• Sociala insatser

  Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, doping och tobak eller spel om pengar (ANDTS). För Kristdemokraterna är det därför viktigt att stå upp för en solidarisk och restriktiv drogpolitik. Detta ska kombineras med en god missbruks- och beroendevård.

  Många personer som lever med missbruksproblematik eller beroendesjukdom känner stor skuld och skam. För att inte stigmatisera någon är det därför viktigt att konstatera att beroende är en sjukdom – inte resultatet av ett bristande karaktärsdrag.

  Kristdemokraterna i Gnesta kommun anser att:

  • det ska finnas tillgång till jourer som stöttar kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer; kommunen ska aktivt stötta jourer som arbetar inom kommunen.
  • det sociala arbetet ska ha fokus på att förebygga och hjälpa personer att inte hamna i ett beroende av försörjningsstöd.
  • ”bostad först”-modellen ska införas i kommunens arbete mot hemlöshet. Likaså ska en ”Tak över huvudet-garanti” införas.
  • kommunen ska ha ett aktivt arbete i samverkan med bostadsföretagen för att kunna förebygga vräkning, särskilt där barn finns med i bilden.
  • allmännyttan ska tillhandahålla ett tillräckligt antal bostadssociala kontrakt.