• Nyhetsbrev vecka 18

  Hej!

  Den första hela arbetsveckan i maj ligger snart bakom oss. Trots att maj ändå får anses vara den första sommarmånaden, har det varit alltför många inslag av höst- och vinterkänsla i veckan… Det har också varit första veckan med påbjuden ’personlig lockdown’ i Östergötland med anledning av den omfattande smittspridningen. Ett litet ljus i mörkret är dock att antalet som testats positivt den senaste veckan har minskat något, vilket vi får hoppas är början på en nedåtgående trend. Positivt är förstås också att vaccinationerna fortgår på ett riktigt bra sätt i Östergötland, och där nu drygt 40 procent av befolkningen fått den första dosen vaccin. På den regionpolitiska fronten har det varit en intensiv och innehållsrik vecka, och här kommer en resumé i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Kristdemokraternas remissvar på regional utvecklingsstrategi inlämnat
  Redan förra fredagen var det sista dag att skicka in yttrande på remissversionen av ny regional utvecklingsstrategi för Östergötland. Många instanser har formulerat remissvar, kommuner, myndigheter, andra regioner, organisationer och flera av de politiska partierna i Östergötland. Kristdemokraterna i Östergötland är en av alla dem som sänt in ett remissvar, efter diskussioner under våren i bl.a. regiongruppen och det kommunpolitiska nätverket. Vi lyfter bland annat ett stärkt landsbygdsperspektiv, vikten av kommunikationer i hela regionen och över regiongränsen söderut och betydelsen av den bördiga östgötska åkermarken ur såväl folkhälso-, hållbarhets- och försörjningsperspektiv. Du kan läsa vårt remissyttrande här: (https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Utvecklingsstrategi%20%C3%96sterg%C3%B6tland/Remissvar/2021-04-30%20KD%20remissvar%20R%C3%96%20utvecklingsstrategi%20f%C3%B6r%20%C3%96sterg%C3%B6tland.pdf)

  Regionalt kompetensforum med inbjudna riksdagsledamöter
  I måndags eftermiddag var det träff igen för Regionalt kompetensforum, som samlar regionala aktörer inom utbildnings- och kompetensförsörjningsområdet. En gång om året brukar de östgötska riksdagsledamöterna bjudas in till forumet, för information och dialog. I måndags var det dags för årets träff. Sex av riksdagsledamöterna på östgötabänken i riksdagen hade hörsammat inbjudan, däribland Kristdemokraternas Magnus Oscarsson. Efter inledande välkomstord från Martin Tollén (S) och mig från regionutvecklingsnämndens presidium, fick riksdagsledamöterna en både innehållsrik och effektiv presentation av Regionalt kompetensforum, deltagarna och de aktuella frågor forumet arbetar med. Läget på arbetsmarknaden i Östergötland, statistik över utbildning i regionen, betydelsen av studie- och yrkesvägledning, frågan om att bli bättre på att försörja arbetsmarknaden med relevanta utbildningar, var några av de frågeområden som forumets medlemmar från näringslivsorganisationer, arbetsgivareorganisationer, fackliga organisationer, myndigheter, utbildningsanordnare m.fl. lyfte fram.

  Möte med Vårdförbundet i Östergötland
  Måndagseftermiddagen fortsatte med ett intressant möte med ledningen för Vårdförbundet i Östergötland, ordförande Emma Klingvall och vice ordförande Helene Esping, som under april och maj träffar alla politiska partier i Region Östergötland. Något de brukar göra en eller två gånger om året. Från Kristdemokraterna var det denna gång Anders Eksmo, ledamot i regionstyrelsen och jag som träffade Vårdförbundet. Det blev ett bra samtal om den pressade situationen för personalen i vården, och diskussion om möjlighet för återhämtning, arbetstidsmodeller, digitalisering och automatisering. Flera bra medskick till oss från Vårdförbundet, och också möjlighet för oss att lyfta fram nationella och regionala förslag från Kristdemokraterna när det gäller t.ex. återhämtning. Tack för ett givande samtal!

  Regiongruppens digitala turné gästade Linköping
  Som jag berättat om i flera tidigare nyhetsbrev, genomför vi från regiongruppen under våren en digital turné till Kristdemokraternas partiavdelningar i Östergötland, för att fånga upp idéer och förslag till det kommande regionala valprogrammet inför regionvalet 2022. I måndags kväll hade turen kommit till Kristdemokraterna i Linköping, där en engagerad grupp från såväl den kommunpolitiska gruppen som partiavdelningens styrelse slöt upp och skickade med oss flera olika idéer inom de flesta av regionens olika ansvarsområden. Tack så mycket för det!

  Debattartikel om motion från KD och M om analys av energibehov
  I tisdagens utgåva av tidningen Folkbladet hade vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen, genom Jan Owe-Larsson (M) och mig, en debattartikel utifrån den motion vi lämnat in till regionfullmäktige om att regionalt göra en analys av energibehov, där vi också konstaterar att det är ett fatalt misstag att stänga fossilfria kärnkraftverk. Du kan läsa hela debattartikeln här: (https://folkbladet.se/asikter/debatt/artikel/fatala-misstag-att-stanga-fossilfria-karnkraftverk/jnx40kmr).

  Regionutvecklingsnämndens presidium i möte med regionens skolor
  På tisdagsförmiddagen hade regionutvecklingsnämndens presidium tre möten på rad. Ett ordinarie presidiemöte, följt av ett möte med rektor för Lunnevads folkhögskola och ett möte med skolchef för Naturbruksgymnasiet i Östergötland. Vid det ordinarie presidiemötet fick vi bl.a. en uppdatering av arbetet med att revidera regionens strategi för smart specialisering från ansvarig strateg Niklas Tideklev och information om pågående diskussioner kring förändring av strukturfondspartnerskapen som prioriterar mellan ansökningar från EU:s strukturfonder inför den kommande nya budgetperioden i EU, från enhetschef Lotten Carlsson. När det gäller regionens skolor, gav både Lunnevads rektor Lena Sahrblom och Naturbruksgymnasiets skolchef Ingela Appelsved, aktuell information om skolornas hantering av Covid-19, med bl.a. distansundervisning, men också i båda fallen positiva signaler kring ansökningar inför nästa läsår.

  Justering av regionfullmäktiges protokoll
  Precis som vid regionfullmäktiges sammanträde i februari, fick jag vid fullmäktigemötet i april, hoppa in som justeringsperson och rösträknare i stället för Elvira Wibeck, som i egenskap av andre vice ordförande i regionfullmäktige, normalt sett har uppdraget, men är föräldraledig under våren. I tisdags eftermiddag inträffade därför veckans enda fysiska besök i regionhuset, för att sätta min signatur på 101 sidor fullmäktigeprotokoll från 20 april. Extra trevligt att på flera sidor läsa om inlägg, yrkanden, protokollsanteckningar, interpellation och motioner från Kristdemokraterna!

  Kristdemokraternas gruppmöte gästades av tandvårdsdirektör
  I tisdags kväll var det dags för maj månads gruppmöte för Kristdemokraternas regiongrupp. Som vanligt inleddes kvällen med nämndvisa gruppmöten tillsammans med Moderaterna för förberedelser inför kommande nämndsammanträden. Därefter följde Kristdemokraternas eget gruppmöte, som inleddes med månadens gäst, tandvårdsdirektör Anna Carin Dahlgren från Folktandvården, som berättade om hur pandemin påverkat tandvården, men också gav en allmän introduktion till Folktandvården och olika utvecklingsplaner framåt. Gruppmötet samtalade också om bl.a. kommande politiska ageranden, aktuellt läge avseende Covid-19 och situationen för tillgänglighet och framskjuten vård i Östergötland.

  Heldigitalt sammanträde med regionutvecklingsnämnden
  Sedan november 2020 har regionutvecklingsnämndens sammanträden genomförts på Zoom, men ordförande Eva Andersson (S), jag som andre vice ordförande och regionutvecklingsdirektör Richard Widén har varit på plats fysiskt i Sessionssalen tillsammans med nämndsekreterare Anna Nordström. I onsdags när nämndens majsammanträde genomfördes, var dock Anna ensam i Sessionssalen och alla övriga deltog hemifrån via Zoom, med tanke på den förra fredagen aviserade ’personliga lockdown’ som ska råda i Östergötland under minst två veckor. Antalet beslutsärenden var inte många denna månad, men desto flera informationspunkter. Bland annat information kring flera kommande projekt finansierade av EU:s strukturfonder, bl.a. kopplade till återhämtning efter pandemin inom React EU. Mötet gästades också av Mats Philipsson, vd för Almi Östergötland, som informerade om Almis arbete med rådgivning och utlåning till små och mellanstora företag, såväl åtgärder med anledning av pandemin, som ordinarie verksamhet. Nämnden fick också en föredragning av nya regionala stödformer inom kulturområdet och de extra återhämtningsmedel som beslutats med anledning av pandemin.

  Möte med regionutvecklingsnämndens kunskapsgrupp Kultur och friluftsliv
  Direkt efter onsdagens sammanträde med regionutvecklingsnämnden, hölls sammanträden med två av nämndens tre kunskapsgrupper. Vi tre i nämndens presidium leder varsin kunskapsgrupp, och jag har uppdraget att sammankalla kunskapsgruppen Kultur och friluftsliv. Vid onsdagens möte fick vi en introduktion till kunskapsgruppens ena bevakningsområde, friluftsliv. Ansvarig strateg i regionen, Anne Hederén gästade mötet, liksom Johan Henriksson (L), ordförande för natur- och friluftsrådet, som sorterar under nämnden. De informerade om rådets arbete, olika pågående satsningar på Östgötaleden men också mer generella frågor kring friluftslivsområdets koppling till folkhälsa, samhällsplanering, landsbygdsutveckling och besöksnäring.

  ”Fössta tossdan” – premiär för miniutbildning med East Sweden Business Region
  I går torsdag var det premiär för en serie miniutbildningar arrangerade av East Sweden Business Region, som är ett nätverk för aktörer inom näringslivets stödsystem i Östergötland, med en lång rad medlemmar från bl.a. kommunernas näringslivskontor, regionala näringslivsorganisationer, teknikparker m.fl. Region Östergötland samordnar och leder nätverket med Cecilia Hunnershage Sandgren, strateg på enheten för regional tillväxt, i spetsen. Tanken är att den första torsdagen i varje månad bjuda in till en halvtimmes miniutbildning klockan åtta på morgonen. Premiärtillfället igår hade Norrköping Science Park som ämne, där vice vd Jonas Nilsson presenterade verksamheten, några uppmärksammade företag som sprungit ur parken och vilka fokus- och profilområden man arbetar med framåt.

  Kulturarvsdagen våren 2021
  Torsdagen fortsatte med Kulturarvsdagen arrangerad av Östergötlands Museum. På programmet stod bl.a. information om vad som är på gång med ombyggnation och förändringar på Östergötlands Museum fram till återöppnandet i november, från museichef Olof Hermelin och avdelningschef Gabriela Huk. Det bjöds också en föredragning från Johan Graffman, som på Sveriges Hembygdsförbunds uppdrag gjort en förstudie om förutsättningarna att stärka områdets position inom besöksnäringen. Marie Östholm från Svenska industriminnesföreningen talade om arbetet att göra historiska industrimiljöer till attraktiva besöksmål, och som avslutning på dagen fick vi se en film från när Östergötlands Arkivförbund nyligen delade ut årets kulturarvspris till Carina Jarhall för sitt engagemang som ordförande i Föreningen Bersbo Koppargruvor. Filmen från utdelningen finns att se här: (https://youtu.be/VeuEBmSGKIE).

  Kulturnätverk mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland
  Idag fredag hölls årets andra möte med Kulturnätverket mellan kulturpolitiskt ansvariga förtroendevalda och tjänstpersoner i regionen och kommunerna i Östergötland. På dagordningen stod bl.a. en föredragning från Hanna Borgdal vid Myndigheten för kulturanalys, kring den översyn som myndigheten har gjort om pandemins påverkan på kulturområdet och vilka åtgärder och insatser som vidtagits på olika politiska nivåer för att möta konsekvenserna för kulturlivet. Varje kommun fick också möjlighet att presentera aktuellt läge för kulturen i respektive kommun kopplat till pandemins påverkan, men också mer framåtsyftande planer på längre sikt. Även några informationspunkter från regionen hanns med, bl.a. kring de nya regionala stödformerna som nyligen beslutats.

  Just nu ser det i väderprognosen ut som att det finns en del solchanser i helgen och något högre temperatur än vad flera av veckans arbetsdagar bjudit på. Om det håller i sig hoppas jag att många av oss får chans att ge oss ut i den spirande östgötska naturen! I vilket fall som helst önskar jag er alla en fin helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se