• Nyhetsbrev vecka 47

  Hej!

  En intensiv arbetsvecka med flera stora politiska möten och sammankomster i Östergötland går mot sitt slut. Även denna fredag har till största delen tillbringats i mötesrummet, så det har inte varit möjligt att fullt ut njuta av att solen gjorde ett sällsynt besök – men ändock välkommet! En liten sammanfattning av allt som hänt och skett kommer här i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med förberedelser inför regionfullmäktige
  Vid veckans måndagsmöte ägnade vi en del tid åt förberedelser inför regionfullmäktiges sammanträde senare i veckan. Fördelning av ansvar för ärenden och en del annat som behöver stämmas av. Som vanligt gästades också måndagsmötet av några av regionens ledande direktörer, med regiondirektör Mikael Borin i spetsen. Förslag till förändring av hälso- och sjukvårdens organisation och hanteringen av ökad smittspridning av Covid-19 tillhörde frågorna som lyftes.

  Möte om aktuella frågor inom dans och cirkus
  På måndagseftermiddagen hade jag med ett möte med cirkus- och dansutvecklare Jessica Rezko på regionens kulturenhet, för att stämma av aktuella frågor inom dans- och cirkusområdet. Mycket positivt är på gång, och det är tydligt att området har tydlig koppling till flera av regionens andra ansvarsområden; som exempelvis folkhälsa och platsutveckling. Tack för ett intressant samtal!

  Sammanträde med regionens politiska ledningsgrupp
  Tisdag förmiddag hölls november månads möte med regionens politiska ledningsgrupp (PLG). På dagordningen stod bl.a. en presentation av det pågående utredningsuppdraget om kollektivtrafikens organisering, där resultat och reflektioner från de intervjuer som gjorts med politiker och tjänstepersoner från såväl region som kommun, redovisades. Senare kommer utredningens slutliga rapport, där bl.a. förslag om associationsform för kollektivtrafiken ska presenteras. PLG fick också en föredragning från regiondirektör Mikael Borin om förslag på förändringar av ledning och styrning inom hälso- och sjukvården, som en av de olika åtgärder som vidtas för att få ordning på hälso- och sjukvårdens ekonomiska situation.

  Möte med näringslivsorganisationer i Östergötland
  På tisdagseftermiddagen var det åter dags för ett av de regelbundna avstämningsmöten som vi från regionen tillsammans med Länsstyrelsen har med näringslivsorganisationerna i Östergötland. Denna gång hade vi ett kortare digitalt möte, för att få aktuella intryck och reflektioner från små och stora företag, via de olika organisationerna i länet. Det sammanfattande läget är att det på ett generellt plan inte har blivit någon riktig krissituation i Östergötland, även om det finns branscher som redan har det besvärligt, men att vi befinner oss i att avvaktande läge med oro för vad som kan komma att hända framöver.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  Tisdagskvällen innebar gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Efter inledande sedvanliga nämndgruppmöten tillsammans med Moderaterna och Liberalerna, följde vårt eget gruppmöte. Självklart stod även här förberedelser inför onsdagens regionfullmäktigesammanträde i fokus, men vi ägnade också tid till bl.a. pågående åtgärder avseende regionens ekonomi och den pågående utredningen om kollektivtrafikens organisering.

  Debattartikel i Norrköpings Tidningar om vad som gäller angående informationsplikt
  I onsdagens upplaga av Norrköpings Tidningar hade vi från Östgötasamverkan en debattartikel, där vi liksom i tidigare debattartiklar i andra tidningar i länet, förtydligar vad som gäller angående den pågående utredningen om informationsplikt. Eftersom det dessvärre förekommer rent felaktiga uppgifter från olika håll, är det viktigt att klart förtydliga vad som faktiskt är fakta i målet! Du kan läsa debattartikeln här: (https://nt.se/debatt/artikel/finns-inget-forslag-om-anmalningsplikt-inom-sjukvarden/reo316wl)

  Kulturplan för Östergötland fastställd av regionfullmäktige
  På onsdagen var det så dags för årets sista sammanträde med regionfullmäktige. På grund av flera sjukdomsfall bland såväl ledamöter som försteersättare, hade vi fått kalla in tredjeersättarna Eva-Britt Sjöberg (till vardags kommunalråd i Norrköping) och Torbjörn Nibelius (förtroendevald i Linköpings kommun). Stort tack för att ni kunde bidra till att vi hade fullt lag! Detta fullmäktigemöte hade en rekordlång dagordning med hela 56 ärenden. Men med effektiv ledning av presidiet (för dagen också decimerat) Nils Babtist (L) och Elvira Wibeck (KD), kunde mötet ändå avslutas redan strax före 17.30. Bland de större beslutsärendena på dagordningen var Kulturplan för Östergötland och regional biblioteksplan. Glädjande nog kunde båda beslutas i bred politisk enighet, med bifallsyrkanden från alla håll och kanter! Du kan läsa mer om beslutet här: (https://utveckling.regionostergotland.se/ru/nyheter/nyheter/2023-11-23-ny-regional-kulturplan-beslutad).

  Strategiseminarium med fokus på beredningarnas arbete
  I går torsdag var det dags för nästa heldagssammanträde för förtroendevalda i Region Östergötland. Årets fjärde och sista strategiseminarium genomfördes i Renströmmen i Norrköping. Temat var redovisning, resultat och reflektioner från nämndernas och regionstyrelsens beredningar. Sammanfogade i tre kluster, redovisade först beredningarnas presidier om årets arbete utifrån uppdrag från fullmäktige via nämnderna och sedan följde paneldiskussion inom respektive kluster. Det innebar t.ex. att jag och Martin Tollén (S) som presidium i beredningen för kultur- och friluftsliv diskuterade tillsammans med presidierna i två av hälso- och sjukvårdsnämndens beredningar för behovsstyrning och med presidiet i regionstyrelsens beredning för hållbarhet och hälsa. Ett bra och givande upplägg att få ihop hela regionens breda ansvarsområde, och tydligt se hur olika områden hänger ihop!

  Extra partidistriktsårsmöte för Kristdemokraterna i Östergötland
  På torsdagskvällen hölls extra partidistriktsårsmöte för Kristdemokraterna i Östergötland, med bl.a. beslut om verksamhetsplan och budget för 2024 och antagande av regional valplan för valet till Europaparlamentet 2024. Det extra årsmötet gästades av partisekreterare Liza-Maria Norlin, som höll ett både inspirerande och tänkvärt anförande. Partidistriktet delade också ut sitt pris till personer som under längre tid verkat för partiet på distriktsnivå (Dan Ericsson-priset), till Kurt Hedman, Linköping, som haft många olika roller i partiet under åren, och bland annat var statssekreterare på civildepartementet i den borgerliga regeringen 1991-1994.

  Strategiskt samråd med kommunerna i Östergötland
  Idag hölls årets sista strategiska samråd mellan regionen och kommunerna i Östergötland. På dagordning stod bl.a. uppföljning av samrådets arbetsplan för 2023 och diskussion om arbetsformerna framåt, information om processen att revidera den regionala utvecklingsstrategin för Östergötland, information om den snart färdiga kompetensförsörjningsstrategin (där jag kort introducerade och Malin Thunborg, enhetchef för tillväxt föredrog) samt ett intressant föredrag om tandhälsa och föreslagen förändrad organisering av Folktandvården från tandvårdsdirektör Anna Carin Dahlgren.

  Då stundar strax lite helgledighet. Jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se