• Äldreomsorg

  Människovärdet beror inte på ålder eller den äldres egen förmåga. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Om man flyttar till ett boende för äldre, exempelvis särskilt boende eller trygghetsboende, ska man få behålla sina vanor. Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som det offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.

  Tyvärr är ensamhet och passivitet bland äldre ett problem. Det finns också personer som inte får den omsorg de behöver och som ett resultat av detta drabbas av exempelvis undernäring men också oro och ångest.

  Kristdemokraterna i Gnesta kommun anser att:

  • kommunens vård och omsorg ska vara personcentrerad, där insatserna ska vara samordnade och utgå från den enskildes behov, situation, förmågor och preferenser.
  • varje person som fyllt 85 år ska utan biståndsbedömning ges möjlighet till plats i anpassat boende som passar den enskilde individen, som exempelvis trygghetsboende eller annan form av boende.
  • de olika verksamheterna ska så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov exempelvis genom profileringar och anpassade boenden.
  • den enskilde ska själv kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunen ska informera den enskilde om möjligheten att göra egna val av hushållsnära tjänster med hjälp av RUT- och ROT-avdrag.
  • kommunens värdighetsgarantier ska vara tydliga och konkreta samt innehålla tydliga redovisningar av vad kommunen förbinder sig till om inte värdighetsgarantin uppfylls.
  • brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar ska utföras regelbundet och redovisas öppet och lättförståeligt på exempelvis kommunens hemsida, som stöd för den äldre eller dennes anhöriga att välja utförare.
  • samverkan med regionen kring, vård palliativ och geriatrisk kompetens ska finnas på alla vårdboenden.
  • kommunen ska i samverkan med civilsamhället erbjuda träffpunkter för äldre, med en variation av aktiviteter.
  • alla som fyllt 80 år ska erbjudas hembesök för att få information om det offentligas stöd samt ges möjlighet att framföra önskemål.
  • i samarbete med regionen ska team med läkare och sjuksköterskor inrättas för att förstärka hemsjukvården och förhindra onödiga inläggningar på sjukhus, för att i möjligaste mån säkerställa att vård kan ske i hemmet.
  • förenklad biståndsbedömning ska gälla för personer som fyllt 80 år och som önskar enklare serviceinsatser eller hushållsnära tjänster som städning, inköp med mera.
  • ett ökat samarbete bör ske med civilsamhället och privata aktörer för att erbjuda enklare serviceinsatser, ex.v. fixartjänster och andra hushållsnära tjänster.
  • ideellt driven och idéburen vård och omsorg ska ges goda förutsättningar att växa fram och driva verksamhet.