• Nyhetsbrev vecka 20

  Hej!

  Kallt, mulet, regnigt och till och med snöfall har vädret bjudit på den gångna veckan. Dock har det också funnits stunder av solsken, som det gäller att ta vara på, och grönskan i naturen blir allt mer intensiv. Även i en tid av kris med många jobbiga besked har det också på den regionpolitiska fronten bjudits på vissa ljusglimtar, exempelvis utvecklingen inom hälso- och sjukvården när det gäller vården av patienter drabbade av Coronaviruset, där trenden är en minskning av antalet patienter som behöver vård på sjukhus. Om den rapporteringen och några andra nedslag i veckans aktiviteter, kommer här några rader i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Nyhetsartikel i Folkbladet om KD-besök hos Östergötlands största jordgubbsodlare
  I förra veckans nyhetsbrev berättade jag om det studiebesök som riksdagsledamot Magnus Oscarsson, kommunalråd Eva-Britt Sjöberg och jag som regionråd genomförde hos Östergötlands största jordgubbsodlare, Lida Trädgård, utanför Norrköping, förra fredagen. Den viktiga frågeställning som vi framförallt diskuterade och fick ytterligare belyst av ägaren Alf Bjelkenstedt, var problemet att få hit redan kontrakterad arbetskraft från exempelvis Ukraina. Tidningen Folkbladet var med under studiebesöket och i lördagens tidning fanns en nyhetsartikel, som på ett bra sätt fångade problematiken, och förslag och önskemål på hur regeringen bör agera för att hitta en lösning. Du kan läsa hela nyhetsartikeln här: (https://folkbladet.se/nyheter/artikel/7r3nz22j)

  Möte med Östsvenska Handelskammaren
  Veckans arbete började med ett intressant möte med ledningen för Östsvenska Handelskammaren. Vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i regionhuset, begav oss till Kammarforum i Norrköping, där handelskammaren har kontor och möteslokaler, för att träffa nyligen tillträdde vd Christian Berger och näringspolitisk chef Maria Björk Hummelgren. Det är förstås alltid viktigt med återkommande dialog med näringslivets olika aktörer i Östergötland, men särskilt i dessa tider, när många företag drabbats av Coronapandemins konsekvenser. Utöver en kort uppdatering av handelskammarens roll och uppdrag, fick vi också en bild över hur handelskammaren och dess ungefär 900 medlemsföretag upplever det aktuella läget. Vi diskuterade också vad de gör för att stötta, vad regionen gör och vilka ytterligare åtgärder som bedöms behövas från nationell nivå. Ett bra och givande samtal – stort tack för att vi fick träffa er!

  Dialog med kulturpolitiker i Östergötlands kommuner
  Under förra mandatperioden fanns några olika sakpolitiska samråd mellan regionen och Östergötlands kommuner. Ett av de samråden, som fungerade mycket bra, var samrådet inom det kulturpolitiska området, där regionutvecklingsnämndens presidium några gånger om året träffade kulturansvariga politiker från kommunerna i Östergötland. Inför denna mandatperiod gjordes en omorganisation av samråden mellan regionen och kommunerna, och de flesta sakpolitiska samråden försvann. Avsaknaden av de sakpolitiska samråden, t.ex. inom kulturområdet, har både från ansvariga politiker i kommunerna och i regionen upplevts som en brist. Därför har det strategiska samrådet, beslutat att möjliggöra sakpolitiska nätverk mellan regionen och kommunerna. Hittills har nätverk för samhällsplanering och folkhälsa formerats. På kulturområdet har funnits långt framskridna planer från regionens sida att sätta igång arbetet med ett kulturpolitiskt nätverk. Coronapandemin har påverkat mycket av ordinarie verksamhet, men samtidigt också tydliggjort behovet av avstämning mellan regionen och kommunerna även inom kulturområdet, en sektor som också påverkats mycket av pandemins konsekvenser. Därför bjöd regionen i tisdags in kulturansvariga politiker och kulturchefer (motsvarande) i de östgötska kommunerna till ett dialogmöte om hur kommunerna och regionen hanterar pandemins konsekvenser inom kulturområdet. Varje kommun fick möjlighet att redogöra för läget – vilka aktiviteter kan genomföras?, hur kan bibliotek ha öppet?, vilken typ av stöd kan kommunen ge till kulturskapare, föreningar m.fl.? Regionen berättade också om de insatser som gjorts från regionalt håll, och de dialoger som sker med statlig nivå om ytterligare nationella åtgärder. Ett bra och informativt möte, där också igångsättandet av ett återkommande kulturpolitiskt nätverk aviserades!

  Informationsmöte med Politiska ledningsgruppen
  I onsdags eftermiddag hölls veckans informationsmöte med Politiska ledningsgruppen (PLG) i regionen med anledning av Coronapandemin. Denna vecka höll regional sjukvårdsledare Rickard Lundin i huvuddelen av informationen, med inspel kring läget på det regionala utvecklingsområdet från regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla. Det som är positivt är att antalet patienter som behöver vård på våra sjukhus, inklusive intensivvård, sakta men säkert minskar. Det är också glädjande att sjukfrånvaron hos regionens egen personal har varit lägre än befarat, att det är fortsatt god tillgång på skyddsmaterial i regionen och att kapaciteteten för provtagning nu kommer att utökas. På det regionala utvecklingsområdet är läget ungefär som jag refererade i förra veckans nyhetsbrev med t.ex. höga siffror för varslade. Lite av en ljusglimt är att det var felaktigt inrapporterade siffror i underlaget för den statistik som presenterades förra veckan, som gjorde att det då såg ut som att antalet konkurser i Östergötland ökat kraftigt i april. I själva verket ligger antalet konkurser i april i år på motsvarande nivå som föregående år. Självklart kan det komma att förändras längre fram, men det var ändå skönt att aprilsiffrorna kunde justeras i positiv riktning!

  Politikerforum på Skype
  Som jag har berättat om i tidigare nyhetsbrev, har den dialogarena som finns på politisk nivå mellan regionerna och regeringen inom det regionala utvecklingsområdet, Politikerforum, på grund av Coronapandemin, för senare delen av våren, omvandlats från ett ordinarie heldagsmöte i Stockholm i maj, till fyra kortare möten via Skype. Det andra av dessa fyra möten, hölls i går torsdag eftermiddag. Bland annat gavs information om hur återstående medel i Europeiska socialfonden (ESF) omvandlats till att finansiera projekt för olika åtgärder mot den ökande arbetslösheten på grund av Coronapandemin, där såväl Roger Mörtvik, statssekreterare hos arbetsmarknadsministern, som Lars Lööw, generaldirektör för ESF-rådet, medverkade. Även Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsministern, och också den som leder Politikerforum, informerade om flera av regeringens åtgärder på det näringspolitiska området med anledning av pandemin, men också hur arbetet med ny programskrivning fortskrider för den andra av EU:s strukturfonder, Europeiska regionala utvecklingsfonden. Även Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf, redogjorde för sin myndighets arbete, bl.a. kring det omfattande arbetet med att behandla ansökningar om korttidspermittering och de enorma belopp som hittills beviljats för detta.

  Till sist önskar jag er alla en riktigt fin helg! Vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer och hoppas att vädret ska bjuda fler inslag av sol än snö (!) så att vår vackra östgötska natur kan få något besök i helgen!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 013-14 11 59 (bost)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@kristdemokraterna.se