• Satsa mer på elevhälsan!

  Kristdemokraterna i Vimmerby vill att kommunen tar vara på det stimulansbidrag som regeringen ger för att utveckla elevhälsan. Under åren 2011-2014 ger regeringen bidrag för att stärka tillgången på de olika kompetenserna inom elevhälsan, dvs skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger.

  – Forskningen visar att tidigt stöd ger effektivare hjälp till det enskilda barnet och förebygger större problem längre fram. Det gäller inte minst barn med psykosociala behov, som utan stöd kan leda till dyra placeringar, säger gruppledaren Elisabeth Lago Nilsson.

  – Med fler specialpedagoger redan i grundskolan skulle barn med inlärningsproblem kunna få bättre hjälp tidigt, så att de kan lyckas bättre med sina studier. Då skulle inte så många elever behöva gå introduktionsprogrammen innan de kan gå vidare till gymnasiet, säger Torbjörn Sandberg.

  – För ett barn som lever i en utsatt situation, exempelvis genom mobbning i skolan eller kanske missbrukande förälder, är det svårt att koncentrera sig på skolarbetet. All energi går åt till oro för vad som ska hända och vad man ska möta. Ett sådant barn behöver mycket stöd, men idag finns skolkuratorer bara på högstadiet och gymnasiet. Istället är det klasslärare och skolsköterskor som får försöka se och stödja barnet, utan att ha rätt kompetens för det. Därför anser vi att Vimmerby kommun behöver bygga ut elevhälsan, med den helhetssyn på eleven som finns där. Det är dumt att då inte ta vara på statens stimulansmedel under uppbyggnadsskedet, säger Gudrun Brunegård.

  Här följer motionen i sin helhet:

  Motion

  Satsa mer på elevhälsan!

  2011 började den nya skollagen gälla i alla Sveriges skolor. I den nya skollagen skärps kraven på elevhälsan och elevernas rätt att vid behov få stöd och hjälp. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser, dvs inte bara skolsköterska och skolläkare utan också kurator, psykolog och specialpedagog. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

  Den skärpta lagstiftningen följdes upp av en ekonomisk satsning på elevhälsan, 640 extra miljoner för 2011-2014, som huvudsakligen ska gå till att stärka tillgången till personal inom elevhälsan men också till att förbättra kunskaperna och uppföljningen av verksamheten. Idag saknas till exempel tillförlitlig statistik och utvärdering av elevhälsans insatser.

  Skolinspektionen presenterade för en tid sedan en inspektionsrapport där de studerat elevhälsan i närmare 800 skolor. I rapporten konstaterades bland annat att mer än var tredje rektor inte anser att skolpsykologens tid räcker till för att möta elevernas behov och mer än var fjärde anser inte att kuratorns tid räcker.

  En välfungerande elevhälsa är särskilt viktig i en tid då den psykiska ohälsan bland barn och unga blir allt mer alarmerande, något som bland annat avspeglar sig i de skenande kostnaderna inom socialnämnden, för vård av unga med missbruk och självskadebeteende. Allt fler ungdomar känner sig nere, har svårt att somna, har ont i magen eller i huvudet. Detta är en negativ utveckling som pågått under lång tid och svenska ungdomar mår idag sämre än sina jämnåriga i andra OECD länder. Särskilt illa är det för unga flickor.

  Elevhälsan är ett viktigt skyddsnät för att tidigt observera och fånga upp barn och unga med psykisk ohälsa. Om problemen fångas upp i tid kan det förhindra en långsiktig negativ utveckling och därmed bidra till ett bättre liv för den enskilde eleven.

  En satsning på elevhälsan kommer att få betydelse för elevernas lärande och sociala utveckling. Därmed bidrar vi till att fler elever får möjlighet att nå skolans mål och utvecklas till trygga och självständiga individer.

  I Vimmerby finns det idag skolkuratorer enbart för högstadiernas och gymnasiets räkning, vilket gör att stor del av det psykosociala arbetet läggs på pedagoger och skolsköterskor, som till stor del saknar rätt kompetens. Antalet speciallärare/specialpedagoger är lågt.

  Trots detta är det bara Vimmerby Gymnasium som har ansökt om medel från regeringens satsning för att stärka elevhälsan, medan grundskolan beslutat avvakta med ansökan till 2014.

  Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

  att                  uppdra till barn- och ungdomsnämnden att snarast lämna förslag på åtgärder för en förstärkt elevhälsa i enlighet med motionens intentioner,

  att                  uppmana Barn- och utbildningsnämnden att tillvarata den statliga satsningen och ansöka om maximal tilldelning av medel för att förstärka elevhälsan, samt

  att                  väga in motionens intentioner i budgetarbetet inför kommande år.

  Vimmerby den 2 oktober 2013

  Elisabeth Lago Nilsson                      Gudrun Brunegård          Torbjörn Sandberg

  Gruppledare KD Vimmerby                Ledamot KF                   Ledamot KF