• Nyhetsbrev vecka 19

  Hej!

  En arbetsvecka går mot sitt slut. En vecka som, precis som alla andra veckor de senaste månaderna, präglats av Coronapandemin. Samtidigt har också veckan innehållit sammanträden och sammanhang med fokus på frågor av mer ’vanlig’ karaktär. I all fokus på att hantera konsekvenserna av pandemin, behövs också visst utrymme för att planera och fundera på andra frågor som behöver uppmärksamhet nu eller på lite längre sikt. En summering av veckans händelser kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på psykiatri
  Även om det mesta inom regionens olika ansvarsområden just nu kretsar kring olika akuta åtgärder för att hantera konsekvenser av Coronapandemin, finns det ändå en del andra långsiktiga frågor som kan behöva få viss uppmärksamhet. En sådan fråga, är framtiden för psykiatrin i Östergötland. Vid årsskiftet samlades all psykiatri i regionen inom ett eget centrum – Psykiatricentrum. Chef för det nya centrumet är Bjarne Olinder, med mångårig erfarenhet av arbete inom psykiatrin, bl.a. i tidigare chefsroller. För att höra mer om det nya Psykiatricentrumet, men också resonera om kommande upphandlingar inom psykiatrin, hade vi bjudit in Bjarne till veckans måndagsmöte med Kristdemokraterna och Moderaterna i regionhuset. Intressant att höra om arbetet att forma det nya centrumet, och också höra centrumchefens tankar kring de upphandlingar som är på gång av både barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Som jag berättat om i tidigare nyhetsbrev, har vi från Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna, drivit på för att behålla det nuvarande vårdvalet inom vuxenpsykiatrin, för att inte riskera det kontinuitetsbrott för särskilt utsatta patienter som en övergång till upphandling kan innebära. Dessvärre lyckades vi inte i februari i år få majoritet för vår linje, utan processen att förbereda en upphandling inleddes. Det förslag till modell för upphandling som nu presenterats, har vi flera invändningar emot. Än är inte sista ordet sagt, och förhoppningsvis kan vi vara med och påverka en förändring i rätt riktning. Det lär bli tillfälle att återkomma till frågan… Måndagsmötet gästades i övrigt också, som vanligt, av regiondirektör Krister Björkegren, som gav oss en aktuell uppdatering av Coronaläget, och informerade om hur planering pågår för att klara bemanningen i vården under sommaren.

  Profilfrågor för Kristdemokraterna på Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
  I tisdags sammanträdde Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Precis som för övriga nämnder med minskat antal ledamöter och tjänstgörande ersättare på plats, med anledning av Coronapandemin. För Kristdemokraterna tjänstgjorde ersättare Christina Landoff, då ordinarie ledamot Torgil Slatte har passerat 70-årsstrecket. Som gruppledare har jag möjlighet att närvara vid alla sammanträden med de fyra stora nämnderna. Vid tisdagens möte deltog jag delar av sammanträdet via Skype från mitt kontorsrum i regionhuset, framförallt för att höra föredragningarna på de två informationsärenden som har direkt koppling till en av Kristdemokraternas profilfrågor i regionen; utvecklingen av tågtrafiken på Stångådalsbanan. Dels informerade Sofia Malander, vd på Östgötatrafiken, om det pågående arbetet att ta fram ett nytt avtal mellan Region Östergötland och Region Kalmar län om tågtrafiken med Kustpilen på Stångådalsbanan och Tjustbanan. Förhandlingar med trafiknämndens presidium (där bl.a. Anders Andersson (KD) ingår) i Region Kalmar län har pågått under våren, och det ser ändå ut som att man kan hitta fram till ett avtal som båda parter kan ställa sig bakom, och förhoppningsvis kan beslut bli aktuellt i respektive region senare under året. Dels informerade Jakob Klasander på Östgötatrafiken om en remissrunda som avslutades tidigare under våren när det gäller den kommande Målbild 2040 för den regionala tågtrafiken. Som jag berättat om i tidigare nyhetsbrev har Kristdemokraternas partidistrikt i Östergötland skickat in ett remissvar, framarbetat av regiongruppen. Vi har bl.a. haft synpunkter på Stångådalsbanan med exempelvis frågan om tågstopp i Sturefors, vikten av att Östgötapendeln även fortsättningsvis trafikerar Boxholm och Tranås utan byte i Mjölby för mer effektiv arbetspendling och att tågstopp bör öppnas i Godegård mellan Motala och Örebro. Än har vi inte sett slutversionen av dokumentet, som ska beslutas vid Trafik- och samhällsplaneringsnämndens sammanträde i juni, men dessvärre kunde vi ana av föredragningen att våra inspel inte fullt ut beaktats… Vår kristdemokrat på plats i Sessionssalen, Christina Landoff, ställde dock bra och relevanta frågor till såväl Sofia Malander och Jakob Klasander. Tack för din insats! Och, vi lär utan tvekan återkomma till de aktuella frågorna…

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp – på distans
  I tisdags kväll var det dags för maj månads gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Förra gruppmötet, som hölls i slutet av mars, gjordes om till ett informationsmöte på Skype tillsammans med Moderaternas regiongrupp, om regionens åtgärder med anledning av Coronapandemin. I tisdags kväll genomförde våra båda partigrupper egna gruppmöten, och vi kristdemokrater använde oss av videokonferenssystemet Jitsi. Det fungerade bra, och gruppmötesordförande Stefan Redéen, politisk sekreterare Fredrik Topplund och jag som gruppledare var på plats i konferensrummet Blåklinten i regionhuset, för att hålla samman mötet. Förstås ägnades en hel del tid åt information om regionens insatser med anledning av Coronapandemin, där utöver informationer från mig, även två gruppmedlemmar som till vardags arbetar i regionen med Coronarelaterade frågor, bidrog. Dels Lena Käcker Johansson, som fått rycka in på den särskilda Coronalinjen på 1177 Vårdguiden, och dels Martin Zetterlund, som är processledare på Smittskydd och vårdhygien. Vi hann också med att ta upp den väntande upphandlingen inom psykiatrin, den till hösten framskjutna budgetprocessen i regionen och jag gjorde en sammanfattning av de synpunkter och idéer som kommit fram i de utvecklingssamtal som jag hunnit med att ha med gruppmedlemmar under våren. På det hela taget ett bra gruppmöte – stort tack till alla i gruppen som var med och bidrog till det!

  Sammanträde med regionutvecklingsnämnden
  I onsdags var det dags för regionutvecklingsnämnden att sammanträda. Då Kristdemokraternas samarbetspartner Moderaterna har ett par ledamöter i nämnden som är över 70 år, och bara en ersättare, fick, precis som vid förra sammanträdet, Kristdemokraternas ersättare Elvira Wibeck vara på plats och tjänstgöra, vid sidan av mig som andre vice ordförande i nämnden. På dagordningen fanns bl.a. information om regionens insatser inom det regionala utvecklingsområdet för att dämpa de negativa konsekvenserna av Coronapandemin för såväl näringsliv och kultur. Regionens analysenhet sammanställer också varje vecka uppdaterad statistik över antal varsel, korttidspermitterade, arbetslösa och konkurser i Östergötland. Dessvärre ser alla fyra ut att nå rekordhöga nivåer på grund av Coronapandemin. Samtidigt klarar sig Östergötland kanske något bättre än en del andra regioner, då vårt näringsliv är relativt diversifierat. En uppskattning är att ungefär 40 procent av de östgötska företagen går som vanligt, eller bättre, sedan Coronapandemin intog landet. Nämndsammanträdet gästades också, på distans, av Kristin Eriksson, verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum, som dels berättade allmänt om verksamheten, dels vilka insatser som görs med anledning av Coronapandemin, bl.a. med hjälp av ökat stöd från regionen.

  Sammanträde med politiska ledningsgruppen (PLG)
  I går torsdag hölls veckans extra sammanträde med politiska ledningsgruppen, för en aktuell uppdatering av läget för regionens olika åtgärder när det gäller Coronapandemin. Regiondirektör Krister Björkegren redogjorde bl.a. för att behovet av vårdplatser för Coronavård bedöms vara mindre under kommande veckor, och att därför vårdplatsberedskapen kan minskas något. Det är också fortsatt god tillgång på skyddsmaterial i regionen. Ekonomidirektör Josefin Bjäresten informerade om läget för regionens helägda bolag, Östgötatrafiken, som under Coronapandemin tappat ca 60 procent av sina intäkter. Även när restriktioner lättas framöver, bedöms det bli färre resenärer med kollektivtrafik, åtminstone inledningsvis. Ägaren regionen kommer behöva vidta åtgärder för att säkra bolagets ekonomi framöver. Regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla presenterade aktuella uppgifter om varsel, arbetslöshet och konkurser, på liknande sätt som en del av oss fick ta del av dagen innan när regionutvecklingsnämnden sammanträde.

  Partidistriktsårsmöte på distans
  Årsmötet för Kristdemokraterna i Östergötland skulle egentligen ha genomförts i slutet av mars, men flyttades på grund av Coronapandemin fram till 7 maj. Ganska snart visade det sig att det inte heller då skulle bli möjligt att genomföra årsmötet på vanligt sätt. Men, då blev istället beslutet att genomföra årsmötet på distans 7 maj, med hjälp av videkonferensverktyget Zoom. Drygt 50 ombud kopplade upp sig från sina bostäder runt om i Östergötland, och på plats i Sessionssalen i regionhuset fanns mötespresidiet, valberedningen och vi som ingår i partidistriktets presidium. Trots att det var första gången vi i Östergötland genomförde ett så stort möte digitalt, fungerade det bra och dagordningen kunde gås igenom utan problem. Fredrik Topplund valdes till mötesordförande och lotsade oss med hjälp av ombudsman Elvira Wibeck och årsmötessekreterare, regional ombudsman Christina Landoff, säkert genom årsmötet. Magnus Oscarson, Eva-Britt Sjöberg och jag omvaldes som presidium för Kristdemokraterna i Östergötland – tack så mycket för förtroendet!

  Studiebesök hos jordgubbsodlaren Lida Trädgård i Norrköping
  Många olika branscher och företag drabbas på olika sätt av Coronapandemin. När det gäller bärodlare runt om i Sverige, har utvecklingen de senaste decennierna varit att huvuddelen av arbetskraften hämtas från länder som Polen, Ukraina, Lettland o.s.v. Med tanke på både utrese- och inreserestriktioner i olika länder på grund av pandemin, ser det besvärligt ut för flera bärodlare att kunna få hit redan kontrakterad arbetskraft. Ett av de företag som ser oroligt på hur sommarens skörd ska kunna klaras, är Östergötlands största jordgubbsodlare, Lida Trädgård, utanför Norrköping. I drygt 20 år har ungefär ett 60-tal personer från länder i östra Europa kommit årligen och under ca en och en halv månad på sommaren arbetat intensivt med bärplockning, med en lön som vida överstiger löner i hemlandet. I såväl Tyskland som Finland, som har liknande förhållanden, har landets regeringar sett till att det möjliggörs för denna arbetskraft att flygas in från sina hemländer för att även denna säsong arbeta. Än så länge har inte något liknande gjorts från svensk sida. Idag på förmiddagen besökte riksdagsledamot Magnus Oscarsson, kommunalråd Eva-Britt Sjöberg och jag som oppositionsråd i regionen, Lida Trädgård, för att höra direkt från ägaren Alf Bjelkenstedt, se delar av de omfattande jordgubbsodlingarna och diskutera hur politiken på olika sätt kan underlätta situationen. Ett mycket intressant besök, imponerande att se odlingarna och förhoppningsvis kan olika åtgärder framåt bidra till att hitta en lösning på problemen.

  Nu närmar sig helgen och även inför detta veckoslut tycker jag mig kunna skönja inslag i väderprognosen av väderlek lämplig för strövtåg i naturen. Hoppas att den prognosen står sig, så att vi kan passa på att njuta av våren eller kanske till och med försommaren… Och vi fortsätter förstås att följa myndigheternas rekommendationer och är rädda om varandra! Trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 013-14 11 59 (bost)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@kristdemokraterna.se