• Nyhetsbrev vecka 17

  Hej!

  Det är Valborgsmässoafton och även om vädret har varit aprilmässigt skiftande, känns det bra att våren kalendermässigt nu verkligen kan hälsas välkommen! Igår presenterade Ebba Busch och Jacob Forssmed dessutom Kristdemokraternas ekonomiska vårmotion, också ett vårtecken, fyllt med flera välkomna insatser för hälso- och sjukvården i en oerhört pressad tid! På den regionpolitiska fronten i Östergötland har också en hel del hänt den gångna veckan, och några glimtar kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Extra styrelsemöte med Mälardalstrafik
  Redan förra fredagen, på seneftermiddagen efter att förra veckans nyhetsbrev skickats ut, var vi i styrelsen för Mälardalstrafik, inkallade till ett extra styrelsemöte. Politiska möten kl 17.00 en fredagseftermiddag är inte så vanliga, men i digital form lite enklare att genomföra. Den senaste tiden har det varit några extra sammanträden med Mälardalstrafik, och i nästkommande vecka väntar ytterligare ett. Några olika upphandlings- och avtalsfrågor är aktuella för den regionala tågtrafiken mellan regionerna som gemensamt äger Mälardalstrafik; Region Östergötland, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Stockholm. Eftersom det än så länge är sekretess är det i nuläget inte möjligt att redogöra för några detaljer, men det kan i alla fall konstateras att VD och tjänstepersoner på Mälardalstrafik har gjort och fortsätter att göra ett imponerande arbete!

  Måndagsmöte med direktörsbesök
  Ungefär en gång i månaden gästas måndagsmötet för Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen, av flera av regionens ledande direktörer. I måndags var det dags för april månads besök, och denna gång välkomnade vi regiondirektör Krister Björkegren, hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren, ekonomidirektör Josefin Bjäresten och vårddirektör Jessica Frisk. Bland de ärenden som togs upp var förstås aktuellt läge för regionens hantering av Coronapandemin som ägnades mest tid, men också frågor kring sommarersättning till personalen i hälso- och sjukvården och formerna för statens ekonomiska stödåtgärder till regionerna.

  Dialog med Hemslöjden i Östergötland
  Varje vår har vi från regionutvecklingsnämndens presidium verksamhetsdialog med de aktörer som har uppdrag från Region Östergötland inom kultursamverkansmodellen, d.v.s. som får del av de statliga pengar via Kulturrådet som regionerna, sedan modellen infördes, har att fördela mellan aktörerna regionalt. Med de största aktörerna, de stora regionala kulturinstitutionerna; Östergötlands Museum, Östgötamusiken och Scenkonst Öst, sker dialogerna gemensamt med Linköpings och Norrköpings kommuner, som också är med och finansierar verksamheten. För övriga aktörer är det enbart regionen som är uppdragsgivare och dialogpartner. Tidigare år har dialogerna skett på plats hos respektive aktör, vilket förstås ger en extra dimension i att få inblick i verksamheten. I år genomfördes samtliga dialoger digitalt. I tisdags förmiddag träffade vi Hemslöjden i Östergötland, där den ideella Östergötlands Hemslöjdsförening är mottagare av det regionala uppdraget och arbetsgivare för de tre regionala hemslöjdskonsulenterna. Lotta Ahlvar, ordförande i föreningen, Tobias Lindberg, vice ordförande och Nina Bäckman, hemslöjdskonsulent med särskilt ansvar för barn och unga, deltog i dialogen från Hemslöjden. Vi fick en genomgång av årets om gått, där förstås pandemin påverkat och förändrat verksamheten på olika sätt. Digitala hjälpmedel har använts så mycket som möjligt, men det är inte alltid helt lätt när det gäller slöjd och hantverk. Ett glädjeämne det gångna året är den av Hemslöjden utgivna boken Östgötakoftor, som sålt mycket bra och dessutom rönt internationell uppmärksamhet! Planeringen framåt, då pandemin förhoppningsvis inte sätter upp lika många hinder, pågår för fullt, och bland annat kommer regionens folkhögskola Lunnevad att utöka sin nystartade hemslöjdsinriktning på allmän linje i samarbete med Hemslöjden.

  Dialog med Riksteatern Östergötland
  I tisdags eftermiddag fortsatte dialogerna med aktörer inom kultursamverkansmodellen med Riksteatern Östergötland, som genom de lokala riksteaterföreningarna i nästan alla kommuner i Östergötland, arrangerar och förmedlar teaterföreställningar i Riksteaterns regi. Från Riksteatern deltog Ulf Thörn, riksteaterkonsulent, Lena Lundman, ordförande i styrelsen, Jan-Olof Dahlström, vice ordförande och Stefan Olsson, kassör. Även Riksteaterns verksamhet under 2020 påverkades förstås av pandemins olika restriktioner, men i den period i början av hösten då smittspridningen var låg, kunde det årligt återkommande arrangemanget Scengalej genomföras, som är en utbudsdag där tillgängliga föreställningar för barn och unga presenteras. Även här pågår planeringen för fullt för en tid framåt med lättade restriktioner!

  Dialog med Östergötlands Arkivförbund
  Tisdagseftermiddagen fortsatte med dialog med Östergötlands Arkivförbund. Eftersom jag sedan drygt ett år är invald som ledamot i styrelsen för arkivförbundet, har jag lite mer fördjupad grundkunskap om verksamheten. Albin Lindqvist, länsarkivarie och Ann-Kristin Eriksson, ordförande i styrelsen, var annars de som representerade arkivförbundet vid dialogen. Även här har nya digitala möjligheter prövats under pandemin, bl.a. med serien ”Arkivröster” på YouTube, där olika lokala arkiv i Östergötland presenterats. Många av de lokala arkiven kopplade till civilsamhälle och näringsliv, som är medlemsarkiv i arkivförbundet, har inte kunnat hålla öppet under året, då många ideella som normalt sett sköter arkiv är över 70 år, medan andra, t.ex. kommunernas föreningsarkiv, har bättre förutsättningar. Arkivförbundet har flera intressanta planer för utveckling framåt, för att lyfta ett viktigt område, mer spännande än man kan tro…!

  Sammanträde med Politiska ledningsgruppen
  På onsdagen sammanträdde regionens politiska ledningsgrupp (PLG), som samlar presidierna i regionens nämnder, regionstyrelsen och regionfullmäktige samt de partiers gruppledare som inte finns med i något av presidierna. En innehållsrik dagordning för mötet, innehöll bland annat ett rejält pass om situationen som pandemin skapat med framskjuten vård och därmed försämrad tillgänglighet. Tandvårdsdirektör Anna Carin Dahlgren berättade om Folktandvårdens arbete under pandemin, och ansträngningar som gjorts för att förbättra tillgängligheten. Anders Tennlid och Mats Mellqvist från hälso- och sjukvårdsenheten på regionledningskontoret informerade om Östergötlands läge för att uppnå kraven för att få del av ”kömiljarden” utifrån de traditionella kriterierna, där det dock är osäkert om det liksom 2020 istället kommer att göras om till ersättning utifrån befolkning, då pandemin skapat närmast omöjliga förutsättningar att uppnå kraven. Vårddirektör Jessica Frisk gav också en allmän genomgång av tillgängligheten inom den östgötska hälso- och sjukvården. PLG fick också information om aktuellt läge när det gäller Covid-19, där Richard Lundin från regional särskild sjukvårdsledning informerade om läge när det gäller patienter i slutenvård, provtagning och framförallt vaccination, och kommunikationsdirektör Anna Bowall, presenterade genomförda, pågående och planerade kommunikationsinsatser. Slutligen gav ekonomidirektör Josefin Bjäresten en aktuell lägesrapport för regionens ekonomi, där trenden från 2020 fortsätter att skattehöjning, ökade statsbidrag och framskjuten vård ger ett ekonomiskt överskott.

  Workshop inför ny strategi för besöksnäringen
  Som jag har berättat om i några tidigare nyhetsbrev, pågår just nu en uppdatering av regionen strategi för besöksnäring, som antogs för snart fem år sedan. Ambitionen är att en ny, reviderad version av strategin ska kunna beslutas efter sommaren, och under våren har Eva Andersson (S), ordförande och jag som andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden deltagit i ett par workshops med företrädare för besöksnäringen samt tjänstepersoner från kommuner och myndigheter i Östergötland. I går torsdag var det dags för workshop med politiska företrädare från kommunerna i Östergötland. Även denna gång var det Johan Olofsson från Svensk Destinationsutveckling som ledde workshopen. Efter en introduktion med bl.a. analys av läget för besöksnäringen innan, under och efter pandemin, andra globala och nationella trender för besöksnäringen gavs deltagarna möjlighet att reagera och komma med inspel. Vi fick också en kort information om den kommande nationella strategin för besöksnäring vars färdigställande skjutits upp på grund av pandemin, samt möjlighet att ge inspel på föreslagna prioriteringar och framgångsfaktorer i den reviderade östgötska strategin. Ett bra och givande samtal, med viktiga inspel från företrädarna för kommunerna!

  Extra sammanträde med regionstyrelsen om sommarersättning
  Idag på förmiddagen hade regionstyrelsen kallats in till extra sammanträde, för att ta beslut om sommarersättning för personal inom hälso- och sjukvården. Inför sommarperioden är det även i normalläge vissa bestyr med att få ihop semesterperioden, och ge medarbetare som slitit hårt, möjlighet till välförtjänt vila och avkoppling. För andra året i rad är läget än mer pressat med anledning av pandemin, och med tanke på att det egentligen inte blev någon ’paus’ mellan andre och tredje vågen, och den tredje vågen dessutom har blivit mycket omfattande, är behoven av andhämtning än större. Samtidigt kvarstår behov inom sjukvården, och även om vi hoppas att färre ska behöva sjukhusvård framåt sommaren, är det viktigt att klara en tillräcklig bemanning. Därför tog regionstyrelsen idag beslut om extra ersättning för de som kan tänka sig att t.ex. flytta semesterveckor för att kunna få tillräckligt stor personalstyrka under hela sommaren. Alla partier stod bakom beslutet, även om t.ex. vi från Kristdemokraterna och Moderaterna kommer att lämna en protokollsanteckning med några synpunkter. Från Kristdemokraterna deltog som vanligt ledamot Anders Eksmo och ersättare Martin Zetterlund, och även jag använde min närvarorätt som gruppledare.

  Nu väntar helg och det blir andra gången vi får avstå från traditionellt valborgsfirande. Idag har dessutom Region Östergötland uppmanat alla östgötar till ’personlig lockdown’, med ytterligare råd och rekommendationer för att gemensamt försöka bromsa den nu mycket stora smittspridningen. Du kan läsa mer om vilka råd du bör följa här: (https://regionostergotland.se/Halsa-och-vard/samlad-information-om-coronaviruset-i-ostergotland/personlig-lockdown-for-dig-i-ostergotland/). Med allt detta i beaktande, hoppas jag ändå att ni alla får en trevlig valborgshelg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se