminister Amanda Lind
  Redan under förr-förra mandatperioden började dåvarande kulturministern med att bjuda in kulturpolitiskt ansvariga i landets regioner till dialog om kultursamverkansmodellen. Dialogerna, som hölls i Stockholm, fortsatte under förra mandatperioden och denna mandatperiod bjöd kulturminister Amanda Lind in till sin första dialog hösten 2019. Under 2020 hade för första gången planerats in två dialogtillfällen under åren, efter att regionerna länge efterfrågat en utökning från den enda årliga dialogen. Pandemin omöjliggjorde förstås att genomföra dialogerna fysiskt, och istället bjöds enbart majoritetsföreträdare för regionerna in till tre digitala dialogtillfällen. I onsdags var dock ordningen återställd och både majoritets- och oppositionsföreträdare bjöds in till digital dialog med kulturministern om kultursamverkansmodellen. På dagordningen för onsdagens dialog stod bl.a. statligt krisstöd till kulturlivet med anledning av pandemin, planeringen för uppdateringen av pandemilagen framåt avseende bl.a. publikstorlekar, den pågående utredningen om hur kulturlivet ska återstartas efter pandemin, kulturpolitikens koppling till näringspolitiken och den fortsatta utvecklingen av kultursamverkansmodellen.

  Dialog med ledningen för Göta Kanal AB
  I går torsdag började dagen med dialog mellan regionutvecklingsnämndens presidium och ledningen för Göta Kanal AB. Eva Andersson (S) och jag tillsammans med Malin Thunborg, chef för tillväxtenheten i regionen träffade Göta Kanals VD Roger Altsäter, marknads- och kommunikationschef Magnus Hollwin och fastighetschef Henrik Pettersson. Ledningen redogjorde bl.a. för planeringen för sommarsäsongen 2021, förnyelse av arbetet med marknad och kommunikation, bolagets arbete med fastighets- och skogsfrågor längs kanalen och det stora pågående renoveringsprojektet för att trygga säkerhet för båttrafik och landbesökare längs kanalen.

  Gemensamt möte med presidierna för RUN och TSN
  Torsdagen fortsatte med gemensamt presidiemöte för presidierna i Regionutvecklingsnämnden och Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Huvudfokus för mötet var skärgårdsfrågor, frågor som i många fall rör båda nämndernas ansvarsområden. Det handlade bl.a. om att det är dags att aktualitetspröva det gemensamma utvecklingsprogrammet för kust och skärgård, utökad samverkan med Region Kalmar län och pågående projekt kring hållbar omställning av besöksnäringen i skärgården.

  Presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium
  Det gemensamma presidiemötet följdes av sammanträde med enbart regionutvecklingsnämndens presidium. Utöver beredning av kommande nämndsammanträde, innehöll mötet bl.a. ett besök av Bildningsförbundet Östergötland genom verksamhetsledare Peter Frejhagen och styrelseordförande Gunilla Sigvardsdotter, som bl.a. redogjorde för resultatet för Östergötland i den nyligen genomförda särskilda granskningen av studieförbunden. Presidiet diskuterade också det nämndinitiativ som Kristdemokraterna och Moderaterna lämnade in vid regionutvecklingsnämndens februarisammanträde, om att inrätta ett nätverk tillsammans med de östgötska kommunerna kring utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor.

  Nu är det fredag eftermiddag och snart dags för helg. Vädret ser ut att bjuda på lite varmare temperaturer och en del solchanser, så tag chansen att möta den spirande våren i den vackra östgötska naturen. För utomhusaktiviteter är det bästa i det besvärliga läge vi befinner oss i den tyvärr stegrande tredje vågen av Coronapandemin. Alltfler testas positivt och antalet som vårdas på sjukhus är återigen på nivåer liknande tidigare toppar. Vaccinationerna pågår för fullt och takten ökas successivt, nu är det alla över 60 år som kan boka tid. Vi närmar oss alltså förhoppningsvis bättre tider, men fram till dess är det än mer viktigt att hålla i och hålla ut! Trots allt hoppas jag att ni alla får en riktigt fin vårhelg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se