• Vår politik

  Kristdemokraternas valprogram för Sollentuna

  Beslutat av lokalavdelningens styrelse i juni 2018

  – – –

  KD Sollentuna – Lokalt handlingspolitiskt program 2019-2022

  KD Sollentuna vill verka för ett samhälle som bygger på ökad frihet, gemenskap och socialt ansvarstagande. Vi bygger vår politik på starka värderingar som inspireras av kristendomen och västerländsk humanism.

  KD Sollentuna är ett stabilt alliansparti och vill vinna så stort väljarstöd att vi kan vara en stark part i ett politiskt majoritetssamarbete med andra allianspartier.

  KD Sollentuna sätter barnen, familjens och de äldres livsvillkor i centrum. Det ska vara bra att bo, verka och leva i Sollentuna, en av Sveriges mest attraktiva kommuner.

  KD Sollentuna vill fortsätta värna närhet till natur, växa med förnuft och ha ett starkt företagsklimat.

   

  Fria och trygga familjer ger ett gott Sollentuna

  ”Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I den lilla gemenskap som en familj utgör får var och en möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste behov – behovet att bli sedd och inte vara utbytbar.” KDs Principprogram

  Omsorg om hela familjen

  • Familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla – även som e-tjänst och samtal ska erhållas inom max fyra veckor.
  • Förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till familjerådgivningen. Föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas minst två gånger för blivande föräldrar och föräldrar under barnets uppväxttid.
  • Om socialtjänsten befarar att ett barn kan utsättas för könsstympning eller riskerar att giftas bort ska ett omhändertagande ske så att socialtjänsten kan ge skydd.
  • Sollentuna kommun ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck.

  Förskolan ska vara en del av skolresan

  • Barngruppernas storlek i förskolan ska minska, ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) ska eftersträvas och 15 i övriga grupper.
  • Rätten till förskola för barn till föräldralediga och arbetssökande ska erbjudas på deltid.
  • Barn i all former av barnomsorg ska ha rätt att ta del av kulturutbud som erbjuds av olika aktörer. Kultur och fritidskontoret är en resurs.
  • Biblioteket ska erbjuda barnböcker som e-böcker och marknadsföra biblioteket till nya målgrupper.
  • Öppen förskola ska finnas. Olika huvudmän ska aktivt uppmuntras.

  En skola för alla med högt ställda förväntningar på elever, lärare och föräldrar

  • Sollentuna ska fortsatt sträva efter att bli bästa skolkommunen i regionen.
  • Återinföra syskonförtur inom grundskolan.
  • En mångfald av skolor, såväl avseende utförare som profil ska finnas.
  • En elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. Elevhälsan stärks.
  • Föräldrarnas roll för en elevs fostran och utveckling kan inte nog betonas. Ett ”ansvarskontrakt” mellan elev, föräldrar och personal kan vara en bra metod.
  • Teknikstöd i skolan är en viktig del av dagens utbildning. Rektor och lärare ska sätta ramar när mobilen bör vara avstängd.
  • Ett nära samarbete ska utvecklas mellan skolan och det lokala näringslivet med koppling till praktik, jobb och ekonomi. Fler vuxna i skolan ska uppmuntras, exempelvis genom ideella rastfaddrar.
  • Fortsatt nybyggnation och upprustning av skolorna.
  • Idrott och rörelse ska vara en naturlig del av utbildningen och ges goda förhållanden. Organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan.
  • Samverkan med kulturskolan ska stimuleras.
  • Personalen inom förskola, skola och socialtjänst ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken på radikalisering och våldsbejakande extremism.
  • Skolornas datorutrustning ska ha filter som skyddar barnen från porr- och våldssidor.
  • Elever med långsam inlärning ska uppmärksammas i tid. Lovskola ska finnas och vara ett extra stöd även för dessa elever.

  Gymnasiet en språngbräda ut i livet

  • Ett brett spektrum av både teoretiska och praktiska utbildningar ska erbjudas eleverna.
  • Gymnasiesärskolan ska verka för att de elever som har intresse och möjlighet ska erbjudas praktik eller lärlingsplatser.
  • Alla elever ska ges möjlighet att återkommande träffa utbildad studie- och yrkesvägledare för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval.
  • Ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet.
  • Ett brett spektrum av utbildningar på gymnasienivå ska erbjudas eleverna. I samverkan med näringslivet provas gymnasial lärlingsutbildning (GLA) där halva elevens studietid ska vara verksamhetsförlagd.
  • Elever i gymnasieskolan ska ges möjlighet att läsa högskolekurser.
  • Elevhälsogarantin ska möjliggöra att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom dag.
  • Gymnasieskolan ska uppmuntra elever till ideellt engagemang.
  • Varje gymnasieskola ska snabbt och aktivt följa upp de elever som har hög frånvaro.
  • Nolltolerans ska gälla mot såväl mobbing som annan kränkande behandling.

  Fritiden ska stärka den enskilde

  • En kultur- och fritidspeng som ges till barn mellan 7 och 12 år ska utredas i syfte att få fler engagerade i fritidsaktiviteter.
  • I takt med att Sollentuna växer behövs fler fullstora idrottshallar.
  • Kulturskolan är en viktig del i kommunens erbjudande till barn- och ungdomar. Ett särskilt fokus ska ligga på att nå nya målgrupper – barn och ungdomar som riskerar dras in i ett utanförskap och barn i behov av särskilt stöd.
  • I en allt mer expansiv kommun behövs en kulturlokal för konserter, teater och dans.
  • Spontanidrott i kommunen ska fortsatt utvecklas i varje kommundel anpassade också efter barn och äldre. Belysningar ska stärkas både på befintliga och kommande platser för att öka tryggheten.
  • Den fritidspeng som idag kan sökas av barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd ska även erbjudas barnfamiljer med kortvarigt försörjningsstöd.

  Ett inkluderande Sollentuna med starka värderingar

  • Samhällsorienteringen för nyanlända ska vara obligatorisk. Undervisning om svensk lagstiftning och om våra grundläggande värderingar som jämställdhet och det individuella ansvaret samt vilka sociala och etiska koder man bör känna till i Sollentuna ska förmedlas.
  • Kommunen ska uppmuntra och premiera föreningar som aktivt får med nyanlända i sina verksamheter.
  • Kommunen ska vara en förebild att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
  • Kommunen ska samverka med näringslivet för att hitta former för mentorskap och praktik för nyanlända.
  • Det civila samhället uppmuntras att engagera sig för ett faddersystem för nyanlända. Bibliotekets roll som arena kan stärkas.

  Trygghet ska stärkas i Sollentuna

  • Sollentuna kommun ska kunna stärka polisnärvaron genom att medfinansiera poliser för att öka tryggheten i de olika kommundelarna (KD-politik på riksnivå).
  • Kommunen ska använda sig av pilotprojektet – Effektiv samverkan för ökad trygghet (EST) – att implementeras i våra kommundelar. EST innebär veckovisa korta avstämningar mellan kommunens olika enheter, polisen och Sollentunahem och samordande insatser när det så krävs.
  • Fler trygghetskameror ska finnas i utsatta miljöer.
  • Grannsamverkansbilen och Grannsamverkansnätverket, som samordnas av Polisen, är viktiga delar i trygghetsarbetet mot bostadsinbrott som ska få ökat fokus.
  • Nattvandringar inom Tryggt och Snyggt-nätverket av ideella förstärks genom bättre samordning och struktur och ges stöd.
  • DNA-märkning i hemmen ska uppmuntras.
  • Internet är en allt vanligare plats för brottslig verksamhet såsom mobbning, försäljning av droger, sexhandel, vapenhandel och extremism. En tjänst som ”nätvandrare” som komplement till fritidsledare är ett sätt att stärka det förebyggande arbetet i samverkan med Polisen.
  • Sollentuna kommun ska förstärka arbetet med att upptäcka och förebygga hedersrelaterade brott som barnäktenskap, könsstympning, och inskränkningar av den personliga friheten.
  • Kommunen ska förstärka ekonomisk rådgivning för svårt skuldsatta personer.
  • Kommunens ordningsföreskrifter ska ses över för att reglera trygghet och trivsel i offentlig miljö. Vi ska ha nolltolerans mot nedskräpning och klotter. Fimpar och snus som slängs i offentlig miljö ska vara straffbart.
  • Föreningsstödet i kommunen ska kvalitetssäkras och samordnas så att inte antidemokratiska föreningar och organisationer ges bidrag.
  • Fyrverkeri ska begränsas till vissa tider på året – valborg och nyår.

  En bra kommun för seniorer

  • KD uppmuntrar seniorer till friskvård och samhällsstöd genom att vara tillgång för heltidsarbetande föräldrar och deras barn, delta i olika verksamheter som rastfaddrar, grannsamverkan och diverse former av mentorskap.
  • Samhällets stöd till folkhälsa hela livet är en investering för att bryta en av vår tids stora folkhälsoproblem – ensamheten. Kommunen möjliggör en aktiv fritid inom idrott, kultur och väntjänster.
  • KD vill stärka tryggheten för äldre genom att all personal som ska arbeta i en persons hem, ska kunna presentera ett utdrag ur belastningsregistret till sin arbetsgivare.
  • Antalet hemtjänstpersonal hos den behövande ska inte vara fler än att man lär känna varandra. Variation efter kundens behov och önskemål kan förekomma.
  • Hemtjänsten görs mer flexibel och ett system med att styra hemtjänstföretag till olika delar av kommunen, för att få färre företag inom ett område, utreds.
  • Trygghetsboenden/mellanboende ska under mandatperioden prioriteras högt vid markanvisningar.
  • Ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska uppmuntras att driva verksamhet i kommunen.
  • Personer över 85 år ska garanteras plats i ett äldreboende när personen själv bedömer att behovet finns.
  • Olika boenden ska så långt möjligt anpassas för att möta olika personers behov vad gäller intressen, språk och livsåskådning genom profileringar och temaboenden.
  • KD Sollentuna vill utreda möjligheten till en äldrepeng i regionen som underlättar val av särskilt boende i andra kommuner.
  • Mötesplatser för äldre i syfte att bryta ensamhet och stärka friskvården ska uppmuntras. Detta ska ske i samverkan mellan kommunen och civilsamhället.
  • En komplettering till Sollentuna simhall med en varmvattenbassäng ska genomföras.
  • Väntjänsten ska utvecklas i nära samverkan med pensionärsorganisationerna för att höja kvalitén inom äldreomsorgen.
  • Kommunen ska värna ett välutvecklat anhörigstöd. Det ska finnas tydlig information kring vilket stöd anhöriga har rätt till.
  • En synkonsulent införs i samverkan med andra kommuner.
  • Demenskompetens ska samordnas så att den stärks inom vård- och omsorgsområdet.
  • Kommunens värdighetsgarantier inom omsorgen ska vara konkreta och marknadsföras. De ska innehålla tydliga redovisningar vad kommunen förbinder sig till om inte värdighetsgarantin uppfylls.
  • Kommunen ska erbjuda alla över 85 år trygghetslarm utan biståndsbedömning.

  Sollentuna ska värna ett långsiktigt hållbart samhälle

  Sollentuna ska ha Sveriges bästa företagsklimat

  • Sollentuna kommuns företagsvänliga klimat ska värnas och utvecklas. Större inslag av samverkan mellan kommunen och företagen ska eftersträvas för att nå förstaplats i Svenskt näringslivs ranking av hur företagarna själva ser på samverkan med kommunen.
  • Sollentuna kommun ska samverka med näringslivet för bättre kontakt mellan skola och företag för att nå förstaplats i Svenskt näringslivs ranking av hur skolorna ser på näringsliv och företagande.
  • Samverkan med företagen skapar utrymme för praktikplatser som ger ovärderlig inblick i hur företag fungerar och banar väg för att ungdomar kan få jobb.
  • Besöksnäringen blir en allt större del av näringslivet. Sollentuna kommun har potential att bli en större aktör inom besöksnäringen, något vi vill utveckla tillsammans med företagarna i Sollentuna.
  • Edsviksområdet är en del av Sollentuna kommuns erbjudande inom besöksnäringen. Detta område kan utvecklas och öppnas upp mer tillsammans med föreningsliv, företagare och privatpersoner.
  • Edsviksområdet och fler naturområden och kommunens alla sjöar och vattendrag kan utvecklas med bättre tillgänglighet och större möjlighet för bad och rekreation.
  • Barnperspektivet ska alltid beaktas vid all fysisk planering.
  • Sollentuna kommuns upphandlingar ska fortsatt utvecklas med krav på utförande och kvalité istället för detaljstyrning. Dialogmöte med näringslivet kan skapa bättre förutsättningar för upphandling och inköp som utgör en betydande del i kommunens ekonomi.
  • Kommunen ska stödja och utveckla Ung företagssamhet i gymnasieskolan.
  • Den ideella sektorns möjlighet till arbetsintegrerande företagande och då särskilt som utförare av välfärdstjänster ska uppmuntras och stödjas.

  Samhällsbygge med hållbarhet som ledstjärna

  Kommundelar ska planeras så att vi stärker den sociala hållbarheten där

  • bostäder, skola, fritid, samlingsplatser för föreningar och arbetsplatser ska interagera.
  • Vid stadsplaneringen bör förtätning ske främst vid pendelstationerna som bidrar till en levande kommun som utnyttjar befintlig infrastruktur maximalt.
  • Goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik ska prioriteras när kommunen utvecklas. En linbana till Väsjön ska prövas i samarbete med landstinget.
  • Pendeltågstrafiken är avgörande för att sollentunaborna ska få sitt livspussel att gå ihop. Skip-stoptrafiken ska avvecklas.
  • Infartsparkeringar både för bilar och cyklar ska prioriteras. SL-kort ska gälla som betalning på samtliga infartsparkeringar.
  • Kommunen ska eftersträva en blandning av olika upplåtelseformer: Hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus.
  • En fortsatt upprustning av flerbostadsområden i kommunen ska stimuleras.
  • Arkitektoniska, kulturella och estetiska värden ska vägas in när kommunen utvecklas.
  • Vid stadsplanering ska hänsyn tas till omgivningens karaktär och gestaltning. Sollentuna är en blandning av flerbostadshus och villasamhälle och i de senare ska endast försiktig förtätning tillåtas.
  • Vid planering ska särskild hänsyn tas till kulturbyggnader och kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer som ska värnas och bevaras för framtida generationer.
  • Fler hundrastplatser behövs i en växande kommun som också vill vara djurvänlig.
  • Sollentuna behöver en returpark där resurser kan samlas in och komma till nytta igen.
  • Miljö- och klimatfrågorna ska fortsatt ha ett starkt fokus i kommunen.
  • Kommunen ska arbeta för en ökad andel ekologiska och svenska och närproducerade livsmedel i måltidserbjudandet inom förskola, skola och äldreomsorg.
  • Utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägsnätet är viktiga i kommunens infrastruktursatsningar.
  • Fortsatt satsning på förnybara energikällor som solceller, vindkraftverk och elstolpar.
  • Sollentuna kommuns koldioxidutsläpp ska minska utifrån långsiktiga åtgärder och en långsiktig vision om att Sollentuna ska bli första kommunen som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser.
  • Tillgänglighet till och vård av naturområden behöver förbättras.
  • Samverkan med Trafikverket behöver ska bli mer offensiv för att kraftigt stärka bullerskydden längs med Förbifarten, E4.an, Stäketleden, Danderydsvägen och Norrortsleden. Förebilder finns i övriga Europa.
  • Femte och sjätte spåret på Ostkustbanan som staten reserverat mark för, vill vi tillsammans med Trafikverket hitta alternativa lösningar för som inte inkräktar på vår centrala stadsplanering.

  Styrkan av ett civilsamhälle kan inte överskattas

  • Civilsamhället – exempelvis idrottsföreningar, studieförbund, scouterna, samfund och andra ideella organisationer har en betydande roll i att stärka Sollentuna som en attraktiv kommun.
  • KD har en vision om att Sollentuna kommun ska bli Sveriges föreningsvänligaste kommun.
  • Stödet till civilsamhället ska utformas så att det inte inskränker organisationernas självbestämmande.
  • Organisationerna som får stöd av kommunen ska i sina grunddokument visa att man värnar demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

  Sollentuna – Sveriges mest attraktiva kommun i hjärtat av Stockholmsregionen

  • Sollentuna kommun ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras.
  • Fortsatt utveckling av kommunala garantier för de tjänster Sollentuna kommun erbjuder. Det ska ges tydliga besked om vilka effekter det blir för den enskilde, föreningen eller företaget och Sollentuna kommun om garantin inte uppfylls.
  • Medarbetare ska så långt möjligt erbjudas den tjänstgöringsgrad som önskas.
  • Kommunen ska ha tydliga riktlinjer för att kunna ställa och följa upp sociala, miljömässiga och etiska krav vid upphandling.
  • Upphandlingar och inköp i kommunen ska vara affärsmässiga och ställa höga krav på effektivitet som kan redovisas tillbaka till invånarna/skattebetalarna.

  Har du frågor kring vår politik inför valet den 14 september 2019? Kontakta oss gärna på sollentuna@kristdemokraterna.se!