• Trygghet och säkerhet, samhällsbyggnad

  För att Gnesta kommun ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever kommunen som trygg. Att bygga ett samhälle där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning och allt däremellan. I grunden handlar det om ett samhälle där medborgarna känner tillit – tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras vi till ansvarstagande, tillit och civilkurage.

  Hur Gnesta kommun planeras spelar stor roll för hur kommunen utvecklas och upplevs. Vi bör sträva efter långsiktig kvalitet och hållbarhet – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Särskild hänsyn bör tas till arkitektoniska och kulturella värden. Bostäder ska planeras för olika människors behov. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter samt kommersiella lokaler och offentlig service ska blandas för en levande miljö. Det är viktigt att ha en planering för hela kommunen och samtliga tätorter.

  Kristdemokraterna i Gnesta kommun anser att:

  • vattenförsörjning och avlopp ska tryggas långsiktigt och med högsta prioritet.
  • många barn går och cyklar ensamma eller tillsammans med andra mellan hem, skola och fritidsaktiviteter. Goda förutsättningar för säker gång- och cykeltrafik ska prioriteras i kommunens planering, och säkra gång- och cykelstråk ska byggas upp som knyter samman bostadsområden med skolor och fritidsområden.
  • när det behövs ska bilen vara ett effektivt transportmedel och det måste vara lätt att köra på välfungerande och säkra vägar, att parkera vid bostad och serviceplatser så som i anslutning till kommunal service, skolor och handel.
  • kommunen ska planera för mer småhusbebyggelse både i och utanför våra tätorter.
  • kommunen ska ta anta en arkitekturpolicy där traditionella arkitektoniska och estetiska värden belyses men även hur vi planerar staden ur ett trygghetsperspektiv.
  • det civila samhället ska ges resurser att verka och i samarbetet med kommunen underhålla det offentliga rummet, till exempel genom att föräldrar genom samverkan ges möjlighet att underhålla lekplatser i närmiljön.
  • kommunens ordningsföreskrifter ska ses över för att reglera trygghet och trivsel i offentlig miljö. Vi ska ha nolltolerans mot nedskräpning och klotter; klotter ska omedelbart avlägsnas för att minska upplevelsen av otrygghet.
  • platser som uppmuntrar till spontanidrott i kommunen är viktiga och ska säkerställas i all fysisk planering.
  • när möjlighet ges för detta på nationell nivå skall kommunen delfinansiera poliser för att öka polisnärvaron; som komplement till och i väntan på nationella beslut bör kommunen ta en aktiv roll i exempelvis nattvandring samt genom att anställa ordningsvakter med uppgift att öka tryggheten i det offentliga rummet.
  • kommunen ska arbeta med konceptet platssamverkan där man tillsammans med fastighetsägarna finansierar och genomför insatser för att öka tryggheten i den fysiska miljön.