• Strategi för att minska beroendet av bemanningsföretag

    Under de senaste tre åren har användandet av bemanningsföretag i hälso- och sjukvården eskalerat. År 2022 uppgick kostnaderna till ca 400 mkr. Arbetet med att minska behovet av hyrpersonal har varit svår att driva under de senaste åren när pandemin pågick.

    Vid dagens regionstyrelse antogs därför en ny strategi. Huvudsyftet med strategin är att begränsa beroendet av bemanningsföretag. Målet är att kostnaderna för hyrpersonal ska vara högst 2 procent av personalkostnaderna senast 31 december 2025.

    För att nå målet behöver minskningen göras stegvis. Det är viktigt att säkerställa en hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Exempelvis ska inga inköp av hyrpersonal ske utanför de ramavtal som finns. Ett arbete görs också för att förbättra kvaliteten och kontrollen av beställningar. Den interna bemanningsorganisationen ska också utvecklas, både som ett attraktivt val för till exempel sjuksköterskor och för att möta verksamheternas behov.

    Östgötasamverkan ser den här strategin som en viktig pusselbit – arbetet framåt behövs för att både säkerställa bemanning i sjukvården och nå en ekonomi i balans.