• Vår politik, Tingsryd

  2022 års valfrågor för Kristdemokraterna i Tingsryd 

  Vi lovar inte allt till alla, men det vi lovar ska vi göra vårt yttersta för att hålla! 

  Hela Sverige ska fungera. Oavsett var vi bor så måste vi kunna få vård när vi är sjuka, tanka bilen, arbeta, handla och få hjälp av polisen när vi utsätts för brott. Det ska gå att bo, leva och känna sig trygg i Sveriges hjärtland; de små- och medelstora städerna, och landsbygden. Idag blir det allt svårare. Regeringen, och även andra partier, har glömt bort dessa orter och som en följd genomför man en politik som oproportionerligt drabbar det svenska hjärtlandet. Det är rekorddyrt att tanka bilen, infrastruktursatsningar hamnar nästan uteslutande i storstäderna, äganderätten över skogen hotas, lokala företag, jordbruk och åkerier får det allt tuffare. Samtidigt hamnar viktig samhällsservice längre bort och avstånden till viss vård växer. Många vittnar om att ambulans och polis dröjer. 

  Kristdemokraterna i Tingsryd går till val på att slå vakt om välfärdslöftet – ett löfte om att prioritera en välfärd som du kan lita på. Du ska kunna lita på att få en god vård när du blir sjuk. Du ska kunna lita på att få bra omsorg när du blir äldre. Du ska kunna lita på att polisen kommer om tryggheten hotas. Det handlar i grund och botten om att du ska kunna lita på att välfärden i Sverige och i Tingsryds kommun fungerar. 

  Näringslivet 

  Kristdemokraterna (KD) i Tingsryd är ett företagsvänligt parti. Fler företag betyder fler jobb, bättre ekonomi, framtidstro och mer välfärd för oss alla. Samverkan med näringslivet i alla kommundelar är ett nyckelord för KD i Tingsryd. Vi vill stärka näringslivet i hela kommunen och verka för att bygga nätverk mellan företag.  

  • I Tingsryd ska människor våga satsa på sina idéer. Därför vill KD tillsammans med våra företagare arbeta med frågor som infrastruktur, bostäder, utbildning och kompetensförsörjning.  
  • KD i Tingsryd ska omedelbart upprätta ett nära samarbete med företag som flyttar till Tingsryd eller startar upp ett nytt företag i Tingsryd.  
  • KD vill möjliggöra för att de som vill arbeta i Tingsryds kommun också ska vilja bosätta sig i kommunen.   
  • KD vill att kommunen satsar på att bygga företagshotell och därmed öka möjligheterna för etablering av nya företag. 
  • KD vill erbjuda bostäder i attraktiva miljöer. 
  • KD vill tydligare marknadsföra möjligheter till yrkesutbildning i kommunen för unga. 

   

  Barn och trygghet 

  Familjer måste själva få välja det liv som passar dem bäst. Vi vill ha mer valfrihet inom skolan och barnomsorgen. Barngruppens storlek har betydelse för barnens trygghet och möjlighet till utveckling. Familjen är den viktigaste brottsförebyggande gemenskapen. Barn som växer upp i trygga familjer kommer att klara livets utmaningar bättre. 

  • Kristdemokraterna i Tingsryd vill ha mer resurser till skolan och barnomsorgen i form av mindre klasser och färre barn i barngrupperna särskilt för de minsta barnen 
  • KD vill öka tryggheten för barn och ungdomar i skolan genom fler extraresurser i klasserna 
  • KD vill verka för ökade kunskapsresultat för eleverna genom att lärarna får mer tid för varje individ.  
  • KD vill ha en gymnasieskola med hög kvalitet och öppna för möjlighet att starta gymnasial friskola. 
  • KD vill att tryggheten i samhället ökar genom ännu bättre samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheten.   
  • KD vill satsa på ordningsvakter som blir ett komplement till polisen. 
  • Ökad trygghet i samhället genom trygghetskameror på utsatta platser. 
  • Ge föreningar bidrag för att genomföra nattvandringar och att polisen ska vara mer synlig i alla kommundelar. 

   

  Våra äldre 

  Vi vill fortsätta att höja kvaliteten på äldreomsorgen. Alla ska mötas med stor respekt och hänsyn. Kommunen ska kunna erbjuda bra boende samt trevlig och stimulerande social samvaro för alla som önskar.  

  Hälsofrämjande strategier för äldre har en avgörande betydelse för att upprätthålla och öka funktionsförmågan, bibehålla eller förbättra egenvården samt stimulera ett socialt nätverk. Genom att erbjuda hälsofrämjande insatser till äldre kan vi bidra till ett längre, självständigt liv med god livskvalitet. Äldresamtalet kan ge en möjlighet för hemsjukvården att upptäcka medicinska behov i tid. 

  Kristdemokraterna i Tingsryd vill 

  • Erbjuda äldresamtal till alla som är över 80 år 
  • Stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen genom fler läkare och sjuksköterskor 
  • Bygga tillräckligt många anpassade boende som tilltalar de äldre 
  • Att kommunen utvecklar samarbetet med kyrkan, ideella organisationer och föreningar för att därigenom kunna erbjuda stimulerande aktiviteter och trevlig samvaro för alla äldre som önskar detta. 

   

  Kultur och föreningsliv 

  Föreningslivet är ytterst viktigt för social gemenskap och även integrationen. Människor från hela kommunen möts och föreningarna är en stor tillgång för samhället. 

  För oss Kristdemokrater är gemenskap och medmänsklighet nyckelord. Ett sätt att skapa kontakter mellan människor är bl.a. i olika föreningar och kyrkor och vi ser dem som en stor tillgång. Vi vill också tillvarata och stötta olika former av ideellt arbete. 

  Tingsryd har ett rikt och mångfacetterat idrotts- och kulturliv som vi vill värna och stötta. Särskilt viktiga är satsningar på barn och ungdomar. 

  Tingsryds kommun har också mycket livaktiga hembygdsföreningar och en konstförening som under många år förutom separata utställningar anordnat den mycket populära konst- och hembygdsrundan.  

  Vi i Kristdemokraterna vill ge vårt stöd till att dessa föreningar kan fortsätta och driva sin verksamhet på ett bra och för medborgarna attraktivt sätt. 

  • Kristdemokraterna vill därför att kommunen prioriterar en bra utställningslokal.