• Nyhetsbrev vecka 20

  Hej!
  Efter förra veckans långhelg och korta arbetsvecka, har denna vecka återigen bjudit på en innehållsrik och varierad hel arbetsvecka. På pandemifronten kan vi glädjande nog se en tydlig nedgång på när det gäller antalet som testas positivt och antalet som behöver sjukhusvård, samtidigt som vaccinationerna fortsätter på ett mycket bra sätt! Dock är det fortsatt viktigt att följa rådande riktlinjer och restriktioner, för att den positiva trenden ska kunna fortsätta! En kort exposé över den gångna veckan i regionpolitiken kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  Veckan började i måndags med heldags prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige. Partnerskapet har till uppgift att prioritera vilka projekt inom de fem regionerna i Östra Mellansverige (Region Östergötland, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala), som ska få medel ur EU:s strukturfonder; Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Partnerskapet, som består av politiskt förtroendevalda från de fem regionerna samt representanter för länsstyrelserna, universitet och högskolor, fackliga organisationer, näringslivsorganisationer o.s.v., verkar under EU:s budgetperioder, så nuvarande sammansättning (med vissa ändringar längs vägen) har funnits sedan 2014, och är nu inne i slutfasen, innan nytt partnerskap börjar arbeta utifrån den nya budgetperioden i EU. Utöver själva beslutsdelen, där denna gång projekt inom regionalfonden kopplade till React EU (återhämtning efter pandemin) prioriterades, gavs aktuella lägesbilder från såväl ESF som ERUF, och ett par tidigare beslutade projekt återrapporterade och presenterade resultat. Från Region Östergötland ingår Eva Andersson (S), Jan Owe-Larsson (M) och jag i partnerskapet.

  Presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium
  På tisdagsförmiddagen träffades regionutvecklingsnämndens presidium, där huvudärendet var att bereda juni månads nämndsammanträde. Presidiet diskuterade också aktuella nämndinitiativ som lämnats på de senaste nämndsammanträdena, bl.a. det nämndinitiativ som Kristdemokraterna och Moderaterna lämnade om att inrätta ett politiskt nätverk mellan regionerna och kommunen inom utbildnings- och kompetensförsörjningsområdet. Det initiativet, liksom övriga planeras behandlas på nämndsammanträdet i augusti.

  Medverkan på styrelsemöte med Östgötamusiken
  I tisdags eftermiddag var Martin Tollén (S) och jag från regionutvecklingsnämndens presidium inbjudna till styrelsemöte med styrelsen för Östgötamusiken. Bakgrunden var att presentera regionens tankar och intentioner med beslutet att utreda förutsättningarna för ett organisatoriskt samgående mellan Östgötamusiken och Scenkonst Öst. Redan för sju år sedan utreddes frågan om ett samgående mellan Östgötamusiken, Östgötateatern och Norrköpings symfoniorkester till ett regionalt scenkonstbolag. Förslaget till beslut, som togs av såväl dåvarande landstingsfullmäktige som kommunfullmäktige i Norrköping, var att genomföra det samgåendet. Men, i Linköpings kommunfullmäktige stötte frågan på patrull, och resultatet blev att Östgötamusiken förblev en egen organisation och de två övriga bildade det som senare fått namnet Scenkonst Öst. Nu är det dags igen att göra en ny utredning utifrån de förutsättningar som råder idag. Det var trevligt att gästa styrelsen, om än digitalt, och en bra diskussion inför den fortsatta processen!

  Möte med Östergötlands Läkarförening
  Senare på tisdagseftermiddagen var det dags igen för oss från Kristdemokraterna och Moderaterna i regionen att träffa Östergötlands Läkarförening. Vi brukar ett par gånger om året träffa föreningens styrelse för att diskutera aktuella frågor i den östgötska hälso- och sjukvården. Det är viktigt att få synpunkter från regionens medarbetare, både enskilt och genom de olika fackförbunden, och ger också oss från politiskt håll ytterligare kunskap inför olika politiska ställningstaganden. Vid tisdagens träff var förstås pandemin och särskilt den framskjutna vården som väntar när pandemin avtagit. Det blev också samtal kring frågan om fast läkarkontakt i primärvården, där det i nuläget blir svårt att nå de mål som regionen satt upp om antal listade patienter per primärvårdsläkare.

  Kunskapsseminarium inför ny folkhälsostrategi
  Hela onsdagen ägnades åt årets andra kunskapsseminarium för regionfullmäktige och nämnderna. Temat för seminariet var framtagandet av en ny folkhälsostrategi för Östergötland. Mötet inleddes med ett föredrag av Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år, och bl.a. tidigare generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Sedan gav professor emerita Margareta Kristensson, folkhälsostrateg Annika Larsson och Maria Elgstrand, verksamhetschef för verksamhetsutveckling vård och hälsa, gemensamt både en historisk exposé över tidigare program och policys på området och en genomgång av aktuellt forskningsläge, bl.a. från Folkhälsorapporten 2019. Utöver gruppdiskussioner kopplat till kultur, arbete, boende, sjukvård m.fl. områden, innehöll eftermiddagen också ett föredrag av Lars Weinehall, senior professor i epidemiologi och global hälsa, om det arbete som gjorts i Region Västerbotten.

  Möte med Kristdemokraternas kulturpolitiska nätverk
  På torsdagskvällen bjöds in till träff med Kristdemokraternas nationella kulturpolitiska nätverk, som samlar kristdemokrater med uppdrag inom kulturområdet i kommuner och regioner runt om i landet. I samband med kommun- och regiondagarna i april genomfördes ett seminarium med inspel från olika kristdemokrater som är ordförande i kulturnämnder i regioner och kommuner. Torsdagskvällens träff var lite av en fortsättning på det seminariet, där det utöver fler inspel också blev en diskussion om behovet av ett nationellt kulturpolitiskt program för Kristdemokraterna, bl.a. utifrån att det inför höstens riksting finns några motioner inlämnade på temat.

  Presswebbinarium om läkemedelsmotion
  Idag fredag förmiddag bjöd vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i Region Östergötland in till ett presswebbinarium om den motion på läkemedelsområdet som vi lämnade in i samband med regionfullmäktige i april. Marie Morell (M) och jag som gruppledare/oppositionsråd och undertecknare av motionen, presenterade bakgrund och innehåll i motionen, och Jonas Vikman, samhällspolitiskchef på Lif (Läkemedelsindustriföreningen), gav sina reflektioner på motionens innehåll och också en aktuell lägesbild av läkemedelsområdet i Sverige. I motionen föreslår vi bl.a. att regionen ska ta fram en läkemedelsstrategi för att kunna prognostisera, prioritera, organisera samt följa upp användningen av läkemedel ur olika perspektiv. Övriga förslag och hela motionen kan du läsa här: (https://dokument.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Regionfullm%C3%A4ktige/2021%20Regionfullm%C3%A4ktige/2021-04-20/05%20Anm%C3%A4lan%20av%20nya%20motioner/09.%20RS%202021-312%20motion.pdf)

  Nu är det verkligen härlig försommar och det ser ut att kunna bli en del solglimtar även i helgen. Det ser alltså ut som att det kan finnas möjlighet att göra nya upptäckter i den östgötska naturen. Oavsett vad du företar dig hoppas jag att du får en riktigt fin Pingsthelg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se