KD i Knivsta går till val utan alliansen.

Under innevarande mandatperiod har KD deltagit som ett av partierna i majoritetsstyret tillsammans med M, KNU, C, Mp och halva Fp. Samarbetet har fungerat sisådär.

För KD:s del kan vi se att frågor som ungdomsverksamhet, fler vuxna i skolan eller minskade barngrupper i förskolan inte har prioriterats. Istället har majoriteten fört en politik som emellanåt varit frustrerande för en borgerlig sympatisör. En stor del av tiden har den politiska prioriteringen varit att planera för att bygga Knivsta Arena. En jätteanläggning som bedöms kosta ca 350 000 000 kr. En oerhörd summa för en kommun i Knivstas storlek. Istället vill Kristdemokraterna tillmötesgå bygdens ungdomar genom att anpassa befintliga lokaler samt vid nybyggnationer

Likaså har ambitionen att minska krångel och avgifter för invånarna saknats. Istället har man exempelvis infört P-avgifter för att det ska bli dyrare och krångligare för dem som pendlar i hopp om att människor istället ska gå, cykla eller åka kollektivt. Den typen av fostrande politik är i vårt tycke varken kristdemokratisk eller ens borgerlig politik och underlättar inte för Knivstas många barnfamiljer som ofta är beroende av bilen för att få ihop vardagen.

Detta är några exempel på varför Kristdemokraterna redan under 2012 beslutade att gå till val med ett eget politiskt program och inte som en del i ett samarbete med andra partier.

Under de senaste åren har vi istället breddat vår politik och värvat nya medlemmar. Som ett resultat av detta långsiktiga arbete kan vi nu konstatera att vi de senaste åren vuxit som lokalt parti och känner nu en stark medvind med ökat medlemstal och ett ökat lokalt engagemang. Inför valet i höst har vi därför för avsikt att erbjuda kommunens invånare ett starkt borgerligt alternativ till skillnad mot den politik som förts i kommunen under under innevarande mandatperiod.

Vi är övertygade om att vår politik efterfrågas av väljarna i kommunen.

 Vi vill exempelvis underlätta livspusslet för Knivstaborna genom att ta bort onödigt krångel och öka barnfamiljernas valfrihet.  Bl a vill vi:

• Minska barngruppernas storlek i förskola och på fritids – införa maxtak för gruppernas storlek.

• Öka föräldrars valfrihet genom att införa barnomsorgspeng.

• Prioritera kvalitén i skola, förskola och äldreomsorg. Genom att skära i central kommunal administration vill vi frigöra medel till ökad kvalité i kärnverksamheten.

• Ge busskort även till elever som väljer skola utanför kommunen.

• Arbeta för ett första boende med prisvärda lägenheter för unga vuxna.

• Slopa p-avgifterna. Pendling till och från Knivsta ska underlättas. Vi vill underlätta kombinationen av yrkesliv och familjeliv

• Ordna en ungdomsgård i Alsike.

• Duktiga lärare ska ha bra lön.

• Slopa Arenaplanerna och istället bygga sporthallar efter behov och öka stödet till föreningar. Se ovan

• Utveckla Knivsta med stor hänsyn till oss som redan bor här.

• Utveckla Nydal med eftertanke – mindre antal invånare och i etapper.


Vikten av att veta vad man väljer

Som lokalt engagerad Kristdemokrat i Knivsta kan jag inte låta bli att bemöta den kritik mot traditionella partier som emellanåt framförs av lokalpartier.

Till skillnad från dessa lokalpartier så tror jag inte på ett hundraprocentigt lokalt engagemang utan en ideologisk hemvist. För demokratins skull är det viktigt att veta vad du röstar på.

Lokala partier saknar ofta ett system av idéer som kan förklara vad de vill och hur politiken ska genomföras. I stället för man fram ett fåtal frågor som är själva syftet för partiets existens: ett katthems vara eller icke vara, räddandet av ett träd eller byggandet av en arena.

Hur detta ska lösas i praktiken är däremot oklart. Ofta saknas ett helhetsperspektiv som omfattar hela kommunens verksamhet och ekonomi. Frågorna genomdrivs istället med skiftande politiska majoriteter beroende på fråga. Lokala partier engagerar människor som i övriga val röstar antingen till höger eller till vänster. När du röstar på ett lokalt parti kan du därför lika gärna kasta tärning om hur partiet väljer att lösa ekonomiska åtaganden!

En kolossalt dyr arena kan för personer som står till vänster betalas genom höjd kommunalskatt. De sympatisörer som är mer högerinriktade vill lösa finaniseringen genom öka barngruppernas storlek i förskolan och friställa pedagoger för att få ihop pengar till arenan.

I Kristdemokraterna är ideologin förankrad i det praktiska från riksdag via lansting ner till kommunalnivå vilket innebär en trygghet för dig som röstar.

På riksdagsnivå jobbar vi för stärkt valfrihet för familjer. Du ska själv kunna välja den barnomsorg som passar dina behov. Erbjuds fler former av barnomsorg   minskar barngruppernas storlek i förskolorna samtidigt som valfriheten ökar. Allt hänger ihop med en gemensam syn på hur samhället ska organiseras.

I Knivsta vill vi bl a:

  • Minska förskolans barngrupper och öka personaltätheten i förskolan – fler vuxna leder till att fler barn får bekräftelse, självförtroende och känner att de blir sedda.
  • Ordna en ungdomsgård i Alsike.
  • Bygga en sporthall vid Hälsohuset – Ingen Arena!.
  • Vi vill också arbeta för ett utbyggt näringsliv på orten och minska krånglet för privatpersoner – avgifterna på pendlarparkeringen försvinner om vi får fler mandat i höst.

Detta med en bibehållen ansvarsfull ekonomisk politik för kommunen.

Martin Ljungdahl

Valkampanjledare Kristdemokraterna i Knivsta