Skydda huset ”Pumpprovningen” i Järla sjö

Så här skrev kristdemokraterna i protokollsanteckning till beslutet i MSN 2017-08-30 att inte bevilja byggbolaget Serafim att riva pumpprovningshuset i Järla sjö:

Nacka är i en tid av stor expansionen där område efter område exploateras. Det är många som är i stort behov av en bostad. Det gör att vi ofta stöder tillkomsten av nya lägenheter men med ambitionen och målsättningen att Nackas speciella karaktär ska skyddas. Järla sjö-området är ett av de tydligaste exemplen på hur industrimiljöers grundläggande karaktärsdrag kan bevaras i ett område där nya bostäder byggs. Att en del byggnader under planarbetet inte fick ett starkare kulturskydd i detaljplanerna är ett historiskt misstag. Men det går fortfarande att minimera denna försummelse genom att bevara det gamla pumprovningshuset. Kommunantikvarien framhåller att i bebyggelseinventeringen bedömdes byggnaden vara omistlig och höra till “de mest kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i området.” Huset har behållit sina huvudsakliga karaktärsdrag från 1800-talets slut och det utgör en betydelsefull del av områdets miljöskapande värden.
Kommunen kan mycket väl skydda kulturvärden utan tydligt planstöd. Boverket skriver utifrån PBL – plan och bygglagen att
”Om en byggnad har tillräckliga kulturhistoriska eller miljömässiga värden kan en kommun avslå en begäran om rivningslov utan något planstöd”
Och eftersom vi Kristdemokrater har en stark vilja och beslutsamhet att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader såsom pumpprovningen så yrkade vi på avslag om lov att riva.
Vi möter hela tiden motargumenten att det kommer innebära att kommunen blir ersättningsskyldig till ett okänt högt belopp till fastighetsägaren. Men Boverket anger att “Rätten till ersättning avgörs utifrån hur marknadsvärdet på berörd del av fastigheten påverkas. För en byggnad i relativt gott skick och i kommersiell drift uppstår ofta därför ingen rätt till ersättning.”
Nuvarande ägare köpte Pumpprovningen  för 10 milj. för något år sedan. Det måste anses vara en väldigt lågt pris och förutsätter inte ett högt förväntansvärde, alltså exempelvis att köparen förväntade sig att få rivningslov och bygglov för att uppföra ett högre hus med många lägenheter.
Vi vill också från Kristdemokraterna markera att vi motsätter oss inte en ansökan om bygglov där byggnaden invändigt byggs om till lägenheter. En till omgivningen väl anpassad inre ombyggnad med bevarande av det kulturhistoriska värdet har vårt stöd och måste anses ligga med marginal inom det av köparen förväntade exploateringsvärdet.