• Motion om Barnahus i Västervik

  Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby

  Alla barn borde ha rätten att få växa upp i en trygg miljö, där de får uppleva villkorslös kärlek. Tyvärr lever många barn i en helt annan verklighet. Så är det också i Vimmerby kommun. Allt för många barn utsätts för olika former av kränkningar och övergrepp. Även att bevittna hur någon närstående hotas eller kränks kan vara traumatiskt och en kränkning av barnet.

  Det är oerhört viktigt att barn, som misstänks ha blivit utsatt för brott, som kränkningar, övergrepp eller annat våld, får största möjliga stöd och skydd, för att inte öka lidandet ännu mer. Våld och övergrepp är en allvarlig riskfaktor för både fysisk och psykisk hälsa. Därför är det viktigt att fokusera på barnets behov, skapa trygghet och ge möjlighet till upprättelse och återhämtning.

  Att barnets berättelse och upplevelse tas på allvar och att samhället genom rättegång och domslut bekräftar att det barnet utsattes för var ett brott, kan vara en viktig del i barnets bearbetning och läkning. Därför är det viktigt att utredningen genomförs snabbt och professionellt. Polisen och rättsväsendet måste ha tillräckliga resurser och prioritera ärenden som gäller barn, så att de inte blir liggande. Barnläkare och sjuksköterskor behöver ha specialkompetens för att kunna göra nödvändiga medicinska undersökningar och säkra fysiska bevis. Socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin måste prioritera samarbetet kring barn och behöver även bli bättre på att ge stöd i efterförloppet till ett barn som utsatts för kränkningar, våld eller övergrepp.

  På många håll i landet finns Barnahus, där myndigheterna samarbetar kring barnet. Syftet är att barnet inte ska behöva slussas runt mellan rättsväsendet, hälso- och sjukvård, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst, och gång på gång berätta vad han eller hon varit utsatt för, vilket kan öka traumat. Istället samlar man all kompetens som behövs för utredningen på ett ställe och gör så stor del av utredningen som möjligt vid ett och samma tillfälle.

  Forskare vid Uppsala universitet utvärderade 2007 den verksamhet som då fanns i sex städer. Utvärderingen visade att det gavs bättre omhändertagande av barn som utsatts för grova brott. Samverkan mellan myndigheterna hade förbättrats. Barn på orter med barnahus fick oftare komma till tals i förhör och undersöktes i högre grad medicinskt. Fler förundersökningar av anmälda brott inleddes också.

  Hösten 2013 invigdes ett Barnahus i Kalmar i samarbete mellan rättsväsendet, landstinget och kommunerna i södra länsdelen. Det saknas dock barnahus för barn som bor i norra delen av länet.

  Vi föreslår därför att fullmäktige beslutar att inleda överläggningar med landstinget och övriga kommuner i norra länsdelen för att tillsammans med rättsväsendet inrätta Barnahus för barn i norra länet.

  Vimmerby den 27 januari 2014

  Elisabeth Lago Nilsson, Gudrun Brunegård och Torbjörn Sandberg