• Så bygger vi en attraktiv kommun

  Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga och vackra miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer.

  Kristdemokraterna i Skara anser att:

  • Nya och uppdaterade områden ska skapas för samvaro och rörelse, vi vill gärna se en centralt placerad skatepark och en möjlighet att utöva disc-golf t.ex. i Botan, Viktoriaparken eller Stadsparken.
  • Se över alternativa utvecklingsmöjligheter för Djäknehallen – t.ex. slöjdcentrum, hantverk/skaparcentrum.
  • Kommunen ska planera för mer småhusbebyggelse, både i kommunens centrum och i våra samhällen runt om. 
  • Vi vill se en plan för bostadsbebyggelse i Östra Skara och specifikt Axvall.
  • Se över och utveckla belysningen i Botan.
  • Vid planering ska särskild hänsyn tas till kulturbyggnader och kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer som ska värnas och bevaras för framtida generationer. 
  • Lekplatser ska finnas i alla kommundelar och en plan ska skapas för en kontinuerlig uppdatering.
  • I planarbetet ska det finnas skrivningar om hur tryggheten påverkas, så kallade ”Trygghetsbeskrivningar”.
  • Utveckla ”Turistcirkeln” – Hornborgaområdet, Varnhem/Kata, Valle, Domkyrkan/muséet
  • Tydliggöra Varnhem som porten till Valle/Hornborgaområdet