• Kommunvalet 2018

  Kristdemokraterna behövs i Tingsryd!

  Vi vill verka för en enad kommun, där vi pratar vikänsla och känner stolthet över hela vår kommun.
  Tingsryds kommun ska ha en blomstrande centralort men samtliga orter ska ha en god service, anpassad efter dess befolkning. Den lokala handeln ska fungera som mötesplatser för turister och bofasta och där ska man bl.a. kunna få turistinformation och hämta beställda böcker från biblioteken.

  Vi vill stärka näringslivet i hela kommunen och verka för att bygga nätverk mellan företag. Bygglov måste ges skyndsamt till expanderande företag. Vi vill tillsammans med våra företagare fortsätta arbetet med frågor som infrastruktur, bostäder, utbildning och kompetensförsörjning. I Tingsryd ska människor våga satsa på sina idéer!

  Fler företag betyder fler jobb, bättre ekonomi, framtidstro och mer välfärd för oss alla. För nyanlända är det viktigt att integreras genom utbildning och arbete. Lärcenter bör utforma yrkesutbildningar i samarbete med Wasaskolan där det finns anpassade lokaler och personal.

  Föreningslivet är ytterst viktigt för sociala gemenskaper och även integrationen. Människor från hela kommunen möts och föreningarna är en stor tillgång för samhället.

  Vi behöver öka antalet bostäder i attraktiva lägen i hela kommunen. I kommunen finns många sjöar där natursköna tomter kan skapas.

  För att förebygga brottslighet och för att våra invånare ska känna trygghet behöver vi utöka samarbetet med den lokala polisen.

   

  Trygghet och valfrihet hela livet!

  En trygg barnomsorg, en kunskapsinriktad skola med värdegrunden i fokus och boendealternativ för de äldre.

  Trygga barn ger trygga vuxna. Barngruppernas storlek i förskolan behöver minskas så alla barn blir sedda, men också för att genom lek åstadkomma en god kunskapsgrund. Ett gott samarbete behövs mellan förskola, skola och hemmet för att främja barnens utveckling och tillsammans ska vi verka för en god värdegrund.

  Resultaten i skolan måste höjas! Goda kunskapsresultat ger barnen möjlighet att i framtiden kunna förverkliga sina drömmar. Det är hög tid att de äldre prioriteras och får den vård och det boende man behöver. Seniorbostäder bör byggas i anslutning till våra servicehus i olika delar av kommunen. I centralorten har kvarteret Örnen ett perfekt läge för detta med närhet till det särskilda boendet, servicefunktioner, föreningsliv, handel och naturen.

  Alla över 85 ska kunna bo i någon form av seniorboende, utan någon behovsbedömning, om man önskar. Aktiviteter och friskvård bör erbjudas.

   

  Kommunvalet 2014

  Tingsryd – En mänsklig och attraktiv kommun

  ”Politik kan inte reduceras till att enbart centreras runt plånboksfrågor, det måste
  också handla om det mjuka, mänskliga; om barn och äldre och om mer tid för varandra”

  – Alf Svensson

  Kristdemokraterna har under 2006-14 varit med i majoriteten i Tingsryd. Kristdemokraternas målsättning har varit och är, att se kommunen som en helhet med bra kvalitet på boende i hela kommunen och bästa möjliga kommunala service utan några skattehöjningar. Trots svåra ekonomiska tider och en minskande befolkning, och därav följande omstruktureringar i den kommunala verksamheten, har vi värnat kvalitén inom barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen och haft ordning på ekonomin. Det är vi stolta över.

  Skola och familj
  Barn har rätt till sina föräldrar! Både föräldrar och barn behöver kunna få tid med varandra. Därför måste familjer själva kunna välja det liv som passar dem bäst. Vi ser med oro att många barn idag är stressade och oroliga. Därför vill vi öka möjligheten till samvaro för föräldrar och barn. Vi önskar ökad valfrihet inom barnomsorgen med ökad information runt de olika alternativ som vi skapat med Kristdemokraterna i majoriteten: vårdnadsbidrag, familjedaghem, kommunal- eller enskild förskola. Barngruppernas storlek har betydelse för barnens trygghet och möjlighet till identitets- och språkutveckling och vi vill verka för mindre grupper inom förskolan, framför allt för de minsta barnen.

  Grundskolan ska möta varje elevs förutsättningar i lärandet för att kunna uppnå kunskapsmålen. Målsättningen är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Vi vill ha ett ökat samarbete mellan föräldrar, lärare och politiker för att främja elevernas kunskapsutveckling. Administrationen för lärarna måste minska för att därigenom frigöra tid som kan ägnas åt enskild undervisning och handledning så att varje elev stimuleras att nå sin fulla potential. Tingsryds duktiga lärare ska ges goda utvecklingsmöjligheter och en bra lön. Nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling och dålig skolmiljö är för oss en självklarhet.

  Wasaskolan behövs i Tingsryds kommun för näringslivets skull och för de elever som inte vill spendera många timmar på buss eller flytta. Skolan ska erbjuda både högskoleförberedande- och yrkesprogram som elever och näringslivet efterfrågar, i proportion till det elevantal vi har. Vi vill stimulera Wasaskolan att kunna utveckla sitt arbete med internationalisering, idrottsprofilen och samarbete med kommunens friskolor, inte minst AMB med sin unika utbildning inom den växande musikindustrin.

  Äldreomsorg
  Vi vill fortsätta att höja kvaliteten på äldreomsorgen och göra den mänsklig och varm. De som är berättigade till hemtjänst ska i ökad grad själva kunna påverka innehållet. Alla ska känna att de möts med respekt och värme. Genom helgarbete för ungdomar inom äldreomsorgen ger vi de äldre ökad möjlighet till gemenskap och aktivitet och de unga får värdefulla erfarenheter och dessutom en fot in på arbetsmarknaden.

  I Tingsryds kommun, liksom i riket som helhet, ökar antalet äldre stadigt. Därför är det viktigt att i tid anpassa bostäderna och bostadsbyggandet till denna förändring. Genom färdigställandet av vårt nyaste äldreboende ”Örnen” skapar vi ett modernt äldreboende med högsta service. Det är viktigt att de äldre känner att deras önskemål angående boende beaktas så långt det är möjligt. Vi vill därför att det ska finnas olika typer av äldreboenden i Tingsryds kommun. Trygghetsboenden bör byggas i närheten av servicehusen och boende i dessa lägenheter ska kunna utnyttja gemensamhetsutrymmen samt delta i de aktiviteter som sker på servicehusen.

  Vi anser att kommunen bör erbjuda de äldre friskvårdande aktiviteter som stimulerar hälsa och livskvalitet, genom samarbete med det civila samhället, ideella organisationer, studieförbund och pensionärsorganisationer. Kommunen ska satsa på de äldres mat och säkerställa att den som behöver får hjälp och gemenskap runt måltiderna.
  Vi är stolta över de beslut som tagits i Socialnämnden både vad gäller värdighetsgaranti inom äldreomsorgen, samt den parboendegaranti som ger äldre möjlighet att fortsätta bo tillsammans, om båda vill, även om de har olika behov av vård och omsorg.

  Näringsliv, natur, föreningsliv och kultur
  Det är av yttersta vikt att Tingsryd är en kommun som är attraktiv för företag och människor. Här ska människor våga satsa på sina idéer, och det är viktigt att företagandet stöds på olika sätt. Fler företag betyder fler jobb, bättre ekonomi framtidstro och mer välfärd.  För att unga och arbetslösa ska ha större chans att få in en fot på arbetsmarknaden vill vi se en ökad satsning på praktikplatser.

  En tillgång för Tingsryd är vår vackra natur och den ska nyttjas, men med varsamhet och omsorg. Jord- och skogsbruken är viktiga i en landsortskommun men vi ser även turismen som mycket viktig för vår kommun. I och med utbyggnaden av cykelleden sydostleden genom vår kommun ser vi möjlighet för nya företag att kunna etableras inom turistnäringen.

  Kommunen ska arbeta för en ökad andel närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten, samt att köttet i ökad grad kommer från gårdar med sund och värdig djurhållning. Vildsvinsstammen i kommunen måste begränsas och vi ser gärna att vildsvinskött finns på menyerna i vår måltidsverksamhet.

  För oss Kristdemokrater är gemenskap och medmänsklighet nyckelord. Ett sätt att skapa kontakter mellan människor är bl.a. i olika föreningar och kyrkor och vi ser dem som en stor tillgång. Vi vill också tillvarata och stötta olika former av ideellt arbete.

  Tingsryd har ett rikt och mångfacetterat idrotts- och kulturliv som vi vill värna och stötta. Särskilt viktiga är satsningar på barn och ungdomar.