• Nyhetsbrev vecka 22

  Hej!

  Efter förra veckans kortare arbetsvecka har denna hela arbetsvecka innehållit ett digert schema av sammanträden inom de flesta av regionens ansvarsområden. Flera digitala mötesverktyg har använts även denna vecka, men också några ’vanliga’ fysiska möten. En sammanfattning av några av veckans händelser kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med vårddirektör och smittskyddsläkare
  Veckans upplaga av måndagsmötet för Kristdemokraterna och Moderaterna i regionhuset blev mycket intressant med aktuella föredragningar av en av regionens två vårddirektörer, Ninnie Borendal Wodlin och av smittskyddsläkare Britt Åkerlind. Ninnie fokuserade framförallt på läget när det gäller tillgängligheten till vården i Östergötland. Tillgängligheten, där det tidigare har funnits problem av varierande storlek, har förbättrats i princip överallt under mars och april. Huvudskälet till det är att inflödet av patienter minskat kraftigt på akutmottagningar och inom primärvården under Coronapandemin. Människor har antagligen avstått att besöka sjukvården av rädsla för att där utsättas för ökad smittorisk. Tidigare har en del sökt sig till akuten som egentligen skulle klara sig med egenvård och/eller telefonrådgivning. Att de personerna nu uteblir från akutmottagningarna är förstås bara bra. Värre är det om personer som t.ex. har hjärtbesvär, som skulle kunna vara indikationer på något allvarligare, inte söker vård. Om antalet besökare på akuten blir lägre även efter pandemin, eller återvänder till tidigare storlek, återstår att se. Britt Åkerlind talade en hel del om den högaktuella frågan om testning för Covid-19. Det figurerar just nu många missuppfattningar när det gäller testning, och det är viktigt att hålla isär olika typer av tester. Dels finns tester som visar om en person har sjukdomen vid testtillfället, så kallade PCR-tester. Dels finns tester som visar om en person som har utvecklat antikroppar för sjukdomen, efter att ha haft den. Det är den första typen av tester där det diskuterats hur många tester som bör ske per vecka. Den andra typen finns ännu inte helt kvalitetssäkrade test för att ge ett helt pålitligt resultat på individnivå. Frågan lär fortsätta att vara aktuell framöver… Dessutom gästades måndagsmötet av regiondirektör Krister Björkegren, hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren, regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla och ekonomidirektör Josefin Bjäresten.

  Träff med Östergötlands Läkarförening
  På måndagseftermiddagen träffade vi från Kristdemokraterna och Moderaterna i regionhuset, styrelsen för Östergötlands Läkarförening. Vi har brukat träffas med jämna mellanrum för att diskutera aktuella frågor i regionen. Vid måndagens möte, som skedde i konferenslokal i anslutning till fackföreningens kontor, blev det förstås en hel del samtal om Coronapandemin och dess påverkan på den östgötska vården, men också hur vården ska fungera efter att pandemin är över samt frågor om den nyligen genomförda omorganisationen av hälso- och sjukvården i regionen och framtiden för den nära vården. Alltid värdefullt att få synpunkter och inspel från olika yrkesgrupper i regionen!

  Gruppledaröverläggningar om regionfullmäktige i juni
  Tisdagen inleddes med en gruppledaröverläggning mellan gruppledarna för partierna i regionfullmäktige. Ärendet för mötet var att diskutera formerna för regionfullmäktiges sammanträde i juni. Det första regionfullmäktigemötet sedan Coronapandemin tog Sverige i sitt grepp, som skulle hållits i april, ställdes in helt och hållet. Junimötet var tänkt att, som vanligt, vara två dagar 16-17 juni och innehålla beslut om budget. Redan tidigare har beslutats att budgetbeslutet skjuts upp till november, men nu skulle sammanträdets utformning i övrigt diskuteras. Ännu återstår några praktiska frågor, men i vilket fall som helst kommer fullmäktigemötet enbart att vara en dag och antalet ledamöter i sammanträdeslokalen kommer att halveras, så att beslutsmässighet precis uppnås. Dessutom blir det bara de nödvändigaste beslutsärendena, medan motioner och interpellationer skjuts fram till ett extra fullmäktigemöte i september.

  Sammanträde med politiska ledningsgruppen
  Tisdagen fortsatte med sammanträde med politiska ledningsgruppen (PLG). Under Coronapandemin har det varit kortare informationsmöten med PLG varje vecka, men detta sammanträde var ett ordinarie, från start inbokat möte. På dagordningen stod inledningsvis uppdaterad information om läget för regionens olika insatser med anledning av Coronapandemin. Dessutom fick vi information om planeringen för sommaren 2020, där målet förstås är att säkra semester för alla anställda, särskilt de som slitit hårt med Coronavården under våren, men också att samtidigt se till att ha tillräcklig bemanning för att möta de behov av Coronavård som kommer att finnas under sommaren. Även en uppdatering av det ekonomiska läget för regionens olika delar gavs av ekonomidirektören, där mycket är ställt på ända av Coronapandemin, exempelvis vad gäller ökade kostnader i vården, minskade intäkter för kollektivtrafiken och minskade skatteintäkter på grund av ökad arbetslöshet m.m.

  Möte om nya stipendiet Hemväxa för kulturskapare i Coronatid
  På tisdagseftermiddagen hade vi från regionutvecklingsnämndens presidium en intressant genomgång med kulturchef Rikard Åslund av de 20 personer som kulturenheten föreslår ska få det nyinrättade stipendiet Hemväxa för kulturskapare drabbade av Coronapandemin. Totalt 149 ansökningar kom in under den relativt korta ansökningstiden. Förslaget läggs fram på regionutvecklingsnämndens bord vid nämndsammanträdet i nästa vecka, för slutligt beslut, och blir sedan offentligt. Men redan nu kan jag avslöja att det är stor bredd och flera intressanta stipendiater!

  Presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium
  Tisdagseftermiddagen fortsatte med ordinarie presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium. På dagordningen stod bl.a. en informationspunkt, där vi fick veta mer om den pågående kartläggningen av bild- och formområdet i Östergötland. Maria Ståhl, ansvarig strateg för området, gästade presidiemötet och berättade om det arbete som den upphandlade utredaren hittills gjort. Även om arbetets utformning till viss del påverkats av Coronapandemin, har ändå en hel del kunnat göras, med bl.a. enkäter och kontakter med närmare 300 konstnärer i länet. Såväl Maria från kulturenheten, som strategkollega från samhällsbyggnadsenheten, är involverade i kartläggningen, som tar utgångspunkt i både kulturplan och landsbygdsstrategi. Dessutom finns koppling till tillväxtområdet, genom att många inom sektorn också verkar inom de kulturella och kreativa näringarna.

  Möte med Region Kalmar län om projektet Team Östergötland
  Som jag har berättat om i flera tidigare nyhetsbrev pågår sedan i höstas projektet Team Östergötland, där Region Östergötland i samverkan med Business Sweden, med medel från Tillväxtverket, arbetar med att öka antalet utländska etableringar i regionen, rekrytera nya talanger och utveckla besöksnäringen. Projektet väckte ganska snart intresse hos tre kommuner i norra Kalmar län, Vimmerby, Hultsfred och Västervik. De tre kommunerna har därför deltagit i olika möten och seminarier inom ramen för projektet. Det har också i sin tur resulterat i att vi från Region Östergötland har inlett samarbete med Region Kalmar län när det gäller Team Östergötland. Vi hade ett möte i december förra året och ett i mitten av april, och i tisdags seneftermiddag var det dags för en avstämning igen. Från Region Östergötland deltog Eva Andersson (S) och jag från regionutvecklingsnämndens presidium, Malin Thunberg, enhetschef för tillväxt, Mattias Flodström, ansvarig strateg för projektet och Joakim Ljungqvist, som är projektledare för Team Östergötland. Från Region Kalmar län deltog via mötesverktyget Teams, Karin Helmersson (C) och Anders Andersson (KD) och turismchef Karin Ekebjär. Huvudärendet för tisdagens möte var att lägga sista handen vid det förslag till avsiktsförklaring mellan våra båda regioner avseende delprojektet kring att öka antalet utländska etableringar, som ska beslutas vid regionutvecklingsnämndens sammanträde i nästa vecka. Vi fick också en allmän uppdatering av projektets olika delar och diskuterade kommande gemensamma kommunikationsinsatser.

  Kommun- och regionledningsdag för Kristdemokraterna
  I onsdags skulle egentligen kristdemokratiska gruppledare, kommunalråd, regionråd och politiska sekreterare från kommuner och regioner i hela landet samlats till kommun- och regionledningsdag i Stockholm. På grund av Coronapandemin genomfördes istället ledningsdagen för första gången digitalt, via Zoom. Partiledare Ebba Busch, partisekreterare Peter Kullgren, ordförande i riksdagens socialutskott Acko Ankarberg Johansson och informationschef Fredrik Noreback medverkade med pass om både aktuellt politiskt läge i Coronapandemins påverkan, fokus på hälso- och sjukvårdsområdet, fördjupning i opinionsläget och informationer om kommande kampanjer. Dessutom medverkade Annika Wallenskog, chefsekonom vid Sveriges kommuner och regioner (SKR) med en fördjupande föredragning om det ekonomiska läget i regioner och kommuner i pandemins spår.

  Styrelsemöte och årsstämma för Mälardalstrafik AB
  Onsdagen fortsatte för min del med styrelsemöte och årsstämma för Mälardalstrafik AB. Även för detta möte användes det digitala mötesverktyget Zoom, även om några mer närboende var på plats i Kollektivtrafikens hus i Stockholm. Också här fick vi på styrelsemötet en genomgång av hur antalet resande och nivån på biljettintäkter sjunkit på grund av pandemin, från att under en längre tid stadigt ökat med successivt stärkt trafikutbud, nytt gemensamt biljettsystem och nya tåg. De ekonomiska prognoserna för 2020 har därför behövt justeras, men samtidigt pågår planeringen för tiden efter pandemin, vilket också informerades om. Efter styrelsemötet följde en rekordkort årsstämma för bolaget, med ombud från de sex ägarregionerna; Region Östergötland, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Stockholm.

  Möte med Folkhälsopolitiska nätverket i Östergötland
  I går torsdags hölls årets första ordinarie möte med det folkhälsopolitiska nätverket i Östergötland, som samlar folkhälsopolitiskt ansvariga politiker och tjänstepersoner i Östergötlands kommuner och i regionen. Årets första möte, som skulle hållits i mitten av mars, blev inställt, men i slutet av april arrangerade nätverket en digital hearing om psykisk ohälsa i spåren av Coronapandemin, på initiativ av Norrköpings kommuns representant i nätverket, kommunalråd Eva-Britt Sjöberg (KD). Huvudfokus för torsdagens nätverksträff var också en uppföljning av hearingen, där olika ämnesområden som kommit upp på hearingen gicks igenom. De tjänstepersoner som är knutna till nätverket, som också har egna träffar, fick sedan i uppdrag att utifrån diskussionerna på nätverket, ta fram mer konkreta förslag på åtgärder som kan genomföras i kommuner och regionen.

  Strategiskt samråd med kommunerna i Östergötland
  Idag fredag genomfördes vårens sista strategiska samråd mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland. Samrådet samlar kommunstyrelseordförande och oppositionsledare från kommunerna, ordförande och andre vice ordförande i regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden samt landshövdingen. Dagens möte inleddes med ett längre pass om olika aspekter av Coronapandemin, där inledningsvis vårddirektör Jessica Frisk och smittskyddsläkare Britt Åkerlind medverkade med en uppdatering av läget i sjukvården och den högaktuella frågan om testning. Landshövding Carl-Fredrik Graf och försvarsdirektör Jenny Knuthammar redogjorde för Länsstyrelsens samordningsuppdrag i länet för skyddsutrustning till kommunerna, regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla sammanfattade pandemins påverkan på det östgötska näringslivet och arbetsmarknaden och VD på Östgötatrafiken, Sofia Malander, talade om pandemins effekter på kollektivtrafiken just nu och planeringen för höstens trafik. Varje kommun gav också en kort genomgång om läget i respektive kommun, och det är intressant att konstatera att framförallt de större kommunerna påverkats mycket, medan flera av de mindre kommunerna sett mycket begränsad påverkan med ytterst få fall av virussmitta. På dagordningen för mötet stod också information om den översyn som görs av regelverket för färdtjänst och information från kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, som gärna välkomnar fler östgötska kommuner som medlemmar. Vi var tre kristdemokratiska deltagare vid dagens möte, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög, Annicki Oscarsson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Linköping, Denisé Cassel (som ersatte moderate kommunstyrelseordförande Niklas Borg) och undertecknad.

  Då närmar vi oss snart helg och viss chans till ledighet. Väderprognosen talar om riktigt fint sommarväder i helgen, så om den står sig, är det bara att passa på att ge sig ut i den östgötska naturen. Och oavsett vad vi använder eventuell ledighet till fortsätter vi förstås alla att följa myndigheternas rekommendationer! Trevlig helg till er alla!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 013-14 11 59 (bost)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@kristdemokraterna.se